Name Size Date
ardour
.tar.bz2
 ardour-0.99.3.tar.bz2 1.3 MB(1,316,996) 2006-05-01 18:05:06
ardour2
.tar.bz2
 ardour2-2.8.11.tar.bz2 3.2 MB(3,346,825) 2010-09-17 22:14:05
ardour5
.tar.bz2
 ardour5-5.12.tar.bz2 8.7 MB(9,135,941) 2017-09-16 15:28:50
drumkv1
.x86_64.rpm
 drumkv1-lv2-0.9.20-61.rncbc.suse.x86_64.rpm 5.9 MB(6,221,946) 2021-02-10 19:00:00
 drumkv1-jack-0.9.20-61.rncbc.suse.x86_64.rpm 5.9 MB(6,136,509) 2021-02-10 19:00:00
 drumkv1-lv2-0.9.19-60.rncbc.suse.x86_64.rpm 5.9 MB(6,220,786) 2020-12-19 19:00:00
 drumkv1-jack-0.9.19-60.rncbc.suse.x86_64.rpm 5.9 MB(6,135,729) 2020-12-19 19:00:00
 drumkv1-lv2-0.9.18-59.rncbc.suse.x86_64.rpm 5.8 MB(6,101,432) 2020-10-27 19:00:00
 drumkv1-jack-0.9.18-59.rncbc.suse.x86_64.rpm 5.7 MB(6,014,464) 2020-10-27 19:00:00
 drumkv1-lv2-0.9.17-58.rncbc.suse.x86_64.rpm 6.0 MB(6,341,630) 2020-09-08 19:00:00
 drumkv1-0.9.17-58.rncbc.suse.x86_64.rpm 6.0 MB(6,251,324) 2020-09-08 19:00:00
 drumkv1-lv2-0.9.16-57.rncbc.suse.x86_64.rpm 5.6 MB(5,825,812) 2020-08-06 12:00:00
 drumkv1-0.9.16-57.rncbc.suse.x86_64.rpm 5.5 MB(5,767,352) 2020-08-06 12:00:00
 drumkv1-0.9.15-56.rncbc.suse.x86_64.rpm 5.5 MB(5,766,736) 2020-06-22 20:00:00
 drumkv1-lv2-0.9.15-56.rncbc.suse.x86_64.rpm 5.6 MB(5,826,040) 2020-06-22 20:00:00
 drumkv1-lv2-0.9.14-55.rncbc.suse.x86_64.rpm 4.2 MB(4,455,952) 2020-05-05 20:00:00
 drumkv1-0.9.14-55.rncbc.suse.x86_64.rpm 4.2 MB(4,398,760) 2020-05-05 20:00:00
 drumkv1-lv2-0.9.13-53.rncbc.suse.x86_64.rpm 4.2 MB(4,452,972) 2020-03-26 20:00:00
 drumkv1-0.9.13-53.rncbc.suse.x86_64.rpm 4.2 MB(4,394,964) 2020-03-26 20:00:00
 drumkv1-0.9.12-51.rncbc.suse.x86_64.rpm 4.2 MB(4,389,952) 2019-12-26 19:00:00
 drumkv1-lv2-0.9.12-51.rncbc.suse.x86_64.rpm 4.2 MB(4,448,480) 2019-12-26 19:00:00
 drumkv1-lv2-0.9.11-50.rncbc.suse.x86_64.rpm 7.6 MB(8,005,028) 2019-10-31 18:00:00
 drumkv1-0.9.11-50.rncbc.suse.x86_64.rpm 4.1 MB(4,329,916) 2019-10-31 18:00:00
 drumkv1-lv2-0.9.10-43.rncbc.suse.x86_64.rpm 385.1 KB(394,312) 2019-09-24 19:00:00
 drumkv1-common-0.9.10-43.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.1 MB(3,207,936) 2019-09-24 19:00:00
 drumkv1-0.9.10-43.rncbc.suse.x86_64.rpm 460.0 KB(471,028) 2019-09-24 19:00:00
 drumkv1-0.9.9-42.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.8 MB(3,943,728) 2019-07-18 19:00:00
 drumkv1-0.9.8-41.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.7 MB(3,852,280) 2019-06-06 19:00:00
 drumkv1-0.9.7-40.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.7 MB(3,876,764) 2019-04-14 19:00:00
 drumkv1-0.9.6-39.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.7 MB(3,874,476) 2019-03-18 19:00:00
 drumkv1-0.9.5-38.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.7 MB(3,868,904) 2019-03-04 19:00:00
 drumkv1-0.9.4-37.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.6 MB(3,776,156) 2018-12-12 19:00:00
 drumkv1-0.9.3-36.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.6 MB(3,773,224) 2018-10-22 19:00:00
 drumkv1-0.9.2-35.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.6 MB(3,760,484) 2018-07-24 19:00:00
 drumkv1-0.9.1-34.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.5 MB(3,647,012) 2018-06-26 19:00:00
 drumkv1-0.9.0-33.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.1 MB(3,262,712) 2018-03-07 19:00:00
 drumkv1-0.8.6-32.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.0 MB(3,116,658) 2017-12-20 19:00:00
 drumkv1-0.8.5-31.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.0 MB(3,115,938) 2017-10-29 19:00:00
 drumkv1-0.8.4-30.rncbc.suse.x86_64.rpm 4.5 MB(4,689,087) 2017-08-22 18:00:00
 drumkv1-0.8.3-29.rncbc.suse.x86_64.rpm 4.5 MB(4,687,525) 2017-06-21 18:00:00
 drumkv1-0.8.2-28.rncbc.suse.x86_64.rpm 4.3 MB(4,496,368) 2017-05-02 19:00:00
 drumkv1-0.8.1-27.rncbc.suse.x86_64.rpm 4.1 MB(4,282,028) 2017-03-21 19:00:00
 drumkv1-0.8.0-26.rncbc.suse.x86_64.rpm 4.1 MB(4,266,249) 2016-11-17 12:00:00
 drumkv1-0.7.6-25.rncbc.suse.x86_64.rpm 4.0 MB(4,237,228) 2016-09-19 12:00:00
 drumkv1-0.7.5-24.rncbc.suse.x86_64.rpm 4.3 MB(4,487,640) 2016-06-16 18:30:00
 drumkv1-0.7.4-23.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.5 MB(3,637,267) 2016-03-02 18:30:00
 drumkv1-0.7.3-22.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.5 MB(3,640,225) 2016-02-22 20:00:00
 drumkv1-0.7.2-21.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.7 MB(3,838,730) 2015-12-16 12:27:51
 drumkv1-0.7.2-21.rncbc.suse132.x86_64.rpm 3.6 MB(3,728,904) 2015-12-04 18:30:00
 drumkv1-0.7.1-20.rncbc.suse132.x86_64.rpm 1.5 MB(1,624,666) 2015-08-24 15:29:37
 drumkv1-0.7.0-19.rncbc.suse132.x86_64.rpm 1.6 MB(1,626,007) 2015-07-24 19:45:01
 drumkv1-0.6.3-18.rncbc.suse132.x86_64.rpm 1.3 MB(1,374,355) 2015-05-09 11:43:35
 drumkv1-0.6.2-17.rncbc.suse132.x86_64.rpm 1.3 MB(1,361,978) 2015-04-30 16:32:21
 drumkv1-0.6.1-16.rncbc.suse132.x86_64.rpm 1.3 MB(1,348,712) 2015-03-09 15:27:37
 drumkv1-0.6.0-15.rncbc.suse132.x86_64.rpm 1.3 MB(1,321,623) 2015-01-23 15:59:31
 drumkv1-0.5.1-14.rncbc.suse132.x86_64.rpm 1.0 MB(1,072,574) 2014-11-05 18:05:33
 drumkv1-0.5.1-14.rncbc.suse131.x86_64.rpm 1.0 MB(1,071,533) 2014-09-11 18:05:54
 drumkv1-0.5.0-13.rncbc.suse131.x86_64.rpm 1.0 MB(1,071,891) 2014-06-30 17:14:02
 drumkv1-0.4.2-12.rncbc.suse131.x86_64.rpm 240.1 KB(245,849) 2014-04-29 15:35:55
.x86_64.AppImage
 drumkv1-jack-0.9.20-61.x86_64.AppImage 10.9 MB(11,386,824) 2021-02-10 19:00:00
 drumkv1-jack-0.9.19-60.x86_64.AppImage 10.8 MB(11,358,152) 2020-12-19 19:00:00
 drumkv1-jack-0.9.18-59.x86_64.AppImage 10.8 MB(11,309,000) 2020-10-27 19:00:00
 drumkv1-0.9.17-58.x86_64.AppImage 11.0 MB(11,550,664) 2020-09-08 19:00:00
 drumkv1-0.9.16-57.x86_64.AppImage 11.0 MB(11,550,664) 2020-08-06 12:00:00
 drumkv1-0.9.15-56.x86_64.AppImage 11.0 MB(11,550,664) 2020-06-22 20:00:00
 drumkv1-0.9.14-55.x86_64.AppImage 9.3 MB(9,752,520) 2020-05-05 20:00:00
 drumkv1-0.9.13-53.x86_64.AppImage 9.3 MB(9,744,328) 2020-03-26 20:00:00
 drumkv1-0.9.12-51.x86_64.AppImage 9.3 MB(9,740,232) 2019-12-26 19:00:00
 drumkv1-0.9.11-50.x86_64.AppImage 23.4 MB(24,547,272) 2019-10-31 18:00:00
 drumkv1-0.9.10-14.x86_64.AppImage 23.5 MB(24,604,616) 2019-09-24 19:00:00
 drumkv1-0.9.9-13.x86_64.AppImage 23.5 MB(24,604,616) 2019-07-18 19:00:00
 drumkv1-0.9.8-12.x86_64.AppImage 23.5 MB(24,596,424) 2019-06-06 19:00:00
 drumkv1-0.9.7-11.x86_64.AppImage 23.4 MB(24,588,232) 2019-04-14 19:00:00
 drumkv1-0.9.6-10.x86_64.AppImage 24.0 MB(25,154,696) 2019-03-18 19:00:00
 drumkv1-0.9.5-9.x86_64.AppImage 24.3 MB(25,441,416) 2019-03-04 19:00:00
 drumkv1-0.9.4-8.x86_64.AppImage 24.2 MB(25,371,784) 2018-12-12 19:00:00
 drumkv1-0.9.3-7.x86_64.AppImage 23.8 MB(24,925,320) 2018-10-22 19:00:00
 drumkv1-0.9.2-6.x86_64.AppImage 22.8 MB(23,856,264) 2018-07-24 19:00:00
 drumkv1-0.9.1-5.x86_64.AppImage 12.5 MB(13,100,248) 2018-06-26 19:00:00
 drumkv1-0.9.0-4.x86_64.AppImage 13.0 MB(13,665,496) 2018-03-07 19:00:00
 drumkv1-0.8.6-3.x86_64.AppImage 15.8 MB(16,606,424) 2017-12-20 19:00:00
 drumkv1-0.8.5-2.x86_64.AppImage 13.3 MB(13,997,272) 2017-10-29 19:00:00
 drumkv1-0.8.4-1.x86_64.AppImage 13.0 MB(13,603,992) 2017-08-22 18:00:00
.tar.gz
 drumkv1-0.9.20.tar.gz 338.8 KB(346,979) 2021-02-10 19:00:00
 drumkv1-0.9.19.tar.gz 339.0 KB(347,123) 2020-12-19 19:00:00
 drumkv1-0.9.18.tar.gz 338.6 KB(346,723) 2020-10-27 19:00:00
 drumkv1-0.9.17.tar.gz 338.0 KB(346,081) 2020-09-08 19:00:00
 drumkv1-0.9.16.tar.gz 340.2 KB(348,370) 2020-08-06 12:00:00
 drumkv1-0.9.15.tar.gz 337.2 KB(345,315) 2020-06-22 20:00:00
 drumkv1-0.9.14.tar.gz 337.1 KB(345,143) 2020-05-05 20:00:00
 drumkv1-0.9.13.tar.gz 335.8 KB(343,870) 2020-03-26 20:00:00
 drumkv1-0.9.12.tar.gz 335.5 KB(343,524) 2019-12-26 19:00:00
 drumkv1-0.9.11.tar.gz 322.4 KB(330,170) 2019-10-31 18:00:00
 drumkv1-0.9.10.tar.gz 323.2 KB(330,954) 2019-09-24 19:00:00
 drumkv1-0.9.9.tar.gz 316.2 KB(323,742) 2019-07-18 19:00:00
 drumkv1-0.9.8.tar.gz 310.1 KB(317,535) 2019-06-06 19:00:00
 drumkv1-0.9.7.tar.gz 310.2 KB(317,693) 2019-04-14 19:00:00
 drumkv1-0.9.6.tar.gz 309.9 KB(317,371) 2019-03-18 19:00:00
 drumkv1-0.9.5.tar.gz 309.8 KB(317,199) 2019-03-04 19:00:00
 drumkv1-0.9.4.tar.gz 304.1 KB(311,377) 2018-12-12 19:00:00
 drumkv1-0.9.3.tar.gz 304.3 KB(311,570) 2018-10-22 19:00:00
 drumkv1-0.9.2.tar.gz 302.5 KB(309,730) 2018-07-24 19:00:00
 drumkv1-0.9.1.tar.gz 296.8 KB(303,876) 2018-06-26 19:00:00
 drumkv1-0.9.0.tar.gz 295.9 KB(302,972) 2018-03-07 19:00:00
 drumkv1-0.8.6.tar.gz 288.6 KB(295,511) 2017-12-20 19:00:00
 drumkv1-0.8.5.tar.gz 288.9 KB(295,854) 2017-10-29 19:00:00
 drumkv1-0.8.4.tar.gz 284.2 KB(291,066) 2017-08-22 18:00:00
 drumkv1-0.8.3.tar.gz 283.6 KB(290,436) 2017-06-21 18:00:00
 drumkv1-0.8.2.tar.gz 280.4 KB(287,158) 2017-05-02 19:00:00
 drumkv1-0.8.1.tar.gz 272.9 KB(279,499) 2017-03-21 19:00:00
 drumkv1-0.8.0.tar.gz 272.5 KB(279,032) 2016-11-17 12:00:00
 drumkv1-0.7.6.tar.gz 264.9 KB(271,254) 2016-09-19 12:00:00
 drumkv1-0.7.5.tar.gz 265.0 KB(271,318) 2016-06-16 18:30:00
 drumkv1-0.7.4.tar.gz 264.4 KB(270,707) 2016-03-02 18:30:00
 drumkv1-0.7.3.tar.gz 264.3 KB(270,621) 2016-02-22 20:00:00
 drumkv1-0.7.2.tar.gz 263.3 KB(269,656) 2015-12-04 18:30:00
 drumkv1-0.7.1.tar.gz 257.2 KB(263,399) 2015-08-24 15:27:46
 drumkv1-0.7.0.tar.gz 256.8 KB(262,926) 2015-07-24 19:43:10
 drumkv1-0.6.3.tar.gz 233.6 KB(239,240) 2015-05-09 11:47:24
 drumkv1-0.6.2.tar.gz 232.6 KB(238,174) 2015-04-30 16:30:49
 drumkv1-0.6.1.tar.gz 231.3 KB(236,868) 2015-03-09 15:26:04
 drumkv1-0.6.0.tar.gz 226.8 KB(232,199) 2015-01-23 15:57:59
 drumkv1-0.5.1.tar.gz 214.4 KB(219,516) 2014-09-11 18:04:12
 drumkv1-0.5.0.tar.gz 213.5 KB(218,578) 2014-06-30 17:12:33
 drumkv1-0.4.2.tar.gz 209.0 KB(213,995) 2014-04-29 15:34:45
 drumkv1-0.4.1.tar.gz 208.5 KB(213,520) 2014-04-07 11:25:42
 drumkv1-0.4.0.tar.gz 206.7 KB(211,627) 2014-03-06 17:33:55
 drumkv1-0.3.6.tar.gz 203.7 KB(208,578) 2013-12-31 12:35:19
 drumkv1-0.3.5.tar.gz 198.3 KB(203,074) 2013-09-30 15:56:25
 drumkv1-0.3.4.tar.gz 195.8 KB(200,453) 2013-07-16 15:18:26
 drumkv1-0.3.3.tar.gz 132.1 KB(135,246) 2013-05-31 17:54:20
 drumkv1-0.3.2.tar.gz 123.6 KB(126,541) 2013-03-01 15:30:48
 drumkv1-0.3.1.tar.gz 122.9 KB(125,880) 2013-02-08 16:34:23
 drumkv1-0.3.0.tar.gz 122.2 KB(125,136) 2012-12-21 15:54:48
 drumkv1-0.2.0.tar.gz 119.2 KB(122,051) 2012-11-22 17:44:02
 drumkv1-0.1.0.tar.gz 117.2 KB(120,025) 2012-10-25 17:15:30
.src.rpm
 drumkv1-0.9.20-61.rncbc.suse.src.rpm 351.9 KB(360,366) 2021-02-10 19:00:00
 drumkv1-0.9.19-60.rncbc.suse.src.rpm 351.8 KB(360,222) 2020-12-19 19:00:00
 drumkv1-0.9.18-59.rncbc.suse.src.rpm 351.2 KB(359,581) 2020-10-27 19:00:00
 drumkv1-0.9.17-58.rncbc.suse.src.rpm 350.5 KB(358,957) 2020-09-08 19:00:00
 drumkv1-0.9.16-57.rncbc.suse.src.rpm 352.7 KB(361,206) 2020-08-06 12:00:00
 drumkv1-0.9.15-56.rncbc.suse.src.rpm 349.7 KB(358,044) 2020-06-22 20:00:00
 drumkv1-0.9.14-55.rncbc.suse.src.rpm 349.4 KB(357,760) 2020-05-05 20:00:00
 drumkv1-0.9.13-53.rncbc.suse.src.rpm 348.1 KB(356,444) 2020-03-26 20:00:00
 drumkv1-0.9.12-51.rncbc.suse.src.rpm 347.7 KB(356,007) 2019-12-26 19:00:00
 drumkv1-0.9.11-50.rncbc.suse.src.rpm 334.2 KB(342,213) 2019-10-31 18:00:00
 drumkv1-0.9.10-43.rncbc.suse.src.rpm 334.8 KB(342,863) 2019-09-24 19:00:00
 drumkv1-0.9.9-42.rncbc.suse.src.rpm 327.4 KB(335,230) 2019-07-18 19:00:00
 drumkv1-0.9.8-41.rncbc.suse.src.rpm 321.2 KB(328,946) 2019-06-06 19:00:00
 drumkv1-0.9.7-40.rncbc.suse.src.rpm 321.4 KB(329,082) 2019-04-14 19:00:00
 drumkv1-0.9.6-39.rncbc.suse.src.rpm 320.9 KB(328,648) 2019-03-18 19:00:00
 drumkv1-0.9.5-38.rncbc.suse.src.rpm 320.7 KB(328,378) 2019-03-04 19:00:00
 drumkv1-0.9.4-37.rncbc.suse.src.rpm 314.9 KB(322,446) 2018-12-12 19:00:00
 drumkv1-0.9.3-36.rncbc.suse.src.rpm 315.0 KB(322,515) 2018-10-22 19:00:00
 drumkv1-0.9.2-35.rncbc.suse.src.rpm 313.2 KB(320,671) 2018-07-24 19:00:00
 drumkv1-0.9.1-34.rncbc.suse.src.rpm 307.2 KB(314,622) 2018-06-26 19:00:00
 drumkv1-0.9.0-33.rncbc.suse.src.rpm 306.3 KB(313,695) 2018-03-07 19:00:00
 drumkv1-0.8.6-32.rncbc.suse.src.rpm 298.5 KB(305,639) 2017-12-20 19:00:00
 drumkv1-0.8.5-31.rncbc.suse.src.rpm 298.7 KB(305,858) 2017-10-29 19:00:00
 drumkv1-0.8.4-30.rncbc.suse.src.rpm 293.8 KB(300,887) 2017-08-22 18:00:00
 drumkv1-0.8.3-29.rncbc.suse.src.rpm 293.3 KB(300,288) 2017-06-21 18:00:00
 drumkv1-0.8.2-28.rncbc.suse.src.rpm 290.0 KB(296,932) 2017-05-02 19:00:00
 drumkv1-0.8.1-27.rncbc.suse.src.rpm 282.4 KB(289,198) 2017-03-21 19:00:00
 drumkv1-0.8.0-26.rncbc.suse.src.rpm 281.9 KB(288,667) 2016-11-17 12:00:00
 drumkv1-0.7.6-25.rncbc.suse.src.rpm 274.1 KB(280,677) 2016-09-19 12:00:00
 drumkv1-0.7.5-24.rncbc.suse.src.rpm 274.0 KB(280,614) 2016-06-16 18:30:00
 drumkv1-0.7.4-23.rncbc.suse.src.rpm 273.2 KB(279,785) 2016-03-02 18:30:00
 drumkv1-0.7.3-22.rncbc.suse.src.rpm 273.1 KB(279,622) 2016-02-22 20:00:00
 drumkv1-0.7.2-21.rncbc.suse.src.rpm 272.2 KB(278,698) 2015-12-16 12:27:39
 drumkv1-0.7.2-21.rncbc.suse132.src.rpm 268.2 KB(274,596) 2015-12-04 18:30:00
 drumkv1-0.7.1-20.rncbc.suse132.src.rpm 261.9 KB(268,155) 2015-08-24 15:29:32
 drumkv1-0.7.0-19.rncbc.suse132.src.rpm 261.2 KB(267,479) 2015-07-24 19:44:55
 drumkv1-0.6.3-18.rncbc.suse132.src.rpm 238.0 KB(243,741) 2015-05-09 11:48:49
 drumkv1-0.6.2-17.rncbc.suse132.src.rpm 236.9 KB(242,622) 2015-04-30 16:32:17
 drumkv1-0.6.1-16.rncbc.suse132.src.rpm 235.5 KB(241,167) 2015-03-09 15:27:33
 drumkv1-0.6.0-15.rncbc.suse132.src.rpm 230.9 KB(236,432) 2015-01-23 15:59:27
 drumkv1-0.5.1-14.rncbc.suse132.src.rpm 218.5 KB(223,744) 2014-11-05 11:54:49
 drumkv1-0.5.1-14.rncbc.suse131.src.rpm 218.5 KB(223,757) 2014-09-11 18:05:50
 drumkv1-0.5.0-13.rncbc.suse131.src.rpm 217.5 KB(222,769) 2014-06-30 17:13:58
 drumkv1-0.4.2-12.rncbc.suse131.src.rpm 212.8 KB(217,928) 2014-04-29 15:35:54
.i586.rpm
 drumkv1-0.8.6-32.rncbc.suse.i586.rpm 3.0 MB(3,100,154) 2017-12-20 19:00:00
 drumkv1-0.8.5-31.rncbc.suse.i586.rpm 3.0 MB(3,099,934) 2017-10-29 19:00:00
 drumkv1-0.8.4-30.rncbc.suse.i586.rpm 4.4 MB(4,646,430) 2017-08-22 18:00:00
 drumkv1-0.8.3-29.rncbc.suse.i586.rpm 4.4 MB(4,655,244) 2017-06-21 18:00:00
 drumkv1-0.8.2-28.rncbc.suse.i586.rpm 4.3 MB(4,457,337) 2017-05-02 19:00:00
 drumkv1-0.8.1-27.rncbc.suse.i586.rpm 4.1 MB(4,246,885) 2017-03-21 19:00:00
 drumkv1-0.8.0-26.rncbc.suse.i586.rpm 4.0 MB(4,233,227) 2016-11-17 12:00:00
 drumkv1-0.7.6-25.rncbc.suse.i586.rpm 4.0 MB(4,206,015) 2016-09-19 12:00:00
 drumkv1-0.7.5-24.rncbc.suse.i586.rpm 4.2 MB(4,437,830) 2016-06-16 18:30:00
 drumkv1-0.7.4-23.rncbc.suse.i586.rpm 3.3 MB(3,498,732) 2016-03-02 18:30:00
 drumkv1-0.7.3-22.rncbc.suse.i586.rpm 3.3 MB(3,498,376) 2016-02-22 20:00:00
 drumkv1-0.7.2-21.rncbc.suse.i586.rpm 3.4 MB(3,617,501) 2015-12-16 10:47:54
 drumkv1-0.7.2-21.rncbc.suse132.i586.rpm 3.2 MB(3,374,059) 2015-12-04 18:30:00
 drumkv1-0.7.1-20.rncbc.suse132.i586.rpm 1.5 MB(1,609,807) 2015-08-24 15:14:48
 drumkv1-0.7.0-19.rncbc.suse132.i586.rpm 1.5 MB(1,609,421) 2015-07-24 19:33:43
 drumkv1-0.6.3-18.rncbc.suse132.i586.rpm 1.3 MB(1,358,391) 2015-05-09 11:48:52
 drumkv1-0.6.2-17.rncbc.suse132.i586.rpm 1.3 MB(1,347,411) 2015-04-30 16:10:59
 drumkv1-0.6.1-16.rncbc.suse132.i586.rpm 1.3 MB(1,333,548) 2015-03-09 15:09:24
 drumkv1-0.6.0-15.rncbc.suse132.i586.rpm 1.2 MB(1,304,469) 2015-01-23 15:35:23
 drumkv1-0.5.1-14.rncbc.suse132.i586.rpm 1.0 MB(1,059,232) 2014-11-05 11:54:52
 drumkv1-0.5.1-14.rncbc.suse131.i586.rpm 1.0 MB(1,059,837) 2014-09-11 17:54:06
 drumkv1-0.5.0-13.rncbc.suse131.i586.rpm 1.0 MB(1,055,474) 2014-06-30 17:04:08
 drumkv1-0.4.2-12.rncbc.suse131.i586.rpm 249.0 KB(255,007) 2014-04-29 15:17:53
dssi
.x86_64.rpm
 dssi-vst-0.9.2-2.rncbc.suse132.x86_64.rpm 173.7 KB(177,918) 2015-03-16 18:42:11
 dssi-vst-0.9.2-1.rncbc.suse131.x86_64.rpm 175.2 KB(179,446) 2013-11-20 00:07:11
.tar.gz
 dssi-vst-0.8.tar.gz 43.3 KB(44,333) 2009-11-21 19:17:36
 dssi-vst-0.7.tar.gz 43.1 KB(44,095) 2008-06-21 21:16:17
 dssi-vst-0.7.1.tar.gz 42.6 KB(43,639) 2008-05-23 15:50:55
 dssi-vst-0.6.1.tar.gz 42.2 KB(43,180) 2008-02-02 17:25:16
.tar.bz2
 dssi-vst-0.9.2.tar.bz2 46.1 KB(47,196) 2010-05-12 21:37:43
.src.rpm
 dssi-vst-0.9.2-2.rncbc.suse132.src.rpm 50.3 KB(51,524) 2015-03-16 18:42:11
 dssi-vst-0.9.2-1.rncbc.suse131.src.rpm 50.3 KB(51,523) 2013-11-20 00:07:10
.patch
 dssi-vst-0.8-Makefile_exe.patch 722 B(722) 2009-11-21 19:14:43
 dssi-vst-0.8-gcc44.patch 1123 B(1,123) 2009-11-20 00:00:27
 dssi-vst-0.8-Makefile_lib64.patch 366 B(366) 2008-12-20 10:58:45
 dssi-vst-0.8-Makefile.patch 983 B(983) 2008-12-14 16:07:42
 dssi-vst-0.7-Makefile.patch 936 B(936) 2008-06-21 21:14:22
.i586.rpm
 dssi-vst-0.9.2-2.rncbc.suse.i586.rpm 181.2 KB(185,564) 2015-12-16 09:11:35
 dssi-vst-0.9.2-2.rncbc.suse132.i586.rpm 170.0 KB(174,047) 2014-11-05 10:43:49
 dssi-vst-0.9.2-1.rncbc.suse131.i586.rpm 171.2 KB(175,272) 2013-11-20 00:02:00
fftw2
.x86_64.rpm
 fftw2-threads-2.1.5-1.rncbc.suse131.x86_64.rpm 54.8 KB(56,111) 2013-11-20 00:02:36
 fftw2-devel-2.1.5-1.rncbc.suse131.x86_64.rpm 335.3 KB(343,355) 2013-11-20 00:02:36
 fftw2-mpi-devel-2.1.5-1.rncbc.suse131.x86_64.rpm 4949 B(4,949) 2013-11-20 00:02:36
 fftw2-threads-devel-2.1.5-1.rncbc.suse131.x86_64.rpm 4087 B(4,087) 2013-11-20 00:02:36
 fftw2-2.1.5-1.rncbc.suse131.x86_64.rpm 1.4 MB(1,515,688) 2013-11-20 00:02:35
 fftw2-mpi-2.1.5-1.rncbc.suse131.x86_64.rpm 51.1 KB(52,346) 2013-11-20 00:02:35
.src.rpm
 fftw2-2.1.5-1.rncbc.suse131.src.rpm 1.3 MB(1,334,052) 2013-11-20 00:02:28
.i586.rpm
 fftw2-mpi-devel-2.1.5-1.rncbc.suse131.i586.rpm 4964 B(4,964) 2013-11-19 23:58:50
 fftw2-threads-2.1.5-1.rncbc.suse131.i586.rpm 47.7 KB(48,834) 2013-11-19 23:58:50
 fftw2-devel-2.1.5-1.rncbc.suse131.i586.rpm 335.3 KB(343,398) 2013-11-19 23:58:50
 fftw2-threads-devel-2.1.5-1.rncbc.suse131.i586.rpm 4095 B(4,095) 2013-11-19 23:58:50
 fftw2-mpi-2.1.5-1.rncbc.suse131.i586.rpm 47.2 KB(48,327) 2013-11-19 23:58:50
 fftw2-2.1.5-1.rncbc.suse131.i586.rpm 805.3 KB(824,593) 2013-11-19 23:58:50
fluidsynth
.x86_64.rpm
 libfluidsynth-devel-2.2.0-31.rncbc.suse.x86_64.rpm 30.6 KB(31,337) 2021-04-03 12:00:00
 fluidsynth-2.2.0-31.rncbc.suse.x86_64.rpm 75.8 KB(77,619) 2021-04-03 12:00:00
 libfluidsynth3-2.2.0-31.rncbc.suse.x86_64.rpm 693.7 KB(710,376) 2021-04-03 12:00:00
 fluidsynth-2.1.8-30.rncbc.suse.x86_64.rpm 39.0 KB(39,902) 2021-03-16 10:00:00
 libfluidsynth-devel-2.1.8-30.rncbc.suse.x86_64.rpm 44.7 KB(45,756) 2021-03-16 10:00:00
 libfluidsynth2-2.1.8-30.rncbc.suse.x86_64.rpm 619.6 KB(634,446) 2021-03-16 10:00:00
 libfluidsynth-devel-2.1.7-29.rncbc.suse.x86_64.rpm 44.6 KB(45,684) 2021-01-30 18:00:00
 libfluidsynth2-2.1.7-29.rncbc.suse.x86_64.rpm 618.1 KB(632,949) 2021-01-30 18:00:00
 fluidsynth-2.1.7-29.rncbc.suse.x86_64.rpm 38.8 KB(39,775) 2021-01-30 18:00:00
 libfluidsynth2-2.1.6-28.rncbc.suse.x86_64.rpm 618.1 KB(632,952) 2021-01-18 16:00:00
 libfluidsynth-devel-2.1.6-28.rncbc.suse.x86_64.rpm 44.5 KB(45,615) 2021-01-18 16:00:00
 fluidsynth-2.1.6-28.rncbc.suse.x86_64.rpm 38.8 KB(39,717) 2021-01-18 16:00:00
 libfluidsynth2-2.1.5-27.rncbc.suse.x86_64.rpm 616.8 KB(631,627) 2020-09-27 12:00:00
 libfluidsynth-devel-2.1.5-27.rncbc.suse.x86_64.rpm 44.4 KB(45,472) 2020-09-27 12:00:00
 fluidsynth-2.1.5-27.rncbc.suse.x86_64.rpm 38.1 KB(38,997) 2020-09-27 12:00:00
 libfluidsynth2-2.1.4-26.rncbc.suse.x86_64.rpm 556.1 KB(569,464) 2020-07-19 17:00:00
 fluidsynth-2.1.4-26.rncbc.suse.x86_64.rpm 35.2 KB(36,048) 2020-07-19 17:00:00
 libfluidsynth-devel-2.1.4-26.rncbc.suse.x86_64.rpm 44.0 KB(45,028) 2020-07-19 17:00:00
 libfluidsynth2-2.1.1-25.rncbc.suse.x86_64.rpm 551.8 KB(565,052) 2020-02-17 19:00:00
 libfluidsynth-devel-2.1.1-25.rncbc.suse.x86_64.rpm 43.6 KB(44,608) 2020-02-17 19:00:00
 fluidsynth-2.1.1-25.rncbc.suse.x86_64.rpm 42.5 KB(43,476) 2020-02-17 19:00:00
 libfluidsynth-devel-2.1.0-24.rncbc.suse.x86_64.rpm 42.9 KB(43,912) 2019-12-01 18:00:00
 fluidsynth-2.1.0-24.rncbc.suse.x86_64.rpm 42.4 KB(43,380) 2019-12-01 18:00:00
 fluidsynth-dssi-1.1.0-5.rncbc.suse.x86_64.rpm 128.2 KB(131,236) 2019-12-01 18:00:00
 libfluidsynth2-2.1.0-24.rncbc.suse.x86_64.rpm 549.3 KB(562,440) 2019-12-01 18:00:00
 libfluidsynth-devel-2.0.9-23.rncbc.suse.x86_64.rpm 49.4 KB(50,536) 2019-11-24 20:00:00
 libfluidsynth2-2.0.9-23.rncbc.suse.x86_64.rpm 538.3 KB(551,260) 2019-11-24 20:00:00
 fluidsynth-2.0.9-23.rncbc.suse.x86_64.rpm 33.5 KB(34,300) 2019-11-24 20:00:00
 libfluidsynth-devel-2.0.8-22.rncbc.suse.x86_64.rpm 49.3 KB(50,480) 2019-10-28 17:00:00
 fluidsynth-2.0.8-22.rncbc.suse.x86_64.rpm 33.4 KB(34,220) 2019-10-28 17:00:00
 libfluidsynth2-2.0.8-22.rncbc.suse.x86_64.rpm 537.9 KB(550,824) 2019-10-28 17:00:00
 libfluidsynth2-2.0.7-19.rncbc.suse.x86_64.rpm 539.1 KB(552,060) 2019-09-28 14:00:00
 libfluidsynth-devel-2.0.7-19.rncbc.suse.x86_64.rpm 49.2 KB(50,388) 2019-09-28 14:00:00
 fluidsynth-2.0.7-19.rncbc.suse.x86_64.rpm 33.4 KB(34,172) 2019-09-28 14:00:00
 libfluidsynth-devel-2.0.6-18.rncbc.suse.x86_64.rpm 49.0 KB(50,188) 2019-08-19 18:00:00
 libfluidsynth2-2.0.6-18.rncbc.suse.x86_64.rpm 539.8 KB(552,776) 2019-08-19 18:00:00
 fluidsynth-2.0.6-18.rncbc.suse.x86_64.rpm 33.1 KB(33,848) 2019-08-19 18:00:00
 libfluidsynth-devel-2.0.5-17.rncbc.suse.x86_64.rpm 48.9 KB(50,088) 2019-04-19 10:00:00
 libfluidsynth2-2.0.5-17.rncbc.suse.x86_64.rpm 537.5 KB(550,356) 2019-04-19 10:00:00
 fluidsynth-2.0.5-17.rncbc.suse.x86_64.rpm 32.8 KB(33,600) 2019-04-19 10:00:00
 libfluidsynth-devel-2.0.4-16.rncbc.suse.x86_64.rpm 48.8 KB(49,944) 2019-02-23 10:00:00
 fluidsynth-2.0.4-16.rncbc.suse.x86_64.rpm 32.5 KB(33,240) 2019-02-23 10:00:00
 libfluidsynth2-2.0.4-16.rncbc.suse.x86_64.rpm 537.2 KB(550,076) 2019-02-23 10:00:00
 libfluidsynth-devel-2.0.3-15.rncbc.suse.x86_64.rpm 48.6 KB(49,816) 2019-01-03 10:00:00
 libfluidsynth2-2.0.3-15.rncbc.suse.x86_64.rpm 534.1 KB(546,940) 2019-01-03 10:00:00
 fluidsynth-2.0.3-15.rncbc.suse.x86_64.rpm 33.9 KB(34,756) 2019-01-03 10:00:00
 fluidsynth-2.0.2-14.rncbc.suse.x86_64.rpm 33.9 KB(34,756) 2018-11-18 15:30:00
 libfluidsynth2-2.0.2-14.rncbc.suse.x86_64.rpm 534.8 KB(547,588) 2018-11-18 15:30:00
 libfluidsynth-devel-2.0.2-14.rncbc.suse.x86_64.rpm 48.6 KB(49,792) 2018-11-18 15:30:00
 fluidsynth-dssi-1.1.0-4.rncbc.suse.x86_64.rpm 127.9 KB(130,936) 2018-10-23 08:00:00
 libfluidsynth-devel-2.0.1-13.rncbc.suse.x86_64.rpm 48.5 KB(49,664) 2018-10-07 19:00:00
 fluidsynth-2.0.1-13.rncbc.suse.x86_64.rpm 33.8 KB(34,656) 2018-10-07 19:00:00
 libfluidsynth2-2.0.1-13.rncbc.suse.x86_64.rpm 500.3 KB(512,340) 2018-10-07 19:00:00
 fluidsynth-2.0.0-12.rncbc.suse.x86_64.rpm 33.8 KB(34,628) 2018-09-15 15:00:00
 libfluidsynth2-2.0.0-12.rncbc.suse.x86_64.rpm 501.0 KB(513,020) 2018-09-15 15:00:00
 libfluidsynth-devel-2.0.0-12.rncbc.suse.x86_64.rpm 48.4 KB(49,600) 2018-09-15 15:00:00
 libfluidsynth1-1.1.11-11.rncbc.suse.x86_64.rpm 441.5 KB(452,108) 2018-05-06 10:00:00
 fluidsynth-1.1.11-11.rncbc.suse.x86_64.rpm 34.7 KB(35,560) 2018-05-06 10:00:00
 libfluidsynth-devel-1.1.11-11.rncbc.suse.x86_64.rpm 51.5 KB(52,716) 2018-05-06 10:00:00
 fluidsynth-1.1.9-9.rncbc.suse.x86_64.rpm 32.7 KB(33,530) 2018-01-04 12:00:00
 libfluidsynth-devel-1.1.9-9.rncbc.suse.x86_64.rpm 49.7 KB(50,886) 2018-01-04 12:00:00
 libfluidsynth1-1.1.9-9.rncbc.suse.x86_64.rpm 440.9 KB(451,522) 2018-01-04 12:00:00
 libfluidsynth-devel-1.1.8-8.rncbc.suse.x86_64.rpm 48.6 KB(49,774) 2017-10-14 18:00:00
 libfluidsynth1-1.1.8-8.rncbc.suse.x86_64.rpm 438.9 KB(449,458) 2017-10-14 18:00:00
 fluidsynth-1.1.8-8.rncbc.suse.x86_64.rpm 32.6 KB(33,414) 2017-10-14 18:00:00
 libfluidsynth-devel-1.1.7-7.rncbc.suse.x86_64.rpm 48.4 KB(49,590) 2017-09-05 20:00:00
 libfluidsynth1-1.1.7-7.rncbc.suse.x86_64.rpm 477.7 KB(489,210) 2017-09-05 20:00:00
 fluidsynth-1.1.7-7.rncbc.suse.x86_64.rpm 33.9 KB(34,706) 2017-09-05 20:00:00
 fluidsynth-dssi-1.0.0-3.rncbc.suse.x86_64.rpm 112.9 KB(115,569) 2015-12-16 11:05:24
 libfluidsynth-devel-1.1.6-6.rncbc.suse.x86_64.rpm 626.8 KB(641,797) 2015-12-16 11:04:02
 libfluidsynth1-1.1.6-6.rncbc.suse.x86_64.rpm 429.1 KB(439,437) 2015-12-16 11:03:59
 fluidsynth-1.1.6-6.rncbc.suse.x86_64.rpm 104.8 KB(107,283) 2015-12-16 11:03:58
 fluidsynth-dssi-1.0.0-3.rncbc.suse132.x86_64.rpm 109.8 KB(112,482) 2014-11-05 17:16:23
 libfluidsynth1-1.1.6-5.rncbc.suse132.x86_64.rpm 424.4 KB(434,632) 2014-11-05 17:09:32
 libfluidsynth-devel-1.1.6-5.rncbc.suse132.x86_64.rpm 627.0 KB(642,012) 2014-11-05 17:09:31
 fluidsynth-1.1.6-5.rncbc.suse132.x86_64.rpm 62.4 KB(63,865) 2014-11-05 17:09:28
 fluidsynth-dssi-1.0.0-2.rncbc.suse131.x86_64.rpm 109.8 KB(112,481) 2013-12-05 23:33:34
 libfluidsynth1-1.1.6-1.rncbc.suse131.x86_64.rpm 430.8 KB(441,100) 2013-11-19 23:39:47
 libfluidsynth-devel-1.1.6-1.rncbc.suse131.x86_64.rpm 637.7 KB(652,995) 2013-11-19 23:39:46
 fluidsynth-1.1.6-1.rncbc.suse131.x86_64.rpm 62.4 KB(63,939) 2013-11-19 23:39:42
.tar.gz
 fluidsynth-2.2.0.tar.gz 1.4 MB(1,507,709) 2021-04-03 12:00:00
 fluidsynth-2.1.8.tar.gz 1.3 MB(1,369,567) 2021-03-16 10:00:00
 fluidsynth-2.1.7.tar.gz 1.3 MB(1,368,777) 2021-01-30 18:00:00
 fluidsynth-2.1.6.tar.gz 1.3 MB(1,368,770) 2021-01-18 16:00:00
 fluidsynth-2.1.5.tar.gz 1.3 MB(1,364,924) 2020-09-27 12:00:00
 fluidsynth-2.1.4.tar.gz 1.3 MB(1,363,975) 2020-07-19 17:00:00
 fluidsynth-2.1.1.tar.gz 1.3 MB(1,359,872) 2020-02-17 19:00:00
 fluidsynth-dssi-1.1.0.tar.gz 372.8 KB(381,783) 2019-12-01 18:00:00
 fluidsynth-2.1.0.tar.gz 1.3 MB(1,356,096) 2019-12-01 18:00:00
 fluidsynth-2.0.9.tar.gz 1.3 MB(1,316,192) 2019-11-24 20:00:00
 fluidsynth-2.0.8.tar.gz 1.3 MB(1,316,137) 2019-10-28 17:00:00
 fluidsynth-2.0.7.tar.gz 1.3 MB(1,315,250) 2019-09-28 14:00:00
 fluidsynth-2.0.6.tar.gz 1.3 MB(1,315,138) 2019-08-19 18:00:00
 fluidsynth-2.0.5.tar.gz 1.3 MB(1,314,553) 2019-04-19 10:00:00
 fluidsynth-2.0.4.tar.gz 1.3 MB(1,378,042) 2019-02-23 10:00:00
 fluidsynth-2.0.3.tar.gz 1.3 MB(1,374,835) 2019-01-03 10:00:00
 fluidsynth-2.0.2.tar.gz 1.3 MB(1,373,253) 2018-11-18 15:30:00
 fluidsynth-2.0.1.tar.gz 1.3 MB(1,370,145) 2018-10-07 19:00:00
 fluidsynth-2.0.0.tar.gz 1.3 MB(1,369,331) 2018-09-15 15:00:00
 fluidsynth-1.1.11.tar.gz 619.7 KB(634,566) 2018-05-06 10:00:00
 fluidsynth-1.1.9.tar.gz 615.9 KB(630,651) 2018-01-04 12:00:00
 fluidsynth-1.1.8.tar.gz 612.8 KB(627,528) 2017-10-14 18:00:00
 fluidsynth-1.1.7.tar.gz 612.4 KB(627,065) 2017-09-05 20:00:00
 fluidsynth-dssi-1.0.0.tar.gz 317.4 KB(325,047) 2012-09-05 21:20:49
 fluidsynth-1.1.6.tar.gz 936.3 KB(958,735) 2012-09-05 20:10:43
 fluidsynth-1.1.5.tar.gz 911.1 KB(932,960) 2011-09-04 11:34:42
 fluidsynth-1.1.4.tar.gz 911.0 KB(932,871) 2011-08-05 18:48:18
 fluidsynth-1.1.3.tar.gz 842.0 KB(862,204) 2010-10-11 16:40:45
 fluidsynth-1.1.2.tar.gz 832.5 KB(852,435) 2010-09-02 18:03:31
 fluidsynth-1.1.1.tar.gz 738.5 KB(756,184) 2009-12-21 18:13:55
 fluidsynth-1.0.9.tar.gz 905.3 KB(927,002) 2009-04-28 20:47:46
 fluidsynth-1.0.8.tar.gz 1.2 MB(1,267,922) 2009-04-28 20:46:47
 fluidsynth-dssi-0.9.1.tar.gz 335.7 KB(343,784) 2008-06-10 23:05:31
 fluidsynth-1.0.7a.tar.gz 1.0 MB(1,058,617) 2006-02-21 23:09:25
.src.rpm
 fluidsynth-2.2.0-31.rncbc.suse.src.rpm 1.4 MB(1,517,795) 2021-04-03 12:00:00
 fluidsynth-2.1.8-30.rncbc.suse.src.rpm 1.3 MB(1,380,737) 2021-03-16 10:00:00
 fluidsynth-2.1.7-29.rncbc.suse.src.rpm 1.3 MB(1,379,759) 2021-01-30 18:00:00
 fluidsynth-2.1.6-28.rncbc.suse.src.rpm 1.3 MB(1,379,691) 2021-01-18 16:00:00
 fluidsynth-2.1.5-27.rncbc.suse.src.rpm 1.3 MB(1,375,578) 2020-09-27 12:00:00
 fluidsynth-2.1.4-26.rncbc.suse.src.rpm 1.3 MB(1,374,550) 2020-07-19 17:00:00
 fluidsynth-2.1.1-25.rncbc.suse.src.rpm 1.3 MB(1,370,248) 2020-02-17 19:00:00
 fluidsynth-dssi-1.1.0-5.rncbc.suse.src.rpm 380.3 KB(389,393) 2019-12-01 18:00:00
 fluidsynth-2.1.0-24.rncbc.suse.src.rpm 1.3 MB(1,366,686) 2019-12-01 18:00:00
 fluidsynth-2.0.9-23.rncbc.suse.src.rpm 1.3 MB(1,326,594) 2019-11-24 20:00:00
 fluidsynth-2.0.8-22.rncbc.suse.src.rpm 1.3 MB(1,326,513) 2019-10-28 17:00:00
 fluidsynth-2.0.7-19.rncbc.suse.src.rpm 1.3 MB(1,325,561) 2019-09-28 14:00:00
 fluidsynth-2.0.6-18.rncbc.suse.src.rpm 1.3 MB(1,325,379) 2019-08-19 18:00:00
 fluidsynth-2.0.5-17.rncbc.suse.src.rpm 1.3 MB(1,324,690) 2019-04-19 10:00:00
 fluidsynth-2.0.4-16.rncbc.suse.src.rpm 1.3 MB(1,386,691) 2019-02-23 10:00:00
 fluidsynth-2.0.3-15.rncbc.suse.src.rpm 1.3 MB(1,383,640) 2019-01-03 10:00:00
 fluidsynth-2.0.2-14.rncbc.suse.src.rpm 1.3 MB(1,381,793) 2018-11-18 15:30:00
 fluidsynth-dssi-1.1.0-4.rncbc.suse.src.rpm 380.3 KB(389,380) 2018-10-23 08:00:00
 fluidsynth-2.0.1-13.rncbc.suse.src.rpm 1.3 MB(1,378,805) 2018-10-07 19:00:00
 fluidsynth-2.0.0-12.rncbc.suse.src.rpm 1.3 MB(1,377,884) 2018-09-15 15:00:00
 fluidsynth-1.1.11-11.rncbc.suse.src.rpm 626.9 KB(641,895) 2018-05-06 10:00:00
 fluidsynth-1.1.9-9.rncbc.suse.src.rpm 623.6 KB(638,597) 2018-01-04 12:00:00
 fluidsynth-1.1.8-8.rncbc.suse.src.rpm 620.1 KB(635,029) 2017-10-14 18:00:00
 fluidsynth-1.1.7-7.rncbc.suse.src.rpm 619.8 KB(634,643) 2017-09-05 20:00:00
 fluidsynth-dssi-1.0.0-3.rncbc.suse.src.rpm 324.7 KB(332,534) 2015-12-16 11:05:24
 fluidsynth-1.1.6-6.rncbc.suse.src.rpm 941.7 KB(964,264) 2015-12-16 11:03:58
 fluidsynth-dssi-1.0.0-3.rncbc.suse132.src.rpm 320.7 KB(328,438) 2014-11-05 10:40:28
 fluidsynth-1.1.6-5.rncbc.suse132.src.rpm 937.2 KB(959,709) 2014-11-05 10:29:28
 fluidsynth-dssi-1.0.0-2.rncbc.suse131.src.rpm 320.8 KB(328,451) 2013-12-05 23:33:34
 fluidsynth-1.1.6-1.rncbc.suse131.src.rpm 937.2 KB(959,713) 2013-11-19 23:39:42
.patch
 fluidsynth-dssi-1.0.0-cleanup.patch 459 B(459) 2009-04-28 18:57:07
 fluidsynth-dssi-0.9.1-cleanup.patch 459 B(459) 2008-06-10 22:46:47
 fluidsynth-1.0.7a-fluid_rev.patch 530 B(530) 2006-02-21 23:09:21
 fluidsynth-1.0.7a-fluid_jack.patch 2969 B(2,969) 2006-02-21 23:09:21
.i586.rpm
 libfluidsynth1-1.1.8-8.rncbc.suse.i586.rpm 406.0 KB(415,782) 2017-10-14 18:00:00
 libfluidsynth-devel-1.1.8-8.rncbc.suse.i586.rpm 48.6 KB(49,802) 2017-10-14 18:00:00
 fluidsynth-1.1.8-8.rncbc.suse.i586.rpm 36.0 KB(36,842) 2017-10-14 18:00:00
 fluidsynth-1.1.7-7.rncbc.suse.i586.rpm 35.6 KB(36,482) 2017-09-05 20:00:00
 libfluidsynth1-1.1.7-7.rncbc.suse.i586.rpm 439.0 KB(449,526) 2017-09-05 20:00:00
 libfluidsynth-devel-1.1.7-7.rncbc.suse.i586.rpm 48.4 KB(49,582) 2017-09-05 20:00:00
 fluidsynth-dssi-1.0.0-3.rncbc.suse.i586.rpm 112.4 KB(115,074) 2015-12-16 09:09:48
 libfluidsynth-devel-1.1.6-6.rncbc.suse.i586.rpm 598.7 KB(613,024) 2015-12-16 09:08:13
 libfluidsynth1-1.1.6-6.rncbc.suse.i586.rpm 409.8 KB(419,686) 2015-12-16 09:08:12
 fluidsynth-1.1.6-6.rncbc.suse.i586.rpm 107.7 KB(110,321) 2015-12-16 09:08:12
 fluidsynth-dssi-1.0.0-3.rncbc.suse132.i586.rpm 108.0 KB(110,582) 2014-11-05 10:40:28
 libfluidsynth1-1.1.6-5.rncbc.suse132.i586.rpm 403.0 KB(412,631) 2014-11-05 10:29:30
 libfluidsynth-devel-1.1.6-5.rncbc.suse132.i586.rpm 581.5 KB(595,433) 2014-11-05 10:29:29
 fluidsynth-1.1.6-5.rncbc.suse132.i586.rpm 65.0 KB(66,579) 2014-11-05 10:29:28
 fluidsynth-dssi-1.0.0-2.rncbc.suse131.i586.rpm 108.0 KB(110,583) 2013-12-05 16:51:29
 libfluidsynth1-1.1.6-1.rncbc.suse131.i586.rpm 403.4 KB(413,084) 2013-11-19 23:30:32
 libfluidsynth-devel-1.1.6-1.rncbc.suse131.i586.rpm 583.2 KB(597,153) 2013-11-19 23:30:31
 fluidsynth-1.1.6-1.rncbc.suse131.i586.rpm 65.1 KB(66,612) 2013-11-19 23:30:30
.diff
 fluidsynth-dssi-1.1.0-1.diff 4802 B(4,802) 2018-10-23 08:00:00
 fluidsynth-1.1.7-cmake_no_lib_suffix-1.diff 1638 B(1,638) 2017-09-05 20:00:00
gigedit
.x86_64.rpm
 gigedit-1.1.1.21svn3797-26.rncbc.suse.x86_64.rpm 13.5 MB(14,115,812) 2020-07-12 18:00:00
 gigedit-1.1.0-24.rncbc.suse.x86_64.rpm 9.7 MB(10,191,250) 2017-11-28 19:30:00
 gigedit-1.0.0.62svn3347-23.rncbc.suse.x86_64.rpm 9.7 MB(10,190,566) 2017-08-28 08:00:00
 gigedit-1.0.0.52svn3282-22.rncbc.suse.x86_64.rpm 9.3 MB(9,791,242) 2017-06-19 10:10:00
 gigedit-1.0.0.28svn3122-21.rncbc.suse.x86_64.rpm 7.8 MB(8,187,627) 2017-04-22 20:00:00
 gigedit-1.0.0.25svn3099-20.rncbc.suse.x86_64.rpm 7.6 MB(8,016,671) 2017-01-30 20:52:00
 gigedit-1.0.0.23svn3036-19.rncbc.suse.x86_64.rpm 7.6 MB(7,963,106) 2016-11-03 12:00:00
 gigedit-1.0.0.21svn2980-18.rncbc.suse.x86_64.rpm 6.7 MB(6,982,787) 2016-08-26 14:07:29
 gigedit-1.0.0-16.rncbc.suse.x86_64.rpm 6.0 MB(6,333,002) 2015-12-16 11:42:17
 gigedit-1.0.0-16.rncbc.suse132.x86_64.rpm 5.8 MB(6,107,471) 2015-07-19 19:26:26
 gigedit-0.2.0svn2724-14.rncbc.suse132.x86_64.rpm 5.8 MB(6,049,970) 2015-03-16 17:59:59
 gigedit-0.2.0svn2684-13.rncbc.suse132.x86_64.rpm 5.6 MB(5,823,361) 2015-01-01 22:17:12
 gigedit-0.2.0svn2679-12.rncbc.suse132.x86_64.rpm 5.5 MB(5,784,746) 2014-11-05 17:45:09
 gigedit-0.2.0svn2675-11.rncbc.suse131.x86_64.rpm 5.4 MB(5,648,330) 2014-09-18 20:02:40
 gigedit-0.2.0svn2668-10.rncbc.suse131.x86_64.rpm 5.4 MB(5,639,797) 2014-08-01 11:52:25
 gigedit-0.2.0svn2660-9.rncbc.suse131.x86_64.rpm 5.4 MB(5,646,472) 2014-06-30 11:36:33
 gigedit-0.2.0svn2542-7.rncbc.suse131.x86_64.rpm 3.9 MB(4,050,902) 2014-04-28 21:08:47
.tar.gz
 gigedit-0.2.0cvs20110315.tar.gz 801.3 KB(820,500) 2011-03-15 21:49:45
 gigedit-0.2.0.tar.gz 791.1 KB(810,112) 2011-03-14 12:10:21
.tar.bz2
 gigedit-1.1.1.21svn3797.tar.bz2 595.7 KB(609,975) 2020-07-12 18:00:00
 gigedit-1.1.0.tar.bz2 882.2 KB(903,417) 2017-11-28 19:30:00
 gigedit-1.0.0.62svn3347.tar.bz2 567.9 KB(581,571) 2017-08-28 08:00:00
 gigedit-1.0.0.52svn3282.tar.bz2 561.1 KB(574,571) 2017-06-19 10:10:00
 gigedit-1.0.0.28svn3122.tar.bz2 543.2 KB(556,284) 2017-04-22 20:00:00
 gigedit-1.0.0.25svn3099.tar.bz2 535.1 KB(547,936) 2017-01-30 20:52:13
 gigedit-1.0.0.23svn3036.tar.bz2 533.0 KB(545,787) 2016-11-03 12:00:00
 gigedit-1.0.0.21svn2980.tar.bz2 531.8 KB(544,537) 2016-08-26 14:04:00
 gigedit-1.0.0.tar.bz2 1.0 MB(1,083,577) 2015-07-19 19:22:13
 gigedit-0.2.0svn2724.tar.bz2 517.4 KB(529,795) 2015-03-16 17:55:52
 gigedit-0.2.0svn2684.tar.bz2 513.1 KB(525,427) 2015-01-01 22:13:14
 gigedit-0.2.0svn2675.tar.bz2 513.1 KB(525,453) 2014-09-18 19:57:11
 gigedit-0.2.0svn2668.tar.bz2 513.1 KB(525,407) 2014-08-01 11:48:09
 gigedit-0.2.0svn2660.tar.bz2 512.6 KB(524,881) 2014-06-30 11:32:15
 gigedit-0.2.0svn2542.tar.bz2 487.5 KB(499,183) 2014-04-28 21:05:46
 gigedit-0.2.0svn2497.tar.bz2 473.3 KB(484,690) 2014-01-02 10:45:22
 gigedit-0.2.0svn2481.tar.bz2 473.8 KB(485,189) 2013-11-20 16:56:57
 gigedit-0.2.0svn2454.tar.bz2 468.5 KB(479,765) 2013-06-11 11:15:56
 gigedit-0.2.0svn2441.tar.bz2 467.5 KB(478,711) 2013-04-10 16:51:45
 gigedit-0.2.0svn2369.tar.bz2 463.3 KB(474,386) 2012-09-18 19:25:19
 gigedit-0.2.0svn2360.tar.bz2 461.8 KB(472,899) 2012-09-05 20:49:24
 gigedit-0.2.0svn2341.tar.bz2 461.8 KB(472,897) 2012-04-10 16:58:30
 gigedit-0.2.0svn2322.tar.bz2 461.6 KB(472,640) 2012-02-26 20:31:06
 gigedit-0.2.0svn2286.tar.bz2 461.6 KB(472,676) 2011-11-23 12:25:57
.src.rpm
 gigedit-1.1.1.21svn3797-26.rncbc.suse.src.rpm 603.4 KB(617,833) 2020-07-12 18:00:00
 gigedit-1.1.0-24.rncbc.suse.src.rpm 889.9 KB(911,213) 2017-11-28 19:30:00
 gigedit-1.0.0.62svn3347-23.rncbc.suse.src.rpm 574.9 KB(588,746) 2017-08-28 08:00:00
 gigedit-1.0.0.52svn3282-22.rncbc.suse.src.rpm 568.1 KB(581,759) 2017-06-19 10:10:00
 gigedit-1.0.0.28svn3122-21.rncbc.suse.src.rpm 550.3 KB(563,518) 2017-04-22 20:00:00
 gigedit-1.0.0.25svn3099-20.rncbc.suse.src.rpm 542.2 KB(555,210) 2017-01-30 20:51:54
 gigedit-1.0.0.23svn3036-19.rncbc.suse.src.rpm 540.0 KB(552,990) 2016-11-03 12:00:00
 gigedit-1.0.0.21svn2980-18.rncbc.suse.src.rpm 538.8 KB(551,718) 2016-08-26 14:06:59
 gigedit-1.0.0-16.rncbc.suse.src.rpm 1.0 MB(1,090,339) 2015-12-16 11:41:43
 gigedit-1.0.0-16.rncbc.suse132.src.rpm 1.0 MB(1,086,242) 2015-07-19 19:25:50
 gigedit-0.2.0svn2724-14.rncbc.suse132.src.rpm 520.1 KB(532,587) 2015-03-16 17:59:24
 gigedit-0.2.0svn2684-13.rncbc.suse132.src.rpm 515.9 KB(528,238) 2015-01-01 22:16:40
 gigedit-0.2.0svn2679-12.rncbc.suse132.src.rpm 516.0 KB(528,385) 2014-11-05 11:26:29
 gigedit-0.2.0svn2675-11.rncbc.suse131.src.rpm 515.9 KB(528,298) 2014-09-18 20:02:00
 gigedit-0.2.0svn2668-10.rncbc.suse131.src.rpm 515.8 KB(528,205) 2014-08-01 11:51:52
 gigedit-0.2.0svn2660-9.rncbc.suse131.src.rpm 515.3 KB(527,683) 2014-06-30 11:36:00
 gigedit-0.2.0svn2542-7.rncbc.suse131.src.rpm 490.2 KB(501,985) 2014-04-28 21:08:24
.i586.rpm
 gigedit-1.1.0-24.rncbc.suse.i586.rpm 9.7 MB(10,138,414) 2017-11-28 19:30:00
 gigedit-1.0.0.62svn3347-23.rncbc.suse.i586.rpm 9.7 MB(10,137,506) 2017-08-28 08:00:00
 gigedit-1.0.0.52svn3282-22.rncbc.suse.i586.rpm 9.3 MB(9,729,815) 2017-06-19 10:10:00
 gigedit-1.0.0.28svn3122-21.rncbc.suse.i586.rpm 7.7 MB(8,104,050) 2017-04-22 20:00:00
 gigedit-1.0.0.25svn3099-20.rncbc.suse.i586.rpm 7.6 MB(7,942,264) 2017-01-30 20:52:05
 gigedit-1.0.0.23svn3036-19.rncbc.suse.i586.rpm 7.5 MB(7,888,439) 2016-11-03 12:00:00
 gigedit-1.0.0.21svn2980-18.rncbc.suse.i586.rpm 6.3 MB(6,632,091) 2016-08-26 12:33:16
 gigedit-1.0.0-16.rncbc.suse.i586.rpm 5.4 MB(5,711,450) 2015-12-16 09:33:06
 gigedit-1.0.0-16.rncbc.suse132.i586.rpm 5.2 MB(5,405,486) 2015-07-19 19:22:05
 gigedit-0.2.0svn2724-14.rncbc.suse132.i586.rpm 5.1 MB(5,373,344) 2015-03-16 17:22:53
 gigedit-0.2.0svn2684-13.rncbc.suse132.i586.rpm 4.9 MB(5,186,583) 2015-01-01 21:49:37
 gigedit-0.2.0svn2679-12.rncbc.suse132.i586.rpm 4.9 MB(5,167,229) 2014-11-05 11:26:43
 gigedit-0.2.0svn2675-11.rncbc.suse131.i586.rpm 4.8 MB(4,995,544) 2014-09-18 18:53:25
 gigedit-0.2.0svn2668-10.rncbc.suse131.i586.rpm 4.8 MB(4,995,078) 2014-08-01 11:16:37
 gigedit-0.2.0svn2660-9.rncbc.suse131.i586.rpm 4.8 MB(4,991,750) 2014-06-30 10:56:13
 gigedit-0.2.0svn2542-7.rncbc.suse131.i586.rpm 3.4 MB(3,599,882) 2014-04-28 19:32:04
jack
.x86_64.rpm
 jack-example-clients-1.9.17-23.rncbc.suse.x86_64.rpm 76.9 KB(78,792) 2021-01-15 18:00:00
 libjack0-1.9.17-23.rncbc.suse.x86_64.rpm 394.6 KB(404,075) 2021-01-15 18:00:00
 libjack-devel-1.9.17-23.rncbc.suse.x86_64.rpm 46.2 KB(47,274) 2021-01-15 18:00:00
 jack-1.9.17-23.rncbc.suse.x86_64.rpm 372.2 KB(381,165) 2021-01-15 18:00:00
 jack-1.9.16-22.rncbc.suse.x86_64.rpm 372.0 KB(380,895) 2020-10-16 22:00:00
 libjack-devel-1.9.16-22.rncbc.suse.x86_64.rpm 46.0 KB(47,119) 2020-10-16 22:00:00
 jack-example-clients-1.9.16-22.rncbc.suse.x86_64.rpm 77.4 KB(79,207) 2020-10-16 22:00:00
 libjack0-1.9.16-22.rncbc.suse.x86_64.rpm 393.8 KB(403,208) 2020-10-16 22:00:00
 jack-example-clients-1.9.15-22.rncbc.suse.x86_64.rpm 77.2 KB(79,096) 2020-10-15 22:00:00
 jack-1.9.15-22.rncbc.suse.x86_64.rpm 372.0 KB(380,907) 2020-10-15 22:00:00
 libjack0-1.9.15-22.rncbc.suse.x86_64.rpm 394.1 KB(403,526) 2020-10-15 22:00:00
 libjack-devel-1.9.15-22.rncbc.suse.x86_64.rpm 46.0 KB(47,082) 2020-10-15 22:00:00
 jack-1.9.14-21.rncbc.suse.x86_64.rpm 339.5 KB(347,676) 2019-11-21 20:00:00
 jack-example-clients-1.9.14-21.rncbc.suse.x86_64.rpm 71.3 KB(72,988) 2019-11-21 20:00:00
 libjack0-1.9.14-21.rncbc.suse.x86_64.rpm 343.2 KB(351,432) 2019-11-21 20:00:00
 libjack-devel-1.9.14-21.rncbc.suse.x86_64.rpm 45.5 KB(46,576) 2019-11-21 20:00:00
 jack-example-clients-1.9.13-20.rncbc.suse.x86_64.rpm 71.3 KB(72,992) 2019-10-06 23:40:00
 libjack-devel-1.9.13-20.rncbc.suse.x86_64.rpm 45.5 KB(46,552) 2019-10-06 23:40:00
 libjack0-1.9.13-20.rncbc.suse.x86_64.rpm 343.7 KB(351,912) 2019-10-06 23:40:00
 jack-1.9.13-20.rncbc.suse.x86_64.rpm 339.6 KB(347,712) 2019-10-06 23:40:00
 jack-1.9.12.145git.482834-19.rncbc.suse.x86_64.rpm 338.7 KB(346,832) 2019-10-03 12:00:00
 jack-example-clients-1.9.12.145git.482834-19.rncbc.suse.x86_64.rpm 71.2 KB(72,860) 2019-10-03 12:00:00
 libjack0-1.9.12.145git.482834-19.rncbc.suse.x86_64.rpm 341.1 KB(349,276) 2019-10-03 12:00:00
 libjack-devel-1.9.12.145git.482834-19.rncbc.suse.x86_64.rpm 44.5 KB(45,520) 2019-10-03 12:00:00
 jack2-example-clients-1.9.12.145git.482834-18.rncbc.suse.x86_64.rpm 71.2 KB(72,864) 2019-05-28 20:00:00
 libjack2-devel-1.9.12.145git.482834-18.rncbc.suse.x86_64.rpm 44.5 KB(45,520) 2019-05-28 20:00:00
 jack2-1.9.12.145git.482834-18.rncbc.suse.x86_64.rpm 339.2 KB(347,332) 2019-05-28 20:00:00
 libjack2-1.9.12.145git.482834-18.rncbc.suse.x86_64.rpm 343.1 KB(351,376) 2019-05-28 20:00:00
 jack2-example-clients-1.9.12.116git.03b831-16.rncbc.suse.x86_64.rpm 74.8 KB(76,600) 2019-03-08 11:00:00
 libjack2-1.9.12.116git.03b831-16.rncbc.suse.x86_64.rpm 341.8 KB(349,976) 2019-03-08 11:00:00
 libjack2-devel-1.9.12.116git.03b831-16.rncbc.suse.x86_64.rpm 44.3 KB(45,412) 2019-03-08 11:00:00
 jack2-1.9.12.116git.03b831-16.rncbc.suse.x86_64.rpm 333.9 KB(341,928) 2019-03-08 11:00:00
 jack2-example-clients-1.9.12.104git.d4ef68-15.rncbc.suse.x86_64.rpm 74.4 KB(76,236) 2019-02-20 14:40:00
 libjack2-devel-1.9.12.104git.d4ef68-15.rncbc.suse.x86_64.rpm 44.3 KB(45,400) 2019-02-20 14:40:00
 libjack2-1.9.12.104git.d4ef68-15.rncbc.suse.x86_64.rpm 342.3 KB(350,520) 2019-02-20 14:40:00
 jack2-1.9.12.104git.d4ef68-15.rncbc.suse.x86_64.rpm 334.0 KB(342,028) 2019-02-20 14:40:00
 libjack2-devel-1.9.12.96git.05bc08-14.rncbc.suse.x86_64.rpm 44.3 KB(45,404) 2019-02-08 23:20:00
 libjack2-1.9.12.96git.05bc08-14.rncbc.suse.x86_64.rpm 341.8 KB(349,968) 2019-02-08 23:20:00
 jack2-1.9.12.96git.05bc08-14.rncbc.suse.x86_64.rpm 336.7 KB(344,760) 2019-02-08 23:20:00
 jack2-example-clients-1.9.12.96git.05bc08-14.rncbc.suse.x86_64.rpm 76.8 KB(78,664) 2019-02-08 23:20:00
 jack2-1.9.12.45git.c5a16d-13.rncbc.suse.x86_64.rpm 347.8 KB(356,180) 2018-11-15 17:35:15
 libjack2-devel-1.9.12.45git.c5a16d-13.rncbc.suse.x86_64.rpm 44.1 KB(45,188) 2018-11-15 17:35:15
 jack2-example-clients-1.9.12.45git.c5a16d-13.rncbc.suse.x86_64.rpm 79.1 KB(81,036) 2018-11-15 17:35:15
 libjack2-1.9.12.45git.c5a16d-13.rncbc.suse.x86_64.rpm 340.7 KB(348,888) 2018-11-15 17:35:15
 libjack2-1.9.12.37git.fb59d6-12.rncbc.suse.x86_64.rpm 341.6 KB(349,760) 2018-10-11 20:00:00
 libjack2-devel-1.9.12.37git.fb59d6-12.rncbc.suse.x86_64.rpm 44.1 KB(45,188) 2018-10-11 20:00:00
 jack2-example-clients-1.9.12.37git.fb59d6-12.rncbc.suse.x86_64.rpm 79.2 KB(81,100) 2018-10-11 20:00:00
 jack2-1.9.12.37git.fb59d6-12.rncbc.suse.x86_64.rpm 338.2 KB(346,352) 2018-10-11 20:00:00
 libjack2-devel-1.9.12-11.rncbc.suse.x86_64.rpm 43.0 KB(44,082) 2017-12-13 23:30:00
 jack2-1.9.12-11.rncbc.suse.x86_64.rpm 333.8 KB(341,806) 2017-12-13 23:30:00
 jack2-example-clients-1.9.12-11.rncbc.suse.x86_64.rpm 77.6 KB(79,482) 2017-12-13 23:30:00
 libjack2-1.9.12-11.rncbc.suse.x86_64.rpm 335.7 KB(343,746) 2017-12-13 23:30:00
 jack2-1.9.10.215git.e749cd-10.rncbc.suse.x86_64.rpm 326.6 KB(334,468) 2017-02-12 15:00:00
 jack2-example-clients-1.9.10.215git.e749cd-10.rncbc.suse.x86_64.rpm 77.5 KB(79,313) 2017-02-12 15:00:00
 libjack2-devel-1.9.10.215git.e749cd-10.rncbc.suse.x86_64.rpm 43.0 KB(43,991) 2017-02-12 15:00:00
 libjack2-1.9.10.215git.e749cd-10.rncbc.suse.x86_64.rpm 331.6 KB(339,540) 2017-02-12 15:00:00
 libjack0-0.125.1.45git.44e239-29.rncbc.suse.x86_64.rpm 294.5 KB(301,605) 2017-01-22 10:30:00
 jack-example-clients-0.125.1.45git.44e239-29.rncbc.suse.x86_64.rpm 101.3 KB(103,754) 2017-01-22 10:30:00
 jack-0.125.1.45git.44e239-29.rncbc.suse.x86_64.rpm 462.9 KB(474,029) 2017-01-22 10:30:00
 libjack-devel-0.125.1.45git.44e239-29.rncbc.suse.x86_64.rpm 266.3 KB(272,732) 2017-01-22 10:30:00
 jack-example-clients-0.125.1.41git.90f9dd-28.rncbc.suse.x86_64.rpm 101.3 KB(103,743) 2017-01-13 23:10:00
 jack-0.125.1.41git.90f9dd-28.rncbc.suse.x86_64.rpm 462.2 KB(473,301) 2017-01-13 23:10:00
 libjack0-0.125.1.41git.90f9dd-28.rncbc.suse.x86_64.rpm 294.5 KB(301,543) 2017-01-13 23:10:00
 libjack-devel-0.125.1.41git.90f9dd-28.rncbc.suse.x86_64.rpm 266.7 KB(273,135) 2017-01-13 23:10:00
 libjack2-1.9.10.202git.f2ece2-9.rncbc.suse.x86_64.rpm 330.9 KB(338,820) 2016-11-20 13:00:00
 jack2-example-clients-1.9.10.202git.f2ece2-9.rncbc.suse.x86_64.rpm 77.2 KB(79,100) 2016-11-20 13:00:00
 libjack2-devel-1.9.10.202git.f2ece2-9.rncbc.suse.x86_64.rpm 42.9 KB(43,927) 2016-11-20 13:00:00
 jack2-1.9.10.202git.f2ece2-9.rncbc.suse.x86_64.rpm 326.3 KB(334,121) 2016-11-20 13:00:00
 jack-example-clients-0.125.1-26.rncbc.suse.x86_64.rpm 109.2 KB(111,866) 2016-09-25 22:30:00
 jack-0.125.1-26.rncbc.suse.x86_64.rpm 506.9 KB(519,047) 2016-09-25 22:30:00
 libjack0-0.125.1-26.rncbc.suse.x86_64.rpm 321.1 KB(328,798) 2016-09-25 22:30:00
 libjack-devel-0.125.1-26.rncbc.suse.x86_64.rpm 266.5 KB(272,873) 2016-09-25 22:30:00
 libjack-devel-0.125.0-25.rncbc.suse.x86_64.rpm 266.4 KB(272,825) 2016-09-15 00:02:37
 jack-example-clients-0.125.0-25.rncbc.suse.x86_64.rpm 109.2 KB(111,825) 2016-09-15 00:02:37
 jack-0.125.0-25.rncbc.suse.x86_64.rpm 506.8 KB(518,993) 2016-09-15 00:02:36
 libjack0-0.125.0-25.rncbc.suse.x86_64.rpm 321.0 KB(328,701) 2016-09-15 00:02:36
 jack-0.125.0rc2-24.rncbc.suse.x86_64.rpm 481.4 KB(492,981) 2016-04-24 19:25:01
 libjack-devel-0.125.0rc2-24.rncbc.suse.x86_64.rpm 257.5 KB(263,692) 2016-04-24 19:25:00
 jack-example-clients-0.125.0rc2-24.rncbc.suse.x86_64.rpm 105.4 KB(107,941) 2016-04-24 19:25:00
 libjack0-0.125.0rc2-24.rncbc.suse.x86_64.rpm 311.3 KB(318,738) 2016-04-24 19:24:59
 libjack-devel-0.125.0rc2-23.rncbc.suse.x86_64.rpm 258.5 KB(264,696) 2016-03-04 19:10:00
 jack-0.125.0rc2-23.rncbc.suse.x86_64.rpm 481.1 KB(492,681) 2016-03-04 19:10:00
 jack-example-clients-0.125.0rc2-23.rncbc.suse.x86_64.rpm 105.3 KB(107,808) 2016-03-04 19:10:00
 libjack0-0.125.0rc2-23.rncbc.suse.x86_64.rpm 310.7 KB(318,154) 2016-03-04 19:10:00
 libjack0-0.125.0rc1-22.rncbc.suse.x86_64.rpm 306.3 KB(313,610) 2016-02-23 18:00:00
 jack-example-clients-0.125.0rc1-22.rncbc.suse.x86_64.rpm 105.3 KB(107,814) 2016-02-23 18:00:00
 jack-0.125.0rc1-22.rncbc.suse.x86_64.rpm 481.5 KB(493,026) 2016-02-23 18:00:00
 libjack-devel-0.125.0rc1-22.rncbc.suse.x86_64.rpm 258.6 KB(264,792) 2016-02-23 18:00:00
 jack-example-clients-0.124.3git.7ae3b2-21.rncbc.suse.x86_64.rpm 105.4 KB(107,880) 2016-02-14 11:29:55
 libjack-devel-0.124.3git.7ae3b2-21.rncbc.suse.x86_64.rpm 257.6 KB(263,794) 2016-02-14 11:29:55
 libjack0-0.124.3git.7ae3b2-21.rncbc.suse.x86_64.rpm 311.5 KB(318,939) 2016-02-14 11:29:54
 jack-0.124.3git.7ae3b2-21.rncbc.suse.x86_64.rpm 500.2 KB(512,255) 2016-02-14 11:29:53
 libjack-devel-0.124.2git.7d8204-20.rncbc.suse.x86_64.rpm 256.0 KB(262,106) 2015-12-16 11:01:36
 jack-example-clients-0.124.2git.7d8204-20.rncbc.suse.x86_64.rpm 105.1 KB(107,605) 2015-12-16 11:01:36
 jack-0.124.2git.7d8204-20.rncbc.suse.x86_64.rpm 500.7 KB(512,759) 2015-12-16 11:01:35
 libjack0-0.124.2git.7d8204-20.rncbc.suse.x86_64.rpm 313.4 KB(320,909) 2015-12-16 11:01:35
 jack2-example-clients-1.9.10-8.rncbc.suse132.x86_64.rpm 72.8 KB(74,595) 2014-11-05 17:08:02
 libjack2-devel-1.9.10-8.rncbc.suse132.x86_64.rpm 38.6 KB(39,529) 2014-11-05 17:08:01
 libjack2-1.9.10-8.rncbc.suse132.x86_64.rpm 315.2 KB(322,739) 2014-11-05 17:08:01
 jack2-1.9.10-8.rncbc.suse132.x86_64.rpm 303.2 KB(310,520) 2014-11-05 17:08:00
 libjack-devel-0.124.1-15.rncbc.suse132.x86_64.rpm 240.4 KB(246,167) 2014-11-05 17:04:04
 jack-example-clients-0.124.1-15.rncbc.suse132.x86_64.rpm 103.5 KB(105,965) 2014-11-05 17:04:04
 libjack0-0.124.1-15.rncbc.suse132.x86_64.rpm 313.3 KB(320,826) 2014-11-05 17:04:03
 jack-0.124.1-15.rncbc.suse132.x86_64.rpm 491.0 KB(502,827) 2014-11-05 17:04:02
 jack2-example-clients-1.9.10-8.rncbc.suse131.x86_64.rpm 73.0 KB(74,733) 2014-08-14 22:56:55
 libjack2-devel-1.9.10-8.rncbc.suse131.x86_64.rpm 38.6 KB(39,530) 2014-08-14 22:56:54
 libjack2-1.9.10-8.rncbc.suse131.x86_64.rpm 320.2 KB(327,878) 2014-08-14 22:56:54
 jack2-1.9.10-8.rncbc.suse131.x86_64.rpm 305.3 KB(312,630) 2014-08-14 22:56:53
 jack-example-clients-0.124.1-2.rncbc.suse131.x86_64.rpm 103.4 KB(105,931) 2014-01-22 21:27:06
 libjack-devel-0.124.1-2.rncbc.suse131.x86_64.rpm 248.5 KB(254,430) 2014-01-22 21:27:05
 libjack0-0.124.1-2.rncbc.suse131.x86_64.rpm 313.3 KB(320,799) 2014-01-22 21:27:04
 jack-0.124.1-2.rncbc.suse131.x86_64.rpm 495.3 KB(507,196) 2014-01-22 21:27:03
 libjack2-1.9.9.5-7.rncbc.suse131.x86_64.rpm 314.3 KB(321,802) 2013-11-19 23:34:42
 jack2-example-clients-1.9.9.5-7.rncbc.suse131.x86_64.rpm 71.4 KB(73,112) 2013-11-19 23:34:42
 libjack2-devel-1.9.9.5-7.rncbc.suse131.x86_64.rpm 36.2 KB(37,027) 2013-11-19 23:34:42
 jack2-1.9.9.5-7.rncbc.suse131.x86_64.rpm 293.7 KB(300,778) 2013-11-19 23:34:41
.tar.gz
 jack2-1.9.17.tar.gz 953.0 KB(975,827) 2021-01-15 18:00:00
 jack2-1.9.16.tar.gz 951.8 KB(974,652) 2020-10-16 22:00:00
 jack2-1.9.15.tar.gz 1.0 MB(1,069,306) 2020-10-15 22:00:00
 jack2-1.9.14.tar.gz 6.2 MB(6,495,043) 2019-11-21 20:00:00
 jack2-1.9.13.tar.gz 6.2 MB(6,485,870) 2019-10-06 23:40:00
 jack2-1.9.12.tar.gz 6.2 MB(6,487,135) 2017-12-13 23:30:00
 jack-0.125.1.45git.44e239.tar.gz 1.2 MB(1,211,974) 2017-01-22 10:30:00
 jack-0.125.1.41git.90f9dd.tar.gz 1.2 MB(1,217,601) 2017-01-13 23:10:00
 jack-0.125.1.tar.gz 1.2 MB(1,223,150) 2016-09-25 22:30:00
 jack-0.125.0.tar.gz 1.2 MB(1,223,546) 2016-09-15 00:01:19
 jack-0.125.0rc2.tar.gz 1.2 MB(1,207,650) 2016-04-24 19:25:02
 jack-0.125.0rc1.tar.gz 1.2 MB(1,211,770) 2016-02-23 18:00:00
 jack-0.124.3git.7ae3b2.tar.gz 967.3 KB(990,483) 2016-02-14 11:27:24
 jack-0.124.1.tar.gz 1.1 MB(1,192,537) 2014-01-22 21:24:38
 jack-0.121.3.tar.gz 1.0 MB(1,071,764) 2012-09-05 20:06:20
 jack-0.121.2.tar.gz 1.0 MB(1,070,808) 2011-07-02 18:46:55
 jack-0.121.1.tar.gz 1.0 MB(1,070,908) 2011-06-28 18:14:26
 jack2-1.9.5.tar.gz 2.4 MB(2,516,427) 2010-02-15 18:21:20
 jack2-1.9.4.tar.gz 2.4 MB(2,537,038) 2009-11-20 18:42:13
 jack2-1.9.3.tar.gz 2.4 MB(2,507,980) 2009-07-21 22:00:11
 jack2-1.9.2.tar.gz 2.3 MB(2,374,877) 2009-06-26 00:16:10
 jack_test4.4.tar.gz 13.5 KB(13,832) 2008-12-24 15:25:21
 jack-audio-connection-kit-0.101.1.tar.gz 707.6 KB(724,598) 2006-03-28 19:11:02
 jack_test4.3.tar.gz 13.5 KB(13,795) 2005-09-09 13:22:02
 jack-audio-connection-kit-0.100.0.tar.gz 666.8 KB(682,799) 2005-06-14 12:58:29
.tar.bz2
 jack2-1.9.12.145git.482834.tar.bz2 6.0 MB(6,259,065) 2019-10-03 12:00:00
 jack2-1.9.12.116git.03b831.tar.bz2 6.0 MB(6,267,856) 2019-03-08 11:00:00
 jack2-1.9.12.104git.d4ef68.tar.bz2 6.0 MB(6,267,675) 2019-02-20 14:40:00
 jack2-1.9.12.96git.05bc08.tar.bz2 6.0 MB(6,267,066) 2019-02-08 23:20:00
 jack2-1.9.12.45git.c5a16d.tar.bz2 6.0 MB(6,292,744) 2018-11-15 17:34:49
 jack2-1.9.12.37git.fb59d6.tar.bz2 6.0 MB(6,290,633) 2018-10-11 20:00:00
 jack2-1.9.10.215git.e749cd.tar.bz2 6.1 MB(6,406,827) 2017-02-12 15:00:00
 jack2-1.9.10.202git.f2ece2.tar.bz2 6.1 MB(6,406,837) 2016-11-20 13:00:00
 jack2-1.9.10.tar.bz2 6.0 MB(6,278,801) 2014-08-17 13:25:20
 jack2-1.9.9.5.tar.bz2 4.5 MB(4,734,891) 2012-12-13 22:03:08
 jack2-1.9.8.tar.bz2 4.4 MB(4,572,853) 2011-12-19 15:28:16
 jack2-1.9.7.tar.bz2 2.7 MB(2,787,290) 2011-03-30 17:46:48
.src.rpm
 jack2-1.9.17-23.rncbc.suse.src.rpm 963.7 KB(986,801) 2021-01-15 18:00:00
 jack2-1.9.16-22.rncbc.suse.src.rpm 962.0 KB(985,112) 2020-10-16 22:00:00
 jack2-1.9.15-22.rncbc.suse.src.rpm 1.0 MB(1,079,696) 2020-10-15 22:00:00
 jack2-1.9.14-21.rncbc.suse.src.rpm 6.2 MB(6,498,111) 2019-11-21 20:00:00
 jack2-1.9.13-20.rncbc.suse.src.rpm 6.2 MB(6,485,299) 2019-10-06 23:40:00
 jack2-1.9.12.145git.482834-19.rncbc.suse.src.rpm 6.0 MB(6,268,300) 2019-10-03 12:00:00
 jack2-1.9.12.145git.482834-18.rncbc.suse.src.rpm 6.0 MB(6,268,220) 2019-05-28 20:00:00
 jack2-1.9.12.116git.03b831-16.rncbc.suse.src.rpm 6.0 MB(6,276,224) 2019-03-08 11:00:00
 jack2-1.9.12.104git.d4ef68-15.rncbc.suse.src.rpm 6.0 MB(6,276,135) 2019-02-20 14:40:00
 jack2-1.9.12.96git.05bc08-14.rncbc.suse.src.rpm 6.0 MB(6,275,372) 2019-02-08 23:20:00
 jack2-1.9.12.45git.c5a16d-13.rncbc.suse.src.rpm 6.0 MB(6,301,624) 2018-11-15 17:35:15
 jack2-1.9.12.37git.fb59d6-12.rncbc.suse.src.rpm 6.0 MB(6,299,604) 2018-10-11 20:00:00
 jack2-1.9.12-11.rncbc.suse.src.rpm 6.2 MB(6,489,653) 2017-12-13 23:30:00
 jack2-1.9.10.215git.e749cd-10.rncbc.suse.src.rpm 6.1 MB(6,414,002) 2017-02-12 15:00:00
 jack-0.125.1.45git.44e239-29.rncbc.suse.src.rpm 1.2 MB(1,222,415) 2017-01-22 10:30:00
 jack-0.125.1.41git.90f9dd-28.rncbc.suse.src.rpm 1.2 MB(1,227,432) 2017-01-13 23:10:00
 jack2-1.9.10.202git.f2ece2-9.rncbc.suse.src.rpm 6.1 MB(6,414,690) 2016-11-20 13:00:00
 jack-0.125.1-26.rncbc.suse.src.rpm 1.2 MB(1,231,940) 2016-09-25 22:30:00
 jack-0.125.0-25.rncbc.suse.src.rpm 1.2 MB(1,232,658) 2016-09-15 00:02:35
 jack-0.125.0rc2-24.rncbc.suse.src.rpm 1.2 MB(1,215,708) 2016-04-24 19:24:59
 jack-0.125.0rc2-23.rncbc.suse.src.rpm 1.2 MB(1,217,702) 2016-03-04 19:10:00
 jack-0.125.0rc1-22.rncbc.suse.src.rpm 1.2 MB(1,220,201) 2016-02-23 18:00:00
 jack-0.124.3git.7ae3b2-21.rncbc.suse.src.rpm 975.1 KB(998,496) 2016-02-14 11:29:52
 jack-0.124.2git.7d8204-20.rncbc.suse.src.rpm 950.5 KB(973,340) 2015-12-16 11:01:33
 jack2-1.9.10-8.rncbc.suse132.src.rpm 6.0 MB(6,282,468) 2014-11-05 10:17:50
 jack-0.124.1-15.rncbc.suse132.src.rpm 1.1 MB(1,195,142) 2014-11-05 10:15:02
 jack2-1.9.10-8.rncbc.suse131.src.rpm 6.0 MB(6,282,474) 2014-08-17 13:26:41
 jack-0.124.1-2.rncbc.suse131.src.rpm 1.1 MB(1,195,149) 2014-01-22 21:27:01
 jack2-1.9.9.5-7.rncbc.suse131.src.rpm 4.5 MB(4,738,590) 2013-11-19 23:34:39
.patch
 jack-usx2y-US428-ch3+4.patch 4781 B(4,781) 2005-08-22 22:11:51
.i586.rpm
 libjack2-devel-1.9.12-11.rncbc.suse.i586.rpm 43.1 KB(44,098) 2017-12-13 23:30:00
 libjack2-1.9.12-11.rncbc.suse.i586.rpm 356.8 KB(365,342) 2017-12-13 23:30:00
 jack2-1.9.12-11.rncbc.suse.i586.rpm 335.3 KB(343,386) 2017-12-13 23:30:00
 jack2-example-clients-1.9.12-11.rncbc.suse.i586.rpm 77.1 KB(78,978) 2017-12-13 23:30:00
 libjack2-1.9.10.215git.e749cd-10.rncbc.suse.i586.rpm 353.0 KB(361,461) 2017-02-12 15:00:00
 jack2-example-clients-1.9.10.215git.e749cd-10.rncbc.suse.i586.rpm 76.7 KB(78,571) 2017-02-12 15:00:00
 libjack2-devel-1.9.10.215git.e749cd-10.rncbc.suse.i586.rpm 43.0 KB(44,027) 2017-02-12 15:00:00
 jack2-1.9.10.215git.e749cd-10.rncbc.suse.i586.rpm 330.9 KB(338,846) 2017-02-12 15:00:00
 libjack0-0.125.1.45git.44e239-29.rncbc.suse.i586.rpm 298.7 KB(305,823) 2017-01-22 10:30:00
 jack-0.125.1.45git.44e239-29.rncbc.suse.i586.rpm 459.6 KB(470,615) 2017-01-22 10:30:00
 libjack-devel-0.125.1.45git.44e239-29.rncbc.suse.i586.rpm 266.2 KB(272,595) 2017-01-22 10:30:00
 jack-example-clients-0.125.1.45git.44e239-29.rncbc.suse.i586.rpm 98.3 KB(100,693) 2017-01-22 10:30:00
 libjack0-0.125.1.41git.90f9dd-28.rncbc.suse.i586.rpm 298.8 KB(305,941) 2017-01-13 23:10:00
 libjack-devel-0.125.1.41git.90f9dd-28.rncbc.suse.i586.rpm 266.6 KB(272,996) 2017-01-13 23:10:00
 jack-0.125.1.41git.90f9dd-28.rncbc.suse.i586.rpm 459.6 KB(470,631) 2017-01-13 23:10:00
 jack-example-clients-0.125.1.41git.90f9dd-28.rncbc.suse.i586.rpm 98.4 KB(100,731) 2017-01-13 23:10:00
 jack2-1.9.10.202git.f2ece2-9.rncbc.suse.i586.rpm 330.6 KB(338,556) 2016-11-20 13:00:00
 libjack2-devel-1.9.10.202git.f2ece2-9.rncbc.suse.i586.rpm 42.9 KB(43,931) 2016-11-20 13:00:00
 libjack2-1.9.10.202git.f2ece2-9.rncbc.suse.i586.rpm 352.1 KB(360,560) 2016-11-20 13:00:00
 jack2-example-clients-1.9.10.202git.f2ece2-9.rncbc.suse.i586.rpm 76.5 KB(78,299) 2016-11-20 13:00:00
 libjack-devel-0.125.1-26.rncbc.suse.i586.rpm 266.5 KB(272,879) 2016-09-25 22:30:00
 libjack0-0.125.1-26.rncbc.suse.i586.rpm 330.6 KB(338,503) 2016-09-25 22:30:00
 jack-example-clients-0.125.1-26.rncbc.suse.i586.rpm 110.9 KB(113,514) 2016-09-25 22:30:00
 jack-0.125.1-26.rncbc.suse.i586.rpm 504.3 KB(516,392) 2016-09-25 22:30:00
 libjack-devel-0.125.0-25.rncbc.suse.i586.rpm 266.5 KB(272,906) 2016-09-14 23:55:50
 jack-example-clients-0.125.0-25.rncbc.suse.i586.rpm 110.9 KB(113,547) 2016-09-14 23:55:50
 jack-0.125.0-25.rncbc.suse.i586.rpm 504.5 KB(516,658) 2016-09-14 23:55:49
 libjack0-0.125.0-25.rncbc.suse.i586.rpm 330.3 KB(338,261) 2016-09-14 23:55:49
 jack-0.125.0rc2-24.rncbc.suse.i586.rpm 474.4 KB(485,825) 2016-04-24 19:25:02
 libjack0-0.125.0rc2-24.rncbc.suse.i586.rpm 317.1 KB(324,728) 2016-04-24 19:25:01
 libjack-devel-0.125.0rc2-24.rncbc.suse.i586.rpm 257.5 KB(263,687) 2016-04-24 19:25:00
 jack-example-clients-0.125.0rc2-24.rncbc.suse.i586.rpm 106.9 KB(109,426) 2016-04-24 19:24:59
 libjack0-0.125.0rc2-23.rncbc.suse.i586.rpm 317.4 KB(325,029) 2016-03-04 19:10:00
 libjack-devel-0.125.0rc2-23.rncbc.suse.i586.rpm 267.1 KB(273,490) 2016-03-04 19:10:00
 jack-0.125.0rc2-23.rncbc.suse.i586.rpm 473.9 KB(485,274) 2016-03-04 19:10:00
 jack-example-clients-0.125.0rc2-23.rncbc.suse.i586.rpm 106.5 KB(109,023) 2016-03-04 19:10:00
 jack-0.125.0rc1-22.rncbc.suse.i586.rpm 474.2 KB(485,596) 2016-02-23 18:00:00
 libjack-devel-0.125.0rc1-22.rncbc.suse.i586.rpm 267.1 KB(273,483) 2016-02-23 18:00:00
 jack-example-clients-0.125.0rc1-22.rncbc.suse.i586.rpm 106.5 KB(109,064) 2016-02-23 18:00:00
 libjack0-0.125.0rc1-22.rncbc.suse.i586.rpm 313.0 KB(320,555) 2016-02-23 18:00:00
 jack-example-clients-0.124.3git.7ae3b2-21.rncbc.suse.i586.rpm 106.6 KB(109,123) 2016-02-14 11:17:47
 libjack-devel-0.124.3git.7ae3b2-21.rncbc.suse.i586.rpm 266.1 KB(272,533) 2016-02-14 11:17:46
 libjack0-0.124.3git.7ae3b2-21.rncbc.suse.i586.rpm 317.3 KB(324,936) 2016-02-14 11:17:46
 jack-0.124.3git.7ae3b2-21.rncbc.suse.i586.rpm 498.0 KB(509,981) 2016-02-14 11:17:45
 jack-example-clients-0.124.2git.7d8204-20.rncbc.suse.i586.rpm 105.9 KB(108,442) 2015-12-16 09:02:34
 libjack-devel-0.124.2git.7d8204-20.rncbc.suse.i586.rpm 264.4 KB(270,757) 2015-12-16 09:02:34
 libjack0-0.124.2git.7d8204-20.rncbc.suse.i586.rpm 319.8 KB(327,469) 2015-12-16 09:02:33
 jack-0.124.2git.7d8204-20.rncbc.suse.i586.rpm 498.8 KB(510,798) 2015-12-16 09:02:33
 libjack2-1.9.10-8.rncbc.suse132.i586.rpm 322.5 KB(330,262) 2014-11-05 10:17:51
 jack2-example-clients-1.9.10-8.rncbc.suse132.i586.rpm 70.0 KB(71,629) 2014-11-05 10:17:51
 libjack2-devel-1.9.10-8.rncbc.suse132.i586.rpm 38.6 KB(39,545) 2014-11-05 10:17:51
 jack2-1.9.10-8.rncbc.suse132.i586.rpm 298.2 KB(305,403) 2014-11-05 10:17:50
 jack-example-clients-0.124.1-15.rncbc.suse132.i586.rpm 102.1 KB(104,517) 2014-11-05 10:15:05
 libjack-devel-0.124.1-15.rncbc.suse132.i586.rpm 249.0 KB(254,971) 2014-11-05 10:15:04
 libjack0-0.124.1-15.rncbc.suse132.i586.rpm 313.0 KB(320,537) 2014-11-05 10:15:04
 jack-0.124.1-15.rncbc.suse132.i586.rpm 478.0 KB(489,491) 2014-11-05 10:15:03
 libjack2-devel-1.9.10-8.rncbc.suse131.i586.rpm 38.6 KB(39,548) 2014-08-17 13:26:42
 jack2-example-clients-1.9.10-8.rncbc.suse131.i586.rpm 70.3 KB(72,019) 2014-08-17 13:26:42
 libjack2-1.9.10-8.rncbc.suse131.i586.rpm 327.2 KB(335,031) 2014-08-17 13:26:42
 jack2-1.9.10-8.rncbc.suse131.i586.rpm 300.0 KB(307,216) 2014-08-17 13:26:41
 jack-example-clients-0.124.1-2.rncbc.suse131.i586.rpm 102.7 KB(105,183) 2014-01-22 21:07:15
 libjack-devel-0.124.1-2.rncbc.suse131.i586.rpm 248.4 KB(254,361) 2014-01-22 21:07:15
 jack-0.124.1-2.rncbc.suse131.i586.rpm 481.6 KB(493,203) 2014-01-22 21:07:14
 libjack0-0.124.1-2.rncbc.suse131.i586.rpm 312.5 KB(319,968) 2014-01-22 21:07:14
 libjack2-1.9.9.5-7.rncbc.suse131.i586.rpm 318.6 KB(326,274) 2013-11-19 23:26:40
 jack2-example-clients-1.9.9.5-7.rncbc.suse131.i586.rpm 68.6 KB(70,278) 2013-11-19 23:26:40
 libjack2-devel-1.9.9.5-7.rncbc.suse131.i586.rpm 36.2 KB(37,045) 2013-11-19 23:26:40
 jack2-1.9.9.5-7.rncbc.suse131.i586.rpm 287.4 KB(294,336) 2013-11-19 23:26:39
jack1
.diff
 jack1-alsa_midi_port_name_suffix-2.diff 1724 B(1,724) 2016-03-04 18:34:24
 jack1-fons_topological_sort_regression.diff 46.1 KB(47,235) 2016-03-03 14:45:32
 jack1-alsa_midi_port_name_suffix.diff 1574 B(1,574) 2016-03-03 14:42:20
libgig
.x86_64.rpm
 libgig-devel-4.2.0.16svn3797-26.rncbc.suse.x86_64.rpm 4.3 MB(4,488,672) 2020-07-12 18:00:00
 libgig9-4.2.0.16svn3797-26.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.4 MB(3,585,664) 2020-07-12 18:00:00
 libgig-devel-4.1.0-24.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.3 MB(2,459,718) 2017-11-28 19:30:00
 libgig8-4.1.0-24.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.0 MB(2,092,982) 2017-11-28 19:30:00
 libgig7-4.0.0.30svn3347-23.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.0 MB(2,089,226) 2017-08-28 08:00:00
 libgig-devel-4.0.0.30svn3347-23.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.3 MB(2,463,750) 2017-08-28 08:00:00
 libgig7-4.0.0.26svn3282-22.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.0 MB(2,073,928) 2017-06-19 10:10:00
 libgig-devel-4.0.0.26svn3282-22.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.3 MB(2,435,826) 2017-06-19 10:10:00
 libgig-devel-4.0.0.14svn3122-21.rncbc.suse.x86_64.rpm 1.8 MB(1,873,335) 2017-04-22 20:00:00
 libgig7-4.0.0.14svn3122-21.rncbc.suse.x86_64.rpm 1.6 MB(1,631,933) 2017-04-22 20:00:00
 libgig7-4.0.0.11svn3099-20.rncbc.suse.x86_64.rpm 1.5 MB(1,622,184) 2017-01-30 20:52:01
 libgig-devel-4.0.0.11svn3099-20.rncbc.suse.x86_64.rpm 1.8 MB(1,851,716) 2017-01-30 20:51:58
 libgig-devel-4.0.0.10svn3036-19.rncbc.suse.x86_64.rpm 1.8 MB(1,852,894) 2016-11-03 12:00:00
 libgig7-4.0.0.10svn3036-19.rncbc.suse.x86_64.rpm 1.5 MB(1,618,148) 2016-11-03 12:00:00
 libgig-devel-4.0.0.6svn2980-18.rncbc.suse.x86_64.rpm 1.6 MB(1,680,675) 2016-08-26 12:45:11
 libgig7-4.0.0.6svn2980-18.rncbc.suse.x86_64.rpm 1.5 MB(1,591,678) 2016-08-26 12:44:41
 libgig-devel-4.0.0.6svn2976-17.rncbc.suse.x86_64.rpm 1.6 MB(1,678,836) 2016-08-07 21:01:07
 libgig7-4.0.0.6svn2976-17.rncbc.suse.x86_64.rpm 1.5 MB(1,591,490) 2016-08-07 21:00:59
 libgig-devel-4.0.0-16.rncbc.suse.x86_64.rpm 1.5 MB(1,609,214) 2015-12-16 11:17:04
 libgig7-4.0.0-16.rncbc.suse.x86_64.rpm 1.3 MB(1,412,940) 2015-12-16 11:16:56
 libgig-devel-4.0.0-16.rncbc.suse132.x86_64.rpm 1.5 MB(1,535,412) 2015-07-19 19:01:26
 libgig7-4.0.0-16.rncbc.suse132.x86_64.rpm 1.3 MB(1,325,945) 2015-07-19 19:01:18
 libgig-devel-3.3.0.28svn2724-14.rncbc.suse132.x86_64.rpm 1.5 MB(1,523,521) 2015-03-16 17:42:28
 libgig6-3.3.0.28svn2724-14.rncbc.suse132.x86_64.rpm 1.2 MB(1,269,457) 2015-03-16 17:42:19
 libgig-devel-3.3.0.22svn2684-13.rncbc.suse132.x86_64.rpm 1.4 MB(1,515,250) 2015-01-01 21:59:02
 libgig6-3.3.0.22svn2684-13.rncbc.suse132.x86_64.rpm 1.1 MB(1,163,076) 2015-01-01 21:58:54
 libgig-devel-3.3.0.21svn2679-12.rncbc.suse132.x86_64.rpm 1.4 MB(1,503,527) 2014-11-05 17:22:50
 libgig6-3.3.0.21svn2679-12.rncbc.suse132.x86_64.rpm 1.1 MB(1,157,132) 2014-11-05 17:22:42
 libgig-devel-3.3.0.21svn2675-11.rncbc.suse131.x86_64.rpm 1.4 MB(1,508,512) 2014-09-18 19:34:25
 libgig6-3.3.0.21svn2675-11.rncbc.suse131.x86_64.rpm 1.1 MB(1,157,696) 2014-09-18 19:34:15
 libgig-devel-3.3.0.20svn2668-10.rncbc.suse131.x86_64.rpm 1.4 MB(1,506,754) 2014-08-01 11:25:44
 libgig6-3.3.0.20svn2668-10.rncbc.suse131.x86_64.rpm 1.1 MB(1,156,814) 2014-08-01 11:25:35
 libgig-devel-3.3.0.19svn2660-9.rncbc.suse131.x86_64.rpm 1.4 MB(1,506,579) 2014-06-30 11:15:43
 libgig6-3.3.0.19svn2660-9.rncbc.suse131.x86_64.rpm 1.1 MB(1,156,212) 2014-06-30 11:15:35
 libgig-devel-3.3.0.8svn2542-7.rncbc.suse131.x86_64.rpm 1.1 MB(1,140,881) 2014-04-28 19:39:52
 libgig-3.3.0.8svn2542-7.rncbc.suse131.x86_64.rpm 735.3 KB(752,997) 2014-04-28 19:39:46
.tar.gz
 libgig-2.0.0.tar.gz 353.2 KB(361,687) 2005-05-09 21:01:47
 libgig-1.0.0.tar.gz 345.5 KB(353,811) 2004-11-27 01:37:17
.tar.bz2
 libgig-4.2.0.16svn3797.tar.bz2 258.0 KB(264,208) 2020-07-12 18:00:00
 libgig-4.1.0.tar.bz2 525.7 KB(538,345) 2017-11-28 19:30:00
 libgig-4.0.0.30svn3347.tar.bz2 232.0 KB(237,617) 2017-08-28 08:00:00
 libgig-4.0.0.26svn3282.tar.bz2 231.3 KB(236,816) 2017-06-19 10:10:00
 libgig-4.0.0.14svn3122.tar.bz2 205.5 KB(210,401) 2017-04-22 20:00:00
 libgig-4.0.0.11svn3099.tar.bz2 205.3 KB(210,246) 2017-01-30 20:52:12
 libgig-4.0.0.10svn3036.tar.bz2 205.0 KB(209,945) 2016-11-03 12:00:00
 libgig-4.0.0.6svn2980.tar.bz2 201.6 KB(206,418) 2016-08-26 12:40:01
 libgig-4.0.0.6svn2976.tar.bz2 201.6 KB(206,482) 2016-08-07 20:59:21
 libgig-4.0.0.tar.bz2 684.5 KB(700,905) 2015-07-19 19:00:09
 libgig-3.3.0.28svn2724.tar.bz2 192.4 KB(197,000) 2015-03-16 17:40:53
 libgig-3.3.0.22svn2684.tar.bz2 183.1 KB(187,513) 2015-01-01 21:57:42
 libgig-3.3.0.21svn2675.tar.bz2 182.0 KB(186,400) 2014-09-18 19:32:06
 libgig-3.3.0.20svn2668.tar.bz2 181.8 KB(186,128) 2014-08-01 11:23:27
 libgig-3.3.0.19svn2660.tar.bz2 181.8 KB(186,148) 2014-06-30 11:14:15
 libgig-3.3.0.8svn2542.tar.bz2 130.3 KB(133,478) 2014-04-28 19:38:47
 libgig-3.3.0.7svn2497.tar.bz2 128.7 KB(131,811) 2014-01-02 10:30:12
 libgig-3.3.0.5svn2481.tar.bz2 123.1 KB(126,076) 2013-11-20 16:40:41
 libgig-3.3.0.4svn2454.tar.bz2 122.7 KB(125,623) 2013-06-11 10:47:24
 libgig-3.3.0.4svn2441.tar.bz2 121.1 KB(123,994) 2013-04-10 16:15:46
 libgig-3.3.0.3svn2369.tar.bz2 119.0 KB(121,837) 2012-09-18 18:49:21
 libgig-3.3.0.3svn2360.tar.bz2 118.0 KB(120,848) 2012-09-05 20:42:21
 libgig-3.3.0.3svn2341.tar.bz2 118.1 KB(120,887) 2012-04-10 16:38:38
 libgig-3.3.0.2svn2322.tar.bz2 117.9 KB(120,691) 2012-02-26 20:22:17
 libgig-3.3.0.2svn2286.tar.bz2 117.8 KB(120,667) 2011-11-23 12:12:20
 libgig-3.3.0.1cvs20110315.tar.bz2 372.1 KB(381,032) 2011-03-15 21:40:10
 libgig-3.3.0.tar.bz2 330.2 KB(338,119) 2009-08-08 14:56:30
 libgig-3.2.1.tar.bz2 316.2 KB(323,762) 2007-12-07 23:12:50
 libgig-3.2.0.tar.bz2 328.5 KB(336,334) 2007-10-15 19:50:00
 libgig-3.1.1.tar.bz2 293.1 KB(300,153) 2007-03-27 19:47:21
 libgig-3.1.0.tar.bz2 293.7 KB(300,755) 2006-11-24 13:40:17
 libgig-2.0.2.tar.bz2 254.8 KB(260,957) 2005-08-15 21:06:19
 libgig-2.0.1.tar.bz2 241.4 KB(247,241) 2005-06-13 01:29:17
.src.rpm
 libgig-4.2.0.16svn3797-26.rncbc.suse.src.rpm 267.5 KB(273,908) 2020-07-12 18:00:00
 libgig-4.1.0-24.rncbc.suse.src.rpm 534.7 KB(547,571) 2017-11-28 19:30:00
 libgig-4.0.0.30svn3347-23.rncbc.suse.src.rpm 240.9 KB(246,721) 2017-08-28 08:00:00
 libgig-4.0.0.26svn3282-22.rncbc.suse.src.rpm 240.2 KB(245,946) 2017-06-19 10:10:00
 libgig-4.0.0.14svn3122-21.rncbc.suse.src.rpm 214.3 KB(219,474) 2017-04-22 20:00:00
 libgig-4.0.0.11svn3099-20.rncbc.suse.src.rpm 214.1 KB(219,215) 2017-01-30 20:51:51
 libgig-4.0.0.10svn3036-19.rncbc.suse.src.rpm 213.8 KB(218,945) 2016-11-03 12:00:00
 libgig-4.0.0.6svn2980-18.rncbc.suse.src.rpm 210.4 KB(215,434) 2016-08-26 12:44:27
 libgig-4.0.0.6svn2976-17.rncbc.suse.src.rpm 210.4 KB(215,458) 2016-08-07 21:00:54
 libgig-4.0.0-16.rncbc.suse.src.rpm 693.1 KB(709,760) 2015-12-16 11:16:53
 libgig-4.0.0-16.rncbc.suse132.src.rpm 689.1 KB(705,653) 2015-07-19 19:01:14
 libgig-3.3.0.28svn2724-14.rncbc.suse132.src.rpm 197.0 KB(201,741) 2015-03-16 17:42:14
 libgig-3.3.0.22svn2684-13.rncbc.suse132.src.rpm 187.7 KB(192,186) 2015-01-01 21:58:51
 libgig-3.3.0.21svn2679-12.rncbc.suse132.src.rpm 186.2 KB(190,684) 2014-11-05 11:05:34
 libgig-3.3.0.21svn2675-11.rncbc.suse131.src.rpm 186.6 KB(191,088) 2014-09-18 19:34:10
 libgig-3.3.0.20svn2668-10.rncbc.suse131.src.rpm 186.4 KB(190,834) 2014-08-01 11:25:31
 libgig-3.3.0.19svn2660-9.rncbc.suse131.src.rpm 186.4 KB(190,854) 2014-06-30 11:15:32
 libgig-3.3.0.19svn2660-8.rncbc.suse131.src.rpm 186.4 KB(190,854) 2014-06-30 11:06:53
 libgig-3.3.0.8svn2542-7.rncbc.suse131.src.rpm 134.8 KB(138,055) 2014-04-28 19:39:44
.i586.rpm
 libgig-devel-4.1.0-24.rncbc.suse.i586.rpm 2.4 MB(2,505,258) 2017-11-28 19:30:00
 libgig8-4.1.0-24.rncbc.suse.i586.rpm 2.0 MB(2,091,382) 2017-11-28 19:30:00
 libgig7-4.0.0.30svn3347-23.rncbc.suse.i586.rpm 2.0 MB(2,088,814) 2017-08-28 08:00:00
 libgig-devel-4.0.0.30svn3347-23.rncbc.suse.i586.rpm 2.4 MB(2,494,114) 2017-08-28 08:00:00
 libgig-devel-4.0.0.26svn3282-22.rncbc.suse.i586.rpm 2.4 MB(2,481,264) 2017-06-19 10:10:00
 libgig7-4.0.0.26svn3282-22.rncbc.suse.i586.rpm 2.0 MB(2,072,027) 2017-06-19 10:10:00
 libgig-devel-4.0.0.14svn3122-21.rncbc.suse.i586.rpm 1.8 MB(1,875,826) 2017-04-22 20:00:00
 libgig7-4.0.0.14svn3122-21.rncbc.suse.i586.rpm 1.5 MB(1,613,225) 2017-04-22 20:00:00
 libgig7-4.0.0.11svn3099-20.rncbc.suse.i586.rpm 1.5 MB(1,603,133) 2017-01-30 20:52:06
 libgig-devel-4.0.0.11svn3099-20.rncbc.suse.i586.rpm 1.8 MB(1,854,174) 2017-01-30 20:52:03
 libgig7-4.0.0.10svn3036-19.rncbc.suse.i586.rpm 1.5 MB(1,599,124) 2016-11-03 12:00:00
 libgig-devel-4.0.0.10svn3036-19.rncbc.suse.i586.rpm 1.8 MB(1,851,806) 2016-11-03 12:00:00
 libgig-devel-4.0.0.6svn2980-18.rncbc.suse.i586.rpm 1.6 MB(1,633,970) 2016-08-26 12:07:59
 libgig7-4.0.0.6svn2980-18.rncbc.suse.i586.rpm 1.5 MB(1,572,377) 2016-08-26 12:07:55
 libgig-devel-4.0.0.6svn2976-17.rncbc.suse.i586.rpm 1.6 MB(1,633,384) 2016-08-07 20:27:13
 libgig7-4.0.0.6svn2976-17.rncbc.suse.i586.rpm 1.5 MB(1,572,137) 2016-08-07 20:27:09
 libgig-devel-4.0.0-16.rncbc.suse.i586.rpm 1.5 MB(1,541,713) 2015-12-16 09:15:47
 libgig7-4.0.0-16.rncbc.suse.i586.rpm 1.3 MB(1,384,215) 2015-12-16 09:15:42
 libgig-devel-4.0.0-16.rncbc.suse132.i586.rpm 1.4 MB(1,448,037) 2015-07-19 18:59:43
 libgig7-4.0.0-16.rncbc.suse132.i586.rpm 1.2 MB(1,268,807) 2015-07-19 18:59:38
 libgig-devel-3.3.0.28svn2724-14.rncbc.suse132.i586.rpm 1.4 MB(1,436,778) 2015-03-16 16:49:00
 libgig6-3.3.0.28svn2724-14.rncbc.suse132.i586.rpm 1.2 MB(1,216,909) 2015-03-16 16:48:55
 libgig-devel-3.3.0.22svn2684-13.rncbc.suse132.i586.rpm 1.4 MB(1,430,113) 2015-01-01 21:05:50
 libgig6-3.3.0.22svn2684-13.rncbc.suse132.i586.rpm 1.1 MB(1,111,664) 2015-01-01 21:05:46
 libgig-devel-3.3.0.21svn2679-12.rncbc.suse132.i586.rpm 1.4 MB(1,419,463) 2014-11-05 11:05:41
 libgig6-3.3.0.21svn2679-12.rncbc.suse132.i586.rpm 1.1 MB(1,105,114) 2014-11-05 11:05:36
 libgig-devel-3.3.0.21svn2675-11.rncbc.suse131.i586.rpm 1.4 MB(1,423,890) 2014-09-18 18:34:16
 libgig6-3.3.0.21svn2675-11.rncbc.suse131.i586.rpm 1.1 MB(1,105,662) 2014-09-18 18:34:11
 libgig-devel-3.3.0.20svn2668-10.rncbc.suse131.i586.rpm 1.4 MB(1,421,903) 2014-08-01 10:59:13
 libgig6-3.3.0.20svn2668-10.rncbc.suse131.i586.rpm 1.1 MB(1,104,663) 2014-08-01 10:59:08
 libgig-devel-3.3.0.19svn2660-9.rncbc.suse131.i586.rpm 1.4 MB(1,421,960) 2014-06-30 09:56:14
 libgig6-3.3.0.19svn2660-9.rncbc.suse131.i586.rpm 1.1 MB(1,105,013) 2014-06-30 09:56:09
 libgig-devel-3.3.0.8svn2542-7.rncbc.suse131.i586.rpm 1.0 MB(1,082,327) 2014-04-28 18:07:19
 libgig-3.3.0.8svn2542-7.rncbc.suse131.i586.rpm 706.0 KB(722,936) 2014-04-28 18:07:16
liblo
.x86_64.rpm
 liblo-devel-0.29-4.rncbc.suse.x86_64.rpm 189.1 KB(193,594) 2017-11-15 20:00:00
 liblo7-0.29-4.rncbc.suse.x86_64.rpm 110.9 KB(113,514) 2017-11-15 20:00:00
 liblo-devel-0.28-4.rncbc.suse.x86_64.rpm 129.3 KB(132,363) 2015-12-16 11:59:59
 liblo7-0.28-4.rncbc.suse.x86_64.rpm 107.5 KB(110,120) 2015-12-16 11:59:58
 liblo-devel-0.28-4.rncbc.suse132.x86_64.rpm 115.1 KB(117,814) 2014-11-05 17:15:16
 liblo7-0.28-4.rncbc.suse132.x86_64.rpm 103.8 KB(106,306) 2014-11-05 17:15:16
 liblo-devel-0.28-3.rncbc.suse131.x86_64.rpm 116.4 KB(119,180) 2014-02-10 09:52:00
 liblo-0.28-3.rncbc.suse131.x86_64.rpm 104.2 KB(106,665) 2014-02-10 09:51:59
.tar.gz
 liblo-0.29.tar.gz 630.2 KB(645,313) 2017-11-15 20:00:00
 liblo-0.28.tar.gz 577.8 KB(591,659) 2014-02-10 09:51:23
 liblo-0.27.tar.gz 521.2 KB(533,684) 2013-05-23 18:46:01
 liblo-0.26.tar.gz 507.6 KB(519,750) 2013-04-11 16:35:49
.src.rpm
 liblo-0.29-4.rncbc.suse.src.rpm 637.4 KB(652,652) 2017-11-15 20:00:00
 liblo-0.28-4.rncbc.suse.src.rpm 585.0 KB(599,024) 2015-12-16 11:59:58
 liblo-0.28-4.rncbc.suse132.src.rpm 581.0 KB(594,930) 2014-11-05 10:34:47
 liblo-0.28-3.rncbc.suse131.src.rpm 580.9 KB(594,809) 2014-02-10 09:51:59
.i586.rpm
 liblo-devel-0.29-4.rncbc.suse.i586.rpm 188.8 KB(193,298) 2017-11-15 20:00:00
 liblo7-0.29-4.rncbc.suse.i586.rpm 109.4 KB(111,986) 2017-11-15 20:00:00
 liblo7-0.28-4.rncbc.suse.i586.rpm 106.3 KB(108,846) 2015-12-16 10:30:06
 liblo-devel-0.28-4.rncbc.suse.i586.rpm 128.8 KB(131,938) 2015-12-16 10:30:06
 liblo7-0.28-4.rncbc.suse132.i586.rpm 100.3 KB(102,749) 2014-11-05 10:34:47
 liblo-devel-0.28-4.rncbc.suse132.i586.rpm 114.6 KB(117,337) 2014-11-05 10:34:47
 liblo-0.28-3.rncbc.suse131.i586.rpm 100.3 KB(102,693) 2014-02-10 09:31:55
 liblo-devel-0.28-3.rncbc.suse131.i586.rpm 115.9 KB(118,666) 2014-02-10 09:31:55
liblscp
.x86_64.rpm
 liblscp6-0.9.1-45.rncbc.suse.x86_64.rpm 48.9 KB(50,102) 2021-02-07 12:00:00
 liblscp-devel-0.9.1-45.rncbc.suse.x86_64.rpm 195.7 KB(200,357) 2021-02-07 12:00:00
 liblscp6-0.9.0-44.rncbc.suse.x86_64.rpm 48.8 KB(49,935) 2020-12-17 20:00:00
 liblscp-devel-0.9.0-44.rncbc.suse.x86_64.rpm 200.7 KB(205,524) 2020-12-17 20:00:00
 liblscp6-0.6.2-42.rncbc.suse.x86_64.rpm 44.7 KB(45,728) 2020-03-24 12:00:00
 liblscp-devel-0.6.2-42.rncbc.suse.x86_64.rpm 206.2 KB(211,140) 2020-03-24 12:00:00
 liblscp-devel-0.6.1-40.rncbc.suse.x86_64.rpm 203.6 KB(208,532) 2019-12-22 19:00:00
 liblscp6-0.6.1-40.rncbc.suse.x86_64.rpm 42.4 KB(43,368) 2019-12-22 19:00:00
 liblscp-devel-0.6.0-25.rncbc.suse.x86_64.rpm 281.5 KB(288,240) 2019-08-17 11:00:00
 liblscp6-0.6.0-25.rncbc.suse.x86_64.rpm 94.2 KB(96,436) 2019-08-17 11:00:00
 liblscp6-0.6.0-24.rncbc.suse.x86_64.rpm 85.6 KB(87,630) 2017-12-12 19:00:00
 liblscp-devel-0.6.0-24.rncbc.suse.x86_64.rpm 265.7 KB(272,122) 2017-12-12 19:00:00
 liblscp6-0.5.8svn3347-23.rncbc.suse.x86_64.rpm 85.6 KB(87,654) 2017-08-28 08:00:00
 liblscp-devel-0.5.8svn3347-23.rncbc.suse.x86_64.rpm 265.7 KB(272,126) 2017-08-28 08:00:00
 liblscp6-0.5.8svn3282-22.rncbc.suse.x86_64.rpm 85.4 KB(87,499) 2017-06-19 10:10:00
 liblscp-devel-0.5.8svn3282-22.rncbc.suse.x86_64.rpm 265.8 KB(272,132) 2017-06-19 10:10:00
 liblscp6-0.5.8svn3122-21.rncbc.suse.x86_64.rpm 85.5 KB(87,561) 2017-04-22 20:00:00
 liblscp-devel-0.5.8svn3122-21.rncbc.suse.x86_64.rpm 265.3 KB(271,683) 2017-04-22 20:00:00
 liblscp6-0.5.8svn3099-20.rncbc.suse.x86_64.rpm 85.3 KB(87,324) 2017-01-30 20:52:09
 liblscp-devel-0.5.8svn3099-20.rncbc.suse.x86_64.rpm 264.7 KB(271,017) 2017-01-30 20:51:58
 liblscp6-0.5.8-20.rncbc.suse.x86_64.rpm 85.1 KB(87,104) 2016-11-14 12:00:00
 liblscp-devel-0.5.8-20.rncbc.suse.x86_64.rpm 264.6 KB(270,982) 2016-11-14 12:00:00
 liblscp6-0.5.7.3svn3036-19.rncbc.suse.x86_64.rpm 85.2 KB(87,202) 2016-11-03 12:00:00
 liblscp-devel-0.5.7.3svn3036-19.rncbc.suse.x86_64.rpm 264.7 KB(271,069) 2016-11-03 12:00:00
 liblscp-devel-0.5.7.1svn2980-18.rncbc.suse.x86_64.rpm 239.8 KB(245,553) 2016-08-26 12:47:00
 liblscp6-0.5.7.1svn2980-18.rncbc.suse.x86_64.rpm 85.6 KB(87,648) 2016-08-26 12:46:57
 liblscp-devel-0.5.7.1svn2976-17.rncbc.suse.x86_64.rpm 239.7 KB(245,492) 2016-08-07 21:02:51
 liblscp6-0.5.7.1svn2976-17.rncbc.suse.x86_64.rpm 85.6 KB(87,690) 2016-08-07 21:02:50
 liblscp-devel-0.5.7-16.rncbc.suse.x86_64.rpm 238.6 KB(244,369) 2015-12-16 11:17:50
 liblscp6-0.5.7-16.rncbc.suse.x86_64.rpm 85.7 KB(87,709) 2015-12-16 11:17:50
 liblscp-devel-0.5.7-16.rncbc.suse132.x86_64.rpm 225.3 KB(230,664) 2015-07-19 19:03:46
 liblscp6-0.5.7-16.rncbc.suse132.x86_64.rpm 81.9 KB(83,876) 2015-07-19 19:03:45
 liblscp-devel-0.5.7svn2724-14.rncbc.suse132.x86_64.rpm 225.2 KB(230,644) 2015-03-16 17:43:10
 liblscp6-0.5.7svn2724-14.rncbc.suse132.x86_64.rpm 82.0 KB(83,930) 2015-03-16 17:43:09
 liblscp-devel-0.5.7svn2684-13.rncbc.suse132.x86_64.rpm 225.2 KB(230,586) 2015-01-01 21:59:16
 liblscp6-0.5.7svn2684-13.rncbc.suse132.x86_64.rpm 81.9 KB(83,910) 2015-01-01 21:59:15
 liblscp-devel-0.5.7svn2679-12.rncbc.suse132.x86_64.rpm 225.2 KB(230,574) 2014-11-05 17:21:09
 liblscp6-0.5.7svn2679-12.rncbc.suse132.x86_64.rpm 82.1 KB(84,023) 2014-11-05 17:21:08
 liblscp-devel-0.5.7svn2675-11.rncbc.suse131.x86_64.rpm 226.6 KB(232,055) 2014-09-18 19:33:27
 liblscp6-0.5.7svn2675-11.rncbc.suse131.x86_64.rpm 82.0 KB(83,960) 2014-09-18 19:33:25
 liblscp-devel-0.5.7svn2668-10.rncbc.suse131.x86_64.rpm 226.8 KB(232,197) 2014-08-01 11:24:37
 liblscp6-0.5.7svn2668-10.rncbc.suse131.x86_64.rpm 82.0 KB(83,943) 2014-08-01 11:24:35
 liblscp-devel-0.5.7svn2660-9.rncbc.suse131.x86_64.rpm 226.7 KB(232,095) 2014-06-30 11:16:17
 liblscp6-0.5.7svn2660-9.rncbc.suse131.x86_64.rpm 81.9 KB(83,899) 2014-06-30 11:16:16
 liblscp-devel-0.5.7svn2542-8.rncbc.suse131.x86_64.rpm 226.6 KB(232,026) 2014-04-28 19:40:36
 liblscp6-0.5.7svn2542-8.rncbc.suse131.x86_64.rpm 82.0 KB(83,937) 2014-04-28 19:40:36
 liblscp-devel-0.5.7-6.rncbc.suse131.x86_64.rpm 226.6 KB(232,046) 2013-12-31 12:27:33
 liblscp6-0.5.7-6.rncbc.suse131.x86_64.rpm 82.0 KB(83,925) 2013-12-31 12:27:32
.tar.gz
 liblscp-0.9.1.tar.gz 673.8 KB(689,977) 2021-02-07 12:00:00
 liblscp-0.9.0.tar.gz 673.6 KB(689,798) 2020-12-17 20:00:00
 liblscp-0.6.2.tar.gz 673.2 KB(689,354) 2020-03-24 12:00:00
 liblscp-0.6.1.tar.gz 671.5 KB(687,634) 2019-12-22 19:00:00
 liblscp-0.6.0.tar.gz 654.9 KB(670,650) 2017-12-12 19:00:00
 liblscp-0.5.8.tar.gz 654.5 KB(670,237) 2016-11-14 12:00:00
 liblscp-0.5.7.tar.gz 623.3 KB(638,289) 2013-12-31 12:27:05
 liblscp-0.5.6.2cvs20110315.tar.gz 360.4 KB(369,022) 2011-03-15 21:39:34
 liblscp-0.5.6.tar.gz 360.9 KB(369,550) 2009-08-01 18:55:17
 liblscp-0.5.5.8.tar.gz 385.7 KB(394,906) 2008-05-05 18:39:05
 liblscp-0.5.5.tar.gz 392.7 KB(402,096) 2007-10-14 21:26:44
 liblscp-0.5.4.tar.gz 385.5 KB(394,712) 2007-10-02 19:01:38
 liblscp-0.5.3.tar.gz 385.2 KB(394,469) 2007-01-15 18:14:08
 liblscp-0.5.2.tar.gz 384.4 KB(393,611) 2007-01-11 23:04:34
 liblscp-0.5.1.tar.gz 382.9 KB(392,104) 2006-12-22 00:36:09
 liblscp-0.5.0.tar.gz 382.0 KB(391,172) 2006-12-17 20:28:23
 liblscp-0.4.2.tar.gz 376.3 KB(385,380) 2006-12-04 23:47:27
 liblscp-0.4.1.tar.gz 377.3 KB(386,355) 2006-11-28 23:48:27
 liblscp-0.4.0.tar.gz 373.9 KB(382,865) 2006-11-27 18:03:58
 liblscp-0.3.3.tar.gz 373.4 KB(382,407) 2006-06-01 23:34:50
 liblscp-0.3.2.tar.gz 363.6 KB(372,277) 2005-08-28 23:25:44
 liblscp-0.3.1.tar.gz 360.3 KB(368,926) 2005-08-16 19:07:41
 liblscp-0.3.0.tar.gz 359.9 KB(368,490) 2005-06-10 11:03:10
 liblscp-0.2.9.tar.gz 359.4 KB(367,985) 2005-05-22 23:20:18
 liblscp-0.2.8.tar.gz 358.8 KB(367,447) 2005-05-09 21:02:01
 liblscp-0.2.7.tar.gz 355.2 KB(363,739) 2005-03-10 22:48:26
 liblscp-0.2.6.tar.gz 355.1 KB(363,601) 2005-03-01 21:31:42
 liblscp-0.2.5.tar.gz 355.0 KB(363,549) 2005-02-14 19:08:49
 liblscp-0.2.4.tar.gz 70.8 KB(72,483) 2004-10-11 20:49:07
 liblscp-0.2.3.tar.gz 70.7 KB(72,370) 2004-09-28 18:58:25
 liblscp-0.2.2.tar.gz 70.4 KB(72,046) 2004-07-30 15:43:06
 liblscp-0.2.1.tar.gz 68.0 KB(69,656) 2004-07-09 15:39:51
 liblscp-0.2.0.tar.gz 64.5 KB(66,071) 2004-07-06 21:43:53
 liblscp-0.1.9.tar.gz 50.9 KB(52,160) 2004-05-18 18:26:20
 liblscp-0.1.8.tar.gz 51.1 KB(52,286) 2004-05-17 19:15:43
 liblscp-0.1.7.tar.gz 51.0 KB(52,224) 2004-05-10 18:55:24
 liblscp-0.1.6.tar.gz 51.0 KB(52,255) 2004-05-04 21:59:03
 liblscp-0.1.5.tar.gz 47.0 KB(48,117) 2004-04-26 21:31:12
 liblscp-0.1.4.tar.gz 45.9 KB(47,033) 2004-04-24 23:16:09
 liblscp-0.1.3.tar.gz 35.6 KB(36,464) 2004-04-19 20:10:58
 liblscp-0.1.2.tar.gz 32.0 KB(32,809) 2004-04-19 20:09:00
 liblscp-0.1.1.tar.gz 33.2 KB(34,045) 2004-04-07 22:44:16
 liblscp-0.1.0.tar.gz 19.6 KB(20,105) 2004-04-06 19:50:00
 liblscp-0.0.9.tar.gz 15.5 KB(15,841) 2004-03-16 00:29:05
 liblscp-0.0.8.tar.gz 14.8 KB(15,106) 2004-03-12 17:16:20
 liblscp-0.0.7.tar.gz 13.4 KB(13,745) 2004-03-08 00:52:47
 liblscp-0.0.6.tar.gz 13.3 KB(13,668) 2004-03-06 22:01:12
 liblscp-0.0.5.tar.gz 12.7 KB(13,026) 2004-01-21 21:29:33
 liblscp-0.0.4.tar.gz 10.3 KB(10,569) 2004-01-14 20:56:19
 liblscp-0.0.3.tar.gz 10.2 KB(10,411) 2004-01-13 22:00:23
 liblscp-0.0.2.tar.gz 9566 B(9,566) 2004-01-13 00:17:13
 liblscp-0.0.1.tar.gz 8528 B(8,528) 2004-01-11 19:44:01
.tar.bz2
 liblscp-0.5.8svn3347.tar.bz2 77.3 KB(79,162) 2017-08-28 08:00:00
 liblscp-0.5.8svn3282.tar.bz2 77.1 KB(78,926) 2017-06-19 10:10:00
 liblscp-0.5.8svn3122.tar.bz2 77.3 KB(79,171) 2017-04-22 20:00:00
 liblscp-0.5.8svn3099.tar.bz2 77.4 KB(79,208) 2017-01-30 20:52:12
 liblscp-0.5.7.3svn3036.tar.bz2 77.1 KB(78,962) 2016-11-03 12:00:00
 liblscp-0.5.7.1svn2980.tar.bz2 77.2 KB(79,078) 2016-08-26 12:45:35
 liblscp-0.5.7.1svn2976.tar.bz2 77.1 KB(78,901) 2016-08-07 21:02:26
 liblscp-0.5.7.tar.bz2 517.5 KB(529,902) 2015-07-17 15:34:04
 liblscp-0.5.7svn2724.tar.bz2 76.8 KB(78,627) 2015-03-16 17:42:47
 liblscp-0.5.7svn2684.tar.bz2 76.8 KB(78,681) 2015-01-01 21:58:57
 liblscp-0.5.7svn2675.tar.bz2 76.8 KB(78,593) 2014-09-18 19:32:37
 liblscp-0.5.7svn2668.tar.bz2 76.9 KB(78,700) 2014-08-01 11:23:48
 liblscp-0.5.7svn2660.tar.bz2 76.9 KB(78,700) 2014-06-30 11:15:55
 liblscp-0.5.7svn2542.tar.bz2 76.5 KB(78,384) 2014-04-28 19:40:14
 liblscp-0.5.7svn2497.tar.bz2 76.5 KB(78,386) 2014-01-02 10:22:39
 liblscp-0.5.6.6svn2481.tar.bz2 76.8 KB(78,601) 2013-11-20 16:42:53
 liblscp-0.5.6.5svn2454.tar.bz2 76.9 KB(78,779) 2013-06-11 10:49:16
 liblscp-0.5.6.5svn2441.tar.bz2 76.7 KB(78,543) 2013-04-10 16:18:40
 liblscp-0.5.6.5svn2422.tar.bz2 76.4 KB(78,259) 2013-02-24 11:49:25
 liblscp-0.5.6.2svn2369.tar.bz2 76.2 KB(78,065) 2012-09-18 19:24:58
 liblscp-0.5.6.2svn2360.tar.bz2 75.0 KB(76,801) 2012-09-05 20:48:39
 liblscp-0.5.6.2svn2322.tar.bz2 75.0 KB(76,817) 2012-02-26 20:29:03
 liblscp-0.5.6.2svn2286.tar.bz2 72.2 KB(73,968) 2011-11-23 12:11:42
.src.rpm
 liblscp-0.9.1-45.rncbc.suse.src.rpm 686.2 KB(702,642) 2021-02-07 12:00:00
 liblscp-0.9.0-44.rncbc.suse.src.rpm 685.6 KB(702,055) 2020-12-17 20:00:00
 liblscp-0.6.2-42.rncbc.suse.src.rpm 685.2 KB(701,618) 2020-03-24 12:00:00
 liblscp-0.6.1-40.rncbc.suse.src.rpm 683.4 KB(699,774) 2019-12-22 19:00:00
 liblscp-0.6.0-25.rncbc.suse.src.rpm 666.0 KB(681,977) 2019-08-17 11:00:00
 liblscp-0.6.0-24.rncbc.suse.src.rpm 665.7 KB(681,668) 2017-12-12 19:00:00
 liblscp-0.5.8svn3347-23.rncbc.suse.src.rpm 88.5 KB(90,639) 2017-08-28 08:00:00
 liblscp-0.5.8svn3282-22.rncbc.suse.src.rpm 88.3 KB(90,427) 2017-06-19 10:10:00
 liblscp-0.5.8svn3122-21.rncbc.suse.src.rpm 88.5 KB(90,639) 2017-04-22 20:00:00
 liblscp-0.5.8svn3099-20.rncbc.suse.src.rpm 88.5 KB(90,634) 2017-01-30 20:51:53
 liblscp-0.5.8-20.rncbc.suse.src.rpm 665.0 KB(680,942) 2016-11-14 12:00:00
 liblscp-0.5.7.3svn3036-19.rncbc.suse.src.rpm 87.8 KB(89,928) 2016-11-03 12:00:00
 liblscp-0.5.7.1svn2980-18.rncbc.suse.src.rpm 87.9 KB(90,025) 2016-08-26 12:46:57
 liblscp-0.5.7.1svn2976-17.rncbc.suse.src.rpm 87.7 KB(89,844) 2016-08-07 21:02:50
 liblscp-0.5.7-16.rncbc.suse.src.rpm 528.1 KB(540,770) 2015-12-16 11:17:49
 liblscp-0.5.7-16.rncbc.suse132.src.rpm 524.1 KB(536,673) 2015-07-19 19:03:45
 liblscp-0.5.7svn2724-14.rncbc.suse132.src.rpm 83.3 KB(85,341) 2015-03-16 17:43:09
 liblscp-0.5.7svn2684-13.rncbc.suse132.src.rpm 83.4 KB(85,380) 2015-01-01 21:59:15
 liblscp-0.5.7svn2679-12.rncbc.suse132.src.rpm 83.3 KB(85,292) 2014-11-05 11:03:10
 liblscp-0.5.7svn2675-11.rncbc.suse131.src.rpm 83.3 KB(85,314) 2014-09-18 19:33:25
 liblscp-0.5.7svn2668-10.rncbc.suse131.src.rpm 83.4 KB(85,412) 2014-08-01 11:24:35
 liblscp-0.5.7svn2660-9.rncbc.suse131.src.rpm 83.4 KB(85,415) 2014-06-30 11:16:16
 liblscp-0.5.7svn2542-8.rncbc.suse131.src.rpm 83.1 KB(85,095) 2014-04-28 19:40:35
 liblscp-0.5.7-6.rncbc.suse131.src.rpm 629.5 KB(644,558) 2013-12-31 12:27:32
.i586.rpm
 liblscp6-0.6.0-24.rncbc.suse.i586.rpm 82.2 KB(84,218) 2017-12-12 19:00:00
 liblscp-devel-0.6.0-24.rncbc.suse.i586.rpm 260.4 KB(266,662) 2017-12-12 19:00:00
 liblscp-devel-0.5.8svn3347-23.rncbc.suse.i586.rpm 260.4 KB(266,618) 2017-08-28 08:00:00
 liblscp6-0.5.8svn3347-23.rncbc.suse.i586.rpm 82.2 KB(84,218) 2017-08-28 08:00:00
 liblscp6-0.5.8svn3282-22.rncbc.suse.i586.rpm 82.3 KB(84,269) 2017-06-19 10:10:00
 liblscp-devel-0.5.8svn3282-22.rncbc.suse.i586.rpm 260.2 KB(266,404) 2017-06-19 10:10:00
 liblscp-devel-0.5.8svn3122-21.rncbc.suse.i586.rpm 260.0 KB(266,247) 2017-04-22 20:00:00
 liblscp6-0.5.8svn3122-21.rncbc.suse.i586.rpm 82.2 KB(84,136) 2017-04-22 20:00:00
 liblscp6-0.5.8svn3099-20.rncbc.suse.i586.rpm 82.0 KB(83,944) 2017-01-30 20:52:08
 liblscp-devel-0.5.8svn3099-20.rncbc.suse.i586.rpm 259.4 KB(265,662) 2017-01-30 20:52:06
 liblscp-devel-0.5.8-20.rncbc.suse.i586.rpm 259.2 KB(265,469) 2016-11-14 12:00:00
 liblscp6-0.5.8-20.rncbc.suse.i586.rpm 81.8 KB(83,763) 2016-11-14 12:00:00
 liblscp-devel-0.5.7.3svn3036-19.rncbc.suse.i586.rpm 259.5 KB(265,678) 2016-11-03 12:00:00
 liblscp6-0.5.7.3svn3036-19.rncbc.suse.i586.rpm 81.8 KB(83,786) 2016-11-03 12:00:00
 liblscp-devel-0.5.7.1svn2980-18.rncbc.suse.i586.rpm 233.5 KB(239,154) 2016-08-26 12:11:02
 liblscp6-0.5.7.1svn2980-18.rncbc.suse.i586.rpm 82.2 KB(84,202) 2016-08-26 12:11:02
 liblscp-devel-0.5.7.1svn2976-17.rncbc.suse.i586.rpm 233.5 KB(239,116) 2016-08-07 20:30:58
 liblscp6-0.5.7.1svn2976-17.rncbc.suse.i586.rpm 82.2 KB(84,145) 2016-08-07 20:30:58
 liblscp-devel-0.5.7-16.rncbc.suse.i586.rpm 232.2 KB(237,753) 2015-12-16 09:17:48
 liblscp6-0.5.7-16.rncbc.suse.i586.rpm 81.8 KB(83,755) 2015-12-16 09:17:47
 liblscp-devel-0.5.7-16.rncbc.suse132.i586.rpm 216.8 KB(222,001) 2015-07-19 19:01:56
 liblscp6-0.5.7-16.rncbc.suse132.i586.rpm 76.7 KB(78,578) 2015-07-19 19:01:55
 liblscp-devel-0.5.7svn2724-14.rncbc.suse132.i586.rpm 216.8 KB(221,989) 2015-03-16 16:49:22
 liblscp6-0.5.7svn2724-14.rncbc.suse132.i586.rpm 76.8 KB(78,596) 2015-03-16 16:49:22
 liblscp-devel-0.5.7svn2684-13.rncbc.suse132.i586.rpm 216.8 KB(221,985) 2015-01-01 21:06:19
 liblscp6-0.5.7svn2684-13.rncbc.suse132.i586.rpm 76.8 KB(78,594) 2015-01-01 21:06:18
 liblscp6-0.5.7svn2679-12.rncbc.suse132.i586.rpm 76.7 KB(78,574) 2014-11-05 11:03:11
 liblscp-devel-0.5.7svn2679-12.rncbc.suse132.i586.rpm 216.8 KB(222,041) 2014-11-05 11:03:11
 liblscp6-0.5.7svn2675-11.rncbc.suse131.i586.rpm 76.8 KB(78,602) 2014-09-18 18:35:06
 liblscp-devel-0.5.7svn2675-11.rncbc.suse131.i586.rpm 218.2 KB(223,455) 2014-09-18 18:35:06
 liblscp6-0.5.7svn2668-10.rncbc.suse131.i586.rpm 76.8 KB(78,644) 2014-08-01 10:59:52
 liblscp-devel-0.5.7svn2668-10.rncbc.suse131.i586.rpm 218.2 KB(223,404) 2014-08-01 10:59:52
 liblscp-devel-0.5.7svn2660-9.rncbc.suse131.i586.rpm 218.2 KB(223,431) 2014-06-30 09:57:46
 liblscp6-0.5.7svn2660-9.rncbc.suse131.i586.rpm 76.8 KB(78,626) 2014-06-30 09:57:45
 liblscp-devel-0.5.7svn2542-8.rncbc.suse131.i586.rpm 218.1 KB(223,322) 2014-04-28 18:09:04
 liblscp6-0.5.7svn2542-8.rncbc.suse131.i586.rpm 76.8 KB(78,671) 2014-04-28 18:09:03
 liblscp-devel-0.5.7-6.rncbc.suse131.i586.rpm 218.1 KB(223,371) 2013-12-31 11:44:52
 liblscp6-0.5.7-6.rncbc.suse131.i586.rpm 76.7 KB(78,542) 2013-12-31 11:44:52
lilv
.x86_64.rpm
 lilv-utils-0.24.10-26.rncbc.suse.x86_64.rpm 31.1 KB(31,862) 2020-09-27 18:00:00
 liblilv-0-0-0.24.10-26.rncbc.suse.x86_64.rpm 51.3 KB(52,564) 2020-09-27 18:00:00
 liblilv-devel-0.24.10-26.rncbc.suse.x86_64.rpm 24.1 KB(24,715) 2020-09-27 18:00:00
 lilv-utils-0.24.8-25.rncbc.suse.x86_64.rpm 30.0 KB(30,752) 2020-08-16 18:00:00
 liblilv-0-0-0.24.8-25.rncbc.suse.x86_64.rpm 44.4 KB(45,492) 2020-08-16 18:00:00
 liblilv-devel-0.24.8-25.rncbc.suse.x86_64.rpm 23.9 KB(24,500) 2020-08-16 18:00:00
 liblilv-devel-0.24.6-24.rncbc.suse.x86_64.rpm 23.9 KB(24,480) 2019-11-12 19:30:00
 liblilv-0-0-0.24.6-24.rncbc.suse.x86_64.rpm 44.0 KB(45,048) 2019-11-12 19:30:00
 lilv-utils-0.24.6-24.rncbc.suse.x86_64.rpm 29.9 KB(30,644) 2019-11-12 19:30:00
 liblilv-devel-0.24.4-17.rncbc.suse.x86_64.rpm 23.4 KB(23,976) 2018-07-22 22:00:00
 liblilv-0-0-0.24.4-17.rncbc.suse.x86_64.rpm 43.8 KB(44,804) 2018-07-22 22:00:00
 lilv-0.24.4-17.rncbc.suse.x86_64.rpm 32.3 KB(33,120) 2018-07-22 22:00:00
 liblilv-devel-0.24.2-16.rncbc.suse.x86_64.rpm 22.9 KB(23,434) 2017-01-04 18:20:00
 lilv-0.24.2-16.rncbc.suse.x86_64.rpm 29.3 KB(30,026) 2017-01-04 18:20:00
 liblilv-0-0-0.24.2-16.rncbc.suse.x86_64.rpm 43.1 KB(44,117) 2017-01-04 18:20:00
 lilv-0.24.0-15.rncbc.suse.x86_64.rpm 29.3 KB(29,956) 2016-09-20 08:56:43
 liblilv-devel-0.24.0-15.rncbc.suse.x86_64.rpm 22.8 KB(23,355) 2016-09-20 08:56:43
 liblilv-0-0-0.24.0-15.rncbc.suse.x86_64.rpm 43.0 KB(44,035) 2016-09-20 08:56:43
 liblilv-devel-0.22.1git.6f0b6d-14.rncbc.suse.x86_64.rpm 22.9 KB(23,412) 2016-09-19 08:40:32
 liblilv-0-0-0.22.1git.6f0b6d-14.rncbc.suse.x86_64.rpm 43.0 KB(44,030) 2016-09-19 08:40:32
 lilv-0.22.1git.6f0b6d-14.rncbc.suse.x86_64.rpm 29.3 KB(30,013) 2016-09-19 08:40:32
 liblilv-0-0-0.22.1git.6f656d-12.rncbc.suse.x86_64.rpm 42.7 KB(43,770) 2016-08-07 09:52:22
 liblilv-devel-0.22.1git.6f656d-12.rncbc.suse.x86_64.rpm 22.8 KB(23,336) 2016-08-07 09:52:22
 lilv-0.22.1git.6f656d-12.rncbc.suse.x86_64.rpm 25.2 KB(25,815) 2016-08-07 09:52:22
 lilv-0.22.1git.d92e31-11.rncbc.suse.x86_64.rpm 25.2 KB(25,827) 2016-07-17 14:19:50
 liblilv-0-0-0.22.1git.d92e31-11.rncbc.suse.x86_64.rpm 42.4 KB(43,392) 2016-07-17 14:19:50
 liblilv-devel-0.22.1git.d92e31-11.rncbc.suse.x86_64.rpm 22.6 KB(23,140) 2016-07-17 14:19:49
 liblilv-devel-0.22.1git.9da2f2-11.rncbc.suse.x86_64.rpm 22.6 KB(23,134) 2016-07-13 14:42:28
 liblilv-0-0-0.22.1git.9da2f2-11.rncbc.suse.x86_64.rpm 42.7 KB(43,750) 2016-07-13 14:42:28
 lilv-0.22.1git.9da2f2-11.rncbc.suse.x86_64.rpm 25.2 KB(25,829) 2016-07-13 14:42:28
 liblilv-devel-0.22.1git.529aff-11.rncbc.suse.x86_64.rpm 22.6 KB(23,136) 2016-07-12 10:04:55
 lilv-0.22.1git.529aff-11.rncbc.suse.x86_64.rpm 25.2 KB(25,815) 2016-07-12 10:04:54
 liblilv-0-0-0.22.1git.529aff-11.rncbc.suse.x86_64.rpm 42.7 KB(43,695) 2016-07-12 10:04:54
 liblilv-devel-0.22.1git.59601f-10.rncbc.suse.x86_64.rpm 22.6 KB(23,134) 2015-12-16 11:45:35
 liblilv-0-0-0.22.1git.59601f-10.rncbc.suse.x86_64.rpm 41.7 KB(42,668) 2015-12-16 11:45:35
 lilv-0.22.1git.59601f-10.rncbc.suse.x86_64.rpm 25.2 KB(25,821) 2015-12-16 11:45:35
 liblilv-0-0-0.22.1git.df9e43-9.rncbc.suse132.x86_64.rpm 37.5 KB(38,416) 2015-11-15 11:53:33
 liblilv-devel-0.22.1git.df9e43-9.rncbc.suse132.x86_64.rpm 18.6 KB(19,033) 2015-11-15 11:53:33
 lilv-0.22.1git.df9e43-9.rncbc.suse132.x86_64.rpm 21.1 KB(21,558) 2015-11-15 11:53:33
 liblilv-0-0-0.22.0-8.rncbc.suse132.x86_64.rpm 37.1 KB(37,967) 2015-10-08 23:44:18
 liblilv-devel-0.22.0-8.rncbc.suse132.x86_64.rpm 18.4 KB(18,874) 2015-10-08 23:44:18
 lilv-0.22.0-8.rncbc.suse132.x86_64.rpm 20.9 KB(21,430) 2015-10-08 23:44:18
 liblilv-devel-0.21.5svn5726-7.rncbc.suse132.x86_64.rpm 18.5 KB(18,933) 2015-09-12 17:56:23
 liblilv-0-0-0.21.5svn5726-7.rncbc.suse132.x86_64.rpm 37.4 KB(38,278) 2015-09-12 17:56:23
 lilv-0.21.5svn5726-7.rncbc.suse132.x86_64.rpm 21.0 KB(21,484) 2015-09-12 17:56:23
 lilv-0.20.0-6.rncbc.suse132.x86_64.rpm 20.8 KB(21,301) 2014-11-26 16:06:46
 liblilv-0-0-0.20.0-6.rncbc.suse132.x86_64.rpm 35.7 KB(36,507) 2014-11-26 16:06:46
 liblilv-devel-0.20.0-6.rncbc.suse132.x86_64.rpm 17.7 KB(18,074) 2014-11-26 16:06:46
 lilv-0.20.0-5.rncbc.suse132.x86_64.rpm 21.1 KB(21,609) 2014-11-05 17:19:22
 liblilv-devel-0.20.0-5.rncbc.suse132.x86_64.rpm 17.9 KB(18,361) 2014-11-05 17:19:22
 liblilv-0-0.20.0-5.rncbc.suse132.x86_64.rpm 35.9 KB(36,812) 2014-11-05 17:19:22
 liblilv-0-0.20.0-5.rncbc.suse131.x86_64.rpm 36.0 KB(36,821) 2014-08-09 22:19:02
 liblilv-devel-0.20.0-5.rncbc.suse131.x86_64.rpm 17.9 KB(18,361) 2014-08-09 22:19:02
 lilv-0.20.0-5.rncbc.suse131.x86_64.rpm 21.1 KB(21,629) 2014-08-09 22:19:02
 liblilv-devel-0.18.0-4.rncbc.suse131.x86_64.rpm 17.5 KB(17,927) 2014-01-05 17:40:25
 lilv-0.18.0-4.rncbc.suse131.x86_64.rpm 21.0 KB(21,508) 2014-01-05 17:40:25
 liblilv-0-0.18.0-4.rncbc.suse131.x86_64.rpm 35.5 KB(36,360) 2014-01-05 17:40:25
.tar.bz2
 lilv-0.24.10.tar.bz2 433.4 KB(443,795) 2020-09-27 18:00:00
 lilv-0.24.8.tar.bz2 532.8 KB(545,545) 2020-08-16 18:00:00
 lilv-0.24.6.tar.bz2 529.1 KB(541,765) 2019-11-12 19:30:00
 lilv-0.24.4.tar.bz2 246.3 KB(252,209) 2018-07-22 22:00:00
 lilv-0.24.2.tar.bz2 239.0 KB(244,764) 2017-01-04 18:20:00
 lilv-0.24.0.tar.bz2 238.4 KB(244,079) 2016-09-20 08:56:39
 lilv-0.22.1git.6f0b6d.tar.bz2 240.8 KB(246,624) 2016-09-19 08:40:29
 lilv-0.22.1git.6f656d.tar.bz2 221.1 KB(226,420) 2016-08-07 09:52:18
 lilv-0.22.1git.d92e31.tar.bz2 220.4 KB(225,699) 2016-07-17 14:19:52
 lilv-0.22.1git.9da2f2.tar.bz2 219.4 KB(224,632) 2016-07-13 14:42:20
 lilv-0.22.1git.529aff.tar.bz2 219.4 KB(224,704) 2016-07-12 10:04:39
 lilv-0.22.1git.df9e43.tar.bz2 214.9 KB(220,046) 2015-11-15 11:53:30
 lilv-0.22.0.tar.bz2 212.1 KB(217,207) 2015-10-08 23:44:15
 lilv-0.21.5svn5726.tar.bz2 210.8 KB(215,822) 2015-09-12 17:56:20
 lilv-0.20.0.tar.bz2 203.1 KB(207,948) 2014-08-17 13:28:51
 lilv-0.18.0.tar.bz2 196.6 KB(201,334) 2014-01-05 17:40:17
 lilv-0.16.0.tar.bz2 171.2 KB(175,273) 2013-02-20 18:52:39
 lilv-0.14.4.tar.bz2 159.4 KB(163,236) 2012-09-05 20:40:57
 lilv-0.14.2.tar.bz2 172.6 KB(176,739) 2012-05-11 16:00:39
.src.rpm
 lilv-0.24.10-26.rncbc.suse.src.rpm 441.7 KB(452,325) 2020-09-27 18:00:00
 lilv-0.24.8-25.rncbc.suse.src.rpm 540.8 KB(553,775) 2020-08-16 18:00:00
 lilv-0.24.6-24.rncbc.suse.src.rpm 537.1 KB(549,979) 2019-11-12 19:30:00
 lilv-0.24.4-17.rncbc.suse.src.rpm 254.0 KB(260,053) 2018-07-22 22:00:00
 lilv-0.24.2-16.rncbc.suse.src.rpm 246.3 KB(252,190) 2017-01-04 18:20:00
 lilv-0.24.0-15.rncbc.suse.src.rpm 245.6 KB(251,452) 2016-09-20 08:56:43
 lilv-0.22.1git.6f0b6d-14.rncbc.suse.src.rpm 248.1 KB(254,042) 2016-09-19 08:40:32
 lilv-0.22.1git.6f656d-12.rncbc.suse.src.rpm 228.3 KB(233,787) 2016-08-07 09:52:21
 lilv-0.22.1git.d92e31-11.rncbc.suse.src.rpm 227.6 KB(233,060) 2016-07-17 14:19:47
 lilv-0.22.1git.529aff-11.rncbc.suse.src.rpm 226.6 KB(232,041) 2016-07-12 10:04:54
 lilv-0.22.1git.59601f-10.rncbc.suse.src.rpm 222.1 KB(227,433) 2015-12-16 11:45:35
 lilv-0.22.1git.df9e43-9.rncbc.suse132.src.rpm 218.1 KB(223,286) 2015-11-15 11:53:33
 lilv-0.22.0-8.rncbc.suse132.src.rpm 215.2 KB(220,327) 2015-10-08 23:44:18
 lilv-0.21.5svn5726-7.rncbc.suse132.src.rpm 213.9 KB(218,983) 2015-09-12 17:56:23
 lilv-0.20.0-6.rncbc.suse132.src.rpm 206.0 KB(210,973) 2014-11-26 16:06:46
 lilv-0.20.0-5.rncbc.suse132.src.rpm 206.4 KB(211,366) 2014-11-05 10:52:40
 lilv-0.20.0-5.rncbc.suse131.src.rpm 206.4 KB(211,366) 2014-08-17 13:28:55
 lilv-0.18.0-4.rncbc.suse131.src.rpm 199.9 KB(204,680) 2014-01-05 17:40:24
.i586.rpm
 liblilv-0-0-0.24.2-16.rncbc.suse.i586.rpm 43.4 KB(44,490) 2017-01-04 18:20:00
 lilv-0.24.2-16.rncbc.suse.i586.rpm 28.5 KB(29,210) 2017-01-04 18:20:00
 liblilv-devel-0.24.2-16.rncbc.suse.i586.rpm 22.9 KB(23,449) 2017-01-04 18:20:00
 lilv-0.24.0-15.rncbc.suse.i586.rpm 28.5 KB(29,150) 2016-09-20 08:45:33
 liblilv-devel-0.24.0-15.rncbc.suse.i586.rpm 22.8 KB(23,367) 2016-09-20 08:45:33
 liblilv-0-0-0.24.0-15.rncbc.suse.i586.rpm 43.4 KB(44,422) 2016-09-20 08:45:33
 lilv-0.22.1git.6f0b6d-14.rncbc.suse.i586.rpm 28.5 KB(29,196) 2016-09-19 08:32:49
 liblilv-0-0-0.22.1git.6f0b6d-14.rncbc.suse.i586.rpm 43.4 KB(44,449) 2016-09-19 08:32:49
 liblilv-devel-0.22.1git.6f0b6d-14.rncbc.suse.i586.rpm 22.9 KB(23,426) 2016-09-19 08:32:49
 liblilv-0-0-0.22.1git.6f656d-12.rncbc.suse.i586.rpm 43.2 KB(44,274) 2016-08-07 09:41:37
 liblilv-devel-0.22.1git.6f656d-12.rncbc.suse.i586.rpm 22.8 KB(23,344) 2016-08-07 09:41:37
 lilv-0.22.1git.6f656d-12.rncbc.suse.i586.rpm 24.7 KB(25,302) 2016-08-07 09:41:37
 liblilv-devel-0.22.1git.d92e31-11.rncbc.suse.i586.rpm 22.6 KB(23,151) 2016-07-17 14:19:51
 lilv-0.22.1git.d92e31-11.rncbc.suse.i586.rpm 24.7 KB(25,303) 2016-07-17 14:19:48
 liblilv-0-0-0.22.1git.d92e31-11.rncbc.suse.i586.rpm 43.0 KB(44,028) 2016-07-17 14:19:48
 liblilv-0-0-0.22.1git.9da2f2-11.rncbc.suse.i586.rpm 43.1 KB(44,091) 2016-07-13 14:20:00
 lilv-0.22.1git.9da2f2-11.rncbc.suse.i586.rpm 24.7 KB(25,314) 2016-07-13 14:20:00
 liblilv-devel-0.22.1git.9da2f2-11.rncbc.suse.i586.rpm 22.6 KB(23,156) 2016-07-13 14:20:00
 liblilv-devel-0.22.1git.529aff-11.rncbc.suse.i586.rpm 22.6 KB(23,150) 2016-07-12 09:49:48
 liblilv-0-0-0.22.1git.529aff-11.rncbc.suse.i586.rpm 43.1 KB(44,170) 2016-07-12 09:49:48
 lilv-0.22.1git.529aff-11.rncbc.suse.i586.rpm 24.7 KB(25,315) 2016-07-12 09:49:48
 lilv-0.22.1git.59601f-10.rncbc.suse.i586.rpm 24.7 KB(25,269) 2015-12-16 10:21:30
 liblilv-devel-0.22.1git.59601f-10.rncbc.suse.i586.rpm 22.6 KB(23,154) 2015-12-16 10:21:30
 liblilv-0-0-0.22.1git.59601f-10.rncbc.suse.i586.rpm 42.1 KB(43,160) 2015-12-16 10:21:30
 lilv-0.22.1git.df9e43-9.rncbc.suse132.i586.rpm 20.4 KB(20,882) 2015-11-15 11:40:06
 liblilv-devel-0.22.1git.df9e43-9.rncbc.suse132.i586.rpm 18.6 KB(19,062) 2015-11-15 11:40:06
 liblilv-0-0-0.22.1git.df9e43-9.rncbc.suse132.i586.rpm 37.4 KB(38,256) 2015-11-15 11:40:06
 liblilv-devel-0.22.0-8.rncbc.suse132.i586.rpm 18.5 KB(18,911) 2015-10-08 23:37:15
 liblilv-0-0-0.22.0-8.rncbc.suse132.i586.rpm 36.8 KB(37,683) 2015-10-08 23:37:15
 lilv-0.22.0-8.rncbc.suse132.i586.rpm 20.3 KB(20,784) 2015-10-08 23:37:15
 lilv-0.21.5svn5726-7.rncbc.suse132.i586.rpm 20.4 KB(20,854) 2015-09-12 17:42:42
 liblilv-devel-0.21.5svn5726-7.rncbc.suse132.i586.rpm 18.5 KB(18,965) 2015-09-12 17:42:42
 liblilv-0-0-0.21.5svn5726-7.rncbc.suse132.i586.rpm 37.0 KB(37,843) 2015-09-12 17:42:42
 liblilv-0-0-0.20.0-6.rncbc.suse132.i586.rpm 35.3 KB(36,192) 2014-11-26 15:53:30
 lilv-0.20.0-6.rncbc.suse132.i586.rpm 20.2 KB(20,683) 2014-11-26 15:53:30
 liblilv-devel-0.20.0-6.rncbc.suse132.i586.rpm 17.7 KB(18,089) 2014-11-26 15:53:30
 liblilv-devel-0.20.0-5.rncbc.suse132.i586.rpm 17.9 KB(18,374) 2014-11-05 10:52:40
 liblilv-0-0.20.0-5.rncbc.suse132.i586.rpm 35.6 KB(36,415) 2014-11-05 10:52:40
 lilv-0.20.0-5.rncbc.suse132.i586.rpm 20.5 KB(20,973) 2014-11-05 10:52:40
 lilv-0.20.0-5.rncbc.suse131.i586.rpm 20.5 KB(20,962) 2014-08-17 13:28:55
 liblilv-devel-0.20.0-5.rncbc.suse131.i586.rpm 17.9 KB(18,366) 2014-08-17 13:28:55
 liblilv-0-0.20.0-5.rncbc.suse131.i586.rpm 35.6 KB(36,409) 2014-08-17 13:28:55
 lilv-0.18.0-4.rncbc.suse131.i586.rpm 20.3 KB(20,808) 2014-01-05 16:59:42
 liblilv-devel-0.18.0-4.rncbc.suse131.i586.rpm 17.5 KB(17,930) 2014-01-05 16:59:42
 liblilv-0-0.18.0-4.rncbc.suse131.i586.rpm 35.2 KB(36,035) 2014-01-05 16:59:42
linux
.patch.gz
 linux-2.6.10-rc2-mm3-rt2.patch.gz 2909 B(2,909) 2005-01-17 21:53:34
 linux-2.6.10-rc2-mm3-usx2y-0.8.7.1.patch.gz 991 B(991) 2004-12-17 01:02:52
 linux-2.6.8-24-usx2y-0.8.7.patch.gz 16.5 KB(16,910) 2004-12-13 23:24:05
 linux-2.6.10-rc1-tiocgdev.patch.gz 2030 B(2,030) 2004-12-13 21:11:28
 linux-2.6.10-rc2-mm3-usx2y-0.8.7.patch.gz 9241 B(9,241) 2004-12-10 13:14:23
 linux-2.6.8-24-usx2y-0.8.6.patch.gz 16.2 KB(16,539) 2004-11-27 00:07:17
 linux-2.6.10-rc1-usx2y-0.8.6.patch.gz 10.1 KB(10,311) 2004-11-13 22:20:23
 linux-2.6.10-rc1-ohci-hcd.patch.gz 658 B(658) 2004-11-13 22:20:23
 linux-2.6.10-rc1-usx2y-0.8.6-rawusb.patch.gz 8905 B(8,905) 2004-11-13 22:20:23
 linux-2.6.10-rc1-mm2-ohci-hcd.patch.gz 663 B(663) 2004-11-13 22:20:23
 linux-2.6.10-rc1-mm2-usx2y-0.8.6.patch.gz 9945 B(9,945) 2004-11-13 22:20:23
 linux-2.6.10-rc1-mm2-rt2.patch.gz 2987 B(2,987) 2004-11-13 22:20:23
 linux-2.6.10-rc1-mm2-usx2y-0.8.6-rawusb.patch.gz 8913 B(8,913) 2004-11-13 22:20:23
 linux-2.6.9-usx2y-0.8.6.patch.gz 10.0 KB(10,287) 2004-10-26 22:43:52
 linux-2.6.9-usx2y-0.8.6-rawusb.patch.gz 8877 B(8,877) 2004-10-26 22:43:52
 linux-2.6.9-mm1_usx2y-0.8.6.patch.gz 9906 B(9,906) 2004-10-26 22:43:52
 linux-2.6.9-mm1_usx2y-0.8.6-rawusb.patch.gz 8878 B(8,878) 2004-10-26 22:43:52
 linux-2.6.9-mm1_usx2y-0.8.5.patch.gz 9861 B(9,861) 2004-10-22 23:53:59
 linux-2.6.9-mm1_tiocgdev.patch.gz 2040 B(2,040) 2004-10-22 23:53:59
 linux-2.6.9-usx2y-0.8.5.patch.gz 9944 B(9,944) 2004-10-22 00:33:01
 linux-2.6.9-rc4-mm1_usx2y-0.8.5.patch.gz 9875 B(9,875) 2004-10-22 00:33:01
 linux-2.6.9-usx2y-0.8.4.patch.gz 9388 B(9,388) 2004-10-20 22:18:42
 linux-2.6.9-ohci-hcd.patch.gz 659 B(659) 2004-10-20 22:18:41
 linux-2.6.9-realtime-lsm.patch.gz 3853 B(3,853) 2004-10-20 22:18:41
 linux-2.6.9-rc4-mm1_realtime-lsm.patch.gz 3853 B(3,853) 2004-10-19 23:08:51
 linux-2.6.9-rc4-mm1_usx2y-0.8.4.patch.gz 8773 B(8,773) 2004-10-19 23:07:49
 linux-2.6.9-rc4-mm1_ohci-hcd.patch.gz 659 B(659) 2004-10-16 13:15:09
 linux-2.6.9-rc4-mm1_usx2y-0.8.3d.patch.gz 14.8 KB(15,114) 2004-10-16 13:15:09
 linux-2.6.9-usx2y-0.8.3a_rawusb.patch.gz 8593 B(8,593) 2004-10-11 20:57:12
 linux-2.6.9-usx2y-0.8.3a.patch.gz 1213 B(1,213) 2004-10-11 20:57:12
 linux-2.6.9-usx2y-0.8.3.patch.gz 7580 B(7,580) 2004-10-11 20:57:12
 linux-2.6.9-usx2y-2.patch.gz 13.3 KB(13,617) 2004-09-30 23:51:33
 linux-2.6.9-usx2y.patch.gz 10.0 KB(10,268) 2004-09-24 22:56:22
linuxsampler
.x86_64.rpm
 liblinuxsampler-devel-2.1.1.60svn3797-26.rncbc.suse.x86_64.rpm 21.8 MB(22,812,684) 2020-07-12 18:00:00
 linuxsampler-dssi-2.1.1.60svn3797-26.rncbc.suse.x86_64.rpm 120.4 KB(123,256) 2020-07-12 18:00:00
 linuxsampler-2.1.1.60svn3797-26.rncbc.suse.x86_64.rpm 495.9 KB(507,788) 2020-07-12 18:00:00
 liblinuxsampler5-2.1.1.60svn3797-26.rncbc.suse.x86_64.rpm 11.6 MB(12,169,856) 2020-07-12 18:00:00
 linuxsampler-lv2-2.1.1.60svn3797-26.rncbc.suse.x86_64.rpm 175.2 KB(179,372) 2020-07-12 18:00:00
 liblinuxsampler5-2.1.0-24.rncbc.suse.x86_64.rpm 7.9 MB(8,321,178) 2017-11-28 19:30:00
 linuxsampler-dssi-2.1.0-24.rncbc.suse.x86_64.rpm 103.2 KB(105,726) 2017-11-28 19:30:00
 liblinuxsampler-devel-2.1.0-24.rncbc.suse.x86_64.rpm 15.4 MB(16,195,474) 2017-11-28 19:30:00
 linuxsampler-lv2-2.1.0-24.rncbc.suse.x86_64.rpm 138.8 KB(142,138) 2017-11-28 19:30:00
 linuxsampler-2.1.0-24.rncbc.suse.x86_64.rpm 381.7 KB(390,882) 2017-11-28 19:30:00
 linuxsampler-lv2-2.0.0.75svn3347-23.rncbc.suse.x86_64.rpm 139.2 KB(142,538) 2017-08-28 08:00:00
 liblinuxsampler4-2.0.0.75svn3347-23.rncbc.suse.x86_64.rpm 7.9 MB(8,297,710) 2017-08-28 08:00:00
 linuxsampler-dssi-2.0.0.75svn3347-23.rncbc.suse.x86_64.rpm 103.5 KB(105,950) 2017-08-28 08:00:00
 liblinuxsampler-devel-2.0.0.75svn3347-23.rncbc.suse.x86_64.rpm 15.4 MB(16,173,414) 2017-08-28 08:00:00
 linuxsampler-2.0.0.75svn3347-23.rncbc.suse.x86_64.rpm 381.3 KB(390,502) 2017-08-28 08:00:00
 linuxsampler-lv2-2.0.0.61svn3282-22.rncbc.suse.x86_64.rpm 139.1 KB(142,423) 2017-06-19 10:10:00
 linuxsampler-2.0.0.61svn3282-22.rncbc.suse.x86_64.rpm 377.0 KB(386,013) 2017-06-19 10:10:00
 liblinuxsampler4-2.0.0.61svn3282-22.rncbc.suse.x86_64.rpm 7.8 MB(8,229,663) 2017-06-19 10:10:00
 linuxsampler-dssi-2.0.0.61svn3282-22.rncbc.suse.x86_64.rpm 103.1 KB(105,533) 2017-06-19 10:10:00
 liblinuxsampler-devel-2.0.0.61svn3282-22.rncbc.suse.x86_64.rpm 15.3 MB(16,065,584) 2017-06-19 10:10:00
 linuxsampler-dssi-2.0.0.44svn3122-21.rncbc.suse.x86_64.rpm 100.8 KB(103,189) 2017-04-22 20:00:00
 liblinuxsampler-devel-2.0.0.44svn3122-21.rncbc.suse.x86_64.rpm 15.3 MB(16,031,407) 2017-04-22 20:00:00
 liblinuxsampler4-2.0.0.44svn3122-21.rncbc.suse.x86_64.rpm 7.7 MB(8,096,909) 2017-04-22 20:00:00
 linuxsampler-2.0.0.44svn3122-21.rncbc.suse.x86_64.rpm 381.0 KB(390,131) 2017-04-22 20:00:00
 linuxsampler-lv2-2.0.0.44svn3122-21.rncbc.suse.x86_64.rpm 138.2 KB(141,489) 2017-04-22 20:00:00
 liblinuxsampler-devel-2.0.0.41svn3099-20.rncbc.suse.x86_64.rpm 15.2 MB(15,964,105) 2017-01-30 20:52:10
 linuxsampler-lv2-2.0.0.41svn3099-20.rncbc.suse.x86_64.rpm 137.6 KB(140,928) 2017-01-30 20:52:08
 liblinuxsampler4-2.0.0.41svn3099-20.rncbc.suse.x86_64.rpm 7.7 MB(8,057,930) 2017-01-30 20:52:07
 linuxsampler-2.0.0.41svn3099-20.rncbc.suse.x86_64.rpm 380.3 KB(389,456) 2017-01-30 20:51:57
 linuxsampler-dssi-2.0.0.41svn3099-20.rncbc.suse.x86_64.rpm 100.6 KB(103,037) 2017-01-30 20:51:54
 liblinuxsampler4-2.0.0.30svn3036-19.rncbc.suse.x86_64.rpm 8.0 MB(8,430,569) 2016-11-03 12:00:00
 linuxsampler-lv2-2.0.0.30svn3036-19.rncbc.suse.x86_64.rpm 139.4 KB(142,718) 2016-11-03 12:00:00
 linuxsampler-dssi-2.0.0.30svn3036-19.rncbc.suse.x86_64.rpm 103.2 KB(105,654) 2016-11-03 12:00:00
 liblinuxsampler-devel-2.0.0.30svn3036-19.rncbc.suse.x86_64.rpm 15.7 MB(16,496,732) 2016-11-03 12:00:00
 linuxsampler-2.0.0.30svn3036-19.rncbc.suse.x86_64.rpm 402.3 KB(411,990) 2016-11-03 12:00:00
 liblinuxsampler-devel-2.0.0.25svn2980-18.rncbc.suse.x86_64.rpm 12.8 MB(13,452,959) 2016-08-26 13:01:03
 liblinuxsampler4-2.0.0.25svn2980-18.rncbc.suse.x86_64.rpm 8.0 MB(8,403,706) 2016-08-26 12:59:46
 linuxsampler-lv2-2.0.0.25svn2980-18.rncbc.suse.x86_64.rpm 104.6 KB(107,120) 2016-08-26 12:59:20
 linuxsampler-dssi-2.0.0.25svn2980-18.rncbc.suse.x86_64.rpm 74.7 KB(76,463) 2016-08-26 12:59:20
 linuxsampler-2.0.0.25svn2980-18.rncbc.suse.x86_64.rpm 401.7 KB(411,332) 2016-08-26 12:59:20
 liblinuxsampler-devel-2.0.0.25svn2976-17.rncbc.suse.x86_64.rpm 12.8 MB(13,455,265) 2016-08-07 21:20:49
 liblinuxsampler4-2.0.0.25svn2976-17.rncbc.suse.x86_64.rpm 8.0 MB(8,401,044) 2016-08-07 21:19:33
 linuxsampler-dssi-2.0.0.25svn2976-17.rncbc.suse.x86_64.rpm 74.8 KB(76,555) 2016-08-07 21:19:07
 linuxsampler-lv2-2.0.0.25svn2976-17.rncbc.suse.x86_64.rpm 104.4 KB(106,952) 2016-08-07 21:19:07
 linuxsampler-2.0.0.25svn2976-17.rncbc.suse.x86_64.rpm 401.8 KB(411,438) 2016-08-07 21:19:06
 liblinuxsampler-devel-2.0.0-16.rncbc.suse.x86_64.rpm 11.8 MB(12,344,502) 2015-12-16 11:36:21
 liblinuxsampler4-2.0.0-16.rncbc.suse.x86_64.rpm 7.0 MB(7,375,116) 2015-12-16 11:35:00
 linuxsampler-dssi-2.0.0-16.rncbc.suse.x86_64.rpm 64.0 KB(65,582) 2015-12-16 11:34:36
 linuxsampler-lv2-2.0.0-16.rncbc.suse.x86_64.rpm 92.9 KB(95,121) 2015-12-16 11:34:36
 linuxsampler-2.0.0-16.rncbc.suse.x86_64.rpm 339.2 KB(347,388) 2015-12-16 11:34:35
 liblinuxsampler-devel-2.0.0-16.rncbc.suse132.x86_64.rpm 11.2 MB(11,758,628) 2015-07-19 19:19:08
 liblinuxsampler4-2.0.0-16.rncbc.suse132.x86_64.rpm 6.9 MB(7,198,654) 2015-07-19 19:17:50
 linuxsampler-lv2-2.0.0-16.rncbc.suse132.x86_64.rpm 97.3 KB(99,667) 2015-07-19 19:17:26
 linuxsampler-dssi-2.0.0-16.rncbc.suse132.x86_64.rpm 92.2 KB(94,382) 2015-07-19 19:17:25
 linuxsampler-2.0.0-16.rncbc.suse132.x86_64.rpm 319.6 KB(327,303) 2015-07-19 19:17:25
 liblinuxsampler-devel-1.0.0.61svn2724-14.rncbc.suse132.x86_64.rpm 11.2 MB(11,757,419) 2015-03-16 17:55:04
 liblinuxsampler3-1.0.0.61svn2724-14.rncbc.suse132.x86_64.rpm 6.9 MB(7,198,885) 2015-03-16 17:53:46
 linuxsampler-lv2-1.0.0.61svn2724-14.rncbc.suse132.x86_64.rpm 97.2 KB(99,531) 2015-03-16 17:53:22
 linuxsampler-dssi-1.0.0.61svn2724-14.rncbc.suse132.x86_64.rpm 92.6 KB(94,854) 2015-03-16 17:53:21
 linuxsampler-1.0.0.61svn2724-14.rncbc.suse132.x86_64.rpm 319.8 KB(327,440) 2015-03-16 17:53:21
 liblinuxsampler-devel-1.0.0.59svn2684-13.rncbc.suse132.x86_64.rpm 11.2 MB(11,762,573) 2015-01-01 22:11:03
 liblinuxsampler3-1.0.0.59svn2684-13.rncbc.suse132.x86_64.rpm 6.9 MB(7,197,606) 2015-01-01 22:09:48
 linuxsampler-lv2-1.0.0.59svn2684-13.rncbc.suse132.x86_64.rpm 97.7 KB(100,057) 2015-01-01 22:09:25
 linuxsampler-dssi-1.0.0.59svn2684-13.rncbc.suse132.x86_64.rpm 92.7 KB(94,951) 2015-01-01 22:09:24
 linuxsampler-1.0.0.59svn2684-13.rncbc.suse132.x86_64.rpm 319.6 KB(327,286) 2015-01-01 22:09:24
 liblinuxsampler-devel-1.0.0.58svn2679-12.rncbc.suse132.x86_64.rpm 11.2 MB(11,744,266) 2014-11-05 17:36:29
 liblinuxsampler3-1.0.0.58svn2679-12.rncbc.suse132.x86_64.rpm 6.9 MB(7,198,108) 2014-11-05 17:35:14
 linuxsampler-dssi-1.0.0.58svn2679-12.rncbc.suse132.x86_64.rpm 92.7 KB(94,950) 2014-11-05 17:34:50
 linuxsampler-1.0.0.58svn2679-12.rncbc.suse132.x86_64.rpm 319.9 KB(327,534) 2014-11-05 17:34:50
 linuxsampler-lv2-1.0.0.58svn2679-12.rncbc.suse132.x86_64.rpm 97.3 KB(99,628) 2014-11-05 17:34:50
 liblinuxsampler-devel-1.0.0.58svn2675-11.rncbc.suse131.x86_64.rpm 11.2 MB(11,760,467) 2014-09-18 19:53:38
 liblinuxsampler3-1.0.0.58svn2675-11.rncbc.suse131.x86_64.rpm 6.9 MB(7,202,764) 2014-09-18 19:51:58
 linuxsampler-lv2-1.0.0.58svn2675-11.rncbc.suse131.x86_64.rpm 97.5 KB(99,810) 2014-09-18 19:51:27
 linuxsampler-dssi-1.0.0.58svn2675-11.rncbc.suse131.x86_64.rpm 92.4 KB(94,655) 2014-09-18 19:51:26
 linuxsampler-1.0.0.58svn2675-11.rncbc.suse131.x86_64.rpm 319.5 KB(327,172) 2014-09-18 19:51:26
 liblinuxsampler-devel-1.0.0.57svn2668-10.rncbc.suse131.x86_64.rpm 11.2 MB(11,704,860) 2014-08-01 11:40:44
 liblinuxsampler3-1.0.0.57svn2668-10.rncbc.suse131.x86_64.rpm 6.9 MB(7,184,196) 2014-08-01 11:39:24
 linuxsampler-dssi-1.0.0.57svn2668-10.rncbc.suse131.x86_64.rpm 92.5 KB(94,743) 2014-08-01 11:39:00
 linuxsampler-lv2-1.0.0.57svn2668-10.rncbc.suse131.x86_64.rpm 97.4 KB(99,777) 2014-08-01 11:39:00
 linuxsampler-1.0.0.57svn2668-10.rncbc.suse131.x86_64.rpm 319.5 KB(327,136) 2014-08-01 11:38:59
 liblinuxsampler-devel-1.0.0.55svn2660-9.rncbc.suse131.x86_64.rpm 11.2 MB(11,700,032) 2014-06-30 11:30:54
 liblinuxsampler3-1.0.0.55svn2660-9.rncbc.suse131.x86_64.rpm 6.9 MB(7,184,283) 2014-06-30 11:29:33
 linuxsampler-lv2-1.0.0.55svn2660-9.rncbc.suse131.x86_64.rpm 97.4 KB(99,784) 2014-06-30 11:29:09
 linuxsampler-1.0.0.55svn2660-9.rncbc.suse131.x86_64.rpm 319.4 KB(327,027) 2014-06-30 11:29:08
 linuxsampler-dssi-1.0.0.55svn2660-9.rncbc.suse131.x86_64.rpm 92.6 KB(94,860) 2014-06-30 11:29:08
 linuxsampler-devel-1.0.0.38svn2542-7.rncbc.suse131.x86_64.rpm 9.8 MB(10,267,957) 2014-04-28 19:53:37
 linuxsampler-1.0.0.38svn2542-7.rncbc.suse131.x86_64.rpm 6.4 MB(6,728,142) 2014-04-28 19:52:16
.tar.bz2
 linuxsampler-2.1.1.60svn3797.tar.bz2 717.1 KB(734,306) 2020-07-12 18:00:00
 linuxsampler-2.1.0.tar.bz2 1.1 MB(1,154,834) 2017-11-28 19:30:00
 linuxsampler-2.0.0.75svn3347.tar.bz2 642.8 KB(658,233) 2017-08-28 08:00:00
 linuxsampler-2.0.0.61svn3282.tar.bz2 632.5 KB(647,698) 2017-06-19 10:10:00
 linuxsampler-2.0.0.44svn3122.tar.bz2 624.2 KB(639,153) 2017-04-22 20:00:00
 linuxsampler-2.0.0.41svn3099.tar.bz2 624.6 KB(639,544) 2017-01-30 20:52:12
 linuxsampler-2.0.0.30svn3036.tar.bz2 619.2 KB(634,110) 2016-11-03 12:00:00
 linuxsampler-2.0.0.25svn2980.tar.bz2 617.7 KB(632,474) 2016-08-26 12:50:22
 linuxsampler-2.0.0.25svn2976.tar.bz2 617.0 KB(631,814) 2016-08-07 21:06:11
 linuxsampler-2.0.0.tar.bz2 1.3 MB(1,318,939) 2015-07-19 19:08:45
 linuxsampler-1.0.0.61svn2724.tar.bz2 565.5 KB(579,079) 2015-03-16 17:44:18
 linuxsampler-1.0.0.59svn2684.tar.bz2 564.7 KB(578,239) 2015-01-01 22:00:31
 linuxsampler-1.0.0.58svn2675.tar.bz2 564.6 KB(578,106) 2014-09-18 19:38:39
 linuxsampler-1.0.0.57svn2668.tar.bz2 564.0 KB(577,571) 2014-08-01 11:28:06
 linuxsampler-1.0.0.55svn2660.tar.bz2 564.3 KB(577,888) 2014-06-30 11:19:05
 linuxsampler-1.0.0.38svn2542.tar.bz2 517.9 KB(530,335) 2014-04-28 19:42:32
 linuxsampler-1.0.0.24svn2497.tar.bz2 487.1 KB(498,775) 2014-01-02 10:34:40
 linuxsampler-1.0.0.23svn2481.tar.bz2 487.2 KB(498,855) 2013-11-20 16:46:05
 linuxsampler-1.0.0.21svn2454.tar.bz2 485.9 KB(497,548) 2013-06-11 10:52:36
 linuxsampler-1.0.0.20svn2441.tar.bz2 483.8 KB(495,432) 2013-04-10 16:29:26
 linuxsampler-1.0.0.18svn2369.tar.bz2 471.0 KB(482,279) 2012-09-18 19:26:24
 linuxsampler-1.0.0.18svn2360.tar.bz2 466.5 KB(477,677) 2012-09-05 20:52:04
 linuxsampler-1.0.0.18svn2341.tar.bz2 470.2 KB(481,476) 2012-04-10 16:40:51
 linuxsampler-1.0.0.17svn2322.tar.bz2 469.3 KB(480,577) 2012-02-26 20:24:59
 linuxsampler-1.0.0.15svn2294.tar.bz2 463.0 KB(474,074) 2011-11-25 12:56:31
 linuxsampler-1.0.0.15svn2292.tar.bz2 463.1 KB(474,236) 2011-11-24 17:13:26
 linuxsampler-1.0.0.15svn2286.tar.bz2 462.9 KB(473,968) 2011-11-23 12:16:08
 linuxsampler-1.0.0.10cvs20110412.tar.bz2 447.9 KB(458,616) 2011-04-12 16:39:05
 linuxsampler-1.0.0.10cvs20110315.tar.bz2 797.8 KB(816,974) 2011-03-15 21:41:54
 linuxsampler-1.0.0.tar.bz2 685.1 KB(701,591) 2009-08-08 15:39:56
 linuxsampler-0.4.0.tar.bz2 479.0 KB(490,525) 2006-11-25 20:14:24
 linuxsampler-0.3.3.tar.bz2 440.3 KB(450,888) 2005-07-17 17:32:39
 linuxsampler-0.3.2.tar.bz2 425.3 KB(435,484) 2005-06-24 00:19:48
 linuxsampler-0.3.1.tar.bz2 585.4 KB(599,455) 2005-05-25 10:13:49
.src.rpm
 linuxsampler-2.1.1.60svn3797-26.rncbc.suse.src.rpm 727.2 KB(744,650) 2020-07-12 18:00:00
 linuxsampler-2.1.0-24.rncbc.suse.src.rpm 1.1 MB(1,164,548) 2017-11-28 19:30:00
 linuxsampler-2.0.0.75svn3347-23.rncbc.suse.src.rpm 652.5 KB(668,136) 2017-08-28 08:00:00
 linuxsampler-2.0.0.61svn3282-22.rncbc.suse.src.rpm 642.1 KB(657,513) 2017-06-19 10:10:00
 linuxsampler-2.0.0.44svn3122-21.rncbc.suse.src.rpm 633.9 KB(649,143) 2017-04-22 20:00:00
 linuxsampler-2.0.0.41svn3099-20.rncbc.suse.src.rpm 634.1 KB(649,332) 2017-01-30 20:51:52
 linuxsampler-2.0.0.30svn3036-19.rncbc.suse.src.rpm 628.6 KB(643,737) 2016-11-03 12:00:00
 linuxsampler-2.0.0.25svn2980-18.rncbc.suse.src.rpm 627.1 KB(642,187) 2016-08-26 12:59:19
 linuxsampler-2.0.0.25svn2976-17.rncbc.suse.src.rpm 626.4 KB(641,468) 2016-08-07 21:19:06
 linuxsampler-2.0.0-16.rncbc.suse.src.rpm 1.3 MB(1,328,362) 2015-12-16 11:34:35
 linuxsampler-2.0.0-16.rncbc.suse132.src.rpm 1.3 MB(1,324,269) 2015-07-19 19:17:24
 linuxsampler-1.0.0.61svn2724-14.rncbc.suse132.src.rpm 570.8 KB(584,538) 2015-03-16 17:53:20
 linuxsampler-1.0.0.59svn2684-13.rncbc.suse132.src.rpm 569.9 KB(583,617) 2015-01-01 22:09:23
 linuxsampler-1.0.0.58svn2679-12.rncbc.suse132.src.rpm 569.4 KB(583,055) 2014-11-05 11:18:36
 linuxsampler-1.0.0.58svn2675-11.rncbc.suse131.src.rpm 569.9 KB(583,547) 2014-09-18 19:51:25
 linuxsampler-1.0.0.57svn2668-10.rncbc.suse131.src.rpm 569.4 KB(583,021) 2014-08-01 11:38:58
 linuxsampler-1.0.0.55svn2660-9.rncbc.suse131.src.rpm 569.6 KB(583,321) 2014-06-30 11:29:07
 linuxsampler-1.0.0.38svn2542-7.rncbc.suse131.src.rpm 523.0 KB(535,589) 2014-04-28 19:51:51
.i586.rpm
 linuxsampler-2.1.0-24.rncbc.suse.i586.rpm 381.1 KB(390,266) 2017-11-28 19:30:00
 linuxsampler-lv2-2.1.0-24.rncbc.suse.i586.rpm 142.9 KB(146,326) 2017-11-28 19:30:00
 liblinuxsampler5-2.1.0-24.rncbc.suse.i586.rpm 7.9 MB(8,262,702) 2017-11-28 19:30:00
 liblinuxsampler-devel-2.1.0-24.rncbc.suse.i586.rpm 15.7 MB(16,415,594) 2017-11-28 19:30:00
 linuxsampler-dssi-2.1.0-24.rncbc.suse.i586.rpm 103.3 KB(105,774) 2017-11-28 19:30:00
 liblinuxsampler-devel-2.0.0.75svn3347-23.rncbc.suse.i586.rpm 15.6 MB(16,387,802) 2017-08-28 08:00:00
 linuxsampler-lv2-2.0.0.75svn3347-23.rncbc.suse.i586.rpm 143.4 KB(146,798) 2017-08-28 08:00:00
 liblinuxsampler4-2.0.0.75svn3347-23.rncbc.suse.i586.rpm 7.9 MB(8,247,446) 2017-08-28 08:00:00
 linuxsampler-2.0.0.75svn3347-23.rncbc.suse.i586.rpm 381.1 KB(390,250) 2017-08-28 08:00:00
 linuxsampler-dssi-2.0.0.75svn3347-23.rncbc.suse.i586.rpm 103.4 KB(105,906) 2017-08-28 08:00:00
 liblinuxsampler4-2.0.0.61svn3282-22.rncbc.suse.i586.rpm 7.8 MB(8,170,131) 2017-06-19 10:10:00
 linuxsampler-2.0.0.61svn3282-22.rncbc.suse.i586.rpm 377.0 KB(386,049) 2017-06-19 10:10:00
 liblinuxsampler-devel-2.0.0.61svn3282-22.rncbc.suse.i586.rpm 15.5 MB(16,276,992) 2017-06-19 10:10:00
 linuxsampler-lv2-2.0.0.61svn3282-22.rncbc.suse.i586.rpm 143.1 KB(146,540) 2017-06-19 10:10:00
 linuxsampler-dssi-2.0.0.61svn3282-22.rncbc.suse.i586.rpm 103.0 KB(105,506) 2017-06-19 10:10:00
 liblinuxsampler4-2.0.0.44svn3122-21.rncbc.suse.i586.rpm 7.7 MB(8,028,595) 2017-04-22 20:00:00
 linuxsampler-dssi-2.0.0.44svn3122-21.rncbc.suse.i586.rpm 100.6 KB(103,014) 2017-04-22 20:00:00
 liblinuxsampler-devel-2.0.0.44svn3122-21.rncbc.suse.i586.rpm 15.5 MB(16,252,587) 2017-04-22 20:00:00
 linuxsampler-2.0.0.44svn3122-21.rncbc.suse.i586.rpm 376.3 KB(385,358) 2017-04-22 20:00:00
 linuxsampler-lv2-2.0.0.44svn3122-21.rncbc.suse.i586.rpm 141.9 KB(145,332) 2017-04-22 20:00:00
 liblinuxsampler4-2.0.0.41svn3099-20.rncbc.suse.i586.rpm 7.6 MB(8,003,441) 2017-01-30 20:52:02
 linuxsampler-dssi-2.0.0.41svn3099-20.rncbc.suse.i586.rpm 100.5 KB(102,896) 2017-01-30 20:51:59
 linuxsampler-2.0.0.41svn3099-20.rncbc.suse.i586.rpm 375.8 KB(384,804) 2017-01-30 20:51:57
 liblinuxsampler-devel-2.0.0.41svn3099-20.rncbc.suse.i586.rpm 15.5 MB(16,205,991) 2017-01-30 20:51:56
 linuxsampler-lv2-2.0.0.41svn3099-20.rncbc.suse.i586.rpm 141.6 KB(144,980) 2017-01-30 20:51:56
 liblinuxsampler4-2.0.0.30svn3036-19.rncbc.suse.i586.rpm 8.0 MB(8,378,817) 2016-11-03 12:00:00
 liblinuxsampler-devel-2.0.0.30svn3036-19.rncbc.suse.i586.rpm 16.1 MB(16,837,095) 2016-11-03 12:00:00
 linuxsampler-2.0.0.30svn3036-19.rncbc.suse.i586.rpm 397.7 KB(407,274) 2016-11-03 12:00:00
 linuxsampler-lv2-2.0.0.30svn3036-19.rncbc.suse.i586.rpm 143.0 KB(146,463) 2016-11-03 12:00:00
 linuxsampler-dssi-2.0.0.30svn3036-19.rncbc.suse.i586.rpm 103.2 KB(105,637) 2016-11-03 12:00:00
 liblinuxsampler-devel-2.0.0.25svn2980-18.rncbc.suse.i586.rpm 12.2 MB(12,811,065) 2016-08-26 12:29:36
 liblinuxsampler4-2.0.0.25svn2980-18.rncbc.suse.i586.rpm 8.0 MB(8,348,237) 2016-08-26 12:29:01
 linuxsampler-2.0.0.25svn2980-18.rncbc.suse.i586.rpm 397.4 KB(406,944) 2016-08-26 12:28:43
 linuxsampler-lv2-2.0.0.25svn2980-18.rncbc.suse.i586.rpm 105.8 KB(108,389) 2016-08-26 12:28:43
 linuxsampler-dssi-2.0.0.25svn2980-18.rncbc.suse.i586.rpm 72.7 KB(74,421) 2016-08-26 12:28:43
 liblinuxsampler-devel-2.0.0.25svn2976-17.rncbc.suse.i586.rpm 12.2 MB(12,803,363) 2016-08-07 20:49:14
 liblinuxsampler4-2.0.0.25svn2976-17.rncbc.suse.i586.rpm 8.0 MB(8,350,018) 2016-08-07 20:48:39
 linuxsampler-lv2-2.0.0.25svn2976-17.rncbc.suse.i586.rpm 105.7 KB(108,274) 2016-08-07 20:48:22
 linuxsampler-dssi-2.0.0.25svn2976-17.rncbc.suse.i586.rpm 72.7 KB(74,413) 2016-08-07 20:48:21
 linuxsampler-2.0.0.25svn2976-17.rncbc.suse.i586.rpm 397.3 KB(406,801) 2016-08-07 20:48:21
 liblinuxsampler-devel-2.0.0-16.rncbc.suse.i586.rpm 10.7 MB(11,201,434) 2015-12-16 09:28:10
 liblinuxsampler4-2.0.0-16.rncbc.suse.i586.rpm 6.9 MB(7,200,369) 2015-12-16 09:27:35
 linuxsampler-dssi-2.0.0-16.rncbc.suse.i586.rpm 63.3 KB(64,851) 2015-12-16 09:27:19
 linuxsampler-lv2-2.0.0-16.rncbc.suse.i586.rpm 91.1 KB(93,306) 2015-12-16 09:27:19
 linuxsampler-2.0.0-16.rncbc.suse.i586.rpm 333.1 KB(341,134) 2015-12-16 09:27:19
 liblinuxsampler-devel-2.0.0-16.rncbc.suse132.i586.rpm 10.3 MB(10,812,376) 2015-07-19 19:17:18
 liblinuxsampler4-2.0.0-16.rncbc.suse132.i586.rpm 6.6 MB(6,968,847) 2015-07-19 19:16:42
 linuxsampler-2.0.0-16.rncbc.suse132.i586.rpm 312.0 KB(319,484) 2015-07-19 19:16:25
 linuxsampler-lv2-2.0.0-16.rncbc.suse132.i586.rpm 94.0 KB(96,262) 2015-07-19 19:16:25
 linuxsampler-dssi-2.0.0-16.rncbc.suse132.i586.rpm 88.7 KB(90,796) 2015-07-19 19:16:25
 liblinuxsampler-devel-1.0.0.61svn2724-14.rncbc.suse132.i586.rpm 10.3 MB(10,813,707) 2015-03-16 17:00:14
 liblinuxsampler3-1.0.0.61svn2724-14.rncbc.suse132.i586.rpm 6.6 MB(6,969,793) 2015-03-16 16:59:38
 linuxsampler-lv2-1.0.0.61svn2724-14.rncbc.suse132.i586.rpm 94.5 KB(96,738) 2015-03-16 16:59:22
 linuxsampler-dssi-1.0.0.61svn2724-14.rncbc.suse132.i586.rpm 88.9 KB(91,056) 2015-03-16 16:59:22
 linuxsampler-1.0.0.61svn2724-14.rncbc.suse132.i586.rpm 312.4 KB(319,925) 2015-03-16 16:59:22
 liblinuxsampler-devel-1.0.0.59svn2684-13.rncbc.suse132.i586.rpm 10.3 MB(10,799,840) 2015-01-01 21:19:42
 liblinuxsampler3-1.0.0.59svn2684-13.rncbc.suse132.i586.rpm 6.6 MB(6,968,872) 2015-01-01 21:19:06
 linuxsampler-lv2-1.0.0.59svn2684-13.rncbc.suse132.i586.rpm 94.4 KB(96,680) 2015-01-01 21:18:49
 linuxsampler-1.0.0.59svn2684-13.rncbc.suse132.i586.rpm 312.5 KB(319,989) 2015-01-01 21:18:49
 linuxsampler-dssi-1.0.0.59svn2684-13.rncbc.suse132.i586.rpm 88.9 KB(91,060) 2015-01-01 21:18:49
 liblinuxsampler-devel-1.0.0.58svn2679-12.rncbc.suse132.i586.rpm 10.3 MB(10,792,887) 2014-11-05 11:19:27
 liblinuxsampler3-1.0.0.58svn2679-12.rncbc.suse132.i586.rpm 6.6 MB(6,968,035) 2014-11-05 11:18:52
 linuxsampler-dssi-1.0.0.58svn2679-12.rncbc.suse132.i586.rpm 89.0 KB(91,166) 2014-11-05 11:18:37
 linuxsampler-lv2-1.0.0.58svn2679-12.rncbc.suse132.i586.rpm 94.5 KB(96,778) 2014-11-05 11:18:37
 linuxsampler-1.0.0.58svn2679-12.rncbc.suse132.i586.rpm 312.1 KB(319,627) 2014-11-05 11:18:37
 liblinuxsampler-devel-1.0.0.58svn2675-11.rncbc.suse131.i586.rpm 10.3 MB(10,794,517) 2014-09-18 18:48:07
 liblinuxsampler3-1.0.0.58svn2675-11.rncbc.suse131.i586.rpm 6.6 MB(6,967,040) 2014-09-18 18:47:29
 linuxsampler-1.0.0.58svn2675-11.rncbc.suse131.i586.rpm 312.1 KB(319,576) 2014-09-18 18:47:12
 linuxsampler-lv2-1.0.0.58svn2675-11.rncbc.suse131.i586.rpm 94.3 KB(96,552) 2014-09-18 18:47:12
 linuxsampler-dssi-1.0.0.58svn2675-11.rncbc.suse131.i586.rpm 88.9 KB(91,058) 2014-09-18 18:47:12
 liblinuxsampler-devel-1.0.0.57svn2668-10.rncbc.suse131.i586.rpm 10.2 MB(10,744,266) 2014-08-01 11:11:40
 liblinuxsampler3-1.0.0.57svn2668-10.rncbc.suse131.i586.rpm 6.6 MB(6,950,913) 2014-08-01 11:11:04
 linuxsampler-1.0.0.57svn2668-10.rncbc.suse131.i586.rpm 312.1 KB(319,625) 2014-08-01 11:10:48
 linuxsampler-lv2-1.0.0.57svn2668-10.rncbc.suse131.i586.rpm 94.4 KB(96,630) 2014-08-01 11:10:48
 linuxsampler-dssi-1.0.0.57svn2668-10.rncbc.suse131.i586.rpm 88.9 KB(91,024) 2014-08-01 11:10:48
 liblinuxsampler-devel-1.0.0.55svn2660-9.rncbc.suse131.i586.rpm 10.2 MB(10,731,483) 2014-06-30 10:42:19
 liblinuxsampler3-1.0.0.55svn2660-9.rncbc.suse131.i586.rpm 6.6 MB(6,953,224) 2014-06-30 10:41:44
 linuxsampler-lv2-1.0.0.55svn2660-9.rncbc.suse131.i586.rpm 94.3 KB(96,570) 2014-06-30 10:41:28
 linuxsampler-dssi-1.0.0.55svn2660-9.rncbc.suse131.i586.rpm 89.0 KB(91,135) 2014-06-30 10:41:28
 linuxsampler-1.0.0.55svn2660-9.rncbc.suse131.i586.rpm 312.2 KB(319,661) 2014-06-30 10:41:27
 linuxsampler-devel-1.0.0.38svn2542-7.rncbc.suse131.i586.rpm 8.9 MB(9,328,730) 2014-04-28 18:29:33
 linuxsampler-1.0.0.38svn2542-7.rncbc.suse131.i586.rpm 6.2 MB(6,504,882) 2014-04-28 18:29:01
lv2
.x86_64.rpm
 lv2-devel-1.18.0-24.rncbc.suse.x86_64.rpm 177.7 KB(182,004) 2020-04-26 22:00:00
 lv2-1.18.0-24.rncbc.suse.x86_64.rpm 57.1 KB(58,456) 2020-04-26 22:00:00
 lv2-1.16.0-16.rncbc.suse.x86_64.rpm 54.8 KB(56,096) 2019-02-04 08:00:00
 lv2-devel-1.16.0-16.rncbc.suse.x86_64.rpm 171.8 KB(175,892) 2019-02-04 08:00:00
 lv2-1.14.0-15.rncbc.suse.x86_64.rpm 50.7 KB(51,945) 2016-09-20 08:00:00
 lv2-devel-1.14.0-15.rncbc.suse.x86_64.rpm 160.4 KB(164,250) 2016-09-20 08:00:00
 lv2-devel-1.13.1git.0e8c42-14.rncbc.suse.x86_64.rpm 160.3 KB(164,117) 2016-09-19 08:38:07
 lv2-1.13.1git.0e8c42-14.rncbc.suse.x86_64.rpm 50.8 KB(52,024) 2016-09-19 08:38:06
 lv2-devel-1.13.1git.fa6bea-13.rncbc.suse.x86_64.rpm 157.8 KB(161,539) 2016-08-07 09:48:35
 lv2-1.13.1git.fa6bea-13.rncbc.suse.x86_64.rpm 50.8 KB(52,016) 2016-08-07 09:48:35
 lv2-devel-1.12.1git.4f597a-11.rncbc.suse.x86_64.rpm 156.7 KB(160,427) 2016-01-04 11:00:58
 lv2-1.12.1git.4f597a-11.rncbc.suse.x86_64.rpm 50.7 KB(51,909) 2016-01-04 11:00:58
 lv2-1.12.1git.12bfee-10.rncbc.suse.x86_64.rpm 50.7 KB(51,913) 2015-12-16 11:43:00
 lv2-devel-1.12.1git.12bfee-10.rncbc.suse.x86_64.rpm 156.6 KB(160,347) 2015-12-16 11:43:00
 lv2-devel-1.12.1git.a34ea3-9.rncbc.suse132.x86_64.rpm 147.8 KB(151,340) 2015-11-15 11:50:26
 lv2-1.12.1git.a34ea3-9.rncbc.suse132.x86_64.rpm 46.7 KB(47,784) 2015-11-15 11:50:25
 lv2-1.12.1git.930649-8.rncbc.suse132.x86_64.rpm 46.7 KB(47,813) 2015-09-17 18:09:23
 lv2-devel-1.12.1git.930649-8.rncbc.suse132.x86_64.rpm 147.6 KB(151,188) 2015-09-17 18:09:23
 lv2-devel-1.12.0-7.rncbc.suse132.x86_64.rpm 147.7 KB(151,218) 2015-04-29 22:09:47
 lv2-1.12.0-7.rncbc.suse132.x86_64.rpm 46.6 KB(47,738) 2015-04-29 22:09:47
 lv2-devel-1.10.0-6.rncbc.suse132.x86_64.rpm 211.9 KB(217,012) 2014-11-05 17:17:12
 lv2-1.10.0-6.rncbc.suse132.x86_64.rpm 46.4 KB(47,467) 2014-11-05 17:17:11
 lv2-devel-1.10.0-6.rncbc.suse131.x86_64.rpm 212.1 KB(217,191) 2014-08-08 20:26:06
 lv2-1.10.0-6.rncbc.suse131.x86_64.rpm 46.3 KB(47,435) 2014-08-08 20:26:05
 lv2-devel-1.8.0-5.rncbc.suse131.x86_64.rpm 204.6 KB(209,486) 2014-01-05 17:38:45
 lv2-1.8.0-5.rncbc.suse131.x86_64.rpm 45.9 KB(47,033) 2014-01-05 17:38:45
.tar.bz2
 lv2-1.18.0.tar.bz2 517.7 KB(530,172) 2020-04-26 22:00:00
 lv2-1.16.0.tar.bz2 490.3 KB(502,116) 2019-02-04 08:00:00
 lv2-1.14.0.tar.bz2 377.4 KB(386,438) 2016-09-20 08:00:00
 lv2-1.13.1git.0e8c42.tar.bz2 313.5 KB(320,980) 2016-09-19 08:38:01
 lv2-1.13.1git.fa6bea.tar.bz2 305.2 KB(312,563) 2016-08-07 09:48:29
 lv2-1.12.1git.4f597a.tar.bz2 304.3 KB(311,570) 2016-01-04 11:00:48
 lv2-1.12.1git.a34ea3.tar.bz2 300.3 KB(307,504) 2015-11-15 11:50:18
 lv2-1.12.1git.930649.tar.bz2 299.7 KB(306,884) 2015-09-17 18:09:15
 lv2-1.12.0.tar.bz2 390.3 KB(399,666) 2015-04-29 22:09:40
 lv2-1.10.0.tar.bz2 412.1 KB(422,018) 2014-08-08 20:25:59
 lv2-1.8.0.tar.bz2 429.3 KB(439,609) 2014-01-05 17:38:19
 lv2-1.6.0.tar.bz2 418.2 KB(428,267) 2013-08-19 16:28:41
 lv2-1.4.0.tar.bz2 399.3 KB(408,833) 2013-04-17 15:27:44
 lv2-1.2.0.tar.bz2 360.4 KB(369,024) 2012-10-15 19:41:13
 lv2-1.0.0.tar.bz2 376.1 KB(385,111) 2012-09-05 20:13:02
.src.rpm
 lv2-1.18.0-24.rncbc.suse.src.rpm 526.2 KB(538,847) 2020-04-26 22:00:00
 lv2-1.16.0-16.rncbc.suse.src.rpm 498.9 KB(510,923) 2019-02-04 08:00:00
 lv2-1.14.0-15.rncbc.suse.src.rpm 378.8 KB(387,931) 2016-09-20 08:00:00
 lv2-1.13.1git.0e8c42-14.rncbc.suse.src.rpm 321.6 KB(329,363) 2016-09-19 08:38:06
 lv2-1.13.1git.fa6bea-13.rncbc.suse.src.rpm 313.4 KB(320,893) 2016-08-07 09:48:35
 lv2-1.12.1git.4f597a-11.rncbc.suse.src.rpm 312.2 KB(319,728) 2016-01-04 11:00:57
 lv2-1.12.1git.12bfee-10.rncbc.suse.src.rpm 311.8 KB(319,266) 2015-12-16 11:43:00
 lv2-1.12.1git.a34ea3-9.rncbc.suse132.src.rpm 304.3 KB(311,602) 2015-11-15 11:50:25
 lv2-1.12.1git.930649-8.rncbc.suse132.src.rpm 303.7 KB(311,031) 2015-09-17 18:09:23
 lv2-1.12.0-7.rncbc.suse132.src.rpm 391.5 KB(400,886) 2015-04-29 22:09:47
 lv2-1.10.0-6.rncbc.suse132.src.rpm 413.8 KB(423,727) 2014-11-05 10:44:51
 lv2-1.10.0-6.rncbc.suse131.src.rpm 413.8 KB(423,738) 2014-08-08 20:26:05
 lv2-1.8.0-5.rncbc.suse131.src.rpm 431.8 KB(442,209) 2014-01-05 17:38:45
.i586.rpm
 lv2-devel-1.14.0-15.rncbc.suse.i586.rpm 160.1 KB(163,986) 2016-09-20 08:00:00
 lv2-1.14.0-15.rncbc.suse.i586.rpm 50.7 KB(51,948) 2016-09-20 08:00:00
 lv2-1.13.1git.0e8c42-14.rncbc.suse.i586.rpm 50.8 KB(52,055) 2016-09-19 08:15:53
 lv2-devel-1.13.1git.0e8c42-14.rncbc.suse.i586.rpm 160.0 KB(163,856) 2016-09-19 08:15:53
 lv2-devel-1.13.1git.fa6bea-13.rncbc.suse.i586.rpm 157.5 KB(161,324) 2016-08-07 09:27:05
 lv2-1.13.1git.fa6bea-13.rncbc.suse.i586.rpm 50.8 KB(52,013) 2016-08-07 09:27:04
 lv2-devel-1.12.1git.4f597a-11.rncbc.suse.i586.rpm 156.3 KB(160,074) 2016-01-04 10:51:39
 lv2-1.12.1git.4f597a-11.rncbc.suse.i586.rpm 50.7 KB(51,956) 2016-01-04 10:51:38
 lv2-devel-1.12.1git.12bfee-10.rncbc.suse.i586.rpm 156.3 KB(160,026) 2015-12-16 10:10:21
 lv2-1.12.1git.12bfee-10.rncbc.suse.i586.rpm 50.7 KB(51,950) 2015-12-16 10:10:20
 lv2-1.12.1git.a34ea3-9.rncbc.suse132.i586.rpm 46.7 KB(47,848) 2015-11-15 11:37:12
 lv2-devel-1.12.1git.a34ea3-9.rncbc.suse132.i586.rpm 146.4 KB(149,887) 2015-11-15 11:37:12
 lv2-devel-1.12.1git.930649-8.rncbc.suse132.i586.rpm 146.4 KB(149,882) 2015-09-17 17:49:45
 lv2-1.12.1git.930649-8.rncbc.suse132.i586.rpm 46.7 KB(47,842) 2015-09-17 17:49:45
 lv2-devel-1.12.0-7.rncbc.suse132.i586.rpm 146.3 KB(149,818) 2015-04-29 22:02:24
 lv2-1.12.0-7.rncbc.suse132.i586.rpm 46.6 KB(47,723) 2015-04-29 22:02:23
 lv2-1.10.0-6.rncbc.suse132.i586.rpm 46.4 KB(47,489) 2014-11-05 10:44:52
 lv2-devel-1.10.0-6.rncbc.suse132.i586.rpm 208.0 KB(213,023) 2014-11-05 10:44:52
 lv2-devel-1.10.0-6.rncbc.suse131.i586.rpm 208.1 KB(213,109) 2014-08-08 20:21:13
 lv2-1.10.0-6.rncbc.suse131.i586.rpm 46.4 KB(47,483) 2014-08-08 20:21:13
 lv2-1.8.0-5.rncbc.suse131.i586.rpm 46.0 KB(47,060) 2014-01-05 16:58:20
 lv2-devel-1.8.0-5.rncbc.suse131.i586.rpm 200.7 KB(205,528) 2014-01-05 16:58:20
padthv1
.x86_64.rpm
 padthv1-jack-0.9.20-61.rncbc.suse.x86_64.rpm 5.8 MB(6,106,059) 2021-02-10 19:00:00
 padthv1-lv2-0.9.20-61.rncbc.suse.x86_64.rpm 5.9 MB(6,191,720) 2021-02-10 19:00:00
 padthv1-jack-0.9.19-60.rncbc.suse.x86_64.rpm 5.8 MB(6,105,354) 2020-12-19 19:00:00
 padthv1-lv2-0.9.19-60.rncbc.suse.x86_64.rpm 5.9 MB(6,191,197) 2020-12-19 19:00:00
 padthv1-lv2-0.9.18-59.rncbc.suse.x86_64.rpm 5.8 MB(6,078,374) 2020-10-27 19:00:00
 padthv1-jack-0.9.18-59.rncbc.suse.x86_64.rpm 5.7 MB(5,985,353) 2020-10-27 19:00:00
 padthv1-0.9.17-58.rncbc.suse.x86_64.rpm 5.9 MB(6,221,752) 2020-09-08 19:00:00
 padthv1-lv2-0.9.17-58.rncbc.suse.x86_64.rpm 6.0 MB(6,316,297) 2020-09-08 19:00:00
 padthv1-0.9.16-57.rncbc.suse.x86_64.rpm 5.5 MB(5,739,676) 2020-08-06 12:00:00
 padthv1-lv2-0.9.16-57.rncbc.suse.x86_64.rpm 5.5 MB(5,805,840) 2020-08-06 12:00:00
 padthv1-0.9.15-56.rncbc.suse.x86_64.rpm 5.5 MB(5,736,788) 2020-06-22 20:00:00
 padthv1-lv2-0.9.15-56.rncbc.suse.x86_64.rpm 5.5 MB(5,803,408) 2020-06-22 20:00:00
 padthv1-lv2-0.9.14-55.rncbc.suse.x86_64.rpm 4.2 MB(4,429,036) 2020-05-05 20:00:00
 padthv1-0.9.14-55.rncbc.suse.x86_64.rpm 4.2 MB(4,369,072) 2020-05-05 20:00:00
 padthv1-0.9.13-53.rncbc.suse.x86_64.rpm 4.2 MB(4,364,088) 2020-03-26 20:00:00
 padthv1-lv2-0.9.13-53.rncbc.suse.x86_64.rpm 4.2 MB(4,426,364) 2020-03-26 20:00:00
 padthv1-lv2-0.9.12-51.rncbc.suse.x86_64.rpm 4.2 MB(4,420,924) 2019-12-26 19:00:00
 padthv1-0.9.12-51.rncbc.suse.x86_64.rpm 4.2 MB(4,362,684) 2019-12-26 19:00:00
 padthv1-lv2-0.9.11-50.rncbc.suse.x86_64.rpm 7.4 MB(7,714,248) 2019-10-31 18:00:00
 padthv1-0.9.11-50.rncbc.suse.x86_64.rpm 4.1 MB(4,299,772) 2019-10-31 18:00:00
 padthv1-lv2-0.9.10-14.rncbc.suse.x86_64.rpm 354.6 KB(363,068) 2019-09-24 19:00:00
 padthv1-common-0.9.10-14.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.8 MB(2,920,244) 2019-09-24 19:00:00
 padthv1-0.9.10-14.rncbc.suse.x86_64.rpm 451.5 KB(462,336) 2019-09-24 19:00:00
 padthv1-0.9.9-13.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.4 MB(3,611,388) 2019-07-18 19:00:00
 padthv1-0.9.8-12.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.3 MB(3,481,936) 2019-06-06 19:00:00
 padthv1-0.9.7-11.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.3 MB(3,485,740) 2019-04-14 19:00:00
 padthv1-0.9.6-10.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.3 MB(3,486,780) 2019-03-18 19:00:00
 padthv1-0.9.5-9.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.3 MB(3,479,948) 2019-03-04 19:00:00
 padthv1-0.9.4-8.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.2 MB(3,373,260) 2018-12-12 19:00:00
 padthv1-0.9.3-7.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.2 MB(3,373,916) 2018-10-22 19:00:00
 padthv1-0.9.2-6.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.2 MB(3,374,284) 2018-07-24 19:00:00
 padthv1-0.9.1-5.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.2 MB(3,372,316) 2018-06-26 19:00:00
 padthv1-0.9.0-4.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.9 MB(3,014,264) 2018-03-07 19:00:00
 padthv1-0.8.6-3.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.8 MB(2,885,478) 2017-12-20 19:00:00
 padthv1-0.8.5-2.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.8 MB(2,886,214) 2017-10-29 19:00:00
 padthv1-0.8.4-1.rncbc.suse.x86_64.rpm 4.1 MB(4,299,213) 2017-08-22 18:00:00
.x86_64.AppImage
 padthv1-jack-0.9.20-61.x86_64.AppImage 11.1 MB(11,640,776) 2021-02-10 19:00:00
 padthv1-jack-0.9.19-60.x86_64.AppImage 11.1 MB(11,612,104) 2020-12-19 19:00:00
 padthv1-jack-0.9.18-59.x86_64.AppImage 11.0 MB(11,558,856) 2020-10-27 19:00:00
 padthv1-0.9.17-58.x86_64.AppImage 11.3 MB(11,808,712) 2020-09-08 19:00:00
 padthv1-0.9.16-57.x86_64.AppImage 11.2 MB(11,763,656) 2020-08-06 12:00:00
 padthv1-0.9.15-56.x86_64.AppImage 11.2 MB(11,763,656) 2020-06-22 20:00:00
 padthv1-0.9.14-55.x86_64.AppImage 9.5 MB(9,965,512) 2020-05-05 20:00:00
 padthv1-0.9.13-53.x86_64.AppImage 9.5 MB(9,961,416) 2020-03-26 20:00:00
 padthv1-0.9.12-51.x86_64.AppImage 9.5 MB(9,953,224) 2019-12-26 19:00:00
 padthv1-0.9.11-50.x86_64.AppImage 23.6 MB(24,756,168) 2019-10-31 18:00:00
 padthv1-0.9.10-14.x86_64.AppImage 23.7 MB(24,805,320) 2019-09-24 19:00:00
 padthv1-0.9.9-13.x86_64.AppImage 23.7 MB(24,805,320) 2019-07-18 19:00:00
 padthv1-0.9.8-12.x86_64.AppImage 23.6 MB(24,793,032) 2019-06-06 19:00:00
 padthv1-0.9.7-11.x86_64.AppImage 23.6 MB(24,788,936) 2019-04-14 19:00:00
 padthv1-0.9.6-10.x86_64.AppImage 24.2 MB(25,363,592) 2019-03-18 19:00:00
 padthv1-0.9.5-9.x86_64.AppImage 24.5 MB(25,646,216) 2019-03-04 19:00:00
 padthv1-0.9.4-8.x86_64.AppImage 24.4 MB(25,584,776) 2018-12-12 19:00:00
 padthv1-0.9.3-7.x86_64.AppImage 24.0 MB(25,138,312) 2018-10-22 19:00:00
 padthv1-0.9.2-6.x86_64.AppImage 23.0 MB(24,069,256) 2018-07-24 19:00:00
 padthv1-0.9.1-5.x86_64.AppImage 12.7 MB(13,358,296) 2018-06-26 19:00:00
 padthv1-0.9.0-4.x86_64.AppImage 13.3 MB(13,923,544) 2018-03-07 19:00:00
 padthv1-0.8.6-3.x86_64.AppImage 16.1 MB(16,860,376) 2017-12-20 19:00:00
 padthv1-0.8.5-2.x86_64.AppImage 12.6 MB(13,161,688) 2017-10-29 19:00:00
 padthv1-0.8.4-1.x86_64.AppImage 12.4 MB(13,026,456) 2017-08-22 18:00:00
.tar.gz
 padthv1-0.9.20.tar.gz 306.8 KB(314,194) 2021-02-10 19:00:00
 padthv1-0.9.19.tar.gz 308.9 KB(316,342) 2020-12-19 19:00:00
 padthv1-0.9.18.tar.gz 308.5 KB(315,954) 2020-10-27 19:00:00
 padthv1-0.9.17.tar.gz 307.8 KB(315,140) 2020-09-08 19:00:00
 padthv1-0.9.16.tar.gz 306.2 KB(313,549) 2020-08-06 12:00:00
 padthv1-0.9.15.tar.gz 306.8 KB(314,131) 2020-06-22 20:00:00
 padthv1-0.9.14.tar.gz 306.7 KB(314,067) 2020-05-05 20:00:00
 padthv1-0.9.13.tar.gz 305.6 KB(312,970) 2020-03-26 20:00:00
 padthv1-0.9.12.tar.gz 305.2 KB(312,561) 2019-12-26 19:00:00
 padthv1-0.9.11.tar.gz 292.6 KB(299,667) 2019-10-31 18:00:00
 padthv1-0.9.10.tar.gz 292.9 KB(299,963) 2019-09-24 19:00:00
 padthv1-0.9.9.tar.gz 285.6 KB(292,468) 2019-07-18 19:00:00
 padthv1-0.9.8.tar.gz 279.3 KB(285,980) 2019-06-06 19:00:00
 padthv1-0.9.7.tar.gz 279.1 KB(285,768) 2019-04-14 19:00:00
 padthv1-0.9.6.tar.gz 278.9 KB(285,630) 2019-03-18 19:00:00
 padthv1-0.9.5.tar.gz 278.9 KB(285,547) 2019-03-04 19:00:00
 padthv1-0.9.4.tar.gz 271.9 KB(278,426) 2018-12-12 19:00:00
 padthv1-0.9.3.tar.gz 273.1 KB(279,631) 2018-10-22 19:00:00
 padthv1-0.9.2.tar.gz 271.8 KB(278,310) 2018-07-24 19:00:00
 padthv1-0.9.1.tar.gz 271.6 KB(278,085) 2018-06-26 19:00:00
 padthv1-0.9.0.tar.gz 270.8 KB(277,256) 2018-03-07 19:00:00
 padthv1-0.8.6.tar.gz 263.3 KB(269,581) 2017-12-20 19:00:00
 padthv1-0.8.5.tar.gz 263.5 KB(269,836) 2017-10-29 19:00:00
 padthv1-0.8.4.tar.gz 262.0 KB(268,295) 2017-08-22 18:00:00
.src.rpm
 padthv1-0.9.20-61.rncbc.suse.src.rpm 317.5 KB(325,153) 2021-02-10 19:00:00
 padthv1-0.9.19-60.rncbc.suse.src.rpm 319.2 KB(326,905) 2020-12-19 19:00:00
 padthv1-0.9.18-59.rncbc.suse.src.rpm 318.7 KB(326,320) 2020-10-27 19:00:00
 padthv1-0.9.17-58.rncbc.suse.src.rpm 317.9 KB(325,490) 2020-09-08 19:00:00
 padthv1-0.9.16-57.rncbc.suse.src.rpm 316.2 KB(323,802) 2020-08-06 12:00:00
 padthv1-0.9.15-56.rncbc.suse.src.rpm 316.7 KB(324,316) 2020-06-22 20:00:00
 padthv1-0.9.14-55.rncbc.suse.src.rpm 316.5 KB(324,128) 2020-05-05 20:00:00
 padthv1-0.9.13-53.rncbc.suse.src.rpm 315.5 KB(323,033) 2020-03-26 20:00:00
 padthv1-0.9.12-51.rncbc.suse.src.rpm 315.0 KB(322,592) 2019-12-26 19:00:00
 padthv1-0.9.11-50.rncbc.suse.src.rpm 301.9 KB(309,126) 2019-10-31 18:00:00
 padthv1-0.9.10-14.rncbc.suse.src.rpm 302.1 KB(309,332) 2019-09-24 19:00:00
 padthv1-0.9.9-13.rncbc.suse.src.rpm 294.4 KB(301,512) 2019-07-18 19:00:00
 padthv1-0.9.8-12.rncbc.suse.src.rpm 288.1 KB(294,972) 2019-06-06 19:00:00
 padthv1-0.9.7-11.rncbc.suse.src.rpm 287.7 KB(294,628) 2019-04-14 19:00:00
 padthv1-0.9.6-10.rncbc.suse.src.rpm 287.4 KB(294,332) 2019-03-18 19:00:00
 padthv1-0.9.5-9.rncbc.suse.src.rpm 287.4 KB(294,281) 2019-03-04 19:00:00
 padthv1-0.9.4-8.rncbc.suse.src.rpm 280.3 KB(287,044) 2018-12-12 19:00:00
 padthv1-0.9.3-7.rncbc.suse.src.rpm 281.4 KB(288,163) 2018-10-22 19:00:00
 padthv1-0.9.2-6.rncbc.suse.src.rpm 280.0 KB(286,711) 2018-07-24 19:00:00
 padthv1-0.9.1-5.rncbc.suse.src.rpm 279.7 KB(286,419) 2018-06-26 19:00:00
 padthv1-0.9.0-4.rncbc.suse.src.rpm 278.9 KB(285,583) 2018-03-07 19:00:00
 padthv1-0.8.6-3.rncbc.suse.src.rpm 270.9 KB(277,370) 2017-12-20 19:00:00
 padthv1-0.8.5-2.rncbc.suse.src.rpm 270.9 KB(277,449) 2017-10-29 19:00:00
 padthv1-0.8.4-1.rncbc.suse.src.rpm 269.4 KB(275,858) 2017-08-22 18:00:00
.i586.rpm
 padthv1-0.8.6-3.rncbc.suse.i586.rpm 2.7 MB(2,866,290) 2017-12-20 19:00:00
 padthv1-0.8.5-2.rncbc.suse.i586.rpm 2.7 MB(2,865,658) 2017-10-29 19:00:00
 padthv1-0.8.4-1.rncbc.suse.i586.rpm 4.1 MB(4,267,486) 2017-08-22 18:00:00
pam
.diff
 pam_limits.diff 310 B(310) 2006-03-05 13:17:39
qjackctl
.x86_64.rpm
 qjackctl-0.9.1-45.rncbc.suse.x86_64.rpm 5.3 MB(5,602,496) 2021-02-07 12:00:00
 qjackctl-0.9.0-44.rncbc.suse.x86_64.rpm 5.3 MB(5,577,116) 2020-12-17 20:00:00
 qjackctl-0.6.3-43.rncbc.suse.x86_64.rpm 4.4 MB(4,649,644) 2020-07-31 20:00:00
 qjackctl-0.6.2-42.rncbc.suse.x86_64.rpm 5.0 MB(5,207,360) 2020-03-24 20:00:00
 qjackctl-0.6.1-40.rncbc.suse.x86_64.rpm 4.8 MB(4,985,260) 2019-12-22 19:00:00
 qjackctl-0.6.0-39.rncbc.suse.x86_64.rpm 4.4 MB(4,632,208) 2019-10-17 19:00:00
 qjackctl-0.5.9-38.rncbc.suse.x86_64.rpm 4.4 MB(4,613,208) 2019-07-12 19:00:00
 qjackctl-0.5.8-37.rncbc.suse.x86_64.rpm 4.3 MB(4,538,896) 2019-05-25 12:00:00
 qjackctl-0.5.7-36.rncbc.suse.x86_64.rpm 4.3 MB(4,526,596) 2019-04-11 19:00:00
 qjackctl-0.5.6-35.rncbc.suse.x86_64.rpm 4.2 MB(4,452,812) 2019-03-11 19:00:00
 qjackctl-0.5.5-34.rncbc.suse.x86_64.rpm 4.3 MB(4,460,956) 2018-11-23 19:00:00
 qjackctl-0.5.4-33.rncbc.suse.x86_64.rpm 4.2 MB(4,446,964) 2018-09-24 19:00:00
 qjackctl-0.5.3-32.rncbc.suse.x86_64.rpm 4.2 MB(4,399,224) 2018-07-22 20:00:00
 qjackctl-0.5.2-31.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.6 MB(3,728,160) 2018-05-27 20:00:00
 qjackctl-0.5.1-30.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.6 MB(3,751,692) 2018-05-21 12:00:00
 qjackctl-0.5.0-29.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.9 MB(3,065,490) 2017-12-16 19:00:00
 qjackctl-0.4.5-28.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.8 MB(2,939,409) 2017-04-27 19:00:00
 qjackctl-0.4.4-27.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.8 MB(2,937,395) 2016-11-14 12:00:00
 qjackctl-0.4.3-26.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.8 MB(2,930,065) 2016-09-14 12:00:00
 qjackctl-0.4.2-25.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.5 MB(2,617,341) 2016-04-05 18:30:00
 qjackctl-0.4.1-24.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.6 MB(2,707,584) 2015-12-16 11:50:41
 qjackctl-0.4.1-24.rncbc.suse132.x86_64.rpm 2.6 MB(2,734,093) 2015-10-28 15:41:09
 qjackctl-0.4.0-23.rncbc.suse132.x86_64.rpm 452.0 KB(462,827) 2015-07-15 14:43:26
 qjackctl-0.3.13-22.rncbc.suse132.x86_64.rpm 452.7 KB(463,607) 2015-03-25 09:52:44
 qjackctl-0.3.12-21.rncbc.suse132.x86_64.rpm 448.5 KB(459,295) 2014-11-05 17:47:06
 qjackctl-0.3.12-21.rncbc.suse131.x86_64.rpm 447.4 KB(458,109) 2014-10-19 20:38:19
 qjackctl-0.3.11-20.rncbc.suse131.x86_64.rpm 454.3 KB(465,227) 2013-12-31 12:25:55
.x86_64.AppImage
 qjackctl-0.9.1-45.x86_64.AppImage 26.6 MB(27,914,184) 2021-02-07 12:00:00
 qjackctl-0.9.0-44.x86_64.AppImage 26.6 MB(27,910,088) 2020-12-17 20:00:00
 qjackctl-0.6.3-43.x86_64.AppImage 24.5 MB(25,714,632) 2020-07-31 20:00:00
 qjackctl-0.6.2-42.x86_64.AppImage 24.1 MB(25,284,552) 2020-03-24 20:00:00
 qjackctl-0.6.1-40.x86_64.AppImage 24.0 MB(25,210,824) 2019-12-22 19:00:00
 qjackctl-0.6.0-39.x86_64.AppImage 24.0 MB(25,141,192) 2019-10-17 19:00:00
 qjackctl-0.5.9-10.x86_64.AppImage 24.0 MB(25,141,192) 2019-07-12 19:00:00
 qjackctl-0.5.8-10.x86_64.AppImage 24.0 MB(25,141,192) 2019-05-25 12:00:00
 qjackctl-0.5.7-9.x86_64.AppImage 24.0 MB(25,128,904) 2019-04-11 19:00:00
 qjackctl-0.5.6-7.x86_64.AppImage 23.9 MB(25,097,352) 2019-03-11 19:00:00
 qjackctl-0.5.5-6.x86_64.AppImage 23.7 MB(24,863,880) 2018-11-23 19:00:00
 qjackctl-0.5.4-5.x86_64.AppImage 22.6 MB(23,647,368) 2018-09-24 19:00:00
 qjackctl-0.5.3-4.x86_64.AppImage 12.3 MB(12,903,640) 2018-07-22 20:00:00
 qjackctl-0.5.2-3.x86_64.AppImage 12.3 MB(12,903,640) 2018-05-27 20:00:00
 qjackctl-0.5.1-2.x86_64.AppImage 12.3 MB(12,895,448) 2018-05-21 12:00:00
 qjackctl-0.5.0-1.x86_64.AppImage 15.6 MB(16,348,376) 2017-12-16 19:00:00
.tar.gz
 qjackctl-0.9.1.tar.gz 1.0 MB(1,092,787) 2021-02-07 12:00:00
 qjackctl-0.9.0.tar.gz 1.0 MB(1,088,061) 2020-12-17 20:00:00
 qjackctl-0.6.3.tar.gz 1,009.4 KB(1,033,664) 2020-07-31 20:00:00
 qjackctl-0.6.2.tar.gz 1,003.7 KB(1,027,742) 2020-03-24 20:00:00
 qjackctl-0.6.1.tar.gz 933.6 KB(955,985) 2019-12-22 19:00:00
 qjackctl-0.6.0.tar.gz 911.5 KB(933,416) 2019-10-17 19:00:00
 qjackctl-0.5.9.tar.gz 904.0 KB(925,690) 2019-07-12 19:00:00
 qjackctl-0.5.8.tar.gz 903.6 KB(925,273) 2019-05-25 12:00:00
 qjackctl-0.5.7.tar.gz 902.1 KB(923,798) 2019-04-11 19:00:00
 qjackctl-0.5.6.tar.gz 895.9 KB(917,415) 2019-03-11 19:00:00
 qjackctl-0.5.5.tar.gz 894.3 KB(915,808) 2018-11-23 19:00:00
 qjackctl-0.5.4.tar.gz 889.7 KB(911,052) 2018-09-24 19:00:00
 qjackctl-0.5.3.tar.gz 881.5 KB(902,637) 2018-07-22 20:00:00
 qjackctl-0.5.2.tar.gz 861.2 KB(881,862) 2018-05-27 20:00:00
 qjackctl-0.5.1.tar.gz 858.0 KB(878,632) 2018-05-21 12:00:00
 qjackctl-0.5.0.tar.gz 813.5 KB(832,975) 2017-12-16 19:00:00
 qjackctl-0.4.5.tar.gz 813.4 KB(832,932) 2017-04-27 19:00:00
 qjackctl-0.4.4.tar.gz 812.1 KB(831,637) 2016-11-14 12:00:00
 qjackctl-0.4.3.tar.gz 805.5 KB(824,852) 2016-09-14 12:00:00
 qjackctl-0.4.2.tar.gz 805.1 KB(824,383) 2016-04-05 18:30:00
 qjackctl-0.4.1.tar.gz 805.0 KB(824,293) 2015-10-28 15:39:25
 qjackctl-0.4.0.tar.gz 488.8 KB(500,534) 2015-07-15 14:41:58
 qjackctl-0.3.13.tar.gz 486.5 KB(498,208) 2015-03-25 09:51:13
 qjackctl-0.3.12.tar.gz 484.4 KB(496,010) 2014-10-19 20:36:28
 qjackctl-0.3.11.tar.gz 476.0 KB(487,451) 2013-12-31 12:24:09
 qjackctl-0.3.10.tar.gz 476.2 KB(487,678) 2013-04-01 15:44:48
 qjackctl-0.3.9.tar.gz 439.2 KB(449,783) 2012-09-05 21:02:18
 qjackctl-0.3.8.tar.gz 433.8 KB(444,244) 2011-07-01 10:02:59
 qjackctl-0.3.7.tar.gz 409.0 KB(418,826) 2010-11-30 18:22:12
 qjackctl-0.3.6.tar.gz 370.4 KB(379,277) 2010-03-09 19:03:09
 qjackctl-0.3.5.tar.gz 343.8 KB(352,039) 2009-09-30 19:17:23
 qjackctl-0.3.4.tar.gz 335.6 KB(343,617) 2008-12-05 18:31:38
 qjackctl-0.3.3.tar.gz 262.4 KB(268,722) 2008-06-07 15:25:57
 qjackctl-0.3.2.tar.gz 258.4 KB(264,605) 2007-12-20 21:54:26
 qjackctl-0.3.1a.tar.gz 247.9 KB(253,846) 2007-07-19 09:21:22
 qjackctl-0.3.1.tar.gz 251.3 KB(257,370) 2007-07-18 19:14:30
 qjackctl-0.3.0.tar.gz 254.0 KB(260,121) 2007-07-10 21:52:36
 qjackctl-0.2.23.tar.gz 254.4 KB(260,545) 2007-07-02 19:47:04
 qjackctl-0.2.22.tar.gz 250.6 KB(256,654) 2007-03-31 14:21:37
 qjackctl-0.2.21.tar.gz 247.4 KB(253,365) 2006-10-07 00:35:57
.src.rpm
 qjackctl-0.9.1-45.rncbc.suse.src.rpm 1.1 MB(1,105,556) 2021-02-07 12:00:00
 qjackctl-0.9.0-44.rncbc.suse.src.rpm 1.0 MB(1,100,734) 2020-12-17 20:00:00
 qjackctl-0.6.3-43.rncbc.suse.src.rpm 1,021.2 KB(1,045,702) 2020-07-31 20:00:00
 qjackctl-0.6.2-42.rncbc.suse.src.rpm 1,015.8 KB(1,040,155) 2020-03-24 20:00:00
 qjackctl-0.6.1-40.rncbc.suse.src.rpm 945.6 KB(968,265) 2019-12-22 19:00:00
 qjackctl-0.6.0-39.rncbc.suse.src.rpm 923.1 KB(945,214) 2019-10-17 19:00:00
 qjackctl-0.5.9-38.rncbc.suse.src.rpm 915.5 KB(937,497) 2019-07-12 19:00:00
 qjackctl-0.5.8-37.rncbc.suse.src.rpm 915.0 KB(937,008) 2019-05-25 12:00:00
 qjackctl-0.5.7-36.rncbc.suse.src.rpm 913.3 KB(935,203) 2019-04-11 19:00:00
 qjackctl-0.5.6-35.rncbc.suse.src.rpm 907.2 KB(928,967) 2019-03-11 19:00:00
 qjackctl-0.5.5-34.rncbc.suse.src.rpm 905.5 KB(927,195) 2018-11-23 19:00:00
 qjackctl-0.5.4-33.rncbc.suse.src.rpm 900.9 KB(922,513) 2018-09-24 19:00:00
 qjackctl-0.5.3-32.rncbc.suse.src.rpm 892.6 KB(914,062) 2018-07-22 20:00:00
 qjackctl-0.5.2-31.rncbc.suse.src.rpm 871.8 KB(892,742) 2018-05-27 20:00:00
 qjackctl-0.5.1-30.rncbc.suse.src.rpm 868.8 KB(889,688) 2018-05-21 12:00:00
 qjackctl-0.5.0-29.rncbc.suse.src.rpm 823.9 KB(843,649) 2017-12-16 19:00:00
 qjackctl-0.4.5-28.rncbc.suse.src.rpm 823.6 KB(843,338) 2017-04-27 19:00:00
 qjackctl-0.4.4-27.rncbc.suse.src.rpm 822.5 KB(842,193) 2016-11-14 12:00:00
 qjackctl-0.4.3-26.rncbc.suse.src.rpm 815.6 KB(835,141) 2016-09-14 12:00:00
 qjackctl-0.4.2-25.rncbc.suse.src.rpm 815.0 KB(834,606) 2016-04-05 18:30:00
 qjackctl-0.4.1-24.rncbc.suse.src.rpm 814.9 KB(834,436) 2015-12-16 11:50:32
 qjackctl-0.4.1-24.rncbc.suse132.src.rpm 810.9 KB(830,342) 2015-10-28 15:41:00
 qjackctl-0.4.0-23.rncbc.suse132.src.rpm 494.4 KB(506,293) 2015-07-15 14:43:25
 qjackctl-0.3.13-22.rncbc.suse132.src.rpm 492.1 KB(503,914) 2015-03-25 09:52:43
 qjackctl-0.3.12-21.rncbc.suse132.src.rpm 489.7 KB(501,493) 2014-11-05 11:44:23
 qjackctl-0.3.12-21.rncbc.suse131.src.rpm 489.7 KB(501,502) 2014-10-19 20:38:18
 qjackctl-0.3.11-20.rncbc.suse131.src.rpm 481.4 KB(492,951) 2013-12-31 12:25:53
.i586.rpm
 qjackctl-0.5.0-29.rncbc.suse.i586.rpm 2.9 MB(3,032,650) 2017-12-16 19:00:00
 qjackctl-0.4.5-28.rncbc.suse.i586.rpm 2.8 MB(2,925,429) 2017-04-27 19:00:00
 qjackctl-0.4.4-27.rncbc.suse.i586.rpm 2.8 MB(2,922,916) 2016-11-14 12:00:00
 qjackctl-0.4.3-26.rncbc.suse.i586.rpm 2.8 MB(2,919,671) 2016-09-14 12:00:00
 qjackctl-0.4.2-25.rncbc.suse.i586.rpm 2.5 MB(2,579,710) 2016-04-05 18:30:00
 qjackctl-0.4.1-24.rncbc.suse.i586.rpm 2.5 MB(2,663,736) 2015-12-16 09:35:37
 qjackctl-0.4.1-24.rncbc.suse132.i586.rpm 2.5 MB(2,625,343) 2015-10-28 15:28:40
 qjackctl-0.4.0-23.rncbc.suse132.i586.rpm 446.6 KB(457,329) 2015-07-15 14:35:35
 qjackctl-0.3.13-22.rncbc.suse132.i586.rpm 446.8 KB(457,541) 2015-03-25 09:33:51
 qjackctl-0.3.12-21.rncbc.suse132.i586.rpm 441.9 KB(452,455) 2014-11-05 11:44:24
 qjackctl-0.3.12-21.rncbc.suse131.i586.rpm 440.3 KB(450,913) 2014-10-19 20:29:16
 qjackctl-0.3.11-20.rncbc.suse131.i586.rpm 447.4 KB(458,091) 2013-12-31 11:44:39
qmidictl
.x86_64.rpm
 qmidictl-0.9.1-25.rncbc.suse.x86_64.rpm 1.6 MB(1,650,615) 2021-02-07 12:00:00
 qmidictl-0.9.0-24.rncbc.suse.x86_64.rpm 1.6 MB(1,654,148) 2020-12-17 20:00:00
 qmidictl-0.6.3-23.rncbc.suse.x86_64.rpm 1.3 MB(1,355,300) 2020-07-31 20:00:00
 qmidictl-0.6.2-22.rncbc.suse.x86_64.rpm 1.4 MB(1,481,436) 2020-03-24 20:00:00
 qmidictl-0.6.1-20.rncbc.suse.x86_64.rpm 1.3 MB(1,349,712) 2019-12-22 19:00:00
 qmidictl-0.6.0-19.rncbc.suse.x86_64.rpm 1.3 MB(1,347,180) 2019-10-17 19:00:00
 qmidictl-0.5.5-17.rncbc.suse.x86_64.rpm 1.3 MB(1,314,512) 2019-07-12 19:00:00
 qmidictl-0.5.4-16.rncbc.suse.x86_64.rpm 1.2 MB(1,261,192) 2019-04-11 19:00:00
 qmidictl-0.5.3-15.rncbc.suse.x86_64.rpm 1.2 MB(1,262,704) 2019-01-08 19:00:00
 qmidictl-0.5.2-14.rncbc.suse.x86_64.rpm 1.2 MB(1,271,408) 2018-06-30 12:00:00
 qmidictl-0.5.1-13.rncbc.suse.x86_64.rpm 1.1 MB(1,155,382) 2018-01-11 19:00:00
 qmidictl-0.5.0-12.rncbc.suse.x86_64.rpm 906.7 KB(928,434) 2017-12-16 19:00:00
 qmidictl-0.4.3-11.rncbc.suse.x86_64.rpm 854.2 KB(874,682) 2017-04-27 19:00:00
 qmidictl-0.4.2-10.rncbc.suse.x86_64.rpm 854.4 KB(874,911) 2016-11-14 12:00:00
 qmidictl-0.4.1-9.rncbc.suse.x86_64.rpm 847.9 KB(868,244) 2016-09-14 12:00:00
 qmidictl-0.4.0-8.rncbc.suse.x86_64.rpm 688.0 KB(704,500) 2016-04-05 18:30:00
 qmidictl-0.3.0-7.rncbc.suse.x86_64.rpm 710.8 KB(727,907) 2015-12-16 11:56:14
 qmidictl-0.3.0-7.rncbc.suse132.x86_64.rpm 673.4 KB(689,512) 2015-09-21 16:19:10
 qmidictl-0.2.0-6.rncbc.suse132.x86_64.rpm 80.2 KB(82,092) 2015-03-23 15:57:42
 qmidictl-0.1.1-5.rncbc.suse132.x86_64.rpm 76.2 KB(78,065) 2014-11-05 17:58:20
 qmidictl-0.1.1-2.rncbc.suse131.x86_64.rpm 76.4 KB(78,197) 2013-12-31 12:32:06
.x86_64.AppImage
 qmidictl-0.9.1-25.x86_64.AppImage 25.0 MB(26,222,536) 2021-02-07 12:00:00
 qmidictl-0.9.0-24.x86_64.AppImage 25.0 MB(26,222,536) 2020-12-17 20:00:00
 qmidictl-0.6.3-23.x86_64.AppImage 23.0 MB(24,145,864) 2020-07-31 20:00:00
 qmidictl-0.6.2-22.x86_64.AppImage 22.6 MB(23,719,880) 2020-03-24 20:00:00
 qmidictl-0.6.1-20.x86_64.AppImage 22.6 MB(23,670,728) 2019-12-22 19:00:00
 qmidictl-0.6.0-19.x86_64.AppImage 22.5 MB(23,642,056) 2019-10-17 19:00:00
 qmidictl-0.5.5-10.x86_64.AppImage 21.7 MB(22,765,512) 2019-07-12 19:00:00
 qmidictl-0.5.4-9.x86_64.AppImage 21.7 MB(22,753,224) 2019-04-11 19:00:00
 qmidictl-0.5.3-5.x86_64.AppImage 22.5 MB(23,585,928) 2019-01-08 19:00:00
 qmidictl-0.5.2-4.x86_64.AppImage 10.9 MB(11,449,560) 2018-06-30 12:00:00
 qmidictl-0.5.1-3.x86_64.AppImage 14.3 MB(14,976,216) 2018-01-11 19:00:00
 qmidictl-0.5.0-1.x86_64.AppImage 14.2 MB(14,935,256) 2017-12-16 19:00:00
.tar.gz
 qmidictl-0.9.1.tar.gz 513.1 KB(525,394) 2021-02-07 12:00:00
 qmidictl-0.9.0.tar.gz 512.5 KB(524,758) 2020-12-17 20:00:00
 qmidictl-0.6.3.tar.gz 369.5 KB(378,321) 2020-07-31 20:00:00
 qmidictl-0.6.2.tar.gz 369.2 KB(378,035) 2020-03-24 20:00:00
 qmidictl-0.6.1.tar.gz 201.3 KB(206,105) 2019-12-22 19:00:00
 qmidictl-0.6.0.tar.gz 200.8 KB(205,651) 2019-10-17 19:00:00
 qmidictl-0.5.5.tar.gz 192.5 KB(197,103) 2019-07-12 19:00:00
 qmidictl-0.5.4.tar.gz 190.7 KB(195,298) 2019-04-11 19:00:00
 qmidictl-0.5.3.tar.gz 190.5 KB(195,116) 2019-01-08 19:00:00
 qmidictl-0.5.2.tar.gz 190.8 KB(195,338) 2018-06-30 12:00:00
 qmidictl-0.5.1.tar.gz 187.1 KB(191,622) 2018-01-11 19:00:00
 qmidictl-0.5.0.tar.gz 123.7 KB(126,671) 2017-12-16 19:00:00
 qmidictl-0.4.3.tar.gz 123.7 KB(126,651) 2017-04-27 19:00:00
 qmidictl-0.4.2.tar.gz 122.9 KB(125,816) 2016-11-14 12:00:00
 qmidictl-0.4.1.tar.gz 117.6 KB(120,427) 2016-09-14 12:00:00
 qmidictl-0.4.0.tar.gz 117.8 KB(120,601) 2016-04-05 18:30:00
 qmidictl-0.3.0.tar.gz 117.5 KB(120,348) 2015-09-21 16:18:42
 qmidictl-0.2.0.tar.gz 117.3 KB(120,070) 2015-03-23 15:57:16
 qmidictl-0.1.1.tar.gz 116.6 KB(119,361) 2013-12-31 12:30:44
 qmidictl-0.1.0.tar.gz 102.8 KB(105,306) 2012-09-05 21:12:43
 qmidictl-0.0.1.tar.gz 82.7 KB(84,687) 2010-03-07 16:57:20
.src.rpm
 qmidictl-0.9.1-25.rncbc.suse.src.rpm 523.6 KB(536,135) 2021-02-07 12:00:00
 qmidictl-0.9.0-24.rncbc.suse.src.rpm 522.7 KB(535,244) 2020-12-17 20:00:00
 qmidictl-0.6.3-23.rncbc.suse.src.rpm 379.5 KB(388,635) 2020-07-31 20:00:00
 qmidictl-0.6.2-22.rncbc.suse.src.rpm 379.2 KB(388,288) 2020-03-24 20:00:00
 qmidictl-0.6.1-20.rncbc.suse.src.rpm 211.1 KB(216,183) 2019-12-22 19:00:00
 qmidictl-0.6.0-19.rncbc.suse.src.rpm 210.2 KB(215,252) 2019-10-17 19:00:00
 qmidictl-0.5.5-17.rncbc.suse.src.rpm 201.7 KB(206,527) 2019-07-12 19:00:00
 qmidictl-0.5.4-16.rncbc.suse.src.rpm 199.8 KB(204,635) 2019-04-11 19:00:00
 qmidictl-0.5.3-15.rncbc.suse.src.rpm 199.6 KB(204,410) 2019-01-08 19:00:00
 qmidictl-0.5.2-14.rncbc.suse.src.rpm 199.7 KB(204,450) 2018-06-30 12:00:00
 qmidictl-0.5.1-13.rncbc.suse.src.rpm 195.7 KB(200,403) 2018-01-11 19:00:00
 qmidictl-0.5.0-12.rncbc.suse.src.rpm 132.2 KB(135,327) 2017-12-16 19:00:00
 qmidictl-0.4.3-11.rncbc.suse.src.rpm 132.0 KB(135,126) 2017-04-27 19:00:00
 qmidictl-0.4.2-10.rncbc.suse.src.rpm 131.1 KB(134,275) 2016-11-14 12:00:00
 qmidictl-0.4.1-9.rncbc.suse.src.rpm 125.7 KB(128,727) 2016-09-14 12:00:00
 qmidictl-0.4.0-8.rncbc.suse.src.rpm 125.8 KB(128,821) 2016-04-05 18:30:00
 qmidictl-0.3.0-7.rncbc.suse.src.rpm 125.9 KB(128,969) 2015-12-16 11:56:12
 qmidictl-0.3.0-7.rncbc.suse132.src.rpm 121.4 KB(124,307) 2015-09-21 16:19:08
 qmidictl-0.2.0-6.rncbc.suse132.src.rpm 120.9 KB(123,852) 2015-03-23 15:57:42
 qmidictl-0.1.1-5.rncbc.suse132.src.rpm 120.0 KB(122,884) 2014-11-05 11:48:50
 qmidictl-0.1.1-2.rncbc.suse131.src.rpm 120.0 KB(122,887) 2013-12-31 12:32:05
.patch
 qmidictl-0.3.0-configure.patch 855 B(855) 2015-12-16 09:59:34
.i586.rpm
 qmidictl-0.5.0-12.rncbc.suse.i586.rpm 897.0 KB(918,538) 2017-12-16 19:00:00
 qmidictl-0.4.3-11.rncbc.suse.i586.rpm 833.6 KB(853,654) 2017-04-27 19:00:00
 qmidictl-0.4.2-10.rncbc.suse.i586.rpm 835.7 KB(855,773) 2016-11-14 12:00:00
 qmidictl-0.4.1-9.rncbc.suse.i586.rpm 829.5 KB(849,438) 2016-09-14 12:00:00
 qmidictl-0.4.0-8.rncbc.suse.i586.rpm 672.1 KB(688,212) 2016-04-05 18:30:00
 qmidictl-0.3.0-7.rncbc.suse.i586.rpm 692.8 KB(709,376) 2015-12-16 10:02:11
 qmidictl-0.3.0-7.rncbc.suse132.i586.rpm 646.3 KB(661,810) 2015-09-21 15:43:30
 qmidictl-0.2.0-6.rncbc.suse132.i586.rpm 79.2 KB(81,066) 2015-03-23 15:39:59
 qmidictl-0.1.1-5.rncbc.suse132.i586.rpm 75.2 KB(76,998) 2014-11-05 11:48:50
 qmidictl-0.1.1-2.rncbc.suse131.i586.rpm 75.4 KB(77,212) 2013-12-31 11:46:53
.deb
 qmidictl_0.1.0-4_armel.deb 87.4 KB(89,466) 2010-09-09 18:40:52
.apk
 qmidictl-0.6.3-23.arm64-v8a.apk 8.7 MB(9,132,333) 2020-07-31 20:00:00
 qmidictl-0.6.3-23.armeabi-v7a.apk 7.4 MB(7,772,529) 2020-07-31 20:00:00
 qmidictl-0.6.2-22.arm64-v8a.apk 8.7 MB(9,074,991) 2020-03-24 20:00:00
 qmidictl-0.6.2-22.armeabi-v7a.apk 7.4 MB(7,715,176) 2020-03-24 20:00:00
 qmidictl-0.6.1-20.armeabi-v7a.apk 6.9 MB(7,202,966) 2019-12-22 19:00:00
 qmidictl-0.6.1-20.arm64-v8a.apk 8.8 MB(9,255,028) 2019-12-22 19:00:00
 qmidictl-0.6.0-19.arm64-v8a.apk 8.8 MB(9,246,836) 2019-10-17 19:00:00
 qmidictl-0.6.0-19.armeabi-v7a.apk 6.9 MB(7,202,966) 2019-10-17 19:00:00
 qmidictl-0.5.5-10.arm64-v8a.apk 8.3 MB(8,701,894) 2019-07-12 19:00:00
 qmidictl-0.5.4-9.apk 6.5 MB(6,780,900) 2019-04-11 19:00:00
 qmidictl-0.5.3-8.apk 6.4 MB(6,723,556) 2019-01-08 19:00:00
 qmidictl-0.5.2-7.apk 6.3 MB(6,609,977) 2018-06-30 12:00:00
 qmidictl-0.5.1-3.apk 6.3 MB(6,559,719) 2018-01-11 19:00:00
 qmidictl-0.5.0.7git.3c33a7-1.apk 6.2 MB(6,531,047) 2018-01-06 18:00:00
.aab
 qmidictl-0.9.1-25.aab 34.8 MB(36,472,936) 2021-02-07 12:00:00
 qmidictl-0.9.0-24.aab 34.8 MB(36,472,919) 2020-12-17 20:00:00
qmidinet
.x86_64.rpm
 qmidinet-0.9.1-25.rncbc.suse.x86_64.rpm 937.6 KB(960,071) 2021-02-07 12:00:00
 qmidinet-0.9.0-24.rncbc.suse.x86_64.rpm 938.0 KB(960,478) 2020-12-17 20:00:00
 qmidinet-0.6.3-23.rncbc.suse.x86_64.rpm 770.4 KB(788,940) 2020-07-31 20:00:00
 qmidinet-0.6.2-22.rncbc.suse.x86_64.rpm 834.3 KB(854,348) 2020-03-24 20:00:00
 qmidinet-0.6.1-20.rncbc.suse.x86_64.rpm 743.2 KB(761,032) 2019-12-22 19:00:00
 qmidinet-0.6.0-19.rncbc.suse.x86_64.rpm 739.8 KB(757,564) 2019-10-17 19:00:00
 qmidinet-0.5.5-18.rncbc.suse.x86_64.rpm 687.9 KB(704,388) 2019-07-12 19:00:00
 qmidinet-0.5.4-16.rncbc.suse.x86_64.rpm 696.3 KB(713,040) 2019-04-11 19:00:00
 qmidinet-0.5.3-15.rncbc.suse.x86_64.rpm 695.6 KB(712,332) 2019-03-11 19:00:00
 qmidinet-0.5.2-15.rncbc.suse.x86_64.rpm 696.4 KB(713,084) 2018-07-22 20:00:00
 qmidinet-0.5.1-14.rncbc.suse.x86_64.rpm 662.7 KB(678,556) 2018-05-21 12:00:00
 qmidinet-0.5.0-13.rncbc.suse.x86_64.rpm 644.2 KB(659,642) 2017-12-16 19:00:00
 qmidinet-0.4.3-12.rncbc.suse.x86_64.rpm 626.1 KB(641,084) 2017-04-27 19:00:00
 qmidinet-0.4.2-11.rncbc.suse.x86_64.rpm 622.5 KB(637,483) 2016-11-14 12:00:00
 qmidinet-0.4.1-10.rncbc.suse.x86_64.rpm 619.1 KB(633,981) 2016-09-14 12:00:00
 qmidinet-0.4.0-9.rncbc.suse.x86_64.rpm 502.5 KB(514,587) 2016-04-05 18:30:00
 qmidinet-0.3.0-8.rncbc.suse.x86_64.rpm 516.0 KB(528,348) 2015-12-16 11:56:58
 qmidinet-0.3.0-8.rncbc.suse132.x86_64.rpm 488.6 KB(500,306) 2015-09-21 16:20:30
 qmidinet-0.2.1-7.rncbc.suse132.x86_64.rpm 51.1 KB(52,345) 2015-03-23 15:57:00
 qmidinet-0.2.0-6.rncbc.suse132.x86_64.rpm 48.5 KB(49,687) 2014-11-05 18:00:40
 qmidinet-0.2.0-3.rncbc.suse131.x86_64.rpm 48.9 KB(50,042) 2014-06-19 18:40:59
 qmidinet-0.1.3-2.rncbc.suse131.x86_64.rpm 44.6 KB(45,646) 2013-12-31 12:32:34
.x86_64.AppImage
 qmidinet-0.9.1-25.x86_64.AppImage 25.7 MB(26,959,816) 2021-02-07 12:00:00
 qmidinet-0.9.0-24.x86_64.AppImage 25.7 MB(26,959,816) 2020-12-17 20:00:00
 qmidinet-0.6.3-23.x86_64.AppImage 23.7 MB(24,883,144) 2020-07-31 20:00:00
 qmidinet-0.6.2-22.x86_64.AppImage 23.3 MB(24,461,256) 2020-03-24 20:00:00
 qmidinet-0.6.1-20.x86_64.AppImage 23.3 MB(24,408,008) 2019-12-22 19:00:00
 qmidinet-0.6.0-19.x86_64.AppImage 23.3 MB(24,383,432) 2019-10-17 19:00:00
 qmidinet-0.5.5-10.x86_64.AppImage 22.4 MB(23,502,792) 2019-07-12 19:00:00
 qmidinet-0.5.4-9.x86_64.AppImage 22.4 MB(23,498,696) 2019-04-11 19:00:00
 qmidinet-0.5.3-7.x86_64.AppImage 22.9 MB(24,003,720) 2019-03-11 19:00:00
 qmidinet-0.5.2-3.x86_64.AppImage 11.5 MB(12,047,576) 2018-07-22 20:00:00
 qmidinet-0.5.1-2.x86_64.AppImage 11.5 MB(12,072,152) 2018-05-21 12:00:00
 qmidinet-0.5.0-1.x86_64.AppImage 14.9 MB(15,598,808) 2017-12-16 19:00:00
.tar.gz
 qmidinet-0.9.1.tar.gz 160.3 KB(164,163) 2021-02-07 12:00:00
 qmidinet-0.9.0.tar.gz 159.8 KB(163,676) 2020-12-17 20:00:00
 qmidinet-0.6.3.tar.gz 159.5 KB(163,356) 2020-07-31 20:00:00
 qmidinet-0.6.2.tar.gz 159.5 KB(163,379) 2020-03-24 20:00:00
 qmidinet-0.6.1.tar.gz 109.8 KB(112,415) 2019-12-22 19:00:00
 qmidinet-0.6.0.tar.gz 109.2 KB(111,808) 2019-10-17 19:00:00
 qmidinet-0.5.5.tar.gz 102.4 KB(104,881) 2019-07-12 19:00:00
 qmidinet-0.5.4.tar.gz 102.1 KB(104,517) 2019-04-11 19:00:00
 qmidinet-0.5.3.tar.gz 101.9 KB(104,341) 2019-03-11 19:00:00
 qmidinet-0.5.2.tar.gz 102.5 KB(104,956) 2018-07-22 20:00:00
 qmidinet-0.5.1.tar.gz 102.2 KB(104,688) 2018-05-21 12:00:00
 qmidinet-0.5.0.tar.gz 101.2 KB(103,619) 2017-12-16 19:00:00
 qmidinet-0.4.3.tar.gz 100.5 KB(102,907) 2017-04-27 19:00:00
 qmidinet-0.4.2.tar.gz 98.1 KB(100,465) 2016-11-14 12:00:00
 qmidinet-0.4.1.tar.gz 92.7 KB(94,889) 2016-09-14 12:00:00
 qmidinet-0.4.0.tar.gz 87.7 KB(89,796) 2016-04-05 18:30:00
 qmidinet-0.3.0.tar.gz 87.2 KB(89,326) 2015-09-21 16:20:10
 qmidinet-0.2.1.tar.gz 86.1 KB(88,177) 2015-03-23 15:56:43
 qmidinet-0.2.0.tar.gz 85.4 KB(87,418) 2014-06-19 18:40:39
 qmidinet-0.1.3.tar.gz 83.9 KB(85,957) 2013-12-31 12:32:06
 qmidinet-0.1.2.tar.gz 80.2 KB(82,122) 2012-09-05 21:11:11
 qmidinet-0.1.1.tar.gz 76.8 KB(78,648) 2010-09-24 18:35:22
 qmidinet-0.1.0.tar.gz 76.5 KB(78,382) 2010-09-03 19:37:14
 qmidinet-0.0.1.tar.gz 68.4 KB(70,033) 2010-03-07 16:57:08
.src.rpm
 qmidinet-0.9.1-25.rncbc.suse.src.rpm 170.6 KB(174,734) 2021-02-07 12:00:00
 qmidinet-0.9.0-24.rncbc.suse.src.rpm 170.0 KB(174,044) 2020-12-17 20:00:00
 qmidinet-0.6.3-23.rncbc.suse.src.rpm 169.5 KB(173,557) 2020-07-31 20:00:00
 qmidinet-0.6.2-22.rncbc.suse.src.rpm 169.4 KB(173,459) 2020-03-24 20:00:00
 qmidinet-0.6.1-20.rncbc.suse.src.rpm 119.5 KB(122,368) 2019-12-22 19:00:00
 qmidinet-0.6.0-19.rncbc.suse.src.rpm 118.5 KB(121,333) 2019-10-17 19:00:00
 qmidinet-0.5.5-18.rncbc.suse.src.rpm 111.6 KB(114,313) 2019-07-12 19:00:00
 qmidinet-0.5.4-16.rncbc.suse.src.rpm 111.2 KB(113,910) 2019-04-11 19:00:00
 qmidinet-0.5.3-15.rncbc.suse.src.rpm 110.8 KB(113,504) 2019-03-11 19:00:00
 qmidinet-0.5.2-15.rncbc.suse.src.rpm 111.5 KB(114,180) 2018-07-22 20:00:00
 qmidinet-0.5.1-14.rncbc.suse.src.rpm 111.1 KB(113,736) 2018-05-21 12:00:00
 qmidinet-0.5.0-13.rncbc.suse.src.rpm 109.6 KB(112,267) 2017-12-16 19:00:00
 qmidinet-0.4.3-12.rncbc.suse.src.rpm 108.9 KB(111,485) 2017-04-27 19:00:00
 qmidinet-0.4.2-11.rncbc.suse.src.rpm 106.4 KB(108,944) 2016-11-14 12:00:00
 qmidinet-0.4.1-10.rncbc.suse.src.rpm 100.8 KB(103,225) 2016-09-14 12:00:00
 qmidinet-0.4.0-9.rncbc.suse.src.rpm 95.7 KB(98,016) 2016-04-05 18:30:00
 qmidinet-0.3.0-8.rncbc.suse.src.rpm 95.6 KB(97,927) 2015-12-16 11:56:57
 qmidinet-0.3.0-8.rncbc.suse132.src.rpm 91.1 KB(93,273) 2015-09-21 16:20:29
 qmidinet-0.2.1-7.rncbc.suse132.src.rpm 89.8 KB(91,977) 2015-03-23 15:57:00
 qmidinet-0.2.0-6.rncbc.suse132.src.rpm 89.0 KB(91,108) 2014-11-05 11:49:45
 qmidinet-0.2.0-3.rncbc.suse131.src.rpm 89.0 KB(91,114) 2014-06-19 18:40:59
 qmidinet-0.1.3-2.rncbc.suse131.src.rpm 87.5 KB(89,585) 2013-12-31 12:32:34
.patch
 qmidinet-0.3.0-configure.patch 855 B(855) 2015-12-16 10:04:07
.i586.rpm
 qmidinet-0.5.0-13.rncbc.suse.i586.rpm 639.7 KB(655,066) 2017-12-16 19:00:00
 qmidinet-0.4.3-12.rncbc.suse.i586.rpm 627.0 KB(642,009) 2017-04-27 19:00:00
 qmidinet-0.4.2-11.rncbc.suse.i586.rpm 623.2 KB(638,122) 2016-11-14 12:00:00
 qmidinet-0.4.1-10.rncbc.suse.i586.rpm 618.7 KB(633,571) 2016-09-14 12:00:00
 qmidinet-0.4.0-9.rncbc.suse.i586.rpm 502.0 KB(514,076) 2016-04-05 18:30:00
 qmidinet-0.3.0-8.rncbc.suse.i586.rpm 516.0 KB(528,412) 2015-12-16 10:05:34
 qmidinet-0.3.0-8.rncbc.suse132.i586.rpm 482.6 KB(494,231) 2015-09-21 15:45:28
 qmidinet-0.2.1-7.rncbc.suse132.i586.rpm 50.4 KB(51,570) 2015-03-23 15:38:04
 qmidinet-0.2.0-6.rncbc.suse132.i586.rpm 48.0 KB(49,202) 2014-11-05 11:49:45
 qmidinet-0.2.0-3.rncbc.suse131.i586.rpm 47.8 KB(48,911) 2014-06-19 18:17:41
 qmidinet-0.1.3-2.rncbc.suse131.i586.rpm 43.9 KB(44,914) 2013-12-31 11:47:05
qsampler
.x86_64.rpm
 qsampler-0.9.1-45.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.9 MB(4,047,186) 2021-02-07 12:00:00
 qsampler-0.9.0-44.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.9 MB(4,055,308) 2020-12-17 20:00:00
 qsampler-0.6.3-43.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.2 MB(3,334,684) 2020-07-31 20:00:00
 qsampler-0.6.2-42.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.6 MB(3,774,772) 2020-03-24 20:00:00
 qsampler-0.6.1-40.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.4 MB(3,602,464) 2019-12-22 19:00:00
 qsampler-0.6.0-31.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.1 MB(3,239,540) 2019-10-17 19:00:00
 qsampler-0.5.6-30.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.1 MB(3,237,484) 2019-08-17 11:00:00
 qsampler-0.5.5-29.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.0 MB(3,184,716) 2019-04-11 19:00:00
 qsampler-0.5.4-28.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.0 MB(3,186,608) 2019-03-11 19:00:00
 qsampler-0.5.3-27.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.1 MB(3,199,796) 2018-12-06 19:00:00
 qsampler-0.5.2-26.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.0 MB(3,192,024) 2018-07-22 20:00:00
 qsampler-0.5.1-25.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.7 MB(2,843,164) 2018-05-21 12:00:00
 qsampler-0.5.0-24.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.6 MB(2,753,734) 2017-12-12 19:00:00
 qsampler-0.4.4svn3347-23.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.6 MB(2,747,602) 2017-08-28 08:00:00
 qsampler-0.4.3svn3282-22.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.6 MB(2,747,984) 2017-06-19 10:10:00
 qsampler-0.4.3-21.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.5 MB(2,601,331) 2017-04-27 19:00:00
 qsampler-0.4.2svn3122-21.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.5 MB(2,601,130) 2017-04-22 20:00:00
 qsampler-0.4.2svn3099-21.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.5 MB(2,600,169) 2017-01-30 20:52:11
 qsampler-0.4.2svn3099-20.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.5 MB(2,600,455) 2017-01-30 20:52:04
 qsampler-0.4.2-20.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.5 MB(2,586,129) 2016-11-14 12:00:00
 qsampler-0.4.1.9svn3036-19.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.5 MB(2,584,657) 2016-11-03 12:00:00
 qsampler-0.4.1-18.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.5 MB(2,572,302) 2016-09-14 12:00:00
 qsampler-0.4.0.10svn2982-19.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.5 MB(2,573,087) 2016-08-28 15:00:47
 qsampler-0.4.0.6svn2976-17.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.5 MB(2,570,292) 2016-08-07 21:05:51
 qsampler-0.4.0-17.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.2 MB(2,267,935) 2016-04-05 18:30:00
 qsampler-0.3.1-16.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.2 MB(2,303,737) 2015-12-16 11:55:09
 qsampler-0.3.1-17.rncbc.suse132.x86_64.rpm 2.2 MB(2,278,523) 2015-07-24 16:53:13
 qsampler-0.3.1-16.rncbc.suse132.x86_64.rpm 2.1 MB(2,249,433) 2015-07-19 19:08:04
 qsampler-0.3.0-13.rncbc.suse132.x86_64.rpm 239.9 KB(245,637) 2015-03-25 09:55:15
 qsampler-0.2.3.21svn2724-14.rncbc.suse132.x86_64.rpm 240.9 KB(246,643) 2015-03-16 18:01:40
 qsampler-0.2.3.16svn2684-13.rncbc.suse132.x86_64.rpm 237.4 KB(243,113) 2015-01-01 22:01:19
 qsampler-0.2.3.15svn2679-12.rncbc.suse132.x86_64.rpm 237.4 KB(243,141) 2014-11-05 17:24:44
 qsampler-0.2.3.13svn2675-11.rncbc.suse131.x86_64.rpm 238.9 KB(244,593) 2014-09-18 19:38:14
 qsampler-0.2.3.12svn2668-10.rncbc.suse131.x86_64.rpm 238.8 KB(244,516) 2014-08-01 11:27:50
 qsampler-0.2.3.12svn2660-9.rncbc.suse131.x86_64.rpm 239.4 KB(245,109) 2014-06-30 11:18:24
 qsampler-0.2.3.1svn2542-8.rncbc.suse131.x86_64.rpm 235.5 KB(241,123) 2014-04-28 19:42:29
 qsampler-0.2.3-6.rncbc.suse131.x86_64.rpm 235.5 KB(241,164) 2013-12-31 12:28:59
.x86_64.AppImage
 qsampler-0.9.1-45.x86_64.AppImage 25.4 MB(26,644,424) 2021-02-07 12:00:00
 qsampler-0.9.0-44.x86_64.AppImage 25.4 MB(26,644,424) 2020-12-17 20:00:00
 qsampler-0.6.3-43.x86_64.AppImage 23.4 MB(24,571,848) 2020-07-31 20:00:00
 qsampler-0.6.2-42.x86_64.AppImage 23.0 MB(24,145,864) 2020-03-24 20:00:00
 qsampler-0.6.1-40.x86_64.AppImage 23.0 MB(24,141,768) 2019-12-22 19:00:00
 qsampler-0.6.0-31.x86_64.AppImage 23.0 MB(24,076,232) 2019-10-17 19:00:00
 qsampler-0.5.6-10.x86_64.AppImage 22.8 MB(23,928,776) 2019-07-12 19:00:00
 qsampler-0.5.5-9.x86_64.AppImage 22.8 MB(23,920,584) 2019-04-11 19:00:00
 qsampler-0.5.4-7.x86_64.AppImage 22.9 MB(24,040,584) 2019-03-11 19:00:00
 qsampler-0.5.3-4.x86_64.AppImage 22.7 MB(23,807,112) 2018-12-06 19:00:00
 qsampler-0.5.2-3.x86_64.AppImage 11.4 MB(11,904,216) 2018-07-22 20:00:00
 qsampler-0.5.1-2.x86_64.AppImage 11.4 MB(11,924,696) 2018-05-21 12:00:00
 qsampler-0.5.0-1.x86_64.AppImage 14.7 MB(15,451,352) 2017-12-12 19:00:00
.tar.gz
 qsampler-0.9.1.tar.gz 277.2 KB(283,857) 2021-02-07 12:00:00
 qsampler-0.9.0.tar.gz 278.6 KB(285,285) 2020-12-17 20:00:00
 qsampler-0.6.3.tar.gz 277.9 KB(284,613) 2020-07-31 20:00:00
 qsampler-0.6.2.tar.gz 277.8 KB(284,510) 2020-03-24 20:00:00
 qsampler-0.6.1.tar.gz 277.0 KB(283,679) 2019-12-22 19:00:00
 qsampler-0.6.0.tar.gz 260.6 KB(266,829) 2019-10-17 19:00:00
 qsampler-0.5.6.tar.gz 254.5 KB(260,607) 2019-07-12 19:00:00
 qsampler-0.5.5.tar.gz 254.2 KB(260,273) 2019-04-11 19:00:00
 qsampler-0.5.4.tar.gz 253.9 KB(259,967) 2019-03-11 19:00:00
 qsampler-0.5.3.tar.gz 253.1 KB(259,144) 2018-12-06 19:00:00
 qsampler-0.5.2.tar.gz 252.8 KB(258,848) 2018-07-22 20:00:00
 qsampler-0.5.1.tar.gz 253.5 KB(259,608) 2018-05-21 12:00:00
 qsampler-0.5.0.tar.gz 252.4 KB(258,491) 2017-12-12 19:00:00
 qsampler-0.4.3.tar.gz 240.5 KB(246,314) 2017-04-27 19:00:00
 qsampler-0.4.2.tar.gz 239.1 KB(244,794) 2016-11-14 12:00:00
 qsampler-0.4.1.tar.gz 237.7 KB(243,377) 2016-09-14 12:00:00
 qsampler-0.4.0.tar.gz 237.4 KB(243,065) 2016-04-05 18:30:00
 qsampler-0.3.1.tar.gz 237.2 KB(242,876) 2015-07-24 16:51:38
 qsampler-0.3.0.tar.gz 257.1 KB(263,242) 2015-03-25 09:54:08
 qsampler-0.2.3.tar.gz 250.7 KB(256,744) 2013-12-31 12:27:34
 qsampler-0.2.2.28cvs20110315.tar.gz 232.3 KB(237,926) 2011-03-15 21:53:20
 qsampler-0.2.2.tar.gz 208.8 KB(213,783) 2009-08-01 19:12:06
 qsampler-0.2.1.tar.gz 157.8 KB(161,561) 2007-12-06 23:02:07
 qsampler-0.1.5.tar.gz 155.0 KB(158,707) 2007-10-15 19:27:08
 qsampler-0.1.4.tar.gz 151.8 KB(155,413) 2007-05-04 17:59:21
 qsampler-0.1.3.25.tar.gz 114.5 KB(117,277) 2007-01-15 19:07:37
 qsampler-0.1.3.15.tar.gz 142.6 KB(145,981) 2007-01-05 18:43:56
 qsampler-0.1.3.tar.gz 127.6 KB(130,622) 2006-06-01 23:57:45
 qsampler-0.1.2.tar.gz 121.0 KB(123,919) 2005-06-23 23:38:11
 qsampler-0.1.1.tar.gz 120.8 KB(123,715) 2005-06-12 22:05:08
 qsampler-0.1.0.tar.gz 118.2 KB(121,063) 2005-05-23 11:45:27
 qsampler-0.0.5.tar.gz 97.5 KB(99,855) 2005-03-04 00:22:31
 qsampler-0.0.4.tar.gz 93.1 KB(95,296) 2004-11-19 16:57:18
 qsampler-0.0.3.tar.gz 74.6 KB(76,388) 2004-07-06 22:19:49
 qsampler-0.0.2.tar.gz 73.2 KB(74,925) 2004-06-15 22:04:13
 qsampler-0.0.1.tar.gz 72.0 KB(73,746) 2004-06-05 13:32:54
.tar.bz2
 qsampler-0.4.4svn3347.tar.bz2 179.3 KB(183,634) 2017-08-28 08:00:00
 qsampler-0.4.3svn3282.tar.bz2 178.9 KB(183,178) 2017-06-19 10:10:00
 qsampler-0.4.2svn3122.tar.bz2 178.9 KB(183,222) 2017-04-22 20:00:00
 qsampler-0.4.2svn3099.tar.bz2 179.1 KB(183,425) 2017-01-30 20:52:13
 qsampler-0.4.1.9svn3036.tar.bz2 177.4 KB(181,614) 2016-11-03 12:00:00
 qsampler-0.4.0.10svn2982.tar.bz2 176.2 KB(180,477) 2016-08-28 14:59:17
 qsampler-0.4.0.6svn2976.tar.bz2 176.0 KB(180,183) 2016-08-07 21:03:33
 qsampler-0.3.1.tar.bz2 190.0 KB(194,592) 2015-07-19 19:06:06
 qsampler-0.2.3.21svn2724.tar.bz2 172.5 KB(176,675) 2015-03-16 18:00:34
 qsampler-0.2.3.16svn2684.tar.bz2 169.9 KB(173,977) 2015-01-01 21:08:50
 qsampler-0.2.3.15svn2679.tar.bz2 169.7 KB(173,796) 2014-11-05 11:07:23
 qsampler-0.2.3.13svn2675.tar.bz2 169.9 KB(174,017) 2014-09-18 19:35:49
 qsampler-0.2.3.12svn2668.tar.bz2 169.8 KB(173,859) 2014-08-01 11:26:16
 qsampler-0.2.3.12svn2660.tar.bz2 169.7 KB(173,778) 2014-06-30 11:17:08
 qsampler-0.2.3.1svn2542.tar.bz2 167.8 KB(171,793) 2014-04-28 19:41:24
 qsampler-0.2.3svn2497.tar.bz2 167.7 KB(171,733) 2014-01-02 10:32:06
 qsampler-0.2.2.42svn2481.tar.bz2 168.0 KB(172,049) 2013-11-20 16:44:26
 qsampler-0.2.2.38svn2454.tar.bz2 158.0 KB(161,799) 2013-06-11 10:50:21
 qsampler-0.2.2.38svn2441.tar.bz2 157.6 KB(161,352) 2013-04-10 16:26:54
 qsampler-0.2.2.37svn2422.tar.bz2 157.6 KB(161,339) 2013-02-24 11:50:52
 qsampler-0.2.2.33svn2369.tar.bz2 157.1 KB(160,917) 2012-09-18 19:03:35
 qsampler-0.2.2.33svn2360.tar.bz2 155.8 KB(159,547) 2012-09-05 21:05:11
 qsampler-0.2.2.33svn2341.tar.bz2 155.9 KB(159,676) 2012-04-10 17:02:41
 qsampler-0.2.2.31svn2322.tar.bz2 155.9 KB(159,601) 2012-02-26 20:32:52
 qsampler-0.2.2.31svn2286.tar.bz2 152.1 KB(155,766) 2011-11-23 12:09:03
.src.rpm
 qsampler-0.9.1-45.rncbc.suse.src.rpm 289.2 KB(296,190) 2021-02-07 12:00:00
 qsampler-0.9.0-44.rncbc.suse.src.rpm 290.4 KB(297,364) 2020-12-17 20:00:00
 qsampler-0.6.3-43.rncbc.suse.src.rpm 289.6 KB(296,530) 2020-07-31 20:00:00
 qsampler-0.6.2-42.rncbc.suse.src.rpm 289.3 KB(296,261) 2020-03-24 20:00:00
 qsampler-0.6.1-40.rncbc.suse.src.rpm 288.6 KB(295,494) 2019-12-22 19:00:00
 qsampler-0.6.0-31.rncbc.suse.src.rpm 271.7 KB(278,202) 2019-10-17 19:00:00
 qsampler-0.5.6-30.rncbc.suse.src.rpm 265.5 KB(271,867) 2019-08-17 11:00:00
 qsampler-0.5.5-29.rncbc.suse.src.rpm 265.1 KB(271,492) 2019-04-11 19:00:00
 qsampler-0.5.4-28.rncbc.suse.src.rpm 264.8 KB(271,193) 2019-03-11 19:00:00
 qsampler-0.5.3-27.rncbc.suse.src.rpm 263.9 KB(270,248) 2018-12-06 19:00:00
 qsampler-0.5.2-26.rncbc.suse.src.rpm 263.4 KB(269,700) 2018-07-22 20:00:00
 qsampler-0.5.1-25.rncbc.suse.src.rpm 264.2 KB(270,539) 2018-05-21 12:00:00
 qsampler-0.5.0-24.rncbc.suse.src.rpm 262.5 KB(268,832) 2017-12-12 19:00:00
 qsampler-0.4.4svn3347-23.rncbc.suse.src.rpm 189.8 KB(194,326) 2017-08-28 08:00:00
 qsampler-0.4.3svn3282-22.rncbc.suse.src.rpm 189.3 KB(193,867) 2017-06-19 10:10:00
 qsampler-0.4.3-21.rncbc.suse.src.rpm 250.8 KB(256,798) 2017-04-27 19:00:00
 qsampler-0.4.2svn3122-21.rncbc.suse.src.rpm 189.5 KB(194,083) 2017-04-22 20:00:00
 qsampler-0.4.2svn3099-20.rncbc.suse.src.rpm 189.7 KB(194,223) 2017-01-30 20:51:53
 qsampler-0.4.2svn3099-21.rncbc.suse.src.rpm 189.7 KB(194,224) 2017-01-30 20:51:52
 qsampler-0.4.2-20.rncbc.suse.src.rpm 249.1 KB(255,068) 2016-11-14 12:00:00
 qsampler-0.4.1.9svn3036-19.rncbc.suse.src.rpm 187.4 KB(191,915) 2016-11-03 12:00:00
 qsampler-0.4.1-18.rncbc.suse.src.rpm 247.5 KB(253,477) 2016-09-14 12:00:00
 qsampler-0.4.0.10svn2982-19.rncbc.suse.src.rpm 186.3 KB(190,816) 2016-08-28 15:00:39
 qsampler-0.4.0.10svn2982-18.rncbc.suse.src.rpm 186.3 KB(190,808) 2016-08-28 14:54:29
 qsampler-0.4.0.6svn2976-17.rncbc.suse.src.rpm 186.0 KB(190,505) 2016-08-07 21:05:41
 qsampler-0.4.0-17.rncbc.suse.src.rpm 247.1 KB(253,055) 2016-04-05 18:30:00
 qsampler-0.3.1-16.rncbc.suse.src.rpm 200.3 KB(205,084) 2015-12-16 11:55:02
 qsampler-0.3.1-17.rncbc.suse132.src.rpm 242.9 KB(248,683) 2015-07-24 16:53:05
 qsampler-0.3.1-16.rncbc.suse132.src.rpm 195.7 KB(200,346) 2015-07-19 19:07:56
 qsampler-0.3.0-13.rncbc.suse132.src.rpm 262.5 KB(268,815) 2015-03-25 09:55:15
 qsampler-0.2.3.21svn2724-14.rncbc.suse132.src.rpm 178.0 KB(182,306) 2015-03-16 18:01:39
 qsampler-0.2.3.16svn2684-13.rncbc.suse132.src.rpm 175.4 KB(179,597) 2015-01-01 22:01:19
 qsampler-0.2.3.15svn2679-12.rncbc.suse132.src.rpm 175.2 KB(179,418) 2014-11-05 11:09:08
 qsampler-0.2.3.13svn2675-11.rncbc.suse131.src.rpm 175.4 KB(179,645) 2014-09-18 19:38:14
 qsampler-0.2.3.12svn2668-10.rncbc.suse131.src.rpm 175.3 KB(179,490) 2014-08-01 11:27:49
 qsampler-0.2.3.12svn2660-9.rncbc.suse131.src.rpm 175.2 KB(179,396) 2014-06-30 11:18:23
 qsampler-0.2.3.1svn2542-8.rncbc.suse131.src.rpm 173.2 KB(177,375) 2014-04-28 19:42:28
 qsampler-0.2.3-6.rncbc.suse131.src.rpm 255.9 KB(262,091) 2013-12-31 12:28:58
.patch
 qsampler-0.3.1-configure.patch 855 B(855) 2015-12-16 09:53:10
.i586.rpm
 qsampler-0.5.0-24.rncbc.suse.i586.rpm 2.6 MB(2,757,446) 2017-12-12 19:00:00
 qsampler-0.4.4svn3347-23.rncbc.suse.i586.rpm 2.6 MB(2,747,778) 2017-08-28 08:00:00
 qsampler-0.4.3svn3282-22.rncbc.suse.i586.rpm 2.6 MB(2,747,404) 2017-06-19 10:10:00
 qsampler-0.4.3-21.rncbc.suse.i586.rpm 2.5 MB(2,599,142) 2017-04-27 19:00:00
 qsampler-0.4.2svn3122-21.rncbc.suse.i586.rpm 2.5 MB(2,597,897) 2017-04-22 20:00:00
 qsampler-0.4.2svn3099-20.rncbc.suse.i586.rpm 2.5 MB(2,597,440) 2017-01-30 20:52:02
 qsampler-0.4.2-20.rncbc.suse.i586.rpm 2.5 MB(2,585,759) 2016-11-14 12:00:00
 qsampler-0.4.1.9svn3036-19.rncbc.suse.i586.rpm 2.5 MB(2,586,308) 2016-11-03 12:00:00
 qsampler-0.4.1-18.rncbc.suse.i586.rpm 2.5 MB(2,576,783) 2016-09-14 12:00:00
 qsampler-0.4.0.10svn2982-18.rncbc.suse.i586.rpm 2.5 MB(2,579,170) 2016-08-28 14:54:35
 qsampler-0.4.0.6svn2976-17.rncbc.suse.i586.rpm 2.5 MB(2,573,431) 2016-08-07 20:34:19
 qsampler-0.4.0-17.rncbc.suse.i586.rpm 2.2 MB(2,254,596) 2016-04-05 18:30:00
 qsampler-0.3.1-16.rncbc.suse.i586.rpm 2.2 MB(2,286,356) 2015-12-16 09:56:44
 qsampler-0.3.1-17.rncbc.suse132.i586.rpm 2.1 MB(2,219,702) 2015-07-24 16:43:28
 qsampler-0.3.1-16.rncbc.suse132.i586.rpm 2.1 MB(2,191,968) 2015-07-19 19:07:34
 qsampler-0.3.0-13.rncbc.suse132.i586.rpm 236.7 KB(242,431) 2015-03-25 09:38:58
 qsampler-0.2.3.21svn2724-14.rncbc.suse132.i586.rpm 237.0 KB(242,639) 2015-03-16 17:37:13
 qsampler-0.2.3.16svn2684-13.rncbc.suse132.i586.rpm 234.5 KB(240,178) 2015-01-01 21:09:51
 qsampler-0.2.3.15svn2679-12.rncbc.suse132.i586.rpm 234.3 KB(239,895) 2014-11-05 11:09:09
 qsampler-0.2.3.13svn2675-11.rncbc.suse131.i586.rpm 235.6 KB(241,206) 2014-09-18 18:37:54
 qsampler-0.2.3.12svn2668-10.rncbc.suse131.i586.rpm 235.6 KB(241,222) 2014-08-01 11:02:20
 qsampler-0.2.3.12svn2660-9.rncbc.suse131.i586.rpm 235.4 KB(241,007) 2014-06-30 10:02:18
 qsampler-0.2.3.1svn2542-8.rncbc.suse131.i586.rpm 232.2 KB(237,801) 2014-04-28 18:10:52
 qsampler-0.2.3-6.rncbc.suse131.i586.rpm 231.9 KB(237,459) 2013-12-31 11:45:41
qsynth
.x86_64.rpm
 qsynth-0.9.1-45.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.1 MB(3,286,604) 2021-02-07 12:00:00
 qsynth-0.9.0-44.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.1 MB(3,290,855) 2020-12-17 20:00:00
 qsynth-0.6.3-43.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.6 MB(2,694,004) 2020-07-31 20:00:00
 qsynth-0.6.2-42.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.8 MB(2,973,692) 2020-03-24 20:00:00
 qsynth-0.6.1-40.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.6 MB(2,771,568) 2019-12-22 19:00:00
 qsynth-0.6.0-19.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.3 MB(2,399,256) 2019-10-17 19:00:00
 qsynth-0.5.7-18.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.3 MB(2,390,568) 2019-07-12 19:00:00
 qsynth-0.5.6-17.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.2 MB(2,300,200) 2019-04-11 19:00:00
 qsynth-0.5.5-16.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.2 MB(2,299,560) 2019-03-11 19:00:00
 qsynth-0.5.4-15.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.2 MB(2,307,192) 2018-12-05 19:00:00
 qsynth-0.5.3-14.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.2 MB(2,305,564) 2018-10-10 19:00:00
 qsynth-0.5.2-13.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.2 MB(2,303,740) 2018-07-22 20:00:00
 qsynth-0.5.1-12.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.0 MB(2,045,796) 2018-05-21 12:00:00
 qsynth-0.5.0-11.rncbc.suse.x86_64.rpm 1.9 MB(1,986,342) 2017-12-16 19:00:00
 qsynth-0.4.4-10.rncbc.suse.x86_64.rpm 1.8 MB(1,837,616) 2017-04-27 19:00:00
 qsynth-0.4.3-9.rncbc.suse.x86_64.rpm 1.7 MB(1,831,429) 2016-11-14 12:00:00
 qsynth-0.4.2-8.rncbc.suse.x86_64.rpm 1.7 MB(1,821,587) 2016-09-14 12:00:00
 qsynth-0.4.1-7.rncbc.suse.x86_64.rpm 1.5 MB(1,577,517) 2016-04-05 18:30:00
 qsynth-0.4.0-6.rncbc.suse.x86_64.rpm 1.5 MB(1,610,140) 2015-12-16 11:52:30
 qsynth-0.4.0-6.rncbc.suse132.x86_64.rpm 1.5 MB(1,609,650) 2015-09-07 16:13:11
 qsynth-0.3.9-5.rncbc.suse132.x86_64.rpm 200.5 KB(205,289) 2015-03-25 09:53:52
 qsynth-0.3.8-4.rncbc.suse132.x86_64.rpm 199.2 KB(203,946) 2014-11-05 17:56:11
 qsynth-0.3.8-4.rncbc.suse131.x86_64.rpm 198.5 KB(203,298) 2013-12-31 12:27:05
.x86_64.AppImage
 qsynth-0.9.1-45.x86_64.AppImage 26.7 MB(28,016,584) 2021-02-07 12:00:00
 qsynth-0.9.0-44.x86_64.AppImage 26.7 MB(28,016,584) 2020-12-17 20:00:00
 qsynth-0.6.3-43.x86_64.AppImage 24.7 MB(25,939,912) 2020-07-31 20:00:00
 qsynth-0.6.2-42.x86_64.AppImage 24.3 MB(25,513,928) 2020-03-24 20:00:00
 qsynth-0.6.1-40.x86_64.AppImage 24.3 MB(25,468,872) 2019-12-22 19:00:00
 qsynth-0.6.0-19.x86_64.AppImage 24.2 MB(25,382,856) 2019-10-17 19:00:00
 qsynth-0.5.7-10.x86_64.AppImage 24.8 MB(25,956,296) 2019-07-12 19:00:00
 qsynth-0.5.6-9.x86_64.AppImage 24.7 MB(25,952,200) 2019-04-11 19:00:00
 qsynth-0.5.5-7.x86_64.AppImage 24.7 MB(25,863,304) 2019-03-11 19:00:00
 qsynth-0.5.4-6.x86_64.AppImage 24.4 MB(25,621,640) 2018-12-05 19:00:00
 qsynth-0.5.3-5.x86_64.AppImage 24.0 MB(25,134,216) 2018-10-10 19:00:00
 qsynth-0.5.2-3.x86_64.AppImage 12.4 MB(12,985,560) 2018-07-22 20:00:00
 qsynth-0.5.1-2.x86_64.AppImage 12.4 MB(13,010,136) 2018-05-21 12:00:00
 qsynth-0.5.0-1.x86_64.AppImage 15.8 MB(16,528,600) 2017-12-16 19:00:00
.tar.gz
 qsynth-0.9.1.tar.gz 384.7 KB(393,897) 2021-02-07 12:00:00
 qsynth-0.9.0.tar.gz 374.1 KB(383,118) 2020-12-17 20:00:00
 qsynth-0.6.3.tar.gz 374.0 KB(382,990) 2020-07-31 20:00:00
 qsynth-0.6.2.tar.gz 374.2 KB(383,146) 2020-03-24 20:00:00
 qsynth-0.6.1.tar.gz 329.4 KB(337,277) 2019-12-22 19:00:00
 qsynth-0.6.0.tar.gz 308.9 KB(316,308) 2019-10-17 19:00:00
 qsynth-0.5.7.tar.gz 308.3 KB(315,715) 2019-07-12 19:00:00
 qsynth-0.5.6.tar.gz 263.3 KB(269,583) 2019-04-11 19:00:00
 qsynth-0.5.5.tar.gz 262.8 KB(269,061) 2019-03-11 19:00:00
 qsynth-0.5.4.tar.gz 261.8 KB(268,106) 2018-12-05 19:00:00
 qsynth-0.5.3.tar.gz 262.9 KB(269,252) 2018-10-10 19:00:00
 qsynth-0.5.2.tar.gz 258.7 KB(264,878) 2018-07-22 20:00:00
 qsynth-0.5.1.tar.gz 256.6 KB(262,803) 2018-05-21 12:00:00
 qsynth-0.5.0.tar.gz 254.4 KB(260,537) 2017-12-16 19:00:00
 qsynth-0.4.4.tar.gz 254.4 KB(260,482) 2017-04-27 19:00:00
 qsynth-0.4.3.tar.gz 252.8 KB(258,870) 2016-11-14 12:00:00
 qsynth-0.4.2.tar.gz 246.5 KB(252,394) 2016-09-14 12:00:00
 qsynth-0.4.1.tar.gz 245.9 KB(251,821) 2016-04-05 18:30:00
 qsynth-0.4.0.tar.gz 245.3 KB(251,230) 2015-09-07 16:12:04
 qsynth-0.3.9.tar.gz 249.2 KB(255,130) 2015-03-25 09:52:57
 qsynth-0.3.8.tar.gz 248.5 KB(254,448) 2013-12-31 12:25:55
 qsynth-0.3.7.tar.gz 238.3 KB(243,979) 2013-04-16 15:47:22
 qsynth-0.3.6.tar.gz 218.5 KB(223,774) 2012-09-05 21:03:52
 qsynth-0.3.5.tar.gz 212.5 KB(217,618) 2010-04-27 18:05:55
 qsynth-0.3.4.tar.gz 186.2 KB(190,655) 2009-05-10 13:39:34
 qsynth-0.3.3.tar.gz 178.8 KB(183,050) 2008-07-10 23:28:42
 qsynth-0.3.2.tar.gz 135.9 KB(139,129) 2007-12-19 18:05:52
 qsynth-0.3.1.tar.gz 134.4 KB(137,632) 2007-07-16 18:24:27
 qsynth-0.3.0.tar.gz 133.8 KB(136,996) 2007-07-03 22:49:02
 qsynth-0.2.6.tar.gz 135.2 KB(138,469) 2007-04-14 15:03:51
 qsynth-0.2.5.tar.gz 128.6 KB(131,690) 2006-03-06 17:58:18
.src.rpm
 qsynth-0.9.1-45.rncbc.suse.src.rpm 395.7 KB(405,193) 2021-02-07 12:00:00
 qsynth-0.9.0-44.rncbc.suse.src.rpm 385.2 KB(394,488) 2020-12-17 20:00:00
 qsynth-0.6.3-43.rncbc.suse.src.rpm 384.7 KB(393,968) 2020-07-31 20:00:00
 qsynth-0.6.2-42.rncbc.suse.src.rpm 384.9 KB(394,160) 2020-03-24 20:00:00
 qsynth-0.6.1-40.rncbc.suse.src.rpm 340.0 KB(348,186) 2019-12-22 19:00:00
 qsynth-0.6.0-19.rncbc.suse.src.rpm 319.3 KB(326,913) 2019-10-17 19:00:00
 qsynth-0.5.7-18.rncbc.suse.src.rpm 318.6 KB(326,218) 2019-07-12 19:00:00
 qsynth-0.5.6-17.rncbc.suse.src.rpm 273.4 KB(280,007) 2019-04-11 19:00:00
 qsynth-0.5.5-16.rncbc.suse.src.rpm 272.8 KB(279,376) 2019-03-11 19:00:00
 qsynth-0.5.4-15.rncbc.suse.src.rpm 271.8 KB(278,297) 2018-12-05 19:00:00
 qsynth-0.5.3-14.rncbc.suse.src.rpm 272.9 KB(279,414) 2018-10-10 19:00:00
 qsynth-0.5.2-13.rncbc.suse.src.rpm 268.5 KB(274,953) 2018-07-22 20:00:00
 qsynth-0.5.1-12.rncbc.suse.src.rpm 266.2 KB(272,639) 2018-05-21 12:00:00
 qsynth-0.5.0-11.rncbc.suse.src.rpm 263.9 KB(270,277) 2017-12-16 19:00:00
 qsynth-0.4.4-10.rncbc.suse.src.rpm 263.6 KB(269,943) 2017-04-27 19:00:00
 qsynth-0.4.3-9.rncbc.suse.src.rpm 261.9 KB(268,173) 2016-11-14 12:00:00
 qsynth-0.4.2-8.rncbc.suse.src.rpm 255.3 KB(261,457) 2016-09-14 12:00:00
 qsynth-0.4.1-7.rncbc.suse.src.rpm 254.8 KB(260,891) 2016-04-05 18:30:00
 qsynth-0.4.0-6.rncbc.suse.src.rpm 254.7 KB(260,766) 2015-12-16 11:52:24
 qsynth-0.4.0-6.rncbc.suse132.src.rpm 250.1 KB(256,108) 2015-09-07 16:13:06
 qsynth-0.3.9-5.rncbc.suse132.src.rpm 253.3 KB(259,423) 2015-03-25 09:53:52
 qsynth-0.3.8-4.rncbc.suse132.src.rpm 252.7 KB(258,811) 2014-11-05 11:45:46
 qsynth-0.3.8-4.rncbc.suse131.src.rpm 252.7 KB(258,812) 2013-12-31 12:27:04
.patch
 qsynth-0.4.0-configure.patch 855 B(855) 2015-12-16 09:48:46
.i586.rpm
 qsynth-0.5.0-11.rncbc.suse.i586.rpm 1.9 MB(2,018,650) 2017-12-16 19:00:00
 qsynth-0.4.4-10.rncbc.suse.i586.rpm 1.7 MB(1,820,743) 2017-04-27 19:00:00
 qsynth-0.4.3-9.rncbc.suse.i586.rpm 1.7 MB(1,811,468) 2016-11-14 12:00:00
 qsynth-0.4.2-8.rncbc.suse.i586.rpm 1.7 MB(1,807,196) 2016-09-14 12:00:00
 qsynth-0.4.1-7.rncbc.suse.i586.rpm 1.5 MB(1,558,243) 2016-04-05 18:30:00
 qsynth-0.4.0-6.rncbc.suse.i586.rpm 1.5 MB(1,585,794) 2015-12-16 09:49:59
 qsynth-0.4.0-6.rncbc.suse132.i586.rpm 1.5 MB(1,548,589) 2015-09-07 16:01:32
 qsynth-0.3.9-5.rncbc.suse132.i586.rpm 198.5 KB(203,303) 2015-03-25 09:35:53
 qsynth-0.3.8-4.rncbc.suse132.i586.rpm 196.7 KB(201,381) 2014-11-05 11:45:46
 qsynth-0.3.8-4.rncbc.suse131.i586.rpm 197.0 KB(201,719) 2013-12-31 11:58:51
qtractor
.x86_64.rpm
 qtractor-0.9.20-61.rncbc.suse.x86_64.rpm 21.2 MB(22,227,090) 2021-02-12 19:00:00
 qtractor-0.9.19-60.rncbc.suse.x86_64.rpm 21.4 MB(22,420,774) 2020-12-20 12:00:00
 qtractor-0.9.18-59.rncbc.suse.x86_64.rpm 20.9 MB(21,888,103) 2020-10-30 19:00:00
 qtractor-0.9.17-58.rncbc.suse.x86_64.rpm 20.8 MB(21,840,660) 2020-09-15 20:00:00
 qtractor-0.9.16-57.rncbc.suse.x86_64.rpm 17.8 MB(18,645,244) 2020-08-07 12:00:00
 qtractor-0.9.15-56.rncbc.suse.x86_64.rpm 17.8 MB(18,634,812) 2020-06-27 12:00:00
 qtractor-0.9.14-55.rncbc.suse.x86_64.rpm 19.4 MB(20,368,212) 2020-05-07 20:00:00
 qtractor-0.9.13-54.rncbc.suse.x86_64.rpm 19.2 MB(20,169,024) 2020-03-28 14:00:00
 qtractor-0.9.12-52.rncbc.suse.x86_64.rpm 18.5 MB(19,365,844) 2019-12-28 12:00:00
 qtractor-0.9.11-51.rncbc.suse.x86_64.rpm 18.4 MB(19,255,328) 2019-11-09 19:00:00
 qtractor-0.9.10-45.rncbc.suse.x86_64.rpm 18.4 MB(19,257,368) 2019-10-12 12:00:00
 qtractor-0.9.9-44.rncbc.suse.x86_64.rpm 18.3 MB(19,187,424) 2019-07-24 19:00:00
 qtractor-0.9.8-43.rncbc.suse.x86_64.rpm 18.2 MB(19,092,864) 2019-05-31 19:00:00
 qtractor-0.9.7-42.rncbc.suse.x86_64.rpm 17.9 MB(18,782,388) 2019-04-16 19:00:00
 qtractor-0.9.6-41.rncbc.suse.x86_64.rpm 17.9 MB(18,787,168) 2019-03-20 19:00:00
 qtractor-0.9.5-40.rncbc.suse.x86_64.rpm 17.9 MB(18,749,068) 2019-02-14 19:00:00
 qtractor-0.9.4-39.rncbc.suse.x86_64.rpm 17.9 MB(18,727,896) 2019-02-07 19:00:00
 qtractor-0.9.3-38.rncbc.suse.x86_64.rpm 17.9 MB(18,760,492) 2018-12-07 19:00:00
 qtractor-0.9.2-37.rncbc.suse.x86_64.rpm 17.6 MB(18,462,164) 2018-09-09 19:00:00
 qtractor-0.9.1-36.rncbc.suse.x86_64.rpm 15.4 MB(16,121,184) 2018-05-29 20:00:00
 qtractor-0.9.0-35.rncbc.suse.x86_64.rpm 15.3 MB(16,065,596) 2018-03-22 19:00:00
 qtractor-0.8.6-34.rncbc.suse.x86_64.rpm 15.3 MB(16,047,136) 2018-01-30 19:00:00
 qtractor-0.8.5-33.rncbc.suse.x86_64.rpm 14.9 MB(15,573,754) 2017-12-04 19:00:00
 qtractor-0.8.4-32.rncbc.suse.x86_64.rpm 14.7 MB(15,426,678) 2017-09-20 19:00:00
 qtractor-0.8.3-31.rncbc.suse.x86_64.rpm 14.7 MB(15,402,564) 2017-06-30 19:00:00
 qtractor-0.8.2-30.rncbc.suse.x86_64.rpm 13.9 MB(14,552,672) 2017-05-10 19:00:00
 qtractor-0.8.1-29.rncbc.suse.x86_64.rpm 13.7 MB(14,385,199) 2017-02-17 18:30:00
 qtractor-0.8.0-28.rncbc.suse.x86_64.rpm 13.7 MB(14,360,992) 2016-11-21 12:00:00
 qtractor-0.7.9-27.rncbc.suse.x86_64.rpm 13.6 MB(14,241,467) 2016-09-21 12:00:00
 qtractor-0.7.8-26.rncbc.suse.x86_64.rpm 13.5 MB(14,197,406) 2016-06-23 19:30:00
 qtractor-0.7.7-25.rncbc.suse.x86_64.rpm 11.8 MB(12,360,584) 2016-04-27 19:30:00
 qtractor-0.7.6-24.rncbc.suse.x86_64.rpm 11.8 MB(12,327,241) 2016-04-05 19:30:00
 qtractor-0.7.5-23.rncbc.suse.x86_64.rpm 11.7 MB(12,262,168) 2016-03-21 20:00:00
 qtractor-0.7.4-22.rncbc.suse.x86_64.rpm 11.7 MB(12,255,310) 2016-01-28 20:00:00
 qtractor-0.7.3-21.rncbc.suse.x86_64.rpm 11.6 MB(12,190,698) 2015-12-29 19:00:00
 qtractor-0.7.2-20.rncbc.suse.x86_64.rpm 11.6 MB(12,160,170) 2015-12-16 12:17:57
 qtractor-0.7.2-20.rncbc.suse132.x86_64.rpm 11.5 MB(12,056,841) 2015-12-10 20:00:00
 qtractor-0.7.1-19.rncbc.suse132.x86_64.rpm 1.3 MB(1,311,700) 2015-10-09 15:44:47
 qtractor-0.7.0-18.rncbc.suse132.x86_64.rpm 1.2 MB(1,309,655) 2015-07-24 23:28:22
 qtractor-0.6.7-17.rncbc.suse132.x86_64.rpm 1.2 MB(1,305,316) 2015-05-27 09:03:19
 qtractor-0.6.6-16.rncbc.suse132.x86_64.rpm 1.2 MB(1,279,433) 2015-03-29 16:11:18
 qtractor-0.6.5-15.rncbc.suse132.x86_64.rpm 1.2 MB(1,275,684) 2015-01-30 16:02:36
 qtractor-0.6.4-14.rncbc.suse132.x86_64.rpm 1.2 MB(1,270,222) 2014-11-24 10:19:52
 qtractor-0.6.3-13.rncbc.suse132.x86_64.rpm 1.2 MB(1,269,771) 2014-11-05 18:16:17
 qtractor-0.6.3-13.rncbc.suse131.x86_64.rpm 1.2 MB(1,270,116) 2014-09-22 11:05:14
 qtractor-0.6.2-12.rncbc.suse131.x86_64.rpm 1.2 MB(1,266,304) 2014-07-07 10:56:36
 qtractor-0.6.1-11.rncbc.suse131.x86_64.rpm 1.2 MB(1,259,712) 2014-04-29 15:26:23
.x86_64.AppImage
 qtractor-0.9.20-61.x86_64.AppImage 48.6 MB(50,962,376) 2021-02-12 19:00:00
 qtractor-0.9.19-60.x86_64.AppImage 48.6 MB(50,958,280) 2020-12-20 12:00:00
 qtractor-0.9.18-59.x86_64.AppImage 48.6 MB(50,950,088) 2020-10-30 19:00:00
 qtractor-0.9.17-58.x86_64.AppImage 48.5 MB(50,859,976) 2020-09-15 20:00:00
 qtractor-0.9.16-57.x86_64.AppImage 47.5 MB(49,840,072) 2020-08-07 12:00:00
 qtractor-0.9.15-56.x86_64.AppImage 46.5 MB(48,709,576) 2020-06-27 12:00:00
 qtractor-0.9.14-55.x86_64.AppImage 46.4 MB(48,705,480) 2020-05-07 20:00:00
 qtractor-0.9.13-54.x86_64.AppImage 46.4 MB(48,701,384) 2020-03-28 14:00:00
 qtractor-0.9.12-52.x86_64.AppImage 46.0 MB(48,213,960) 2019-12-28 12:00:00
 qtractor-0.9.11-51.x86_64.AppImage 45.9 MB(48,152,520) 2019-11-09 19:00:00
 qtractor-0.9.10-15.x86_64.AppImage 45.9 MB(48,148,424) 2019-10-12 12:00:00
 qtractor-0.9.9-14.x86_64.AppImage 46.2 MB(48,414,664) 2019-07-24 19:00:00
 qtractor-0.9.8-13.x86_64.AppImage 30.7 MB(32,157,640) 2019-05-31 19:00:00
 qtractor-0.9.7-12.x86_64.AppImage 30.7 MB(32,145,352) 2019-04-16 19:00:00
 qtractor-0.9.6-11.x86_64.AppImage 31.4 MB(32,957,576) 2019-03-20 19:00:00
 qtractor-0.9.5-10.x86_64.AppImage 31.4 MB(32,916,616) 2019-02-14 19:00:00
 qtractor-0.9.4-9.x86_64.AppImage 31.4 MB(32,920,712) 2019-02-07 19:00:00
 qtractor-0.9.3-8.x86_64.AppImage 28.2 MB(29,590,664) 2018-12-07 19:00:00
 qtractor-0.9.2-7.x86_64.AppImage 30.5 MB(31,949,960) 2018-09-09 19:00:00
 qtractor-0.9.1-6.x86_64.AppImage 19.8 MB(20,722,904) 2018-05-29 20:00:00
 qtractor-0.9.0-5.x86_64.AppImage 20.3 MB(21,267,672) 2018-03-22 19:00:00
 qtractor-0.8.6-4.x86_64.AppImage 20.1 MB(21,034,200) 2018-01-30 19:00:00
 qtractor-0.8.5-3.x86_64.AppImage 17.6 MB(18,437,336) 2017-12-04 19:00:00
 qtractor-0.8.4-2.x86_64.AppImage 18.3 MB(19,137,688) 2017-09-20 19:00:00
 qtractor-0.8.3-1.x86_64.AppImage 18.2 MB(19,129,496) 2017-06-30 19:00:00
.tar.gz
 qtractor-0.9.20.tar.gz 1.9 MB(1,944,885) 2021-02-12 19:00:00
 qtractor-0.9.19.tar.gz 1.9 MB(1,943,040) 2020-12-20 12:00:00
 qtractor-0.9.18.tar.gz 1.8 MB(1,937,478) 2020-10-30 19:00:00
 qtractor-0.9.17.tar.gz 1.8 MB(1,934,317) 2020-09-15 20:00:00
 qtractor-0.9.16.tar.gz 1.8 MB(1,937,425) 2020-08-07 12:00:00
 qtractor-0.9.15.tar.gz 1.8 MB(1,934,680) 2020-06-27 12:00:00
 qtractor-0.9.14.tar.gz 1.8 MB(1,933,712) 2020-05-07 20:00:00
 qtractor-0.9.13.tar.gz 1.8 MB(1,923,166) 2020-03-28 14:00:00
 qtractor-0.9.12.tar.gz 1.8 MB(1,893,356) 2019-12-28 12:00:00
 qtractor-0.9.11.tar.gz 1.8 MB(1,849,813) 2019-11-09 19:00:00
 qtractor-0.9.10.tar.gz 1.8 MB(1,848,867) 2019-10-12 12:00:00
 qtractor-0.9.9.tar.gz 1.7 MB(1,831,016) 2019-07-24 19:00:00
 qtractor-0.9.8.tar.gz 1.7 MB(1,824,479) 2019-05-31 19:00:00
 qtractor-0.9.7.tar.gz 1.7 MB(1,817,151) 2019-04-16 19:00:00
 qtractor-0.9.6.tar.gz 1.7 MB(1,816,154) 2019-03-20 19:00:00
 qtractor-0.9.5.tar.gz 1.7 MB(1,812,859) 2019-02-14 19:00:00
 qtractor-0.9.4.tar.gz 1.7 MB(1,812,512) 2019-02-07 19:00:00
 qtractor-0.9.3.tar.gz 1.7 MB(1,802,425) 2018-12-07 19:00:00
 qtractor-0.9.2.tar.gz 1.7 MB(1,789,514) 2018-09-09 19:00:00
 qtractor-0.9.1.tar.gz 1.7 MB(1,763,699) 2018-05-29 20:00:00
 qtractor-0.9.0.tar.gz 1.7 MB(1,776,860) 2018-03-22 19:00:00
 qtractor-0.8.6.tar.gz 1.7 MB(1,774,755) 2018-01-30 19:00:00
 qtractor-0.8.5.tar.gz 1.7 MB(1,766,017) 2017-12-04 19:00:00
 qtractor-0.8.4.tar.gz 1.7 MB(1,752,418) 2017-09-20 19:00:00
 qtractor-0.8.3.tar.gz 1.7 MB(1,750,869) 2017-06-30 19:00:00
 qtractor-0.8.2.tar.gz 1.7 MB(1,740,580) 2017-05-10 19:00:00
 qtractor-0.8.1.tar.gz 1.7 MB(1,734,108) 2017-02-17 18:30:00
 qtractor-0.8.0.tar.gz 1.6 MB(1,727,292) 2016-11-21 12:00:00
 qtractor-0.7.9.tar.gz 1.6 MB(1,714,140) 2016-09-21 12:00:00
 qtractor-0.7.8.tar.gz 1.6 MB(1,705,865) 2016-06-23 19:30:00
 qtractor-0.7.7.tar.gz 1.6 MB(1,695,946) 2016-04-27 19:30:00
 qtractor-0.7.6.tar.gz 1.6 MB(1,693,985) 2016-04-05 19:30:00
 qtractor-0.7.5.tar.gz 1.6 MB(1,687,913) 2016-03-21 20:00:00
 qtractor-0.7.4.tar.gz 1.4 MB(1,460,881) 2016-01-28 20:00:00
 qtractor-0.7.3.tar.gz 1.4 MB(1,457,471) 2015-12-29 19:00:00
 qtractor-0.7.2.tar.gz 1.4 MB(1,452,910) 2015-12-10 20:00:00
 qtractor-0.7.1.tar.gz 1.4 MB(1,438,633) 2015-10-09 15:38:17
 qtractor-0.7.0.tar.gz 1.4 MB(1,447,905) 2015-07-24 23:21:53
 qtractor-0.6.7.tar.gz 1.4 MB(1,440,536) 2015-05-27 08:56:49
 qtractor-0.6.6.tar.gz 1.3 MB(1,388,854) 2015-03-29 16:04:42
 qtractor-0.6.5.tar.gz 1.3 MB(1,384,981) 2015-01-30 15:56:18
 qtractor-0.6.4.tar.gz 1.3 MB(1,377,713) 2014-11-24 10:13:27
 qtractor-0.6.3.tar.gz 1.3 MB(1,380,485) 2014-09-22 10:58:16
 qtractor-0.6.2.tar.gz 1.3 MB(1,361,087) 2014-07-07 10:49:32
 qtractor-0.6.1.tar.gz 1.3 MB(1,354,197) 2014-04-29 15:19:24
 qtractor-0.6.0.tar.gz 1.3 MB(1,316,242) 2014-03-21 15:56:48
 qtractor-0.5.12.tar.gz 1.2 MB(1,307,207) 2013-12-31 12:36:40
 qtractor-0.5.11.tar.gz 1.2 MB(1,282,106) 2013-10-07 09:43:06
 qtractor-0.5.10.tar.gz 1.2 MB(1,263,320) 2013-07-18 15:57:03
 qtractor-0.5.9.tar.gz 1.1 MB(1,191,802) 2013-06-06 15:36:12
 qtractor-0.5.8.tar.gz 1.1 MB(1,149,030) 2013-03-19 17:50:36
 qtractor-0.5.7.tar.gz 1.1 MB(1,142,779) 2012-12-27 15:57:05
 qtractor-0.5.6.tar.gz 1.1 MB(1,130,432) 2012-10-02 22:54:39
 qtractor-0.5.5.tar.gz 1,008.1 KB(1,032,287) 2012-09-05 21:14:30
 qtractor-0.5.4.tar.gz 903.0 KB(924,664) 2012-03-01 11:59:06
 qtractor-0.5.3.tar.gz 897.9 KB(919,411) 2011-12-28 16:29:49
 qtractor-0.5.2.tar.gz 897.3 KB(918,860) 2011-12-16 18:06:06
 qtractor-0.5.1.tar.gz 882.9 KB(904,068) 2011-10-04 18:08:58
 qtractor-0.4.9.tar.gz 781.3 KB(800,059) 2011-07-22 23:40:53
 qtractor-0.5.0.tar.gz 814.4 KB(833,974) 2011-07-22 16:41:09
 qtractor-0.4.8.tar.gz 759.9 KB(778,167) 2011-01-18 18:27:44
 qtractor-0.4.7.tar.gz 726.2 KB(743,663) 2010-09-30 18:22:42
 qtractor-0.4.6.tar.gz 697.8 KB(714,557) 2010-05-21 17:26:57
 qtractor-0.4.5.tar.gz 680.5 KB(696,844) 2010-01-23 15:56:39
 qtractor-0.4.4.tar.gz 680.2 KB(696,549) 2010-01-16 19:44:46
 qtractor-0.4.3.tar.gz 646.4 KB(661,865) 2009-10-05 17:38:38
 qtractor-0.4.2.tar.gz 627.3 KB(642,330) 2009-06-04 18:02:14
 qtractor-0.4.1.tar.gz 550.8 KB(563,977) 2009-04-03 17:26:01
 qtractor-0.4.0.tar.gz 590.8 KB(604,991) 2009-03-12 21:01:54
 qtractor-0.3.0.tar.gz 570.6 KB(584,325) 2008-12-25 18:33:03
 qtractor-0.2.2.tar.gz 548.1 KB(561,258) 2008-10-05 17:43:45
 qtractor-0.2.1.tar.gz 542.3 KB(555,329) 2008-08-29 18:49:51
 qtractor-0.2.0.tar.gz 534.0 KB(546,848) 2008-07-18 00:02:18
 qtractor-0.1.3.tar.gz 513.3 KB(525,668) 2008-05-01 22:50:29
 qtractor-0.1.2.tar.gz 504.4 KB(516,476) 2008-03-23 15:27:58
 qtractor-0.1.1.tar.gz 490.7 KB(502,460) 2008-02-16 12:52:39
 qtractor-0.1.0.tar.gz 460.4 KB(471,474) 2008-01-05 15:40:59
 qtractor-0.0.9.778.tar.gz 438.6 KB(449,089) 2007-11-29 22:55:05
 qtractor-0.0.8.762.tar.gz 435.6 KB(446,017) 2007-11-11 18:57:15
 qtractor-0.0.7.752.tar.gz 433.6 KB(444,011) 2007-10-30 22:42:01
 qtractor-0.0.6.728.tar.gz 428.8 KB(439,136) 2007-10-09 18:01:34
 qtractor-0.0.5.709.tar.gz 424.2 KB(434,422) 2007-09-16 21:00:23
 qtractor-0.0.5.702.tar.gz 419.7 KB(429,747) 2007-09-08 19:27:26
 qtractor-0.0.4.675.tar.gz 401.1 KB(410,726) 2007-07-19 19:07:09
 qtractor-0.0.3.662.tar.gz 400.8 KB(410,425) 2007-06-23 22:53:30
 qtractor-0.0.2.604.tar.gz 351.7 KB(360,178) 2007-05-26 15:57:57
 qtractor-0.0.2.600.tar.gz 351.8 KB(360,281) 2007-05-21 18:34:37
 qtractor-0.0.1.589.tar.gz 347.4 KB(355,711) 2007-05-07 18:48:05
 qtractor-0.0.1.586.tar.gz 347.1 KB(355,451) 2007-04-18 18:47:30
 qtractor-0.0.1.582.tar.gz 346.5 KB(354,792) 2007-04-09 19:31:40
 qtractor-0.0.1.579.tar.gz 346.2 KB(354,525) 2007-03-29 22:37:27
 qtractor-0.0.1.576.tar.gz 345.5 KB(353,841) 2007-03-19 21:14:04
 qtractor-0.0.1.569.tar.gz 345.1 KB(353,428) 2007-03-05 17:32:51
 qtractor-0.0.1.549.tar.gz 341.2 KB(349,367) 2007-02-08 23:10:32
 qtractor-0.0.1.529.tar.gz 297.5 KB(304,610) 2007-01-06 12:12:57
 qtractor-0.0.0.485.tar.gz 323.9 KB(331,694) 2006-10-09 18:49:23
.src.rpm
 qtractor-0.9.20-61.rncbc.suse.src.rpm 1.9 MB(1,954,575) 2021-02-12 19:00:00
 qtractor-0.9.19-60.rncbc.suse.src.rpm 1.9 MB(1,958,649) 2020-12-20 12:00:00
 qtractor-0.9.18-59.rncbc.suse.src.rpm 1.9 MB(1,952,980) 2020-10-30 19:00:00
 qtractor-0.9.17-58.rncbc.suse.src.rpm 1.9 MB(1,949,683) 2020-09-15 20:00:00
 qtractor-0.9.16-57.rncbc.suse.src.rpm 1.9 MB(1,952,625) 2020-08-07 12:00:00
 qtractor-0.9.15-56.rncbc.suse.src.rpm 1.9 MB(1,949,400) 2020-06-27 12:00:00
 qtractor-0.9.14-55.rncbc.suse.src.rpm 1.9 MB(1,948,671) 2020-05-07 20:00:00
 qtractor-0.9.13-54.rncbc.suse.src.rpm 1.8 MB(1,938,101) 2020-03-28 14:00:00
 qtractor-0.9.12-52.rncbc.suse.src.rpm 1.8 MB(1,908,533) 2019-12-28 12:00:00
 qtractor-0.9.11-51.rncbc.suse.src.rpm 1.8 MB(1,864,500) 2019-11-09 19:00:00
 qtractor-0.9.10-45.rncbc.suse.src.rpm 1.8 MB(1,863,232) 2019-10-12 12:00:00
 qtractor-0.9.9-44.rncbc.suse.src.rpm 1.8 MB(1,845,521) 2019-07-24 19:00:00
 qtractor-0.9.8-43.rncbc.suse.src.rpm 1.8 MB(1,838,637) 2019-05-31 19:00:00
 qtractor-0.9.7-42.rncbc.suse.src.rpm 1.7 MB(1,831,873) 2019-04-16 19:00:00
 qtractor-0.9.6-41.rncbc.suse.src.rpm 1.7 MB(1,830,506) 2019-03-20 19:00:00
 qtractor-0.9.5-40.rncbc.suse.src.rpm 1.7 MB(1,826,995) 2019-02-14 19:00:00
 qtractor-0.9.4-39.rncbc.suse.src.rpm 1.7 MB(1,826,868) 2019-02-07 19:00:00
 qtractor-0.9.3-38.rncbc.suse.src.rpm 1.7 MB(1,816,567) 2018-12-07 19:00:00
 qtractor-0.9.2-37.rncbc.suse.src.rpm 1.7 MB(1,803,541) 2018-09-09 19:00:00
 qtractor-0.9.1-36.rncbc.suse.src.rpm 1.7 MB(1,777,231) 2018-05-29 20:00:00
 qtractor-0.9.0-35.rncbc.suse.src.rpm 1.7 MB(1,790,790) 2018-03-22 19:00:00
 qtractor-0.8.6-34.rncbc.suse.src.rpm 1.7 MB(1,788,525) 2018-01-30 19:00:00
 qtractor-0.8.5-33.rncbc.suse.src.rpm 1.7 MB(1,779,280) 2017-12-04 19:00:00
 qtractor-0.8.4-32.rncbc.suse.src.rpm 1.7 MB(1,765,494) 2017-09-20 19:00:00
 qtractor-0.8.3-31.rncbc.suse.src.rpm 1.7 MB(1,763,930) 2017-06-30 19:00:00
 qtractor-0.8.2-30.rncbc.suse.src.rpm 1.7 MB(1,753,619) 2017-05-10 19:00:00
 qtractor-0.8.1-29.rncbc.suse.src.rpm 1.7 MB(1,746,883) 2017-02-17 18:30:00
 qtractor-0.8.0-28.rncbc.suse.src.rpm 1.7 MB(1,740,039) 2016-11-21 12:00:00
 qtractor-0.7.9-27.rncbc.suse.src.rpm 1.6 MB(1,726,688) 2016-09-21 12:00:00
 qtractor-0.7.8-26.rncbc.suse.src.rpm 1.6 MB(1,718,369) 2016-06-23 19:30:00
 qtractor-0.7.7-25.rncbc.suse.src.rpm 1.6 MB(1,708,253) 2016-04-27 19:30:00
 qtractor-0.7.6-24.rncbc.suse.src.rpm 1.6 MB(1,705,814) 2016-04-05 19:30:00
 qtractor-0.7.5-23.rncbc.suse.src.rpm 1.6 MB(1,699,994) 2016-03-21 20:00:00
 qtractor-0.7.4-22.rncbc.suse.src.rpm 1.4 MB(1,472,619) 2016-01-28 20:00:00
 qtractor-0.7.3-21.rncbc.suse.src.rpm 1.4 MB(1,469,195) 2015-12-29 19:00:00
 qtractor-0.7.2-20.rncbc.suse.src.rpm 1.4 MB(1,464,584) 2015-12-16 12:17:14
 qtractor-0.7.2-20.rncbc.suse132.src.rpm 1.4 MB(1,460,488) 2015-12-10 20:00:00
 qtractor-0.7.1-19.rncbc.suse132.src.rpm 1.4 MB(1,446,029) 2015-10-09 15:44:44
 qtractor-0.7.0-18.rncbc.suse132.src.rpm 1.4 MB(1,455,279) 2015-07-24 23:28:19
 qtractor-0.6.7-17.rncbc.suse132.src.rpm 1.4 MB(1,447,296) 2015-05-27 09:03:15
 qtractor-0.6.6-16.rncbc.suse132.src.rpm 1.3 MB(1,395,672) 2015-03-29 16:11:14
 qtractor-0.6.5-15.rncbc.suse132.src.rpm 1.3 MB(1,391,239) 2015-01-30 16:02:33
 qtractor-0.6.4-14.rncbc.suse132.src.rpm 1.3 MB(1,383,968) 2014-11-24 10:19:49
 qtractor-0.6.3-13.rncbc.suse132.src.rpm 1.3 MB(1,387,050) 2014-11-05 12:05:47
 qtractor-0.6.3-13.rncbc.suse131.src.rpm 1.3 MB(1,387,058) 2014-09-22 11:05:11
 qtractor-0.6.2-12.rncbc.suse131.src.rpm 1.3 MB(1,367,658) 2014-07-07 10:56:32
 qtractor-0.6.1-11.rncbc.suse131.src.rpm 1.3 MB(1,360,454) 2014-04-29 15:26:20
.pdf
 qtractor-0.2.2-user-manual.pdf 1.1 MB(1,164,753) 2008-10-07 14:46:26
 qtractor-0.1.3-user-manual.pdf 1.5 MB(1,611,123) 2008-05-01 00:00:15
 qtractor-0.1.2-user-manual.pdf 1.2 MB(1,297,853) 2008-03-22 23:12:44
 qtractor-0.1.1-user-manual.pdf 1.2 MB(1,275,002) 2008-02-16 12:17:04
.patch
 qtractor-0.1.3-stdlib.patch 1109 B(1,109) 2008-06-21 22:09:33
.odt
 qtractor-0.2.2-user-manual.odt 1.8 MB(1,918,204) 2008-10-07 14:50:42
 qtractor-0.1.3-user-manual.odt 1.3 MB(1,336,998) 2008-05-01 00:00:24
 qtractor-0.1.2-user-manual.odt 1.3 MB(1,335,048) 2008-03-22 23:12:51
 qtractor-0.1.1-user-manual.odt 1.2 MB(1,262,831) 2008-02-16 12:16:52
.i686.AppImage
 qtractor-0.8.4-2.i686.AppImage 18.1 MB(19,005,424) 2017-09-20 19:00:00
.i586.rpm
 qtractor-0.8.5-33.rncbc.suse.i586.rpm 14.7 MB(15,465,798) 2017-12-04 19:00:00
 qtractor-0.8.4-32.rncbc.suse.i586.rpm 14.6 MB(15,327,630) 2017-09-20 19:00:00
 qtractor-0.8.3-31.rncbc.suse.i586.rpm 14.6 MB(15,305,366) 2017-06-30 19:00:00
 qtractor-0.8.2-30.rncbc.suse.i586.rpm 13.7 MB(14,351,278) 2017-05-10 19:00:00
 qtractor-0.8.1-29.rncbc.suse.i586.rpm 13.5 MB(14,187,154) 2017-02-17 18:30:00
 qtractor-0.8.0-28.rncbc.suse.i586.rpm 13.5 MB(14,158,546) 2016-11-21 12:00:00
 qtractor-0.7.9-27.rncbc.suse.i586.rpm 13.4 MB(14,037,633) 2016-09-21 12:00:00
 qtractor-0.7.8-26.rncbc.suse.i586.rpm 13.3 MB(13,989,070) 2016-06-23 19:30:00
 qtractor-0.7.7-25.rncbc.suse.i586.rpm 11.5 MB(12,085,935) 2016-04-27 19:30:00
 qtractor-0.7.6-24.rncbc.suse.i586.rpm 11.5 MB(12,045,809) 2016-04-05 19:30:00
 qtractor-0.7.5-23.rncbc.suse.i586.rpm 11.4 MB(11,984,447) 2016-03-21 20:00:00
 qtractor-0.7.4-22.rncbc.suse.i586.rpm 11.5 MB(12,006,611) 2016-01-28 20:00:00
 qtractor-0.7.3-21.rncbc.suse.i586.rpm 11.4 MB(11,940,891) 2015-12-29 19:00:00
 qtractor-0.7.2-20.rncbc.suse.i586.rpm 11.3 MB(11,891,634) 2015-12-16 10:40:10
 qtractor-0.7.2-20.rncbc.suse132.i586.rpm 11.1 MB(11,624,451) 2015-12-10 20:00:00
 qtractor-0.7.1-19.rncbc.suse132.i586.rpm 1.2 MB(1,289,479) 2015-10-09 15:27:08
 qtractor-0.7.0-18.rncbc.suse132.i586.rpm 1.2 MB(1,286,924) 2015-07-24 23:14:52
 qtractor-0.6.7-17.rncbc.suse132.i586.rpm 1.2 MB(1,288,321) 2015-05-27 08:54:46
 qtractor-0.6.6-16.rncbc.suse132.i586.rpm 1.2 MB(1,264,057) 2015-03-29 16:03:02
 qtractor-0.6.5-15.rncbc.suse132.i586.rpm 1.2 MB(1,259,270) 2015-01-30 15:43:13
 qtractor-0.6.4-14.rncbc.suse132.i586.rpm 1.2 MB(1,253,788) 2014-11-24 10:08:15
 qtractor-0.6.3-13.rncbc.suse132.i586.rpm 1.2 MB(1,252,601) 2014-11-05 12:05:49
 qtractor-0.6.3-13.rncbc.suse131.i586.rpm 1.2 MB(1,254,234) 2014-09-22 11:03:23
 qtractor-0.6.2-12.rncbc.suse131.i586.rpm 1.2 MB(1,248,711) 2014-07-07 10:45:21
 qtractor-0.6.1-11.rncbc.suse131.i586.rpm 1.2 MB(1,240,878) 2014-04-29 15:12:58
qxgedit
.x86_64.rpm
 qxgedit-0.9.1-35.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.3 MB(3,479,773) 2021-02-07 12:00:00
 qxgedit-0.9.0-34.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.3 MB(3,436,168) 2020-12-17 20:00:00
 qxgedit-0.6.3-33.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.6 MB(2,775,924) 2020-07-31 20:00:00
 qxgedit-0.6.2-32.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.0 MB(3,134,756) 2020-03-24 20:00:00
 qxgedit-0.6.1-30.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.7 MB(2,873,380) 2019-12-22 19:00:00
 qxgedit-0.6.0-19.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.4 MB(2,520,776) 2019-10-17 19:00:00
 qxgedit-0.5.5-16.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.4 MB(2,502,764) 2019-07-12 19:00:00
 qxgedit-0.5.4-15.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.3 MB(2,399,332) 2019-04-11 19:00:00
 qxgedit-0.5.3-14.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.3 MB(2,400,120) 2019-03-11 19:00:00
 qxgedit-0.5.2-13.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.3 MB(2,461,392) 2018-07-22 20:00:00
 qxgedit-0.5.1-12.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.2 MB(2,278,288) 2018-05-21 12:00:00
 qxgedit-0.5.0-11.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.2 MB(2,264,326) 2017-12-16 19:00:00
 qxgedit-0.4.3-10.rncbc.suse.x86_64.rpm 1.9 MB(2,019,162) 2017-04-27 19:00:00
 qxgedit-0.4.2-9.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.5 MB(2,628,223) 2016-11-14 12:00:00
 qxgedit-0.4.1-8.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.5 MB(2,612,311) 2016-09-14 12:00:00
 qxgedit-0.4.0-7.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.1 MB(2,207,134) 2016-04-05 18:30:00
 qxgedit-0.3.0-6.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.2 MB(2,256,036) 2015-12-16 11:59:20
 qxgedit-0.3.0-6.rncbc.suse132.x86_64.rpm 2.1 MB(2,243,909) 2015-09-21 16:18:19
 qxgedit-0.2.0-5.rncbc.suse132.x86_64.rpm 264.5 KB(270,880) 2015-03-04 10:22:07
 qxgedit-0.1.2-4.rncbc.suse132.x86_64.rpm 263.3 KB(269,640) 2014-11-05 17:57:33
 qxgedit-0.1.2-2.rncbc.suse131.x86_64.rpm 262.8 KB(269,103) 2013-12-31 12:30:43
.x86_64.AppImage
 qxgedit-0.9.1-35.x86_64.AppImage 25.2 MB(26,443,720) 2021-02-07 12:00:00
 qxgedit-0.9.0-34.x86_64.AppImage 25.2 MB(26,443,720) 2020-12-17 20:00:00
 qxgedit-0.6.3-33.x86_64.AppImage 23.2 MB(24,367,048) 2020-07-31 20:00:00
 qxgedit-0.6.2-32.x86_64.AppImage 22.8 MB(23,936,968) 2020-03-24 20:00:00
 qxgedit-0.6.1-30.x86_64.AppImage 22.8 MB(23,916,488) 2019-12-22 19:00:00
 qxgedit-0.6.0-19.x86_64.AppImage 22.7 MB(23,855,048) 2019-10-17 19:00:00
 qxgedit-0.5.5-10.x86_64.AppImage 21.9 MB(22,978,504) 2019-07-12 19:00:00
 qxgedit-0.5.4-9.x86_64.AppImage 21.9 MB(22,970,312) 2019-04-11 19:00:00
 qxgedit-0.5.3-7.x86_64.AppImage 22.5 MB(23,622,792) 2019-03-11 19:00:00
 qxgedit-0.5.2-3.x86_64.AppImage 11.1 MB(11,658,456) 2018-07-22 20:00:00
 qxgedit-0.5.1-2.x86_64.AppImage 11.1 MB(11,683,032) 2018-05-21 12:00:00
 qxgedit-0.5.0-1.x86_64.AppImage 14.5 MB(15,213,784) 2017-12-16 19:00:00
.tar.gz
 qxgedit-0.9.1.tar.gz 290.2 KB(297,196) 2021-02-07 12:00:00
 qxgedit-0.9.0.tar.gz 292.5 KB(299,528) 2020-12-17 20:00:00
 qxgedit-0.6.3.tar.gz 292.8 KB(299,789) 2020-07-31 20:00:00
 qxgedit-0.6.2.tar.gz 293.0 KB(299,998) 2020-03-24 20:00:00
 qxgedit-0.6.1.tar.gz 274.3 KB(280,934) 2019-12-22 19:00:00
 qxgedit-0.6.0.tar.gz 258.2 KB(264,372) 2019-10-17 19:00:00
 qxgedit-0.5.5.tar.gz 250.7 KB(256,674) 2019-07-12 19:00:00
 qxgedit-0.5.4.tar.gz 250.2 KB(256,206) 2019-04-11 19:00:00
 qxgedit-0.5.3.tar.gz 249.9 KB(255,857) 2019-03-11 19:00:00
 qxgedit-0.5.2.tar.gz 250.7 KB(256,709) 2018-07-22 20:00:00
 qxgedit-0.5.1.tar.gz 250.0 KB(255,977) 2018-05-21 12:00:00
 qxgedit-0.5.0.tar.gz 248.7 KB(254,628) 2017-12-16 19:00:00
 qxgedit-0.4.3.tar.gz 248.6 KB(254,593) 2017-04-27 19:00:00
 qxgedit-0.4.2.tar.gz 247.7 KB(253,680) 2016-11-14 12:00:00
 qxgedit-0.4.1.tar.gz 241.6 KB(247,439) 2016-09-14 12:00:00
 qxgedit-0.4.0.tar.gz 241.8 KB(247,594) 2016-04-05 18:30:00
 qxgedit-0.3.0.tar.gz 241.0 KB(246,835) 2015-09-21 16:16:36
 qxgedit-0.2.0.tar.gz 238.5 KB(244,185) 2015-03-04 10:20:22
 qxgedit-0.1.2.tar.gz 239.0 KB(244,690) 2013-12-31 12:28:59
 qxgedit-0.1.1.tar.gz 225.3 KB(230,671) 2012-09-05 21:08:45
 qxgedit-0.1.0.tar.gz 222.5 KB(227,808) 2010-04-21 19:56:12
 qxgedit-0.0.1.tar.gz 216.0 KB(221,226) 2009-09-19 15:28:16
.src.rpm
 qxgedit-0.9.1-35.rncbc.suse.src.rpm 299.8 KB(306,952) 2021-02-07 12:00:00
 qxgedit-0.9.0-34.rncbc.suse.src.rpm 301.7 KB(308,991) 2020-12-17 20:00:00
 qxgedit-0.6.3-33.rncbc.suse.src.rpm 301.9 KB(309,166) 2020-07-31 20:00:00
 qxgedit-0.6.2-32.rncbc.suse.src.rpm 302.1 KB(309,349) 2020-03-24 20:00:00
 qxgedit-0.6.1-30.rncbc.suse.src.rpm 283.4 KB(290,202) 2019-12-22 19:00:00
 qxgedit-0.6.0-19.rncbc.suse.src.rpm 266.6 KB(273,040) 2019-10-17 19:00:00
 qxgedit-0.5.5-16.rncbc.suse.src.rpm 259.1 KB(265,294) 2019-07-12 19:00:00
 qxgedit-0.5.4-15.rncbc.suse.src.rpm 258.7 KB(264,919) 2019-04-11 19:00:00
 qxgedit-0.5.3-14.rncbc.suse.src.rpm 258.2 KB(264,403) 2019-03-11 19:00:00
 qxgedit-0.5.2-13.rncbc.suse.src.rpm 258.9 KB(265,130) 2018-07-22 20:00:00
 qxgedit-0.5.1-12.rncbc.suse.src.rpm 258.2 KB(264,416) 2018-05-21 12:00:00
 qxgedit-0.5.0-11.rncbc.suse.src.rpm 256.4 KB(262,571) 2017-12-16 19:00:00
 qxgedit-0.4.3-10.rncbc.suse.src.rpm 256.2 KB(262,395) 2017-04-27 19:00:00
 qxgedit-0.4.2-9.rncbc.suse.src.rpm 255.2 KB(261,314) 2016-11-14 12:00:00
 qxgedit-0.4.1-8.rncbc.suse.src.rpm 249.0 KB(254,927) 2016-09-14 12:00:00
 qxgedit-0.4.0-7.rncbc.suse.src.rpm 249.1 KB(255,057) 2016-04-05 18:30:00
 qxgedit-0.3.0-6.rncbc.suse.src.rpm 248.8 KB(254,729) 2015-12-16 11:59:13
 qxgedit-0.3.0-6.rncbc.suse132.src.rpm 244.2 KB(250,051) 2015-09-21 16:18:11
 qxgedit-0.2.0-5.rncbc.suse132.src.rpm 241.3 KB(247,141) 2015-03-04 10:22:07
 qxgedit-0.1.2-4.rncbc.suse132.src.rpm 241.8 KB(247,557) 2014-11-05 11:47:33
 qxgedit-0.1.2-2.rncbc.suse131.src.rpm 241.8 KB(247,562) 2013-12-31 12:30:42
.patch
 qxgedit-0.3.0-configure.patch 855 B(855) 2015-12-16 10:06:50
.i586.rpm
 qxgedit-0.5.0-11.rncbc.suse.i586.rpm 2.2 MB(2,263,342) 2017-12-16 19:00:00
 qxgedit-0.4.3-10.rncbc.suse.i586.rpm 1.9 MB(2,037,656) 2017-04-27 19:00:00
 qxgedit-0.4.2-9.rncbc.suse.i586.rpm 2.5 MB(2,642,236) 2016-11-14 12:00:00
 qxgedit-0.4.1-8.rncbc.suse.i586.rpm 2.5 MB(2,621,271) 2016-09-14 12:00:00
 qxgedit-0.4.0-7.rncbc.suse.i586.rpm 2.1 MB(2,189,835) 2016-04-05 18:30:00
 qxgedit-0.3.0-6.rncbc.suse.i586.rpm 2.1 MB(2,242,047) 2015-12-16 10:09:53
 qxgedit-0.3.0-6.rncbc.suse132.i586.rpm 2.1 MB(2,180,549) 2015-09-21 15:41:56
 qxgedit-0.2.0-5.rncbc.suse132.i586.rpm 267.2 KB(273,643) 2015-03-04 10:15:01
 qxgedit-0.1.2-4.rncbc.suse132.i586.rpm 266.5 KB(272,943) 2014-11-05 11:47:33
 qxgedit-0.1.2-2.rncbc.suse131.i586.rpm 266.7 KB(273,095) 2013-12-31 11:46:37
rtirq
.tar.gz
 rtirq-20210309.tar.gz 14.4 KB(14,718) 2021-03-09 18:00:00
 rtirq-20210113.tar.gz 13.0 KB(13,264) 2021-01-13 12:00:00
 rtirq-20191121.tar.gz 12.5 KB(12,755) 2019-11-21 19:00:00
 rtirq-20190129.tar.gz 12.2 KB(12,490) 2019-01-29 18:00:00
 rtirq-20180209.tar.gz 12.0 KB(12,290) 2018-02-09 08:55:55
 rtirq-20150216.tar.gz 12.0 KB(12,249) 2015-02-16 15:25:30
 rtirq-20140413.tar.gz 12.0 KB(12,301) 2014-04-13 12:19:03
 rtirq-20130909.tar.gz 11.9 KB(12,209) 2013-09-09 11:12:22
 rtirq-20130402.tar.gz 11.8 KB(12,080) 2013-04-02 21:47:48
 rtirq-20121105.tar.gz 11.5 KB(11,762) 2012-11-05 16:02:31
 rtirq-20120505.tar.gz 11.3 KB(11,544) 2012-05-05 00:58:38
 rtirq-20111007.tar.gz 11.2 KB(11,439) 2011-10-07 13:04:08
 rtirq-20110314.tar.gz 11.1 KB(11,396) 2011-03-14 10:28:48
 rtirq-20090920.tar.gz 11.1 KB(11,377) 2009-09-20 12:49:42
 rtirq-20090911.tar.gz 11.1 KB(11,342) 2009-09-11 23:22:36
 rtirq-20090810.tar.gz 11.1 KB(11,321) 2009-08-10 16:39:48
 rtirq-20090808.tar.gz 11.0 KB(11,279) 2009-08-08 17:39:18
 rtirq-20090626.tar.gz 10.8 KB(11,079) 2009-06-26 00:02:28
 rtirq-20090131.tar.gz 10.8 KB(11,014) 2009-01-31 11:15:49
 rtirq-20071012.tar.gz 3952 B(3,952) 2007-10-12 21:51:21
 rtirq-20070101.tar.gz 3960 B(3,960) 2007-01-01 20:59:49
 rtirq-20061216.tar.gz 3839 B(3,839) 2006-12-16 01:56:21
 rtirq-20060819.tar.gz 3694 B(3,694) 2006-08-19 16:53:17
 rtirq-20060218.tar.gz 3566 B(3,566) 2006-02-18 20:49:06
 rtirq-20050914.tar.gz 3329 B(3,329) 2006-01-25 23:27:56
.src.rpm
 rtirq-20210309-41.src.rpm 27.2 KB(27,815) 2021-03-09 18:00:00
 rtirq-20210113-40.src.rpm 25.6 KB(26,188) 2021-01-13 12:00:00
 rtirq-20191121-38.src.rpm 25.1 KB(25,749) 2019-11-21 19:00:00
 rtirq-20190129-37.src.rpm 24.4 KB(24,979) 2019-01-29 18:00:00
 rtirq-20180209-36.src.rpm 23.8 KB(24,420) 2018-02-09 08:56:33
 rtirq-20150216-35.src.rpm 19.3 KB(19,717) 2015-02-16 15:27:00
 rtirq-20140413-34.src.rpm 19.1 KB(19,517) 2014-04-13 12:19:09
.noarch.rpm
 rtirq-20210309-41.noarch.rpm 12.2 KB(12,511) 2021-03-09 18:00:00
 rtirq-20210113-40.noarch.rpm 11.8 KB(12,090) 2021-01-13 12:00:00
 rtirq-20191121-38.noarch.rpm 14.5 KB(14,808) 2019-11-21 19:00:00
 rtirq-20190129-37.noarch.rpm 12.6 KB(12,904) 2019-01-29 18:00:00
 rtirq-20180209-36.noarch.rpm 12.2 KB(12,444) 2018-02-09 08:56:33
 rtirq-20150216-35.noarch.rpm 7789 B(7,789) 2015-02-16 15:27:00
 rtirq-20140413-34.noarch.rpm 7616 B(7,616) 2014-04-13 12:19:09
.gz.sig
 rtirq-20210309.tar.gz.sig 310 B(310) 2021-03-09 18:00:00
 rtirq-20210113.tar.gz.sig 310 B(310) 2021-01-13 12:00:00
 rtirq-20191121.tar.gz.sig 310 B(310) 2019-11-21 19:00:00
 rtirq-20190129.tar.gz.sig 310 B(310) 2019-01-29 18:00:00
rubberband
.x86_64.rpm
 rubberband-1.9.0-4.rncbc.suse.x86_64.rpm 878.8 KB(899,928) 2021-02-26 12:00:00
 rubberband-ladspa-1.9.0-4.rncbc.suse.x86_64.rpm 848.0 KB(868,348) 2021-02-26 12:00:00
 librubberband2-1.9.0-4.rncbc.suse.x86_64.rpm 826.1 KB(845,954) 2021-02-26 12:00:00
 librubberband-devel-1.9.0-4.rncbc.suse.x86_64.rpm 1.4 MB(1,431,372) 2021-02-26 12:00:00
 rubberband-vamp-1.9.0-4.rncbc.suse.x86_64.rpm 1.0 MB(1,067,907) 2021-02-26 12:00:00
 rubberband-vamp-1.8.2-3.rncbc.suse.x86_64.rpm 755.2 KB(773,336) 2018-06-06 23:50:43
 librubberband-devel-1.8.2-3.rncbc.suse.x86_64.rpm 1.1 MB(1,102,852) 2018-06-06 23:50:43
 librubberband2-1.8.2-3.rncbc.suse.x86_64.rpm 618.3 KB(633,168) 2018-06-06 23:50:43
 rubberband-ladspa-1.8.2-3.rncbc.suse.x86_64.rpm 633.2 KB(648,404) 2018-06-06 23:50:42
 rubberband-1.8.2-3.rncbc.suse.x86_64.rpm 656.3 KB(672,052) 2018-06-06 23:50:42
 librubberband-devel-1.8.1-2.rncbc.suse.x86_64.rpm 748.5 KB(766,414) 2015-12-16 12:01:39
 librubberband2-1.8.1-2.rncbc.suse.x86_64.rpm 528.1 KB(540,773) 2015-12-16 12:01:36
 rubberband-vamp-1.8.1-2.rncbc.suse.x86_64.rpm 694.2 KB(710,817) 2015-12-16 12:01:34
 rubberband-ladspa-1.8.1-2.rncbc.suse.x86_64.rpm 537.2 KB(550,063) 2015-12-16 12:01:33
 rubberband-1.8.1-2.rncbc.suse.x86_64.rpm 560.5 KB(573,914) 2015-12-16 12:01:31
 librubberband-devel-1.8.1-2.rncbc.suse132.x86_64.rpm 676.5 KB(692,714) 2014-12-23 19:45:09
 librubberband2-1.8.1-2.rncbc.suse132.x86_64.rpm 479.2 KB(490,672) 2014-12-23 19:45:05
 rubberband-vamp-1.8.1-2.rncbc.suse132.x86_64.rpm 643.7 KB(659,175) 2014-12-23 19:45:04
 rubberband-ladspa-1.8.1-2.rncbc.suse132.x86_64.rpm 488.3 KB(499,992) 2014-12-23 19:45:02
 rubberband-1.8.1-2.rncbc.suse132.x86_64.rpm 506.9 KB(519,113) 2014-12-23 19:45:01
.tar.gz
 rubberband-1.4.0.tar.gz 121.1 KB(124,033) 2009-10-01 21:19:06
.tar.bz2
 rubberband-1.9.0.tar.bz2 187.7 KB(192,240) 2021-02-26 12:00:00
 rubberband-1.8.2.tar.bz2 178.0 KB(182,232) 2018-06-06 23:50:13
 rubberband-1.8.1.tar.bz2 173.3 KB(177,501) 2015-01-01 19:46:44
 rubberband-1.4.tar.bz2 99.3 KB(101,700) 2009-09-25 23:21:06
 rubberband-1.3.tar.bz2 92.1 KB(94,302) 2009-06-03 14:28:30
.src.rpm
 rubberband-1.9.0-4.rncbc.suse.src.rpm 196.9 KB(201,605) 2021-02-26 12:00:00
 rubberband-1.8.2-3.rncbc.suse.src.rpm 186.9 KB(191,397) 2018-06-06 23:50:42
 rubberband-1.8.1-2.rncbc.suse.src.rpm 181.6 KB(185,994) 2015-12-16 12:01:30
 rubberband-1.8.1-2.rncbc.suse132.src.rpm 177.6 KB(181,895) 2015-01-01 19:47:12
.patch
 rubberband-1.8.2-libdir.patch 1367 B(1,367) 2018-06-06 23:50:03
 rubberband-1.8.1-libdir.patch 660 B(660) 2014-12-23 16:51:27
.i586.rpm
 librubberband-devel-1.8.1-2.rncbc.suse.i586.rpm 704.1 KB(721,035) 2015-12-16 10:31:21
 librubberband2-1.8.1-2.rncbc.suse.i586.rpm 516.3 KB(528,655) 2015-12-16 10:31:19
 rubberband-vamp-1.8.1-2.rncbc.suse.i586.rpm 681.0 KB(697,383) 2015-12-16 10:31:18
 rubberband-ladspa-1.8.1-2.rncbc.suse.i586.rpm 525.7 KB(538,313) 2015-12-16 10:31:17
 rubberband-1.8.1-2.rncbc.suse.i586.rpm 549.5 KB(562,739) 2015-12-16 10:31:16
 librubberband-devel-1.8.1-2.rncbc.suse132.i586.rpm 622.5 KB(637,423) 2015-01-01 19:47:17
 librubberband2-1.8.1-2.rncbc.suse132.i586.rpm 458.6 KB(469,643) 2015-01-01 19:47:16
 rubberband-vamp-1.8.1-2.rncbc.suse132.i586.rpm 612.4 KB(627,112) 2015-01-01 19:47:15
 rubberband-ladspa-1.8.1-2.rncbc.suse132.i586.rpm 467.3 KB(478,532) 2015-01-01 19:47:14
 rubberband-1.8.1-2.rncbc.suse132.i586.rpm 486.6 KB(498,248) 2015-01-01 19:47:13
.diff
 rubberband-1.4.0-1.diff 17.2 KB(17,574) 2009-10-01 21:19:03
 rubberband-1.3.0-1.diff 14.0 KB(14,331) 2009-06-04 14:39:06
samplv1
.x86_64.rpm
 samplv1-lv2-0.9.20-61.rncbc.suse.x86_64.rpm 5.9 MB(6,222,972) 2021-02-10 19:00:00
 samplv1-jack-0.9.20-61.rncbc.suse.x86_64.rpm 5.8 MB(6,133,262) 2021-02-10 19:00:00
 samplv1-jack-0.9.19-60.rncbc.suse.x86_64.rpm 5.8 MB(6,132,811) 2020-12-19 19:00:00
 samplv1-lv2-0.9.19-60.rncbc.suse.x86_64.rpm 5.9 MB(6,219,945) 2020-12-19 19:00:00
 samplv1-lv2-0.9.18-59.rncbc.suse.x86_64.rpm 5.8 MB(6,102,393) 2020-10-27 19:00:00
 samplv1-jack-0.9.18-59.rncbc.suse.x86_64.rpm 5.7 MB(6,013,788) 2020-10-27 19:00:00
 samplv1-lv2-0.9.17-58.rncbc.suse.x86_64.rpm 6.0 MB(6,343,650) 2020-09-08 19:00:00
 samplv1-0.9.17-58.rncbc.suse.x86_64.rpm 6.0 MB(6,244,641) 2020-09-08 19:00:00
 samplv1-lv2-0.9.16-57.rncbc.suse.x86_64.rpm 5.6 MB(5,819,876) 2020-08-06 12:00:00
 samplv1-0.9.16-57.rncbc.suse.x86_64.rpm 5.5 MB(5,755,328) 2020-08-06 12:00:00
 samplv1-0.9.15-56.rncbc.suse.x86_64.rpm 5.5 MB(5,759,992) 2020-06-22 20:00:00
 samplv1-lv2-0.9.15-56.rncbc.suse.x86_64.rpm 5.6 MB(5,822,696) 2020-06-22 20:00:00
 samplv1-0.9.14-55.rncbc.suse.x86_64.rpm 4.2 MB(4,387,556) 2020-05-05 20:00:00
 samplv1-lv2-0.9.14-55.rncbc.suse.x86_64.rpm 4.2 MB(4,453,516) 2020-05-05 20:00:00
 samplv1-lv2-0.9.13-53.rncbc.suse.x86_64.rpm 4.2 MB(4,451,608) 2020-03-26 20:00:00
 samplv1-0.9.13-53.rncbc.suse.x86_64.rpm 4.2 MB(4,381,536) 2020-03-26 20:00:00
 samplv1-lv2-0.9.12-51.rncbc.suse.x86_64.rpm 4.2 MB(4,444,056) 2019-12-26 19:00:00
 samplv1-0.9.12-51.rncbc.suse.x86_64.rpm 4.2 MB(4,379,280) 2019-12-26 19:00:00
 samplv1-lv2-0.9.11-50.rncbc.suse.x86_64.rpm 7.5 MB(7,882,704) 2019-10-31 18:00:00
 samplv1-0.9.11-50.rncbc.suse.x86_64.rpm 4.1 MB(4,315,996) 2019-10-31 18:00:00
 samplv1-common-0.9.10-47.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.9 MB(3,085,592) 2019-09-24 19:00:00
 samplv1-0.9.10-47.rncbc.suse.x86_64.rpm 455.0 KB(465,944) 2019-09-24 19:00:00
 samplv1-lv2-0.9.10-47.rncbc.suse.x86_64.rpm 376.1 KB(385,168) 2019-09-24 19:00:00
 samplv1-0.9.9-46.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.6 MB(3,806,460) 2019-07-18 19:00:00
 samplv1-0.9.8-45.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.5 MB(3,710,296) 2019-06-06 19:00:00
 samplv1-0.9.7-44.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.5 MB(3,708,628) 2019-04-14 19:00:00
 samplv1-0.9.6-43.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.5 MB(3,709,292) 2019-03-18 19:00:00
 samplv1-0.9.5-42.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.5 MB(3,704,144) 2019-03-04 19:00:00
 samplv1-0.9.4-41.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.4 MB(3,587,660) 2018-12-12 19:00:00
 samplv1-0.9.3-40.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.4 MB(3,580,036) 2018-10-22 19:00:00
 samplv1-0.9.2-39.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.4 MB(3,568,996) 2018-07-24 19:00:00
 samplv1-0.9.1-38.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.3 MB(3,450,656) 2018-06-26 19:00:00
 samplv1-0.9.0-37.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.9 MB(3,063,932) 2018-03-07 19:00:00
 samplv1-0.8.6-36.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.8 MB(2,927,274) 2017-12-20 19:00:00
 samplv1-0.8.5-35.rncbc.suse.x86_64.rpm 2.8 MB(2,928,834) 2017-10-29 19:00:00
 samplv1-0.8.4-34.rncbc.suse.x86_64.rpm 4.2 MB(4,369,790) 2017-08-22 18:00:00
 samplv1-0.8.3-33.rncbc.suse.x86_64.rpm 4.2 MB(4,381,755) 2017-06-21 18:00:00
 samplv1-0.8.2-32.rncbc.suse.x86_64.rpm 4.0 MB(4,196,278) 2017-05-02 19:00:00
 samplv1-0.8.1-31.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.8 MB(4,027,518) 2017-03-21 19:00:00
 samplv1-0.8.0-30.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.8 MB(4,006,056) 2016-11-17 12:00:00
 samplv1-0.7.6-29.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.8 MB(3,983,960) 2016-09-19 12:00:00
 samplv1-0.7.5-28.rncbc.suse.x86_64.rpm 4.0 MB(4,220,402) 2016-06-16 18:30:00
 samplv1-0.7.4-27.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.2 MB(3,331,385) 2016-03-02 18:30:00
 samplv1-0.7.3-26.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.2 MB(3,335,906) 2016-02-22 20:00:00
 samplv1-0.7.2-25.rncbc.suse.x86_64.rpm 3.4 MB(3,611,185) 2015-12-16 12:24:35
 samplv1-0.7.2-25.rncbc.suse132.x86_64.rpm 3.2 MB(3,348,088) 2015-12-04 18:30:00
 samplv1-0.7.1-24.rncbc.suse132.x86_64.rpm 1.5 MB(1,523,522) 2015-08-24 15:26:52
 samplv1-0.7.0-23.rncbc.suse132.x86_64.rpm 1.5 MB(1,524,106) 2015-07-24 19:42:58
 samplv1-0.6.3-22.rncbc.suse132.x86_64.rpm 1.2 MB(1,265,844) 2015-05-09 11:41:50
 samplv1-0.6.2-21.rncbc.suse132.x86_64.rpm 1.2 MB(1,265,003) 2015-04-30 16:29:22
 samplv1-0.6.1-20.rncbc.suse132.x86_64.rpm 1.2 MB(1,251,519) 2015-03-09 15:26:00
 samplv1-0.6.0-19.rncbc.suse132.x86_64.rpm 1.2 MB(1,224,144) 2015-01-23 15:57:39
 samplv1-0.5.1-18.rncbc.suse132.x86_64.rpm 933.3 KB(955,684) 2014-11-05 18:03:59
 samplv1-0.5.1-18.rncbc.suse131.x86_64.rpm 934.1 KB(956,469) 2014-09-11 18:03:45
 samplv1-0.5.0-17.rncbc.suse131.x86_64.rpm 931.2 KB(953,538) 2014-06-30 17:12:21
 samplv1-0.4.2-16.rncbc.suse131.x86_64.rpm 210.7 KB(215,759) 2014-04-29 15:31:34
.x86_64.AppImage
 samplv1-jack-0.9.20-61.x86_64.AppImage 13.9 MB(14,581,704) 2021-02-10 19:00:00
 samplv1-jack-0.9.19-60.x86_64.AppImage 13.9 MB(14,553,032) 2020-12-19 19:00:00
 samplv1-jack-0.9.18-59.x86_64.AppImage 13.8 MB(14,507,976) 2020-10-27 19:00:00
 samplv1-0.9.17-58.x86_64.AppImage 14.1 MB(14,741,448) 2020-09-08 19:00:00
 samplv1-0.9.16-57.x86_64.AppImage 11.0 MB(11,538,376) 2020-08-06 12:00:00
 samplv1-0.9.15-56.x86_64.AppImage 11.0 MB(11,538,376) 2020-06-22 20:00:00
 samplv1-0.9.14-55.x86_64.AppImage 9.3 MB(9,740,232) 2020-05-05 20:00:00
 samplv1-0.9.13-53.x86_64.AppImage 9.3 MB(9,732,040) 2020-03-26 20:00:00
 samplv1-0.9.12-51.x86_64.AppImage 9.3 MB(9,727,944) 2019-12-26 19:00:00
 samplv1-0.9.11-50.x86_64.AppImage 23.4 MB(24,539,080) 2019-10-31 18:00:00
 samplv1-0.9.10-14.x86_64.AppImage 23.5 MB(24,592,328) 2019-09-24 19:00:00
 samplv1-0.9.9-13.x86_64.AppImage 23.5 MB(24,592,328) 2019-07-18 19:00:00
 samplv1-0.9.8-12.x86_64.AppImage 23.4 MB(24,580,040) 2019-06-06 19:00:00
 samplv1-0.9.7-11.x86_64.AppImage 23.4 MB(24,571,848) 2019-04-14 19:00:00
 samplv1-0.9.6-10.x86_64.AppImage 24.0 MB(25,130,120) 2019-03-18 19:00:00
 samplv1-0.9.5-9.x86_64.AppImage 24.2 MB(25,416,840) 2019-03-04 19:00:00
 samplv1-0.9.4-8.x86_64.AppImage 24.2 MB(25,339,016) 2018-12-12 19:00:00
 samplv1-0.9.3-7.x86_64.AppImage 23.7 MB(24,896,648) 2018-10-22 19:00:00
 samplv1-0.9.2-6.x86_64.AppImage 22.7 MB(23,823,496) 2018-07-24 19:00:00
 samplv1-0.9.1-5.x86_64.AppImage 12.5 MB(13,079,768) 2018-06-26 19:00:00
 samplv1-0.9.0-4.x86_64.AppImage 13.0 MB(13,640,920) 2018-03-07 19:00:00
 samplv1-0.8.6-3.x86_64.AppImage 15.8 MB(16,577,752) 2017-12-20 19:00:00
 samplv1-0.8.5-2.x86_64.AppImage 13.3 MB(13,968,600) 2017-10-29 19:00:00
 samplv1-0.8.4-1.x86_64.AppImage 13.0 MB(13,583,512) 2017-08-22 18:00:00
.tar.gz
 samplv1-0.9.20.tar.gz 337.8 KB(345,935) 2021-02-10 19:00:00
 samplv1-0.9.19.tar.gz 337.1 KB(345,149) 2020-12-19 19:00:00
 samplv1-0.9.18.tar.gz 336.5 KB(344,616) 2020-10-27 19:00:00
 samplv1-0.9.17.tar.gz 336.6 KB(344,719) 2020-09-08 19:00:00
 samplv1-0.9.16.tar.gz 328.7 KB(336,568) 2020-08-06 12:00:00
 samplv1-0.9.15.tar.gz 328.1 KB(335,975) 2020-06-22 20:00:00
 samplv1-0.9.14.tar.gz 327.9 KB(335,742) 2020-05-05 20:00:00
 samplv1-0.9.13.tar.gz 326.8 KB(334,592) 2020-03-26 20:00:00
 samplv1-0.9.12.tar.gz 326.0 KB(333,810) 2019-12-26 19:00:00
 samplv1-0.9.11.tar.gz 312.6 KB(320,064) 2019-10-31 18:00:00
 samplv1-0.9.10.tar.gz 312.9 KB(320,393) 2019-09-24 19:00:00
 samplv1-0.9.9.tar.gz 305.2 KB(312,523) 2019-07-18 19:00:00
 samplv1-0.9.8.tar.gz 299.5 KB(306,713) 2019-06-06 19:00:00
 samplv1-0.9.7.tar.gz 299.3 KB(306,468) 2019-04-14 19:00:00
 samplv1-0.9.6.tar.gz 299.1 KB(306,314) 2019-03-18 19:00:00
 samplv1-0.9.5.tar.gz 298.8 KB(305,999) 2019-03-04 19:00:00
 samplv1-0.9.4.tar.gz 292.6 KB(299,634) 2018-12-12 19:00:00
 samplv1-0.9.3.tar.gz 292.9 KB(299,963) 2018-10-22 19:00:00
 samplv1-0.9.2.tar.gz 290.2 KB(297,204) 2018-07-24 19:00:00
 samplv1-0.9.1.tar.gz 284.4 KB(291,231) 2018-06-26 19:00:00
 samplv1-0.9.0.tar.gz 282.5 KB(289,319) 2018-03-07 19:00:00
 samplv1-0.8.6.tar.gz 275.1 KB(281,671) 2017-12-20 19:00:00
 samplv1-0.8.5.tar.gz 274.5 KB(281,095) 2017-10-29 19:00:00
 samplv1-0.8.4.tar.gz 270.1 KB(276,625) 2017-08-22 18:00:00
 samplv1-0.8.3.tar.gz 269.9 KB(276,404) 2017-06-21 18:00:00
 samplv1-0.8.2.tar.gz 266.7 KB(273,139) 2017-05-02 19:00:00
 samplv1-0.8.1.tar.gz 261.3 KB(267,608) 2017-03-21 19:00:00
 samplv1-0.8.0.tar.gz 260.3 KB(266,518) 2016-11-17 12:00:00
 samplv1-0.7.6.tar.gz 252.7 KB(258,724) 2016-09-19 12:00:00
 samplv1-0.7.5.tar.gz 251.5 KB(257,586) 2016-06-16 18:30:00
 samplv1-0.7.4.tar.gz 251.3 KB(257,332) 2016-03-02 18:30:00
 samplv1-0.7.3.tar.gz 251.2 KB(257,246) 2016-02-22 20:00:00
 samplv1-0.7.2.tar.gz 250.5 KB(256,475) 2015-12-04 18:30:00
 samplv1-0.7.1.tar.gz 244.6 KB(250,428) 2015-08-24 15:25:06
 samplv1-0.7.0.tar.gz 244.4 KB(250,273) 2015-07-24 19:41:12
 samplv1-0.6.3.tar.gz 222.3 KB(227,599) 2015-05-09 11:40:24
 samplv1-0.6.2.tar.gz 222.2 KB(227,505) 2015-04-30 16:27:55
 samplv1-0.6.1.tar.gz 220.9 KB(226,184) 2015-03-09 15:24:32
 samplv1-0.6.0.tar.gz 217.3 KB(222,555) 2015-01-23 15:56:13
 samplv1-0.5.1.tar.gz 204.3 KB(209,202) 2014-09-11 18:02:11
 samplv1-0.5.0.tar.gz 203.3 KB(208,174) 2014-06-30 17:10:59
 samplv1-0.4.2.tar.gz 199.3 KB(204,034) 2014-04-29 15:30:32
 samplv1-0.4.1.tar.gz 198.7 KB(203,444) 2014-04-07 11:24:23
 samplv1-0.4.0.tar.gz 197.0 KB(201,724) 2014-03-06 17:32:34
 samplv1-0.3.6.tar.gz 192.7 KB(197,373) 2013-12-31 12:34:06
 samplv1-0.3.5.tar.gz 190.6 KB(195,145) 2013-09-30 15:54:05
 samplv1-0.3.4.tar.gz 189.1 KB(193,642) 2013-07-16 15:17:06
 samplv1-0.3.3.tar.gz 127.9 KB(130,957) 2013-05-31 17:51:58
 samplv1-0.3.2.tar.gz 118.9 KB(121,776) 2013-03-01 15:29:35
 samplv1-0.3.1.tar.gz 118.4 KB(121,231) 2013-02-08 16:33:13
 samplv1-0.3.0.tar.gz 117.9 KB(120,705) 2012-12-21 15:53:18
 samplv1-0.2.0.tar.gz 113.0 KB(115,706) 2012-11-22 17:42:53
 samplv1-0.1.1.tar.gz 110.2 KB(112,859) 2012-09-24 11:44:09
 samplv1-0.1.0.tar.gz 110.0 KB(112,667) 2012-09-10 12:30:01
.src.rpm
 samplv1-0.9.20-61.rncbc.suse.src.rpm 351.4 KB(359,877) 2021-02-10 19:00:00
 samplv1-0.9.19-60.rncbc.suse.src.rpm 350.2 KB(358,627) 2020-12-19 19:00:00
 samplv1-0.9.18-59.rncbc.suse.src.rpm 349.4 KB(357,836) 2020-10-27 19:00:00
 samplv1-0.9.17-58.rncbc.suse.src.rpm 349.5 KB(357,894) 2020-09-08 19:00:00
 samplv1-0.9.16-57.rncbc.suse.src.rpm 341.3 KB(349,542) 2020-08-06 12:00:00
 samplv1-0.9.15-56.rncbc.suse.src.rpm 340.8 KB(348,969) 2020-06-22 20:00:00
 samplv1-0.9.14-55.rncbc.suse.src.rpm 340.4 KB(348,619) 2020-05-05 20:00:00
 samplv1-0.9.13-53.rncbc.suse.src.rpm 339.3 KB(347,449) 2020-03-26 20:00:00
 samplv1-0.9.12-51.rncbc.suse.src.rpm 338.5 KB(346,617) 2019-12-26 19:00:00
 samplv1-0.9.11-50.rncbc.suse.src.rpm 324.6 KB(332,414) 2019-10-31 18:00:00
 samplv1-0.9.10-47.rncbc.suse.src.rpm 324.8 KB(332,570) 2019-09-24 19:00:00
 samplv1-0.9.9-46.rncbc.suse.src.rpm 316.7 KB(324,262) 2019-07-18 19:00:00
 samplv1-0.9.8-45.rncbc.suse.src.rpm 310.9 KB(318,379) 2019-06-06 19:00:00
 samplv1-0.9.7-44.rncbc.suse.src.rpm 310.6 KB(318,090) 2019-04-14 19:00:00
 samplv1-0.9.6-43.rncbc.suse.src.rpm 310.3 KB(317,753) 2019-03-18 19:00:00
 samplv1-0.9.5-42.rncbc.suse.src.rpm 310.0 KB(317,436) 2019-03-04 19:00:00
 samplv1-0.9.4-41.rncbc.suse.src.rpm 303.6 KB(310,920) 2018-12-12 19:00:00
 samplv1-0.9.3-40.rncbc.suse.src.rpm 303.9 KB(311,229) 2018-10-22 19:00:00
 samplv1-0.9.2-39.rncbc.suse.src.rpm 301.1 KB(308,365) 2018-07-24 19:00:00
 samplv1-0.9.1-38.rncbc.suse.src.rpm 295.2 KB(302,329) 2018-06-26 19:00:00
 samplv1-0.9.0-37.rncbc.suse.src.rpm 293.2 KB(300,226) 2018-03-07 19:00:00
 samplv1-0.8.6-36.rncbc.suse.src.rpm 285.3 KB(292,132) 2017-12-20 19:00:00
 samplv1-0.8.5-35.rncbc.suse.src.rpm 284.7 KB(291,578) 2017-10-29 19:00:00
 samplv1-0.8.4-34.rncbc.suse.src.rpm 280.2 KB(286,896) 2017-08-22 18:00:00
 samplv1-0.8.3-33.rncbc.suse.src.rpm 279.8 KB(286,538) 2017-06-21 18:00:00
 samplv1-0.8.2-32.rncbc.suse.src.rpm 276.5 KB(283,133) 2017-05-02 19:00:00
 samplv1-0.8.1-31.rncbc.suse.src.rpm 271.1 KB(277,603) 2017-03-21 19:00:00
 samplv1-0.8.0-30.rncbc.suse.src.rpm 270.0 KB(276,510) 2016-11-17 12:00:00
 samplv1-0.7.6-29.rncbc.suse.src.rpm 262.0 KB(268,322) 2016-09-19 12:00:00
 samplv1-0.7.5-28.rncbc.suse.src.rpm 261.0 KB(267,227) 2016-06-16 18:30:00
 samplv1-0.7.4-27.rncbc.suse.src.rpm 260.4 KB(266,678) 2016-03-02 18:30:00
 samplv1-0.7.3-26.rncbc.suse.src.rpm 260.3 KB(266,592) 2016-02-22 20:00:00
 samplv1-0.7.2-25.rncbc.suse.src.rpm 259.4 KB(265,674) 2015-12-16 12:24:23
 samplv1-0.7.2-25.rncbc.suse132.src.rpm 255.4 KB(261,577) 2015-12-04 18:30:00
 samplv1-0.7.1-24.rncbc.suse132.src.rpm 249.5 KB(255,445) 2015-08-24 15:26:47
 samplv1-0.7.0-23.rncbc.suse132.src.rpm 249.3 KB(255,237) 2015-07-24 19:42:53
 samplv1-0.6.3-22.rncbc.suse132.src.rpm 226.7 KB(232,191) 2015-05-09 11:41:47
 samplv1-0.6.2-21.rncbc.suse132.src.rpm 226.7 KB(232,116) 2015-04-30 16:29:18
 samplv1-0.6.1-20.rncbc.suse132.src.rpm 225.3 KB(230,680) 2015-03-09 15:25:56
 samplv1-0.6.0-19.rncbc.suse132.src.rpm 221.8 KB(227,128) 2015-01-23 15:57:35
 samplv1-0.5.1-18.rncbc.suse132.src.rpm 208.7 KB(213,725) 2014-11-05 11:53:15
 samplv1-0.5.1-18.rncbc.suse131.src.rpm 208.7 KB(213,733) 2014-09-11 18:03:42
 samplv1-0.5.0-17.rncbc.suse131.src.rpm 207.7 KB(212,695) 2014-06-30 17:12:18
 samplv1-0.4.2-16.rncbc.suse131.src.rpm 203.5 KB(208,402) 2014-04-29 15:31:33
.i586.rpm
 samplv1-0.8.6-36.rncbc.suse.i586.rpm 2.8 MB(2,912,298) 2017-12-20 19:00:00
 samplv1-0.8.5-35.rncbc.suse.i586.rpm 2.8 MB(2,915,226) 2017-10-29 19:00:00
 samplv1-0.8.4-34.rncbc.suse.i586.rpm 4.1 MB(4,336,410) 2017-08-22 18:00:00
 samplv1-0.8.3-33.rncbc.suse.i586.rpm 4.2 MB(4,354,286) 2017-06-21 18:00:00
 samplv1-0.8.2-32.rncbc.suse.i586.rpm 4.0 MB(4,160,278) 2017-05-02 19:00:00
 samplv1-0.8.1-31.rncbc.suse.i586.rpm 3.8 MB(4,004,576) 2017-03-21 19:00:00
 samplv1-0.8.0-30.rncbc.suse.i586.rpm 3.8 MB(3,984,856) 2016-11-17 12:00:00
 samplv1-0.7.6-29.rncbc.suse.i586.rpm 3.8 MB(3,962,306) 2016-09-19 12:00:00
 samplv1-0.7.5-28.rncbc.suse.i586.rpm 4.0 MB(4,182,901) 2016-06-16 18:30:00
 samplv1-0.7.4-27.rncbc.suse.i586.rpm 2.9 MB(3,056,267) 2016-03-02 18:30:00
 samplv1-0.7.3-26.rncbc.suse.i586.rpm 2.9 MB(3,055,803) 2016-02-22 20:00:00
 samplv1-0.7.2-25.rncbc.suse.i586.rpm 3.2 MB(3,344,009) 2015-12-16 10:45:25
 samplv1-0.7.2-25.rncbc.suse132.i586.rpm 2.4 MB(2,515,767) 2015-12-04 18:30:00
 samplv1-0.7.1-24.rncbc.suse132.i586.rpm 1.4 MB(1,509,566) 2015-08-24 15:12:48
 samplv1-0.7.0-23.rncbc.suse132.i586.rpm 1.4 MB(1,509,984) 2015-07-24 19:31:45
 samplv1-0.6.3-22.rncbc.suse132.i586.rpm 1.2 MB(1,251,373) 2015-05-09 11:22:09
 samplv1-0.6.2-21.rncbc.suse132.i586.rpm 1.2 MB(1,251,185) 2015-04-30 16:08:47
 samplv1-0.6.1-20.rncbc.suse132.i586.rpm 1.2 MB(1,237,866) 2015-03-09 15:07:42
 samplv1-0.6.0-19.rncbc.suse132.i586.rpm 1.2 MB(1,208,875) 2015-01-23 15:33:35
 samplv1-0.5.1-18.rncbc.suse132.i586.rpm 923.7 KB(945,875) 2014-11-05 11:53:17
 samplv1-0.5.1-18.rncbc.suse131.i586.rpm 924.8 KB(946,945) 2014-09-11 17:52:45
 samplv1-0.5.0-17.rncbc.suse131.i586.rpm 920.4 KB(942,443) 2014-06-30 17:02:38
 samplv1-0.4.2-16.rncbc.suse131.i586.rpm 220.5 KB(225,743) 2014-04-29 15:14:38
serd
.x86_64.rpm
 serdi-0.30.8-27.rncbc.suse.x86_64.rpm 17.6 KB(18,036) 2021-01-07 23:00:00
 libserd-0-0-0.30.8-27.rncbc.suse.x86_64.rpm 40.9 KB(41,900) 2021-01-07 23:00:00
 libserd-devel-0.30.8-27.rncbc.suse.x86_64.rpm 16.2 KB(16,601) 2021-01-07 23:00:00
 serdi-0.30.6-26.rncbc.suse.x86_64.rpm 16.4 KB(16,780) 2020-09-27 18:00:00
 libserd-devel-0.30.6-26.rncbc.suse.x86_64.rpm 15.8 KB(16,133) 2020-09-27 18:00:00
 libserd-0-0-0.30.6-26.rncbc.suse.x86_64.rpm 40.7 KB(41,703) 2020-09-27 18:00:00
 libserd-0-0-0.30.4-25.rncbc.suse.x86_64.rpm 36.4 KB(37,236) 2020-08-16 18:00:00
 libserd-devel-0.30.4-25.rncbc.suse.x86_64.rpm 15.5 KB(15,900) 2020-08-16 18:00:00
 serdi-0.30.4-25.rncbc.suse.x86_64.rpm 15.6 KB(15,936) 2020-08-16 18:00:00
 serdi-0.30.2-23.rncbc.suse.x86_64.rpm 15.5 KB(15,884) 2019-10-24 15:00:00
 libserd-devel-0.30.2-23.rncbc.suse.x86_64.rpm 15.5 KB(15,844) 2019-10-24 15:00:00
 libserd-0-0-0.30.2-23.rncbc.suse.x86_64.rpm 36.1 KB(36,980) 2019-10-24 15:00:00
 libserd-devel-0.30.0-18.rncbc.suse.x86_64.rpm 15.4 KB(15,752) 2018-07-22 22:00:00
 libserd-0-0-0.30.0-18.rncbc.suse.x86_64.rpm 35.9 KB(36,732) 2018-07-22 22:00:00
 serd-0.30.0-18.rncbc.suse.x86_64.rpm 17.3 KB(17,704) 2018-07-22 22:00:00
 libserd-0-0-0.28.0-17.rncbc.suse.x86_64.rpm 34.3 KB(35,156) 2017-07-21 12:00:00
 libserd-devel-0.28.0-17.rncbc.suse.x86_64.rpm 14.9 KB(15,220) 2017-07-21 12:00:00
 serd-0.28.0-17.rncbc.suse.x86_64.rpm 14.5 KB(14,845) 2017-07-21 12:00:00
 libserd-0-0-0.26.0-16.rncbc.suse.x86_64.rpm 33.3 KB(34,078) 2017-01-11 18:20:00
 libserd-devel-0.26.0-16.rncbc.suse.x86_64.rpm 14.3 KB(14,669) 2017-01-11 18:20:00
 serd-0.26.0-16.rncbc.suse.x86_64.rpm 14.4 KB(14,735) 2017-01-11 18:20:00
 libserd-devel-0.24.0-15.rncbc.suse.x86_64.rpm 14.2 KB(14,548) 2016-09-20 08:54:41
 serd-0.24.0-15.rncbc.suse.x86_64.rpm 14.3 KB(14,645) 2016-09-20 08:54:41
 libserd-0-0-0.24.0-15.rncbc.suse.x86_64.rpm 31.6 KB(32,361) 2016-09-20 08:54:41
 libserd-0-0-0.23.0git.700bec-14.rncbc.suse.x86_64.rpm 31.7 KB(32,458) 2016-09-19 08:39:01
 serd-0.23.0git.700bec-14.rncbc.suse.x86_64.rpm 14.4 KB(14,751) 2016-09-19 08:39:01
 libserd-devel-0.23.0git.700bec-14.rncbc.suse.x86_64.rpm 14.3 KB(14,673) 2016-09-19 08:39:01
 serd-0.23.0git.257819-12.rncbc.suse.x86_64.rpm 14.5 KB(14,835) 2016-08-07 09:49:19
 libserd-devel-0.23.0git.257819-12.rncbc.suse.x86_64.rpm 14.3 KB(14,678) 2016-08-07 09:49:19
 libserd-0-0-0.23.0git.257819-12.rncbc.suse.x86_64.rpm 31.6 KB(32,399) 2016-08-07 09:49:19
 libserd-0-0-0.23.0git.afa1aa-11.rncbc.suse.x86_64.rpm 31.6 KB(32,395) 2016-07-12 09:59:49
 libserd-devel-0.23.0git.afa1aa-11.rncbc.suse.x86_64.rpm 14.3 KB(14,682) 2016-07-12 09:59:49
 serd-0.23.0git.afa1aa-11.rncbc.suse.x86_64.rpm 14.5 KB(14,823) 2016-07-12 09:59:49
 serd-0.22.1git.40bc1d-10.rncbc.suse.x86_64.rpm 14.3 KB(14,608) 2015-12-16 11:44:14
 libserd-devel-0.22.1git.40bc1d-10.rncbc.suse.x86_64.rpm 14.2 KB(14,541) 2015-12-16 11:44:14
 libserd-0-0-0.22.1git.40bc1d-10.rncbc.suse.x86_64.rpm 31.4 KB(32,119) 2015-12-16 11:44:14
 libserd-0-0-0.22.1git.40bc1d-9.rncbc.suse132.x86_64.rpm 27.3 KB(27,976) 2015-11-15 11:51:17
 libserd-devel-0.22.1git.40bc1d-9.rncbc.suse132.x86_64.rpm 10.2 KB(10,448) 2015-11-15 11:51:17
 serd-0.22.1git.40bc1d-9.rncbc.suse132.x86_64.rpm 10.2 KB(10,484) 2015-11-15 11:51:17
 libserd-0-0-0.22.0-8.rncbc.suse132.x86_64.rpm 27.2 KB(27,827) 2015-10-08 23:23:10
 libserd-devel-0.22.0-8.rncbc.suse132.x86_64.rpm 10.1 KB(10,315) 2015-10-08 23:23:10
 serd-0.22.0-8.rncbc.suse132.x86_64.rpm 10.1 KB(10,320) 2015-10-08 23:23:10
 libserd-devel-0.21.1svn490-7.rncbc.suse132.x86_64.rpm 10.1 KB(10,362) 2015-09-12 17:53:45
 serd-0.21.1svn490-7.rncbc.suse132.x86_64.rpm 10.1 KB(10,304) 2015-09-12 17:53:45
 libserd-0-0-0.21.1svn490-7.rncbc.suse132.x86_64.rpm 27.2 KB(27,877) 2015-09-12 17:53:45
 serd-0.20.0-6.rncbc.suse132.x86_64.rpm 10130 B(10,130) 2014-11-26 16:03:58
 libserd-devel-0.20.0-6.rncbc.suse132.x86_64.rpm 10169 B(10,169) 2014-11-26 16:03:58
 libserd-0-0-0.20.0-6.rncbc.suse132.x86_64.rpm 26.7 KB(27,383) 2014-11-26 16:03:58
 libserd-devel-0.20.0-4.rncbc.suse132.x86_64.rpm 10.1 KB(10,376) 2014-11-05 17:18:09
 libserd-0-0.20.0-4.rncbc.suse132.x86_64.rpm 26.9 KB(27,583) 2014-11-05 17:18:09
 serd-0.20.0-4.rncbc.suse132.x86_64.rpm 10.1 KB(10,339) 2014-11-05 17:18:09
 libserd-devel-0.20.0-4.rncbc.suse131.x86_64.rpm 10.1 KB(10,376) 2014-08-13 22:17:51
 libserd-0-0.20.0-4.rncbc.suse131.x86_64.rpm 27.0 KB(27,610) 2014-08-13 22:17:51
 serd-0.20.0-4.rncbc.suse131.x86_64.rpm 10.1 KB(10,336) 2014-08-13 22:17:51
 libserd-0-0.18.2-3.rncbc.suse131.x86_64.rpm 25.9 KB(26,513) 2013-11-20 00:23:56
 libserd-devel-0.18.2-3.rncbc.suse131.x86_64.rpm 10.0 KB(10,286) 2013-11-20 00:23:56
 serd-0.18.2-3.rncbc.suse131.x86_64.rpm 10.0 KB(10,261) 2013-11-20 00:23:56
.tar.bz2
 serd-0.30.8.tar.bz2 577.0 KB(590,817) 2021-01-07 23:00:00
 serd-0.30.6.tar.bz2 595.1 KB(609,365) 2020-09-27 18:00:00
 serd-0.30.4.tar.bz2 591.3 KB(605,441) 2020-08-16 18:00:00
 serd-0.30.2.tar.bz2 576.5 KB(590,337) 2019-10-24 15:00:00
 serd-0.30.0.tar.bz2 377.9 KB(386,996) 2018-07-22 22:00:00
 serd-0.28.0.tar.bz2 362.9 KB(371,592) 2017-07-21 12:00:00
 serd-0.26.0.tar.bz2 360.6 KB(369,280) 2017-01-11 18:20:00
 serd-0.24.0.tar.bz2 338.5 KB(346,615) 2016-09-20 08:54:39
 serd-0.23.0git.700bec.tar.bz2 350.4 KB(358,785) 2016-09-19 08:38:59
 serd-0.23.0git.257819.tar.bz2 349.2 KB(357,608) 2016-08-07 09:49:17
 serd-0.23.0git.afa1aa.tar.bz2 348.6 KB(356,926) 2016-07-12 09:59:37
 serd-0.22.1git.40bc1d.tar.bz2 345.3 KB(353,554) 2015-11-15 11:51:15
 serd-0.22.0.tar.bz2 332.4 KB(340,371) 2015-10-08 23:23:06
 serd-0.21.1svn490.tar.bz2 344.9 KB(353,143) 2015-09-12 17:53:43
 serd-0.20.0.tar.bz2 355.3 KB(363,807) 2014-08-17 13:26:22
 serd-0.18.2.tar.bz2 284.2 KB(291,053) 2012-12-25 17:09:55
 serd-0.18.0.tar.bz2 276.7 KB(283,387) 2012-09-05 20:35:16
 serd-0.14.0.tar.bz2 291.5 KB(298,512) 2012-05-11 15:57:17
.src.rpm
 serd-0.30.8-27.rncbc.suse.src.rpm 493.4 KB(505,265) 2021-01-07 23:00:00
 serd-0.30.6-26.rncbc.suse.src.rpm 513.8 KB(526,131) 2020-09-27 18:00:00
 serd-0.30.4-25.rncbc.suse.src.rpm 507.0 KB(519,210) 2020-08-16 18:00:00
 serd-0.30.2-23.rncbc.suse.src.rpm 493.4 KB(505,279) 2019-10-24 15:00:00
 serd-0.30.0-18.rncbc.suse.src.rpm 292.2 KB(299,164) 2018-07-22 22:00:00
 serd-0.28.0-17.rncbc.suse.src.rpm 278.7 KB(285,439) 2017-07-21 12:00:00
 serd-0.26.0-16.rncbc.suse.src.rpm 275.8 KB(282,434) 2017-01-11 18:20:00
 serd-0.24.0-15.rncbc.suse.src.rpm 253.4 KB(259,525) 2016-09-20 08:54:41
 serd-0.23.0git.700bec-14.rncbc.suse.src.rpm 270.7 KB(277,185) 2016-09-19 08:39:01
 serd-0.23.0git.257819-12.rncbc.suse.src.rpm 269.9 KB(276,372) 2016-08-07 09:49:19
 serd-0.23.0git.afa1aa-11.rncbc.suse.src.rpm 268.4 KB(274,858) 2016-07-12 09:59:49
 serd-0.22.1git.40bc1d-10.rncbc.suse.src.rpm 266.0 KB(272,406) 2015-12-16 11:44:14
 serd-0.22.1git.40bc1d-9.rncbc.suse132.src.rpm 261.3 KB(267,530) 2015-11-15 11:51:17
 serd-0.22.0-8.rncbc.suse132.src.rpm 245.7 KB(251,644) 2015-10-08 23:23:10
 serd-0.21.1svn490-7.rncbc.suse132.src.rpm 262.4 KB(268,707) 2015-09-12 17:53:45
 serd-0.20.0-6.rncbc.suse132.src.rpm 266.2 KB(272,613) 2014-11-26 16:03:58
 serd-0.20.0-4.rncbc.suse132.src.rpm 266.5 KB(272,897) 2014-11-05 10:46:21
 serd-0.20.0-4.rncbc.suse131.src.rpm 266.5 KB(272,895) 2014-08-17 13:26:25
 serd-0.18.2-3.rncbc.suse131.src.rpm 195.5 KB(200,186) 2013-11-20 00:23:56
.i586.rpm
 serd-0.28.0-17.rncbc.suse.i586.rpm 14.5 KB(14,877) 2017-07-21 12:00:00
 libserd-0-0-0.28.0-17.rncbc.suse.i586.rpm 42.0 KB(42,966) 2017-07-21 12:00:00
 libserd-devel-0.28.0-17.rncbc.suse.i586.rpm 14.9 KB(15,240) 2017-07-21 12:00:00
 libserd-devel-0.26.0-16.rncbc.suse.i586.rpm 14.3 KB(14,684) 2017-01-11 18:20:00
 libserd-0-0-0.26.0-16.rncbc.suse.i586.rpm 41.0 KB(41,965) 2017-01-11 18:20:00
 serd-0.26.0-16.rncbc.suse.i586.rpm 14.4 KB(14,735) 2017-01-11 18:20:00
 libserd-devel-0.24.0-15.rncbc.suse.i586.rpm 14.2 KB(14,561) 2016-09-20 08:44:15
 libserd-0-0-0.24.0-15.rncbc.suse.i586.rpm 39.3 KB(40,220) 2016-09-20 08:44:15
 serd-0.24.0-15.rncbc.suse.i586.rpm 14.3 KB(14,637) 2016-09-20 08:44:15
 libserd-0-0-0.23.0git.700bec-14.rncbc.suse.i586.rpm 39.4 KB(40,311) 2016-09-19 08:29:53
 libserd-devel-0.23.0git.700bec-14.rncbc.suse.i586.rpm 14.3 KB(14,688) 2016-09-19 08:29:53
 serd-0.23.0git.700bec-14.rncbc.suse.i586.rpm 14.4 KB(14,737) 2016-09-19 08:29:53
 libserd-0-0-0.23.0git.257819-12.rncbc.suse.i586.rpm 39.3 KB(40,286) 2016-08-07 09:39:40
 libserd-devel-0.23.0git.257819-12.rncbc.suse.i586.rpm 14.3 KB(14,690) 2016-08-07 09:39:40
 serd-0.23.0git.257819-12.rncbc.suse.i586.rpm 14.4 KB(14,788) 2016-08-07 09:39:40
 libserd-0-0-0.23.0git.afa1aa-11.rncbc.suse.i586.rpm 39.3 KB(40,278) 2016-07-12 09:46:50
 libserd-devel-0.23.0git.afa1aa-11.rncbc.suse.i586.rpm 14.3 KB(14,689) 2016-07-12 09:46:50
 serd-0.23.0git.afa1aa-11.rncbc.suse.i586.rpm 14.4 KB(14,793) 2016-07-12 09:46:50
 libserd-0-0-0.22.1git.40bc1d-10.rncbc.suse.i586.rpm 36.9 KB(37,757) 2015-12-16 10:17:00
 serd-0.22.1git.40bc1d-10.rncbc.suse.i586.rpm 14.3 KB(14,600) 2015-12-16 10:17:00
 libserd-devel-0.22.1git.40bc1d-10.rncbc.suse.i586.rpm 14.2 KB(14,564) 2015-12-16 10:17:00
 libserd-devel-0.22.1git.40bc1d-9.rncbc.suse132.i586.rpm 10.2 KB(10,470) 2015-11-15 11:37:44
 libserd-0-0-0.22.1git.40bc1d-9.rncbc.suse132.i586.rpm 32.1 KB(32,878) 2015-11-15 11:37:43
 serd-0.22.1git.40bc1d-9.rncbc.suse132.i586.rpm 10.3 KB(10,504) 2015-11-15 11:37:43
 serd-0.22.0-8.rncbc.suse132.i586.rpm 10.1 KB(10,337) 2015-10-08 23:11:20
 libserd-0-0-0.22.0-8.rncbc.suse132.i586.rpm 32.0 KB(32,760) 2015-10-08 23:11:20
 libserd-devel-0.22.0-8.rncbc.suse132.i586.rpm 10.1 KB(10,333) 2015-10-08 23:11:20
 libserd-0-0-0.21.1svn490-7.rncbc.suse132.i586.rpm 32.0 KB(32,770) 2015-09-12 17:39:18
 libserd-devel-0.21.1svn490-7.rncbc.suse132.i586.rpm 10.1 KB(10,383) 2015-09-12 17:39:18
 serd-0.21.1svn490-7.rncbc.suse132.i586.rpm 10.1 KB(10,308) 2015-09-12 17:39:18
 libserd-0-0-0.20.0-6.rncbc.suse132.i586.rpm 31.5 KB(32,300) 2014-11-26 15:49:50
 libserd-devel-0.20.0-6.rncbc.suse132.i586.rpm 10177 B(10,177) 2014-11-26 15:49:50
 serd-0.20.0-6.rncbc.suse132.i586.rpm 10143 B(10,143) 2014-11-26 15:49:49
 serd-0.20.0-4.rncbc.suse132.i586.rpm 10.1 KB(10,361) 2014-11-05 10:46:21
 libserd-0-0.20.0-4.rncbc.suse132.i586.rpm 31.7 KB(32,495) 2014-11-05 10:46:21
 libserd-devel-0.20.0-4.rncbc.suse132.i586.rpm 10.1 KB(10,387) 2014-11-05 10:46:21
 libserd-devel-0.20.0-4.rncbc.suse131.i586.rpm 10.1 KB(10,387) 2014-08-17 13:26:25
 serd-0.20.0-4.rncbc.suse131.i586.rpm 10.1 KB(10,349) 2014-08-17 13:26:25
 libserd-0-0.20.0-4.rncbc.suse131.i586.rpm 31.7 KB(32,480) 2014-08-17 13:26:25
 libserd-devel-0.18.2-3.rncbc.suse131.i586.rpm 10.1 KB(10,294) 2013-11-20 00:07:40
 libserd-0-0.18.2-3.rncbc.suse131.i586.rpm 30.7 KB(31,398) 2013-11-20 00:07:39
 serd-0.18.2-3.rncbc.suse131.i586.rpm 10.0 KB(10,282) 2013-11-20 00:07:39
sord
.x86_64.rpm
 sordi-0.16.6-26.rncbc.suse.x86_64.rpm 22.3 KB(22,786) 2020-09-27 18:00:00
 libsord-devel-0.16.6-26.rncbc.suse.x86_64.rpm 15.4 KB(15,749) 2020-09-27 18:00:00
 libsord-0-0-0.16.6-26.rncbc.suse.x86_64.rpm 23.6 KB(24,163) 2020-09-27 18:00:00
 libsord-devel-0.16.4-24.rncbc.suse.x86_64.rpm 15.0 KB(15,408) 2019-11-12 19:30:00
 libsord-0-0-0.16.4-24.rncbc.suse.x86_64.rpm 20.6 KB(21,088) 2019-11-12 19:30:00
 sordi-0.16.4-24.rncbc.suse.x86_64.rpm 21.1 KB(21,608) 2019-11-12 19:30:00
 sord-0.16.2-16.rncbc.suse.x86_64.rpm 15.3 KB(15,624) 2018-07-22 22:00:00
 libsord-0-0-0.16.2-16.rncbc.suse.x86_64.rpm 20.5 KB(21,016) 2018-07-22 22:00:00
 libsord-devel-0.16.2-16.rncbc.suse.x86_64.rpm 27.6 KB(28,292) 2018-07-22 22:00:00
 sord-0.16.0-15.rncbc.suse.x86_64.rpm 12.8 KB(13,131) 2016-09-20 08:54:49
 libsord-devel-0.16.0-15.rncbc.suse.x86_64.rpm 24.9 KB(25,516) 2016-09-20 08:54:49
 libsord-0-0-0.16.0-15.rncbc.suse.x86_64.rpm 20.1 KB(20,567) 2016-09-20 08:54:49
 sord-0.15.1git.b4392a-14.rncbc.suse.x86_64.rpm 12.9 KB(13,247) 2016-09-19 08:39:30
 libsord-0-0-0.15.1git.b4392a-14.rncbc.suse.x86_64.rpm 20.2 KB(20,671) 2016-09-19 08:39:30
 libsord-devel-0.15.1git.b4392a-14.rncbc.suse.x86_64.rpm 25.1 KB(25,655) 2016-09-19 08:39:30
 sord-0.15.1git.01d674-12.rncbc.suse.x86_64.rpm 13.1 KB(13,448) 2016-08-07 09:51:24
 libsord-devel-0.15.1git.01d674-12.rncbc.suse.x86_64.rpm 25.1 KB(25,702) 2016-08-07 09:51:24
 libsord-0-0-0.15.1git.01d674-12.rncbc.suse.x86_64.rpm 20.2 KB(20,699) 2016-08-07 09:51:24
 libsord-devel-0.15.1git.b1d631-11.rncbc.suse.x86_64.rpm 25.1 KB(25,695) 2016-07-12 10:00:42
 libsord-0-0-0.15.1git.b1d631-11.rncbc.suse.x86_64.rpm 20.2 KB(20,685) 2016-07-12 10:00:42
 sord-0.15.1git.b1d631-11.rncbc.suse.x86_64.rpm 13.1 KB(13,425) 2016-07-12 10:00:41
 sord-0.14.1git.19cd4c-10.rncbc.suse.x86_64.rpm 13.0 KB(13,266) 2015-12-16 11:43:54
 libsord-0-0-0.14.1git.19cd4c-10.rncbc.suse.x86_64.rpm 20.0 KB(20,498) 2015-12-16 11:43:54
 libsord-devel-0.14.1git.19cd4c-10.rncbc.suse.x86_64.rpm 24.8 KB(25,446) 2015-12-16 11:43:54
 sord-0.14.1git.f391b4-9.rncbc.suse132.x86_64.rpm 9128 B(9,128) 2015-11-15 11:51:32
 libsord-0-0-0.14.1git.f391b4-9.rncbc.suse132.x86_64.rpm 16.0 KB(16,356) 2015-11-15 11:51:32
 libsord-devel-0.14.1git.f391b4-9.rncbc.suse132.x86_64.rpm 20.8 KB(21,314) 2015-11-15 11:51:32
 sord-0.14.0-8.rncbc.suse132.x86_64.rpm 9015 B(9,015) 2015-10-08 23:23:18
 libsord-devel-0.14.0-8.rncbc.suse132.x86_64.rpm 20.7 KB(21,187) 2015-10-08 23:23:18
 libsord-0-0-0.14.0-8.rncbc.suse132.x86_64.rpm 15.9 KB(16,239) 2015-10-08 23:23:18
 libsord-0-0-0.13.1svn329-7.rncbc.suse132.x86_64.rpm 16.1 KB(16,516) 2015-09-12 17:54:03
 sord-0.13.1svn329-7.rncbc.suse132.x86_64.rpm 8961 B(8,961) 2015-09-12 17:54:03
 libsord-devel-0.13.1svn329-7.rncbc.suse132.x86_64.rpm 20.7 KB(21,245) 2015-09-12 17:54:03
 sord-0.12.2-6.rncbc.suse132.x86_64.rpm 8846 B(8,846) 2014-11-26 16:04:07
 libsord-devel-0.12.2-6.rncbc.suse132.x86_64.rpm 19.4 KB(19,904) 2014-11-26 16:04:07
 libsord-0-0-0.12.2-6.rncbc.suse132.x86_64.rpm 14.8 KB(15,143) 2014-11-26 16:04:07
 libsord-devel-0.12.2-5.rncbc.suse132.x86_64.rpm 19.7 KB(20,202) 2014-11-05 17:18:30
 libsord-0-0.12.2-5.rncbc.suse132.x86_64.rpm 15.1 KB(15,419) 2014-11-05 17:18:30
 sord-0.12.2-5.rncbc.suse132.x86_64.rpm 9130 B(9,130) 2014-11-05 17:18:29
 libsord-0-0.12.2-5.rncbc.suse131.x86_64.rpm 15.0 KB(15,401) 2014-08-13 22:18:05
 libsord-devel-0.12.2-5.rncbc.suse131.x86_64.rpm 19.7 KB(20,153) 2014-08-13 22:18:05
 sord-0.12.2-5.rncbc.suse131.x86_64.rpm 9127 B(9,127) 2014-08-13 22:18:05
 libsord-0-0.12.0-4.rncbc.suse131.x86_64.rpm 14.9 KB(15,301) 2013-11-20 00:24:17
 sord-0.12.0-4.rncbc.suse131.x86_64.rpm 9100 B(9,100) 2013-11-20 00:24:17
 libsord-devel-0.12.0-4.rncbc.suse131.x86_64.rpm 19.6 KB(20,096) 2013-11-20 00:24:17
.tar.bz2
 sord-0.16.6.tar.bz2 508.5 KB(520,690) 2020-09-27 18:00:00
 sord-0.16.4.tar.bz2 498.9 KB(510,920) 2019-11-12 19:30:00
 sord-0.16.2.tar.bz2 316.8 KB(324,386) 2018-07-22 22:00:00
 sord-0.16.0.tar.bz2 308.9 KB(316,331) 2016-09-20 08:54:47
 sord-0.15.1git.b4392a.tar.bz2 325.2 KB(333,022) 2016-09-19 08:39:28
 sord-0.15.1git.01d674.tar.bz2 323.1 KB(330,880) 2016-08-07 09:51:22
 sord-0.15.1git.b1d631.tar.bz2 322.7 KB(330,476) 2016-07-12 10:00:32
 sord-0.14.1git.f391b4.tar.bz2 319.6 KB(327,231) 2015-11-15 11:51:30
 sord-0.14.0.tar.bz2 304.1 KB(311,442) 2015-10-08 23:23:16
 sord-0.13.1svn329.tar.bz2 318.0 KB(325,590) 2015-09-12 17:54:01
 sord-0.12.2.tar.bz2 296.3 KB(303,365) 2014-08-17 13:26:32
 sord-0.12.0.tar.bz2 278.4 KB(285,075) 2013-02-20 18:49:00
 sord-0.10.4.tar.bz2 269.1 KB(275,574) 2012-10-15 21:29:19
 sord-0.10.0.tar.bz2 265.9 KB(272,243) 2012-09-05 20:36:22
 sord-0.8.0.tar.bz2 279.6 KB(286,325) 2012-05-11 15:58:09
.src.rpm
 sord-0.16.6-26.rncbc.suse.src.rpm 422.9 KB(433,002) 2020-09-27 18:00:00
 sord-0.16.4-24.rncbc.suse.src.rpm 412.9 KB(422,834) 2019-11-12 19:30:00
 sord-0.16.2-16.rncbc.suse.src.rpm 231.0 KB(236,549) 2018-07-22 22:00:00
 sord-0.16.0-15.rncbc.suse.src.rpm 222.2 KB(227,566) 2016-09-20 08:54:49
 sord-0.15.1git.b4392a-14.rncbc.suse.src.rpm 233.6 KB(239,156) 2016-09-19 08:39:30
 sord-0.15.1git.01d674-12.rncbc.suse.src.rpm 231.6 KB(237,207) 2016-08-07 09:51:24
 sord-0.15.1git.b1d631-11.rncbc.suse.src.rpm 231.4 KB(236,973) 2016-07-12 10:00:41
 sord-0.14.1git.19cd4c-10.rncbc.suse.src.rpm 227.9 KB(233,387) 2015-12-16 11:43:54
 sord-0.14.1git.f391b4-9.rncbc.suse132.src.rpm 223.9 KB(229,284) 2015-11-15 11:51:32
 sord-0.14.0-8.rncbc.suse132.src.rpm 214.7 KB(219,834) 2015-10-08 23:23:18
 sord-0.13.1svn329-7.rncbc.suse132.src.rpm 224.0 KB(229,404) 2015-09-12 17:54:03
 sord-0.12.2-6.rncbc.suse132.src.rpm 207.1 KB(212,091) 2014-11-26 16:04:07
 sord-0.12.2-5.rncbc.suse132.src.rpm 207.5 KB(212,503) 2014-11-05 10:47:01
 sord-0.12.2-5.rncbc.suse131.src.rpm 207.5 KB(212,501) 2014-08-17 13:26:35
 sord-0.12.0-4.rncbc.suse131.src.rpm 188.0 KB(192,489) 2013-11-20 00:24:17
.i586.rpm
 libsord-0-0-0.16.0-15.rncbc.suse.i586.rpm 20.2 KB(20,683) 2016-09-20 08:44:50
 libsord-devel-0.16.0-15.rncbc.suse.i586.rpm 24.4 KB(24,980) 2016-09-20 08:44:50
 sord-0.16.0-15.rncbc.suse.i586.rpm 12.8 KB(13,061) 2016-09-20 08:44:50
 sord-0.15.1git.b4392a-14.rncbc.suse.i586.rpm 12.9 KB(13,166) 2016-09-19 08:30:47
 libsord-devel-0.15.1git.b4392a-14.rncbc.suse.i586.rpm 24.5 KB(25,099) 2016-09-19 08:30:47
 libsord-0-0-0.15.1git.b4392a-14.rncbc.suse.i586.rpm 20.3 KB(20,776) 2016-09-19 08:30:47
 libsord-0-0-0.15.1git.01d674-12.rncbc.suse.i586.rpm 20.3 KB(20,768) 2016-08-07 09:40:03
 libsord-devel-0.15.1git.01d674-12.rncbc.suse.i586.rpm 24.5 KB(25,092) 2016-08-07 09:40:03
 sord-0.15.1git.01d674-12.rncbc.suse.i586.rpm 13.0 KB(13,322) 2016-08-07 09:40:03
 libsord-devel-0.15.1git.b1d631-11.rncbc.suse.i586.rpm 24.5 KB(25,084) 2016-07-12 09:48:10
 libsord-0-0-0.15.1git.b1d631-11.rncbc.suse.i586.rpm 20.3 KB(20,766) 2016-07-12 09:48:10
 sord-0.15.1git.b1d631-11.rncbc.suse.i586.rpm 13.0 KB(13,323) 2016-07-12 09:48:10
 sord-0.14.1git.19cd4c-10.rncbc.suse.i586.rpm 12.9 KB(13,161) 2015-12-16 10:17:28
 libsord-devel-0.14.1git.19cd4c-10.rncbc.suse.i586.rpm 24.3 KB(24,844) 2015-12-16 10:17:28
 libsord-0-0-0.14.1git.19cd4c-10.rncbc.suse.i586.rpm 20.1 KB(20,595) 2015-12-16 10:17:28
 libsord-devel-0.14.1git.f391b4-9.rncbc.suse132.i586.rpm 20.3 KB(20,792) 2015-11-15 11:38:07
 sord-0.14.1git.f391b4-9.rncbc.suse132.i586.rpm 9069 B(9,069) 2015-11-15 11:38:07
 libsord-0-0-0.14.1git.f391b4-9.rncbc.suse132.i586.rpm 15.7 KB(16,072) 2015-11-15 11:38:07
 sord-0.14.0-8.rncbc.suse132.i586.rpm 8949 B(8,949) 2015-10-08 23:11:37
 libsord-devel-0.14.0-8.rncbc.suse132.i586.rpm 20.2 KB(20,666) 2015-10-08 23:11:37
 libsord-0-0-0.14.0-8.rncbc.suse132.i586.rpm 15.6 KB(15,939) 2015-10-08 23:11:37
 sord-0.13.1svn329-7.rncbc.suse132.i586.rpm 8922 B(8,922) 2015-09-12 17:39:52
 libsord-devel-0.13.1svn329-7.rncbc.suse132.i586.rpm 20.2 KB(20,717) 2015-09-12 17:39:52
 libsord-0-0-0.13.1svn329-7.rncbc.suse132.i586.rpm 15.8 KB(16,162) 2015-09-12 17:39:52
 sord-0.12.2-6.rncbc.suse132.i586.rpm 8795 B(8,795) 2014-11-26 15:50:10
 libsord-0-0-0.12.2-6.rncbc.suse132.i586.rpm 14.5 KB(14,872) 2014-11-26 15:50:10
 libsord-devel-0.12.2-6.rncbc.suse132.i586.rpm 19.1 KB(19,574) 2014-11-26 15:50:10
 libsord-0-0.12.2-5.rncbc.suse132.i586.rpm 14.8 KB(15,150) 2014-11-05 10:47:01
 libsord-devel-0.12.2-5.rncbc.suse132.i586.rpm 19.4 KB(19,862) 2014-11-05 10:47:01
 sord-0.12.2-5.rncbc.suse132.i586.rpm 9073 B(9,073) 2014-11-05 10:47:01
 libsord-devel-0.12.2-5.rncbc.suse131.i586.rpm 19.4 KB(19,881) 2014-08-17 13:26:35
 sord-0.12.2-5.rncbc.suse131.i586.rpm 9078 B(9,078) 2014-08-17 13:26:35
 libsord-0-0.12.2-5.rncbc.suse131.i586.rpm 14.8 KB(15,126) 2014-08-17 13:26:35
 libsord-0-0.12.0-4.rncbc.suse131.i586.rpm 14.7 KB(15,034) 2013-11-20 00:12:12
 libsord-devel-0.12.0-4.rncbc.suse131.i586.rpm 19.3 KB(19,811) 2013-11-20 00:12:12
 sord-0.12.0-4.rncbc.suse131.i586.rpm 9035 B(9,035) 2013-11-20 00:12:12
sratom
.x86_64.rpm
 libsratom-0-0-0.6.6-26.rncbc.suse.x86_64.rpm 22.1 KB(22,580) 2020-09-27 18:00:00
 libsratom-devel-0.6.6-26.rncbc.suse.x86_64.rpm 10.0 KB(10,262) 2020-09-27 18:00:00
 libsratom-0-0-0.6.4-24.rncbc.suse.x86_64.rpm 20.4 KB(20,940) 2019-11-12 19:30:00
 libsratom-devel-0.6.4-24.rncbc.suse.x86_64.rpm 10232 B(10,232) 2019-11-12 19:30:00
 libsratom-devel-0.6.2-16.rncbc.suse.x86_64.rpm 10112 B(10,112) 2018-07-22 22:00:00
 libsratom-0-0-0.6.2-16.rncbc.suse.x86_64.rpm 20.5 KB(21,020) 2018-07-22 22:00:00
 libsratom-devel-0.6.0-15.rncbc.suse.x86_64.rpm 9647 B(9,647) 2016-09-20 08:54:56
 libsratom-0-0-0.6.0-15.rncbc.suse.x86_64.rpm 20.0 KB(20,431) 2016-09-20 08:54:56
 libsratom-0-0-0.5.1git.021a3c-14.rncbc.suse.x86_64.rpm 20.1 KB(20,609) 2016-09-19 08:40:02
 libsratom-devel-0.5.1git.021a3c-14.rncbc.suse.x86_64.rpm 9832 B(9,832) 2016-09-19 08:40:02
 libsratom-devel-0.5.1git.b0339e-12.rncbc.suse.x86_64.rpm 9829 B(9,829) 2016-08-07 09:51:35
 libsratom-0-0-0.5.1git.b0339e-12.rncbc.suse.x86_64.rpm 20.1 KB(20,617) 2016-08-07 09:51:35
 libsratom-0-0-0.4.10git.d75e98-11.rncbc.suse.x86_64.rpm 20.0 KB(20,458) 2016-07-12 10:03:55
 libsratom-devel-0.4.10git.d75e98-11.rncbc.suse.x86_64.rpm 9688 B(9,688) 2016-07-12 10:03:55
 libsratom-0-0-0.4.7git.ea2e46-10.rncbc.suse.x86_64.rpm 19.5 KB(20,012) 2015-12-16 11:44:57
 libsratom-devel-0.4.7git.ea2e46-10.rncbc.suse.x86_64.rpm 9601 B(9,601) 2015-12-16 11:44:57
 libsratom-0-0-0.4.7git.ea2e46-9.rncbc.suse132.x86_64.rpm 15.5 KB(15,903) 2015-11-15 11:52:31
 libsratom-devel-0.4.7git.ea2e46-9.rncbc.suse132.x86_64.rpm 5506 B(5,506) 2015-11-15 11:52:31
 libsratom-devel-0.4.7svn5726-7.rncbc.suse132.x86_64.rpm 5497 B(5,497) 2015-09-12 17:55:18
 libsratom-0-0-0.4.7svn5726-7.rncbc.suse132.x86_64.rpm 15.5 KB(15,911) 2015-09-12 17:55:18
 libsratom-0-0-0.4.6-6.rncbc.suse132.x86_64.rpm 15.4 KB(15,770) 2014-11-26 16:05:41
 libsratom-devel-0.4.6-6.rncbc.suse132.x86_64.rpm 5402 B(5,402) 2014-11-26 16:05:41
 libsratom-devel-0.4.6-5.rncbc.suse132.x86_64.rpm 5673 B(5,673) 2014-11-05 17:18:51
 libsratom-0-0.4.6-5.rncbc.suse132.x86_64.rpm 15.7 KB(16,027) 2014-11-05 17:18:51
 libsratom-0-0.4.6-5.rncbc.suse131.x86_64.rpm 15.7 KB(16,105) 2014-08-09 22:15:41
 libsratom-devel-0.4.6-5.rncbc.suse131.x86_64.rpm 5673 B(5,673) 2014-08-09 22:15:41
 libsratom-0-0.4.4-4.rncbc.suse131.x86_64.rpm 15.5 KB(15,879) 2014-01-05 17:39:47
 libsratom-devel-0.4.4-4.rncbc.suse131.x86_64.rpm 5600 B(5,600) 2014-01-05 17:39:47
.tar.bz2
 sratom-0.6.6.tar.bz2 339.2 KB(347,297) 2020-09-27 18:00:00
 sratom-0.6.4.tar.bz2 331.7 KB(339,707) 2019-11-12 19:30:00
 sratom-0.6.2.tar.bz2 223.7 KB(229,079) 2018-07-22 22:00:00
 sratom-0.6.0.tar.bz2 145.8 KB(149,340) 2016-09-20 08:54:55
 sratom-0.5.1git.021a3c.tar.bz2 146.3 KB(149,856) 2016-09-19 08:40:00
 sratom-0.5.1git.b0339e.tar.bz2 144.0 KB(147,455) 2016-08-07 09:51:33
 sratom-0.4.10git.d75e98.tar.bz2 143.8 KB(147,231) 2016-07-12 10:03:47
 sratom-0.4.7git.ea2e46.tar.bz2 140.7 KB(144,088) 2015-11-15 11:52:30
 sratom-0.4.7svn5726.tar.bz2 139.3 KB(142,691) 2015-09-12 17:55:16
 sratom-0.4.6.tar.bz2 134.9 KB(138,165) 2014-08-17 13:28:12
 sratom-0.4.4.tar.bz2 131.5 KB(134,625) 2014-01-05 17:39:45
 sratom-0.4.2.tar.bz2 117.0 KB(119,800) 2013-02-20 18:51:34
 sratom-0.4.0.tar.bz2 106.4 KB(108,964) 2012-09-05 20:37:37
 sratom-0.2.0.tar.bz2 121.2 KB(124,094) 2012-05-11 15:59:54
.src.rpm
 sratom-0.6.6-26.rncbc.suse.src.rpm 347.4 KB(355,739) 2020-09-27 18:00:00
 sratom-0.6.4-24.rncbc.suse.src.rpm 339.8 KB(347,991) 2019-11-12 19:30:00
 sratom-0.6.2-16.rncbc.suse.src.rpm 231.4 KB(237,000) 2018-07-22 22:00:00
 sratom-0.6.0-15.rncbc.suse.src.rpm 153.4 KB(157,033) 2016-09-20 08:54:56
 sratom-0.5.1git.021a3c-14.rncbc.suse.src.rpm 154.1 KB(157,772) 2016-09-19 08:40:02
 sratom-0.5.1git.b0339e-12.rncbc.suse.src.rpm 151.7 KB(155,340) 2016-08-07 09:51:35
 sratom-0.4.10git.d75e98-11.rncbc.suse.src.rpm 151.4 KB(155,016) 2016-07-12 10:03:55
 sratom-0.4.7git.ea2e46-10.rncbc.suse.src.rpm 148.3 KB(151,820) 2015-12-16 11:44:57
 sratom-0.4.7git.ea2e46-9.rncbc.suse132.src.rpm 144.2 KB(147,681) 2015-11-15 11:52:31
 sratom-0.4.7svn5726-7.rncbc.suse132.src.rpm 142.8 KB(146,234) 2015-09-12 17:55:18
 sratom-0.4.6-6.rncbc.suse132.src.rpm 138.3 KB(141,581) 2014-11-26 16:05:41
 sratom-0.4.6-5.rncbc.suse132.src.rpm 138.6 KB(141,972) 2014-11-05 10:52:05
 sratom-0.4.6-5.rncbc.suse131.src.rpm 138.6 KB(141,973) 2014-08-17 13:28:14
 sratom-0.4.4-4.rncbc.suse131.src.rpm 135.2 KB(138,396) 2014-01-05 17:39:47
.i586.rpm
 libsratom-0-0-0.6.0-15.rncbc.suse.i586.rpm 19.6 KB(20,047) 2016-09-20 08:45:15
 libsratom-devel-0.6.0-15.rncbc.suse.i586.rpm 9664 B(9,664) 2016-09-20 08:45:15
 libsratom-0-0-0.5.1git.021a3c-14.rncbc.suse.i586.rpm 19.8 KB(20,242) 2016-09-19 08:31:58
 libsratom-devel-0.5.1git.021a3c-14.rncbc.suse.i586.rpm 9848 B(9,848) 2016-09-19 08:31:58
 libsratom-devel-0.5.1git.b0339e-12.rncbc.suse.i586.rpm 9847 B(9,847) 2016-08-07 09:40:19
 libsratom-0-0-0.5.1git.b0339e-12.rncbc.suse.i586.rpm 19.8 KB(20,230) 2016-08-07 09:40:19
 libsratom-devel-0.4.10git.d75e98-11.rncbc.suse.i586.rpm 9699 B(9,699) 2016-07-12 09:48:50
 libsratom-0-0-0.4.10git.d75e98-11.rncbc.suse.i586.rpm 19.7 KB(20,154) 2016-07-12 09:48:50
 libsratom-devel-0.4.7git.ea2e46-10.rncbc.suse.i586.rpm 9627 B(9,627) 2015-12-16 10:18:31
 libsratom-0-0-0.4.7git.ea2e46-10.rncbc.suse.i586.rpm 19.2 KB(19,708) 2015-12-16 10:18:31
 libsratom-devel-0.4.7git.ea2e46-9.rncbc.suse132.i586.rpm 5533 B(5,533) 2015-11-15 11:38:59
 libsratom-0-0-0.4.7git.ea2e46-9.rncbc.suse132.i586.rpm 15.0 KB(15,373) 2015-11-15 11:38:59
 libsratom-0-0-0.4.7svn5726-7.rncbc.suse132.i586.rpm 15.0 KB(15,375) 2015-09-12 17:41:21
 libsratom-devel-0.4.7svn5726-7.rncbc.suse132.i586.rpm 5520 B(5,520) 2015-09-12 17:41:21
 libsratom-devel-0.4.6-6.rncbc.suse132.i586.rpm 5419 B(5,419) 2014-11-26 15:52:02
 libsratom-0-0-0.4.6-6.rncbc.suse132.i586.rpm 14.9 KB(15,214) 2014-11-26 15:52:02
 libsratom-devel-0.4.6-5.rncbc.suse132.i586.rpm 5688 B(5,688) 2014-11-05 10:52:05
 libsratom-0-0.4.6-5.rncbc.suse132.i586.rpm 15.1 KB(15,490) 2014-11-05 10:52:05
 libsratom-devel-0.4.6-5.rncbc.suse131.i586.rpm 5688 B(5,688) 2014-08-17 13:28:14
 libsratom-0-0.4.6-5.rncbc.suse131.i586.rpm 15.1 KB(15,486) 2014-08-17 13:28:14
 libsratom-devel-0.4.4-4.rncbc.suse131.i586.rpm 5619 B(5,619) 2014-01-05 16:48:30
 libsratom-0-0.4.4-4.rncbc.suse131.i586.rpm 14.9 KB(15,287) 2014-01-05 16:48:30
suil
.x86_64.rpm
 libsuil-gtk2-in-qt5-0.10.8-33.rncbc.suse.x86_64.rpm 13.5 KB(13,798) 2020-09-27 18:00:00
 libsuil-qt5-in-gtk2-0.10.8-33.rncbc.suse.x86_64.rpm 14.8 KB(15,113) 2020-09-27 18:00:00
 libsuil-x11-in-gtk2-0.10.8-33.rncbc.suse.x86_64.rpm 16.1 KB(16,503) 2020-09-27 18:00:00
 libsuil-x11-in-gtk3-0.10.8-33.rncbc.suse.x86_64.rpm